ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

چکیده

در دنیای رقابتی و پویای صنعت بانکداری امروز، نمی‏ توان بدون در نظر گرفتن ارتباطات بازاریابی یکپارچه، به اهداف بازاریابی در مقیاس گسترده دست‌یافت. بدین منظور هدف اصلی این پژوهش، شناسایی انواع پیش‌آیند‏ ها، روش‏ های مدیریت، انواع پیامدها، مدل یابی و مدل‏ سازی روابط ساختاریِ الگوی جامع «مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه» در صنعت بانکداری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شعب بانک‏های منتخب در سطح شهر تهران اعم از واحدهای صف و ستاد تشکیل داده است. این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی و مبتنی بر روش‏ های اکتشافی- زمینه‏ یابی اجرا و جمع‏ آوری داده‏ ها از طریق پرسشنامۀ انجام شده است. داده‏ های گردآوری‏شده نیز با بهره‏ گیری از روش‏های توصیفی و استنباطی ازجمله مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج حاکی از تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که متغیرهای مطرح‏ شده، تبیین‏ کننده‏ های مناسبی از محرک‏ ها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه بوده و روابط مفروض در مدل نیز به‏ طور معنی‏ داری مورد تأیید واقع شدند. همچنین این مدل در دو سطح کلی مفاهیم و مصادیق می‏ تواند به‌عنوان یک نقشه راه، فعالیت‏های تعاملاتی و ارتباطی بانک را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای منسجم و یکپارچه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of the antecedents and consequences of Integrated Marketing Communications in the banking industry

نویسندگان [English]

  • Saman Sheikhesmaeili 1
  • Seyed Kamran Nourbakhsh 2
  • seyedabbas hedari 3
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic AzadUniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In today's competitive and dynamic world of the banking industry, large-scale marketing goals cannot be achieved without considering integrated marketing communications (IMC). For this purpose, the main purpose of this study is to identify the types of outcomes, management methods, types of outcomes, modeling, and structural relationship modeling of the comprehensive model of "integrated marketing communication management" in Selected bank branches. The statistical population consists of all employees working in Selected bank branches in Tehran City, including both line and staff units’ form. This research was conducted by descriptive-survey method and based on heuristic-contextual methods of conducting and collecting data through a researcher-made questionnaire. Data were also analyzed using structural equation modeling. The results confirmed the proposed research model, which means that the proposed variables are appropriate explanations of the antecedents and consequences of integrated marketing communications and the assumptions in the model were significantly confirmed. Also, this model in two general levels of concepts and examples can as a roadmap, the interaction and communication activities of the bank in a significantly cohesive and integrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Marketing Communications
  • Market Orientation
  • Brand Orientation
  • Advertising
  • Banking Industry
امیرشاهی، میراحمد؛ یزدانی، حمیدرضا و خان محمدی، محبوبه. (1391). بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت). چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11(13)، 72- 55.
روستا، احمد و آقایی، محمد. (1385). طراحی مدل اثر بخش ارتباطات یکپارچه بازاریابی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران، https://civilica.com/doc/20258
قدس الهی، احمد و تندنویس، فرید. (1397). ارزیابی نقش مؤلفه های رقابتی بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران، مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، (9)2، 31-1.
کیخا، عالمه نوری؛ دلاور، محسن، کیخا، حسن. (1398). تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی شهر زاهدان. پژوهش های مدیریت عمومی، 12(46), 279-304.
عباس‌زاده، حسن؛ عالم‌تبریز، اکبر؛ ایران‌دوست، منصور و صلواتی، عادل (1398). برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1)، 193-211.
محمدشفیعی، مجید؛ رحمت‌آبادی، یزدان و سلیمان‌زاده، امید (1398). تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‌های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1)، 105-124.
 
Refrence
Abbaszadeh, H., Alamtabriz, A., Irandoost, M., & Salavati, A. (2019). Branding to create consumer value in the Iranian banking system. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 193-21, (in Persian).
Ahmad, A, & Perumal, S. (2018). Information Technology, Marketing Database and the Process of Integrated Marketing Communications (IMC): A Resource-Capability Nexus. Information Technology, Marketing Database and the Process of Integrated Marketing Communications (IMC): A Resource-Capability Nexus (October 5, 2018). Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 6(4), 544-560.
 Amirshahi , M.A., Yazdani, H., & Khanmohamadi, M. (2013). Investigating Integrated Marketing Communications and the Factors Affecting it and Affected by it (Case Study: Mellat Bank), Journal of Business Management, 11 (4), 55-72, (in Persian).
Anabila, P. (2020). Integrated marketing communications, brand equity, and business performance in micro-finance institutions: An emerging market perspective. Journal of Marketing Communications, 26(3), 229-242.
