تأثیر محیط فیزیکی بر ادراک از قیمت، رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: رستوران‌های شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده از محیط فیزیکی بر ادراک از قیمت، رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی - همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان رستوران‌های شهر اهواز هستند. با توجه به اینکه تخمینی از تعداد مشتریان در دسترس نبود، با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامحدود، 384 نفر از جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. با مراجعه به مقالاتی که از این پرسشنامه یا پرسشنامه‌های مشابه استفاده کرده بودند، اعتبار صوری ابزار اندازه‌گیری تأیید شد و اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت، همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش بالای مقدار مورد نظر (70/0) بود و نشان دهنده این بود که پایایی ابزار مورد تأیید است. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و AMOS نسخه 18 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان می‌دهد که دکوراسیون، طراحی و شرایط محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک از قیمت دارند، دکوراسیون تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان دارد و همچنین رضایت مشتریان و ادراک از قیمت تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Physical Environment on Perceptions of Price, Customer satisfaction and Loyalty (The Case: Ahvaz City Restaurants)

نویسندگان [English]

  • Edris Mahmoodi 1
  • Seyede Zahra Salari 2
  • hatam khalilipour 3
  • Marzieh Hosseini Sarteshnizi 4
1 Business Administration Department, Faculty of economic and social sciences, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Business Management, Faculty of economic and social sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Business Management; Faculty of economic and social science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Business Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

the aim of this study was to investigate the effect of perceived quality from the physical environment on customer perceptions of price, satisfaction and loyalty. The research is in terms of its nature and method, descriptive-correlation and in terms of its purpose is applied. The statistical population of the research is customers of Ahvaz restaurants. Due to the fact that an estimate of the number of customers was not available, using the sampling formula from the infinite population, 384 people from the statistical population were examined and tested as a statistical sample using a nonprobability method convenience sampling. By referring to the articles that used this questionnaire or similar questionnaires, the face validity of the measurement tool was confirmed and the content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts, as well as Cronbach's alpha coefficient for research variables above the desired value (0.70) that indicated that the reliability of the tool was verified. Pearson correlation coefficient and structural equation model were used to test the hypotheses using SPSS20 and AMOS18 software. The results of hypothesis analysis show that Décor and artifacts, spatial layout and environmental ambient conditions have a positive and significant effect on price perception, Décor and artifacts has a positive and significant effect on customer satisfaction. Also, customer satisfaction and price perception have a significant effect on customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restaurant's Physical Environment
  • Price perception
  • customer satisfaction
  • Customer loyalty
احمدی، صلاح؛ نظری، محسن و عفیفی، مسعود (1397). تاثیر ارائه‎ تفکیکی قیمت محصول در مقایسه با ارائه کلی قیمت آن بر رفتار خریدار (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5 (2)، 21-37.
ترکستانی، محمدصالح؛ مفاخری، فهیمه و حقیقت، فاطمه (1395). تاثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید آنلاین محصولات گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، 11 (34)، 93-109.
جهان‌دیده، بهروز؛ گل‌محمدی، علیرضا و صفدری‌رنجبر، مصطفی (1391). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تعیین‌کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی. تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (4)، 122-150.
حاجی‌کریمی، عباسعلی و حاجی‌صفارکرمانی، ثنا (1392). ارزیابی اعتماد مصرف‌کننده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: فروشگاه شهروند). چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12 (17)، 13-30.
رجوعی، مرتضی؛ مجدی‌یزدی، کاظم و شیخ‌الاسلامی، زینب (1397). بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد. گردشگری و توسعه، 7 (2)، 78-96.
سالار، جمشید و ابوالفضلی، سیدابوالفضل (1392). بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12 (17)، 123-140.
شیرازی، علی؛ حاج‌ملک، مریم؛ بصیری‌نژاد، فاطمه و رادپور، پگاه (1392). تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 5 (10)، 97-118.
شیرازی، ملیکاسادات و قاضی‌زاده، مصطفی (1397). تأثیر تصویر ذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار در استان تهران). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5 (1)، 79-61.
عیسوی، هیرو و نظری، محسن (1399). ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 105-133.
