بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل گری پشیمانی خرید و رویکرد قیمت‌گذاری منصفانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه خیام

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

فرش دستبافت ایران متأثر از ویژگی‌های برجسته فرهنگی و هنری آن، همواره به‌عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده است. از طرفی، کم توجهی به اصول و مبانی بازاریابی، مزیت رقابتی فرش دستبافت را در داخل و به‌ویژه در سطح جهانی با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل گری پشیمانی خرید با رویکرد قیمت‌گذاری منصفانه است. جامعه آماری دو گروه فروشندگان فرش و گردشگران خارجی بازار وکیل شیراز بوده است. برای به دست آوردن حجم نمونه گردشگران از نمونه‌گیری در دسترس و برای فروشندگان از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی داده‌ها از بررسی سازگاری درونی استفاده شد. سنجش روایی ابزار سنجش از طریق روایی همگرا و واگرا صورت گرفت. برای بررسی اثر تعدیل گری پشیمانی خرید از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نمونه آماری به دو گروه تقسیم‌شده و مدل ساختاری پژوهش با لحاظ کردن و عدم لحاظ کردن اثر تعدیل گری پشیمانی خرید بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد بدون لحاظ تعدیل گری، بین هوش فرهنگی فروشندگان و توسعه گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، این امر حاکی از اهمیت بالای هوش فرهنگی در توسعه گردشگری است. رابطه بین انصاف قیمتی و توسعه گردشگری تایید نشده است، به این دلیل که قیمت و مسائل قیمت‏گذاری برای خارجیان کمتر حائز اهمیت است. رابطه معنادار بین تنوع‌طلبی و توسعه گردشگری وجود داشت و این تنوع طلبی در انتخاب مقاصد جدید و تازه گردشگران اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Cultural Intelligence of Handmade Carpet Sellers in Tourism Development with Purchasing Regime and Fair Pricing Approach

نویسندگان [English]

  • HOSSEIN BALOUCHI 1
  • Majid Nematolahi 2
1 PhD in International Marketing Management, Assistant Professor, Department of Accounting and Management, Khayyam University, Mashhad, Iran
2 Master of Tourism Management, Young and Elite Research Club, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Iranian handmade carpet, with its prominent cultural and artistic features has always been one of the prominent products in the non-oil export of Iran. On the other hand, neglecting the principles of marketing and business, the competitive advantage of handmade carpets has faced serious risks, in particular at the global level. In this way, the purpose of this paper is investigating the role of cultural Intelligence of handmade Carpet vendors in the development of tourism by moderating regret buying and fair pricing approach. The statistical population consisted of both groups of carpet sellers and tourists in Vakil Bazaar of Shiraz city. To obtain sample of tourists, an available sampling, and to obtain sample of vendors, Random sampling was used. In order to measure the reliability of the data, internal consistency was used. Measurement the validity of the instrument was done using convergent and divergent validity. For investigating Modifier Effect of regret buying, used LISREL software. Statistical sample divided into 2 groups and structural modeling was investigate by considering modifier role and not considering modifier role. Results showed that without considering modifier role, there is positive and significant relationship between cultural intelligence and tourism development. This indicates the importance of cultural intelligence in the development of tourism. The relationship between fair price and tourism development has not confirmed. Because pricing and pricing issues for foreigners are less important. There is a significant relationship between variety-seeking and tourism development And this diversity is important in choosing new destinations for tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • Shopping Regime
  • Fair Price
  • adjustment
  • Handwoven Rug
آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت. تهران: انتشارات نگاه دانش. چاپ اول.
بلوچی، حسین؛ اسفیدانی، محمدرحیم و عمویی‌اوجاکی، علی (1394). بررسی تأثیر تنوع‌طلبی و تازگی‌طلبی گردشگران بر نیت‌های بازدیدشان (موردمطالعه: گردشگران شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 43-65.
بی‌غم، زینب و دعایی، حبیب‌اله (1394). امکان‌سنجی پیاده‌سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس. تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (1)، 1-20.