Anantachart, S. (2006). Integrated marketing communications and market planning: Their implications to brand equity building. Journal of Promotion Management, 11(1), 101-125.
Awa, H. O., Asiegbu, F., Igwe, S. R., & Eze, S. C. (2011). Collaborative Experience of Value Chain Architecture: A Systemic Paradigm to Building Customer Loyalty. Global Journal of Management and Business Research, 11(3).69-79.
Bagozzi, R. P. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error: a comment.
Barbara, E. (2011). Improving Customer Relationship Management in the Banking Industry. A Case Study of Barclays Bank Ghana Limited, Bantama Branches, Doctoral dissertation, Institute Of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.1-91.
Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-Del-Amo, M. D. C. (2019). Strategic antecedents and organisational consequences of IMC in different economy types. Journal of Marketing Communications, 1-22.
Chen, J. S., Weng, H. H., & Huang, C. L. (2018). A multilevel analysis of customer engagement, its antecedents, and the effects on service innovation. Total Quality Management & Business Excellence, 29(3-4), 410-428.
Christensen, L. T., Fırat, A. F., & Torp, S. (2008). The organisation of integrated communications: toward flexible integration. European Journal of Marketing. 42 (3), 423–452. https: //doi.org/10.1108/03090560810853002.
Dewhirst, T., & Davis, B. (2005). Brand strategy and integrated marketing communication (IMC): a case study of player’s cigarette brand marketing. Journal of Advertising, 34(4), 81-92.
Duncan, T., & Moriarty, S. (2006). How integrated marketing communication’s ‘touchpoints’ can operationalize the service-dominant logic. The service-dominant logic of marketing: Dialog, debate, and directions, 21(1), 236-249.
Duncan, T., & Moriarty, S. E. (1998). A communication-based marketing model for managing relationships. J. Mark. 62 (2), 1–13. https: //doi.org/10.2307/ 1252157.
Duncan, T., Mulhern, F. (2004). A White Paper on the Status, Scope and Future of IMC. McGraw-Hill, New York.
Einwiller, S. A., & Boenigk, M. (2012). Examining the link between integrated communication management and communication effectiveness in medium-sized enterprises. Journal of Marketing Communications, 18(5), 335-361.
Etezadi-Amoli, J., & Farhoomand, A. F. (1996). A structural model of end user computing satisfaction and user performance. Information & management, 30(2), 65-73.Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin, 107(2), 238.
Evans, J., Bridson, K., & Rentschler, R. (2012). Drivers, impediments and manifestations of brand orientation. European Journal of Marketing.
Finne, Å., & Grönroos, C. (2017).Communication-in-use: customer-integrated marketing communication. European Journal of Marketing, 51(3), 445-463.
Finne, Å., & Grönroos, C. (2009). Rethinking marketing communication: From integrated marketing communication to relationship communication. Journal of Marketing Communications, 15(2-3), 179-195.
Fitzpatrick, K. R. (2005). The legal challenge of integrated marketing communication (IMC): Integrating commercial and political speech. Journal of Advertising, 34(4), 93-102.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Foroudi, P., Dinnie, K., Kitchen, P. J., Melewar, T. C., & Foroudi, M. M. (2017). IMC antecedents and the consequences of planned brand identity in higher education. European Journal of Marketing, 51 (3), pp. 528-550, DOI 10.1108/EJM-08-2015-0527.
Foroudi, P., Melewar, T. C., & Gupta, S. (2014). Linking corporate logo, corporate image, and reputation: An examination of consumer perceptions in the financial setting. Journal of Business Research, 67(11), 2269-2281.
Ghodselahi, A., & Tondnevis, F. (2018). Evaluation of Competitive E-Banking Criteria in Banking Industry of Iran. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 4(9), 1-31, (in Persian).
Gordon-Isasi, J., Narvaiza, L., & Gibaja, J. J. (2020). Revisiting integrated marketing communication (IMC): a scale to assess IMC in higher education (HE). Journal of Marketing for Higher Education, 1-33.
Gromark, J., & Melin, F. (2011). The underlying dimensions of brand orientation and its impact on financial performance. Journal of Brand Management, 18(6), 394-410.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate data analysis (Vol. 5, No. 3, pp. 207-219). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
Hein, A., Schreieck, M., Wiesche, M., Böhm, M., & Krcmar, H. (2019). The emergence of native multi-sided platforms and their influence on incumbents. Electronic Markets, 29(4), 631-647.
Hewett, K., & Lemon, L. L. (2019). A process view of the role of integrated marketing communications during brand crises. Qualitative Market Research: An International Journal. 22 (3), 497-524.
Hirvonen, S., & Laukkanen, T. (2014). Brand orientation in small firms: an empirical test of the impact on brand performance. Journal of Strategic Marketing, 22(1), 41-58.