فرزین‌فر، زهره؛ سعیدااردکانی، سعید و نادری‌بنی، محمود (1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت. مطالعات مدیریت گردشگری، 11 (33)، 63-83.
کاظمی، علی؛ اسدی، علی و خزائی‌پول، جواد (۱۳۹۴). تحلیل تأثیر قیمت منصفانه ادراک‌شده توسط بیماران بر پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه‌شده از طریق رضایت و وفاداری. مدیریت اطلاعات سلامت، 12(3)، 347-355.
کروبی، مهدی و فیاضی، مرتضی (1392). تاثیر محیط فیزیکی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتلداری «مطالعه موردی: هتل‌های استقلال، انقلاب و کوثر تهران». گردشگری، 1 (1)، 1-18.
محمدی، مصطفی (1396). نقش شواهد فیزیکی در ابعاد تسلسل وفاداری میهمانان در هتل‌های مقصد گردشگری رامسر. گردشگری و توسعه، 6 (2)، 22-38.
محمدی، مصطفی، میرتقیان‌رودسری، سیدمحمد (1397). تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی خدمات هتل در دلبستگی و رضایت میهمانان (مطالعه‌ موردی: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر). گردشگری و توسعه، 7 (2)، 37-58.
مومنی، منصور و قیومی، علی (1387). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران. انتشارات کتاب.
نظری، محسن؛ ادیب‌حاج‌باقری، ثریا (1392). بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرآیند خرید خودرو (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو 206). مدیریت بازرگانی، 5 (4)، 121-140.
نظری، محسن و فتحی، هانیه (1398). بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله‌مراتبی و بومی بر ادراک قیمت‌گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (1)، 1-19.
 
References
Adkins Lehew, M. L., Burgess, B., & Wesley, S. (2002). Expanding the loyalty concept to include preference for a shopping mall. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research12(3), 225-236.
Ahmadi, S., Nazari, M., & Afifi, M. (2018). Effect of providing price in comparison to offering total price on consumer buying behavior (Case Study: Mehrabad Airport). Consumer Behavior Studies Journal, 5 (2), 21-37. (in Persian)
Ali, F., & Amin, M. (2014). The influence of physical environment on emotions, customer satisfaction and behavioural intentions in Chinese resort hotel industry. Journal for Global Business Advancement7(3), 249-266.
Ali, F., Kim, W. G., & Ryu, K. (2016). The effect of physical environment on passenger delight and satisfaction: Moderating effect of national identity. Tourism Management57, 213-224.
Bassey, F. O. (2014). The Effect of Perceived Price Fairness on Customer Satisfaction and Loyalty (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)).
Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees. Journal of Marketing, 56(2), 57-71.
Cakici, A. C., Akgunduz, Y., & Yildirim, O. (2019). The impact of perceived price justice and satisfaction on loyalty: the mediating effect of revisit intention. Tourism Review74(3), 443-462.
Çetinsöz, B. C. (2019). Influence of Physical Environment on Customer Satisfaction and Loyalty in Upscale Restaurants. Journal of Tourism and Gastronomy Studies7(2), 700-716.
Chebat, J. C., El Hedhli, K., & Sirgy, M. J. (2009). How does shopper-based mall equity generate mall loyalty? A conceptual model and empirical evidence. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(1), 50-60.
Chen, C. M., Chen, S. H., & Lee, H. T. (2013). Interrelationships between physical environment quality, personal interaction quality, satisfaction and behavioural intentions in relation to customer loyalty: The case of Kinmen's bed and breakfast industry. Asia Pacific Journal of Tourism Research18(3), 262-287.
Chen, I. J., Gupta, A., & Rom, W. (1994). A study of price and quality in service operations. International Journal of Service Industry Management5(2), 23-33.
El Hedhli, K., Chebat, J. C., & Sirgy, M. J. (2013). Shopping well-being at the mall: Construct, antecedents, and consequences. Journal of Business Research66(7), 856-863.
El-Adly, M. I., & Eid, R. (2016). An empirical study of the relationship between shopping environment, customer perceived value, satisfaction, and loyalty in the UAE malls context. Journal of Retailing and Consumer Services31, 217-227.