پهلوانی، الناز و سعید نیا، حمیدرضا (1396). تأثیر کشور سازنده، کیفیت ادراک‌شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستبافت ایران (موردمطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو). نشریه علمی گلجام، ۱۳ (۳۲)، ۸۳-۹۸.
پی یرس، ف. ال. (1389). رفتار گردشگر، ترجمه ضرغام بروجنی. چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
جمشیدی، غلامرضا و مجتبی‌زاده‌خانقاهی، حسین (1392). نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع‌دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی (مطالعه موردی: بازار فرش دستبافت تهران). فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ، 1 (1)، 75-93.
 دهدشتی‌شاهرخ، زهره؛ ناطق، محمد و احسانی، راضیه (1396). تبیین رابطه قابلیت­های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان، مدیریت بازرگانی. 9 (1)،  103-128.
رستگار، عباسعلی و سیاه‌سرانی‌کجوری، محمدعلی (1394). بررسی تأثیر عوامل شخصیتی مؤثر بر اعتیاد به خرید با اثر تعدیلگری چشم و هم‌چشمی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان). مدیریت بازرگانی، 7 (3)، 699-720.
رفیعی، مجتبی؛ بلوچی، حسین؛ نعمت‌اللهی، مجید و متقی، سمیرا (1394). الگویابی ساختاری تأثیر دانش بر عملکرد و نوآوری با تعدیلگری ساختار سازمانی. فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، 4 (13)، 137-156.
سمیعی، سحر و غیاثیان، مریم‌سادات (1394). تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 10 (31)، 1-18.
سنجری‌نادر، بهزاد؛ یاراحمدی، فتانه و بلوچی، حسین (1399). بررسی تأثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 24-47.
شهبازی‌منشادی، مهرداد و سالارزهی، حبیب‌اله (1396). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های استراتژیک تأثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستبافت ایرانی در بازار جهانی، فصلنامه علمی-‌پژوهشی گلجام، 12 (30)، 47-66.
صنایعی، علی؛ قاضی‌زاده، امیرمهدی و سبحان‌منش، فریبرز (1390). عوامل مؤثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM)، (مطالعه موردی: شرکت ایران‌خودرو). مجله علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 1 (1)، 41-70.
عبدالله‌زاده، محمود (1384). برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی، ترجمه عبدالله‌زاده، محمود، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
عزیزی، شهریار؛ حاجی‌پور، بهمن؛ دانایی‌فرد، حسن و قنبرزاده‌میاندهی، رضا (1398). فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری. مدیریت بازرگانی، 11 (2)، 277-298.
علایی، سوسن (1392). مدیریت دانش هوش فرهنگی در تعامل با فرهنگ­های ملی، قومی و سازمانی. نشریه مهندسی فرهنگی، 8 (75)، 92-110.
علیزاده‌ثانی، محسن و شجاعیان، امیر (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت خوشه صنعتی فرش دستبافت خراسان شمالی، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 10 (25)، 85-100.
فیض، داوود و سیاه‌سرانی‌کجوری، محمدعلی (1396). طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستبافت ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM). فصلنامه علمی‌-پژوهشی گلجام، 12 (30)، 102-83.
کریمیان‌راوندی، محمد؛ یزدانی، حمیدرضا و ایرانی، حمیدرضا (1396). طراحی ایده کمپین تبلیغاتی مناسب برای معرفی فرش دستباف کاشان.  گلجام، 32، 82-67.
محمدخانی، کامران و تیموری، ولی (1390). هوش فرهنگی و رهبری جهانی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2 (2)، 93-110.
محمدی‌استادکلایه، بیات و خراسانی، نیک‌روش (1396). شناخت و تحلیل عامل مؤثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبافان شهرستان گنبد کاووس. فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، 13 (30)، 68-72.
موسوی‌راد، سیده‌طاهره و بهایی‌کسمایی، زینب (1397). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و لذت درک‌شده از فعالیت بدنی در اوقات فراغت معلمان تربیت بدنی شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 (1)، 33-43.
مهرمنش، حسن (1396). بررسی راهبردهای توسعه توان رقابتی صنعت فرش کشور. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9 (1)، 193-226.