Joreskong, K. G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8: Users’ reference guide. Chicago. IL: Science Software International.
Kattiyapornpong, U., & Yu, X. (2019). Determinants of the effectiveness of integrated marketing communications (IMC): Insights from volunteer tourism organizations. Journal of Tourism Quarterly, 1(1), 14-30.
Keefe, L. M. (2008). Marketing defined. Marketing News, 42(1), 28-29.
Keikha, A., nouridelavar, M., keikha, H. (2019). The Effect of Integrated Marketing Communication (IMC) on Customer Relationship Management in Private Banks in Zahedan City. Management Researches, 12(46), 279-304. Doi: 10.22111/jmr.2020.29703.4535, (in Persian).
Keller, K. L. (2009). Building strong brands in a modern marketing communications environment. Journal of marketing communications, 15(2-3), 139-155.
Keller, K. L. (2016). Unlocking the power of integrated marketing communications: How integrated is your IMC program? Journal of Advertising, 45(3), 286-301.
Kerr, G., & Patti, C. (2015). Strategic IMC: From abstract concept to marketing management tool. Journal of Marketing Communications, 21(5), 317-339.
Key, T. M., & Czaplewski, A. J. (2017). Upstream social marketing strategy: An integrated marketing communications approach. Business Horizons, 60(3), 325-333.
Kim, K. H. (1998). An analysis of optimum number of response categories for Korean consumers. Journal of Global Academy of Marketing Science, 1(1), 61-86.
Kitchen, P. J., & Schultz, D. E. (1999). A multi-country comparison of the drive for IMC. Journal of Advertising Research, 39(1), 21-36.
Kitchen, P. J., & Schultz, D. E. (2001). Raising the corporate umbrella—the 21st-century need. In Raising the Corporate Umbrella, Palgrave Macmillan, London, 1-433.
Kitchen, P. J., Kim, I., & Schultz, D. E. (2008). Integrated marketing communications: Practice leads theory. Journal of advertising research, 48(4), 531-546.
Kitchen, P.J. and Burgmann, I. (2015).Integrated marketing communication: making it work at a strategic level. Journal of Business Strategy, 36 (4), 34-39.
Kliatchko, J. G., & Schultz, D. E. (2014). Twenty years of IMC: A study of CEO and CMO perspectives in the Asia-Pacific region. International Journal of Advertising, 33(2), 373-390.
Kotler, P., & Keller, K. (2015). Marketing management, 15th global edition. Harlow, ISBN-13: 978-0133856460, 1-833.
Kumar, V., Keller, K. L., & Lemon, K. N. (2016). Introduction to the special issue—mapping the boundaries of marketing: What needs to be known? Journal of Marketing, 80 (6): 1–5.
Laurie, S., & Mortimer, K. (2019). How to achieve true integration: the impact of integrated marketing communication on the client/agency relationship. Journal of Marketing Management, 35(3-4), 231-252.
Lee, D. H., & Park, C. W. (2007). Conceptualization and measurement of multidimensionality of integrated marketing communications. Journal of Advertising Research, 47(3), 222-236. London.1-7.
Low, G. S. (2000). Correlates of integrated marketing communications. Journal of Advertising research, 40(3), 27-39.
Luxton, S., Reid, M., & Mavondo, F. (2015). Integrated marketing communication capability and brand performance. Journal of Advertising, 44(1), 37-46.
Luxton, S., Reid, M., & Mavondo, F. (2017). IMC capability: antecedents and implications for brand performance. European Journal of Marketing. 51 (3), 421–444.
Madhavaram, S., Badrinarayanan, V., & McDonald, R. E. (2005). Integrated marketing communication (IMC) and brand identity as critical components of brand equity strategy: A conceptual framework and research propositions. Journal of advertising, 34(4), 69-80.
Mahmoud, M. A., Hinson, R. E., & Adika, M. K. (2018). The effect of trust, commitment, and conflict handling on customer retention: the mediating role of customer satisfaction. Journal of Relationship Marketing, 17(4), 257-276.
Manoli, A. E., & Hodgkinson, I. R. (2020). The implementation of integrated marketing communication (IMC): evidence from professional football clubs in England. Journal of Strategic Marketing, 28(6), 542-563.
Mohammad shafiee, M., Rahmatabadi, Y., soleymanzadeh, O. (2019). The impact of social networks marketing communication on brand equity, relationship equity and customer responses. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 105-124, (in Persian).
Mulhern, F. (2009). Integrated marketing communications: From media channels to digital connectivity. Journal of marketing communications, 15(2-3), 85-101.
Nowak, G. J., & Phelps, J. (1994). Conceptualizing the integrated marketing communications' phenomenon: An examination of its impact on advertising practices and its implications for advertising research. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 16(1), 49-66.