Farzinfar, Z., Saeida Ardakani, S., & Naderi Bani, M. (2016). Influence of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty with Regard to the Role of Customer Trust and Satisfaction as Mediators. Tourism Management Studies, 11(33), 63-83. (in Persian)
Gumussoy, C. A., & Koseoglu, B. (2016). The Effects of Service Quality, Perceived Value and Price Fairness on Hotel Customers’ Satisfaction and Loyalty. Journal of Economics, Business and Management, 4(9), 523-527.
Hajikarimi, A., & Hajisafar Kermani, S. (2013). Assessing consumer confidence in chain stores (Case study: Citizen's Store), Journal of Business Management Perspective, 16, 13-28. (in Persian)
Haj-Salem, N., Chebat, J. C., Michon, R., & Oliveira, S. (2016). Why male and female shoppers do not see mall loyalty through the same lens? The mediating role of self-congruity. Journal of Business Research69(3), 1219-1227.
Han, H. (2013). Effects of in-flight ambience and space/function on air travelers' decision to select a low-cost airline. Tourism management37, 125-135.
Han, H., & Hyun, S. S. (2017). Impact of hotel-restaurant image and quality of physical-environment, service, and food on satisfaction and intention. International Journal of Hospitality Management, 63, 82-92.
Han, H., & Ryu, K. (2009). The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research33(4), 487-510.
Hanaysha, J. (2016). Testing the effects of food quality, price fairness, and physical environment on customer satisfaction in fast food restaurant industry. Journal of Asian Business Strategy6(2), 31-40.
Isavi, H., Nazari, M. (2020). Presenting a Price Perception Framework for Different Consumers of Iranian Ethnicity. Consumer Behavior Studies Journal, 7(2), 105-133. (in Persian)
Jackson, V., Stoel, L., & Brantley, A. (2011). Mall attributes and shopping value: Differences by gender and generational cohort. Journal of retailing and consumer services18(1), 1-9.
Jahandideh, B., Golmohammadi, A., & Safdari Ranjbar, M. (2013). Identifying and prioritizing factors that influence reapeted patronage of Etka chain-stores customers: a neural network approach. New Marketing Research Journal, 2(4), 122-150. (in Persian)
Jahanshani, A. A., Hajizadeh, G. M. A., Mirdhamadi, S. A., Nawaser, K., & Khaksar, S. M. S. (2014). Study the effects of customer service and product quality on customer satisfaction and loyalty. International Journal of Humanities and Social Science, 1(7),253-260.
Karobi, M., & Fayazi, M. (2013). The Impact of the Physical Environment on Customers' Perceptions of Service Quality in Industry Hospitality: A Case Study of Esteghlal, Revolution, and Kosar Hotels in Tehran, Journal of Tourism, 1(1), 1-18. (in Persian)
Kazemi, A., Asadi, A., & Khazaei Pool, J. (2015). The Impact of Perceived Price Fairness by Patients on Price Acceptance for Medical Services Provided by the Satisfaction and Loyalty, Health Information Management, 12(3), 347-355. (in Persian)
Kim, J. W., Lee, F., & Suh, Y. G. (2015). Satisfaction and loyalty from shopping mall experience and brand personality. Services Marketing Quarterly36(1), 62-76.
Kim, W. G., & Moon, Y. J. (2009). Customers' cognitive, emotional, and actionable response to the servicescape: A test of the moderating effect of the restaurant type. International Journal of Hospitality Management, 28(1), 144-156.
Knutson, B. J., & Patton, M. E. (1993). Restaurants can find gold among silver hair. Journal of Hospitality & Leisure Marketing1(3), 79-90.
Kotler, P and Amstrong, G. 2012. Principle of Marketing.14th Edition. New Jersey. Published by Prentice Hall.
Kotler, P. (1973). Atmospherics as a marketing tool. Journal of retailing49(4), 48-64.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management 14th Edition. New Jersy: Pearson Education. Published by Prentice Hall.
Lee, S., & Jeong, M. (2012). Effects of e-servicescape on consumers' flow experiences. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3(1), 47-59.