نائیجی، محمدجواد و اسفندیاری، زینب (1397). ارتقای عملکرد نوآورانه مدیران فدراسیون‌های منتخب ورزشی از طریق هوش فرهنگی و شخصیت: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه. مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1 (2)، 53-74.
نجارزاده، محمد؛ بلوچی، حسین و نعمت‌الهی، مجید (1396). بررسی تأثیر نگرش مردم محلی بر پایداری مناطق روستایی در جهت توسعه گردشگری روستایی موردشناسی: منطقه قلات شیراز. جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، شماره 24، 232-215.
نجارزاده، محمد و نعمت‌‌الهی، مجید (1395). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی در راستای پایداری و توسعه جوامع محلی در مناطق نمونه گردشگری. فصلنامه جغرافیا، 14 (49)، 225-249.
نظری، محسن و عیسوی، هیرو (1399). ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 105-133.
نعمت‌الهی، مجید؛ امین بیدختی، علی‌اکبر؛ بلوچی، حسین و حسین‌زاده، مهدی (1396). تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوباره گردشگران با میانجی‌گری تصویر مقصد و احساس امنیت در شهر شیراز. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 10 (1)، 1-28.
 
References
Abdullah Zadeh, M. (2005). National and Regional Tourism Planning, Translation by Abdollah Zadeh, Mahmoud, Cultural Research Center, Tehran, Second Edition. (in Persian)
Alaiy, s. (2013). Knowledge Management Knowledge of Cultural Intelligence in Interaction with National, Ethnic and Organizational Cultures, Cultural Engineering Journal. 8 (75): 92-110. (in Persian)
Alizade sani, M., & Shojaian, A. (2014). Identifying and Prioritizing Success Factors of Industrial Cluster of Carpet in North Khorasan. goljaam. 10 (25) :85-100. (in Persian)
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., & Ng, K. Y. (2004, August). The measurement of cultural intelligence. In academy of management meetings symposium on cultural intelligence in the 21st century, New Orleans, LA.‏
Azar, A., Gholamzadeh, R., & Ghanavati, M. (2012). Structural Route Modeling in Management. Tehran: Publishing Ghazan Danesh. First Edition. (in Persian)
Azizi, A., Hajipour, B., Danaeefard, H., & Ghanbarzadeh Miyandehi, R. (2019). Understanding the Essence of the Phenomenon of "Strategic Regret":A Phenomenological Study in the Field of Behavioral Strategy. Journal of business management. 11 (1): 277-298. (in Persian)
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science16(1), 74-94.‏
Balochi, H., Esfidani, M. R., & Amoei Ojaki, A. (2015). The Effects of Variety Seeking and Novelty Seeking on Tourists’ Revisit Intention (Case study: Tehran’s tourists). Journal of Business Management7(1), 43-65.‏ . (in Persian)
Bansal, H. S., Taylor, S. F., & St. James, Y. (2005). “Migrating” to new service providers: Toward a unifying framework of consumers’ switching behaviors. Journal of the Academy of Marketing Science33(1), 96-115.‏
Barroso Castro, C., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. (2007). The influence of market heterogeneity on the relationship between a destination's image and tourists' future behaviour. Tourism management28(1), 175-187.‏
Bei, L. T., & Chiao, Y. C. (2001). An integrated model for the effects of perceived product, perceived service quality, and perceived price fairness on consumer satisfaction and loyalty. Journal of consumer satisfaction, dissatisfaction and complaining behavior14, 125.‏
Berne, C., Mugica, J. M., & Rivera, P. (2005). The managerial ability to control the varied behaviour of regular customers in retailing: interformat differences. Journal of Retailing and Consumer Services12(3), 151-164.‏
Bies, R. J., & Shapiro, D. L. (1988). Voice and justification: Their influence on procedural fairness judgments. Academy of management journal31(3), 676-685.‏
Blasco, M., Feldt, L. E., & Jakobsen, M. (2012). If only cultural chameleons could fly too: A critical discussion of the concept of cultural intelligence. International Journal of Cross Cultural Management12(2), 229-245.‏
Bolton, L. E., Warlop, L., & Alba, J. W. (2003). Consumer perceptions of price (un) fairness. Journal of consumer research29(4), 474-491.‏
Campbell, M. C. (1999). Pricing strategy & practice “Why did you do that?” The important role of inferred motive in perceptions of price fairness. Journal of Product & Brand Management.‏
Carpenter, J. P. (2003). Is fairness used instrumentally? Evidence from sequential bargaining. Journal of Economic Psychology24(4), 467-489.‏
Cox, J. L. (2001). Can differential prices be fair?. Journal of Product & Brand Management.‏ 10 (5): 264 – 275.