Oltarzhevskyi, D. O. (2019). Typology of contemporary corporate communication channels. Corporate Communications: An International Journal, 24(4), 608-622.
Othman, B. A., Harun, A., De Almeida, N. M., & Sadq, Z. M. (2020). The effects on customer satisfaction and customer loyalty by integrating marketing communication and after sale service into the traditional marketing mix model of Umrah travel services in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, Emerald Publishing Limited, 1759-0833, DOI 10.1108/JIMA-09-2019-0198.
Ouwersloot, J., & Duncan, T. (2008). Integrated Marketing Communication - European edition, McGraw-Hill.
Pisicchio, A. C., & Toaldo, A. M. M. (2020). Integrated marketing communication in hospitality SMEs: analyzing the antecedent role of innovation orientation and the effect on market performance. Journal of Marketing Communications, 1-20.
Porcu, L., Barrio-García, S. D., & Kitchen, P. J. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects, Commun. Soc, 25 (1), 313-348.
Porcu, L., Del Barrio-García, S. and Kitchen, P.J. (2017).Measuring integrated marketing communication by taking a broad organisational approach: The firm-wide IMC scale. European Journal of Marketing, Vol. 51 (3), 692-718. https: //doi.org/10.1108/EJM-08-2015-0587
Porcu, L., Del Barrio-Garcia, S., Alcántara-Pilar, J. M., & Crespo-Almendros, E. (2019). Analyzing the influence of firm-wide integrated marketing communication on market performance in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 80, 13-24.
Potapenko, A.Y. (2010). Managing Integrated Marketing Communications in the Market of Bakery Products. Yekaterinburg: VyatGSA. 1-28.
Prasad, D. A., & Kumar, M. A. (2017). Significance of Direct and Internet Marketing in Multi-Country Context. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 116(22), 41-52.
Raman, K., & Naik, P. A. (2004). Long-term profit impact of integrated marketing communications program. Review of Marketing Science, 2(1). 191–213.
Reid, M. (2005). Performance auditing of integrated marketing communication (IMC) actions and outcomes. Journal of Advertising, 34(4), 41-54.
Rust, R. T., Ambler, T., Carpenter, G. S., Kumar, V., & Srivastava, R. K. (2004). Measuring marketing productivity: Current knowledge and future directions. Journal of marketing, 68(4), 76-89.
Schultz, D. E., & Kitchen, P. J. (1997). Integrated marketing communications in US advertising agencies: an exploratory study. Journal of Advertising Research, 37(5), 7-19.
Šerić, M., & Gil-Saura, I. (2012). ICT, IMC, and brand equity in high-quality hotels of Dalmatia: An analysis from guest perceptions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(8), 821-851.
Šerić, M., & Vernuccio, M. (2020). The impact of IMC consistency and interactivity on city reputation and consumer brand engagement: the moderating effects of gender. Current Issues in Tourism, 23(17), 2127-2145.
Šeric, M., Gil-Saura, I., & Ozretić-Došen, Đ. (2015). Insights on integrated marketing communications: Implementation and impact in hotel companies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (5): 958–979.
Slabbert, Y., & Barker, R. (2014). Towards a new model to describe the organisation–stakeholder relationship-building process: A strategic corporate communication perspective. Communicatio, 40(1), 69-97.
Tafesse, W., & Kitchen, P. J. (2017). IMC–an integrative review. International Journal of Advertising, 36(2), 210-226.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.
Thorson, E., & Moore, J. (Eds.). (2013). Integrated communication: Synergy of persuasive voices. Psychology Press, 1-396.
Timofeeva, A. A., Bulganina, S. V., Fomenko, N. M., Khachaturova, M. S., Nekrasova, M. L., & Zakharova, E. N. (2016). Features of the implementation of integrated marketing communications: Resistance to change. International Review of Management and Marketing, 6(1S). International Review of Management and Marketing, 6(S1) 27-32.
Valos, M. J., Habibi, F. H., Casidy, R., Driesener, C. B., & Maplestone, V. L. (2016). Exploring the integration of social media within integrated marketing communication frameworks. Marketing Intelligence & Planning. 34(1), 1-35.
Zahay, D., Peltier, J., Schultz, D. E., & Griffin, A. (2004). The role of transactional versus relational data in IMC programs: Bringing customer data together. Journal of advertising research, 44(1), 3-18.
Zvobgo, M., & Melewar, T. C. (2011). Drivers of globally integrated marketing communications: A review of literature and research propositions. Journal of Promotion Management, 17(1), 1-20.
Zwerin, A., Clarke, T. B., & Clarke III, I. (2020). Traditional and Emerging Integrated Marketing Communication Touchpoints Used in Effie Award-Winning Promotional Campaigns. Journal of Promotion Management, 26(2), 163-185.