Lee, S., Chua, B. L., & Han, H. (2017). Role of service encounter and physical environment performances, novelty, satisfaction, and affective commitment in generating cruise passenger loyalty. Asia Pacific Journal of Tourism Research22(2), 131-146.
Leong, L. Y., Hew, T. S., Lee, V. H., & Ooi, K. B. (2015). An SEM–artificial-neural-network analysis of the relationships between SERVPERF, customer satisfaction and loyalty among low-cost and full-service airline. Expert Systems with Applications42(19), 6620-6634.
Liu, Y., & Jang, S. S. (2009). The effects of dining atmospherics: An extended Mehrabian–Russell model. International Journal of Hospitality Management28(4), 494-503.
Martín-Ruiz, D., Barroso-Castro, C., & Rosa-Díaz, I. M. (2012). Creating customer value through service experiences: an empirical study in the hotel industry. Tourism and Hospitality Management18(1), 37-53.
Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2001). Congruency of scent and music as a driver of in-store evaluations and behavior. Journal of retailing77(2), 273-289.
Michael, L. D., Johnson, D., & Renaghan, L. M. (1999). Adapting the QFD approach to extended service transactions. Production and Operations Management8(3), 301-317.
Mohammadi, M. (2017). The Role of Physical Evidence in Continuum Dimension of Guest Loyalty in Hotels of Ramsar Tourism Destination. Journal of Tourism and Development, 6(2), 22-38. (in Persian)
Mohammadi, M., & Mirtaghian Rudsari, S. (2018). The Role of Physical and Social Environment of Hotel Servicescape in Guests’ Place Attachment and Satisfaction (The Case of Persian Azadi Hotels Complex of Ramsar). Journal of Tourism and Development, 7(2), 37-58. (in Persian)
Mohammadi, S. Darzian Azizi, A. Eydun, A. (2018). Identification of effective factors on students purchasing behavior as the users of computer games. Journal of Educational Sciences, 25(2), 131- 152.
Mohammadi, S. Darzian Azizi, A. Fakher, E. Kafi Kang, N. (2014). The effect of brand personality congruence, perceived quality and prestige on brand loyalty. Journal of Business Strategies, 21(3), 37-48.
Momeni, M., & ghayoumi, A. F. (2008). Statistical analysis with spss. Tehran: Ketabe No.2 . (in Persian)
Moon, H., Yoon, H. J., & Han, H. (2016). Role of airport physical environments in the satisfaction generation process: mediating the impact of traveller emotion. Asia Pacific Journal of Tourism Research21(2), 193-211.
Nazari, M., & Adib hajbagheri, S. (2013). The effect of price fairness on customer satisfaction in the car buying process .Pride & Peugeot 206 Car Case Study". Journal of Business Management, 5(4), 121-140. (in Persian)
Nazari, M., & Fathi, H. (2019). Effect of price difference, social hierarchy and indigenous social norm on fair price perception; analyzing on role of financing source.. Journal of Consumer Behavior Studies, 6(1), 1-19. (in Persian)
Nazari, M., Ahmadi, S., & Afifi, M. (2019). Effect of providing price partition in comparison to offering total price on consumer buying behavior (a case study of mehrabad airport). Journal of Marketing Management, 5(2), 21-37. (in Persian)
Nazari, M., Fathi, H. (2019). Effect of price difference, social hierarchy and indigenous social norm on fair price perception; analyzing on role of financing source.. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 1-19.
Nguyen, N., & Leblanc, G. (2002). Contact personnel, physical environment and the perceived corporate image of intangible services by new clients. International Journal of Service Industry Management13(3), 242-262.
Omar, M, S., Ariffin, H, F., & Ahmad, R. (2015). The relationship between restaurant ambience and customers’ satisfaction in Shah Alam Arabic Restaurants, Selangor. International Journal of Administration and Governance, 1(4), 1-8.
Özdemir-güzel, S., & Baş, Y. N. (2020). Understanding the Relationship Between Physical Environment, Price Perception, Customer Satisfaction and Loyalty in Restaurants. Journal of Tourism and Gastronomy Studies8(2), 762-776.