Dangi,  Tek B., & Jamal, Tazim. (2016). An Integrated Approach to Sustainable Community-Based Tourism. Sustainability. 8 (475): 1-32.
Decrop, A., & Snelders, D. (2005). A grounded typology of vacation decision-making. Tourism management26(2), 121-132.‏
Doai, H. Bigham, z. (2015). The Feasibility of Implementing Electronic Marketing in The Fars Province Handmade Carpet Market. Journal of New Marketing Research. 5 (1): 1-20. (in Persian)
Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures.‏ Stanford: Stanford University Press.
Feiz, D., & Siah sarani kajori,  M A. (2017). The design and conceptual modeling triggers for Iranian hand-woven carpets based on holistic marketing approach using an interpretive structural modeling (ISM). goljaam. 12 (30) :83-102. (in Persian)
Feng, R., & Jang, S. (2004). Temporal destination loyalty: A structural initiation. Advances in Hospitality and Tourism Research9(2), 207-221.‏
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis, fifth ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Jamshidi, G., & Mojtaba Zade Khangahi, H. (2014). Role of Handicrafts Vendors Commercial Behavior in Marketing of Desirable Foreign Tourists (Case Study: Tehran Handmade Carpet Bazaar). Journal of Tourism. 1(1): 75-93. (in Persian)
Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of economic Psychology22(2), 217-245.‏
Karimian ravandi, M., yazdani, H., & Irani, H. (2018). Design Idea for a suitable advertising campaign for the introduction of Kashan carpet. goljaam. 13 (32) :67-8 . (in Persian)
Karni, E., & Safra, Z. (2002). Intensity of the sense of fairness: measurement and behavioral characterization. Journal of Economic Theory105(2), 318-337.‏
Keil, M., Tan, B. C., Wei, K. K., Saarinen, T., Tuunainen, V., & Wassenaar, A. (2000). A cross-cultural study on escalation of commitment behavior in software projects. MIS quarterly, 299-325.‏
Khoshkam, M., Marzuki, A., & Al-Mulali, U. (2016). Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development. Tourism Management54, 96-106.‏
Li, M., Mobley, W. H., & Kelly, A. (2013). When do global leaders learn best to develop cultural intelligence? An investigation of the moderating role of experiential learning style. Academy of Management Learning & Education12(1), 32-50.‏
Loomes, G., & Sugden, R. (1982). Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty. The economic journal92(368), 805-824.‏
Lyons, S. J., Wien, A. H., & Altintzoglou, T. (2019). Guilt-free pleasures: how premium and luxury influence regret. Journal of Product & Brand Management.‏
Martín‐Ruiz, D., & Rondán‐Cataluña, F. J. (2008). The nature and consequences of price unfairness in services: A comparison to tangible goods. International Journal of Service Industry Management.‏
Maxwell, S. (2008), The Price is Wrong! Wiley Publications, Hoboken, NJ.
Mehrmanesh, H. (2017). Surveying Strategies to Develop Competitive Strength of Iran’s Carpet Industry. Journal of Agricultural Economics Research. 9 (33): 193-226. (in Persian)
Middleton, V.T.C. (1995). Leaky Bucket Syndrome. Insight, English Tourist Board, July. A1- A8.