Özdemir-güzel, S., & Dinçer, M. Z. (2018). The Effect of Restaurant’s Physical Environment on Perceived Value, Customer Satisfaction and Loyalty: Case of Istanbul. Journal of Tourism and Gastronomy Studies626, 643.
Prayag, G., Hosany, S., Taheri, B., & Ekiz, E. H. (2019). Antecedents and outcomes of relationship quality in casual dining restaurants: The mediating effects of relationship quality and moderating roles of gender. International Journal of Contemporary Hospitality Management31(2), 575-593.
Rabbanee, F. K., Ramaseshan, B., Wu, C., & Vinden, A. (2012). Effects of store loyalty on shopping mall loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services19(3), 271-278.
Rahman, O., Wong, K. K. K., & Yu, H. (2016). The effects of mall personality and fashion orientation on shopping value and mall patronage intension. Journal of Retailing and Consumer Services28(1), 155-164.
Razak, I., Nirwanto, N., & Triatmanto, B. (2016). The Impact of Product Quality and Price on Customer Satisfaction with the Mediator of Customer Value. Journal of Marketing and Consumer Research, 30, 59-68.
Rojuee, M., Majdi Yazdi, K., & Sheikhaleslami, Z. (2018). Investigating the factors that effect on customer behavioral intentions of five stars hotels in Mashhad. Journal of Tourism and Development, 7(2), 78-96. (in Persian)
Ryu, K. (2005). Dinescape, emotions, and behavioral intentions in upscale restaurants (Doctoral dissertation, Kansas State University).
Ryu, K., & Han, H. (2011). New or repeat customers: How does physical environment influence their restaurant experience?. International Journal of Hospitality Management30(3), 599-611.
Ryu, K., & Jang, S. (2007). The effect of environmental perceptions on behavioral intentions through emotions: The case of upscale restaurants. Journal of Hospitality and Tourism Research, 31(1), 56-72.
Ryu, K., Lee, H. R., & Gon Kim, W. (2012). The influence of the quality of the physical environment, food, and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management24(2), 200-223
Salar, J., & Abolfazli, S. A. (2013). Investigating the impact of the store environment on the sudden purchase of chain store customers, Journal of Business Management Perspective, 12(4), 133-149. (in Persian)
Seo, J. H., Kim, J. O., & Choi, W. S. (2015). Effects of physical environment on brand loyalty and moderated effects of brand image. International Journal of Research, 2(4), 50-60.
Shirazi, A., Malek, M., Basiri nejad, F., & Radpour, P. (2013). Investigating the impact of restaurant atmospherics on satisfaction and behavioral intentions of customers. Journal of Business Administration Researches, 5(10), 97-118. (in Persian)
Shirazi, M., & Ghazizadeh, M. (2018). The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation (Case study: HyperStar chain customers in Tehran province). Journal of Marketing Management, 5(1), 61-79. (in Persian)
Teixeira, J., Patrício, L., Nunes, N. J., Nóbrega, L., Fisk, R. P., & Constantine, L. (2012). Customer experience modeling: from customer experience to service design. Journal of Service Management23(3), 362-376.
Torkestani, M., Mafakheri, F., & Haghighat, F. (2016). The Effect of Satisfaction and Trust on Electronic Loyalty and Tourism Products Online Shopping. Tourism Management Studies, 11(34), 93-109. (in Persian)
Tuzunkan, D., & Albayrak, A. (2016). The importance of restaurant physical environment for Turkish customers. J Tourism Res Hospitality 51, 2.
Tuzunkan, D., & Albayrak, A. (2017). The importance of restaurant physical environment for Turkish customers. Journal of Tourism Research & Hospitality5(1), 1-7.
Varki, S., & Colgate, M. (2001). The role of price perceptions in an integrated model of behavioral intentions. Journal of Service Research3(3), 232-240.
Wang, C. Y., & Mattila, A. S. (2015). The impact of servicescape cues on consumer prepurchase authenticity assessment and patronage intentions to ethnic restaurants. Journal of Hospitality & Tourism Research39 (3), 346-372.
Wu, H. C., Li, M. Y., & Li, T. (2014). A study of experiential quality, experiential value, experiential satisfaction, theme park image, and revisit intention. Journal of Hospitality & Tourism Research, 1-48.