Mohammad Khani, K., & Teimori, V. (2011). Cultural Intelligence and Global Leadership. Journal of Strategic Studies of Public Policy. 2 (2): 93-110. (in Persian)
Mohammadi Ostadkelayeh, A., Bayat, N., Khorasani, M., & Nik Ravesh, R. (2017). Identify and analyze the factors affecting the carpet industry downturn in rural areas (Case Study: Turkmen carpets - Gonbad-e Qabus Township). goljaam. 12 (30) :67-82. (in Persian)
Mousavi Rad, S.T., & Kasmae, Z. B. (2018). The Relationship between Cultural Intelligence and Perceived Enjoyment of  Physical Activity Leisure Time of Physical Education Teachers in Tehran. Applied Research of Sport Management. 7 (1): 33-43. (in Persian)
Nadeem, S., Raza, M., Kayani, N., Aziz, A., & Nayab, D. (2018). Examining cross-cultural compatibility of high performance work practices. International Business Review27(3), 563-583.‏
Naeiji, M . J., &  Esfandiari, Z. (2018). Improving Innovative Performance of Selected Sport Federations Managers through Personality and Cultural Intelligence: Mediating Role of Entrepreneurial Leadership. Journal of iranian public administration studies. 1(2): 53-73. (in Persian)
Najar zadeh, M., & Nematollahi, M. (2015). Investigating the Factors Affecting the Development of Rural Tourism for Sustainability and Development of Local Communities in Typical Tourism Areas. Quarterly Geography, 14(49):  225-249. (in Persian)
Najar Zadeh, M., Baluchi, H., & Nematollahi, M. (2017). A Survey on the Impact of Local People's Attitude on Rural Sustainability in Developing Rural Tourism: A Qalat Area in Shiraz. Journal Management System. 7(24): 215-232. (in Persian)
Nazari, M., & Isavi, H. (2020). Presenting a Price Perception Framework for Different Consumers of Iranian Ethnicity. Consumer Behavior Studies Journal, 7(2), 105-133. (in Persian)
Nematollahi, M., Amin Bidokhty, A. A., Baluchi, H., Hossein Zadeh, M. (2017). Impact of the quality of police services on the intention to revisit tourists by mediating a destination image and a sense of security in the city of Shiraz. Police and Security Research Journal, 1(2): 1-28. (in Persian)
Nonally, J. C. (1978). Psychometric Theory, 2 th edition, Mac Graw Hill: New York.
Oliver Richard, L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New York ˈ NY: Irwin-McGraw-Hill.‏
Oliver, R. L., & Swan, J. E. (1989). Consumer perceptions of interpersonal equity and satisfaction in transactions: a field survey approach. Journal of marketing53(2), 21-35.‏
Ott, D. L., & Michailova, S. (2018). Cultural intelligence: A review and new research avenues. International Journal of Management Reviews20(1), 99-119.‏
Pahlevani, E., & Saeedniya, H. (2018). The Effect of Country Origin , Perceived Quality and Brand Familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet's customers (Case Study: Japanese Buyer _In Tokyo). goljaam. 13 (32) :83-98. (in Persian)
Peterson, B. (2011). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Nicholas Brealey.‏
Piers, F.L. (2010). Tourism behavior, translation of Zargham Boroujeni. First Printing, Tehran: Mahkame Publications. (in Persian)
Rabin, M. (1993). Incorporating fairness into game theory and economics. The American economic review, 1281-1302.‏
Rafiei, M., Balochi, H., Nematollahi, M., & Mottaghi, S. (2016). Structural Modeling of knowledge's effect on Performance and product Innovation with Mediator role of Organizational Structure. Public Organization Management. 4 (1): 121-140. (in Persian)
Rastegar, A., & Siah Sarani Kojori, M. A. (2015). Explanation of personality factors affecting oniomania with an emphasis on moderator role of keeping up with the Joneses. Journal of Business Management. 7 (3): 699-720. (in Persian)
Reisinger, Y., & Turner, L.W. (2003). Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis, First published. Butterworth-Heinemann, An imprint of Elsevier Science Limited. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 200 Wheeler Road, Burlington MA 01803..
Rutte, C., & Messick, D. (1995). An integrated model of perceived unfairness in organizations”, Social Justice Research. 8 (3): 239-61.
Samiee, S., & Ghiasian, M. S. (2015). Discourse Analysis of Iranian Managers and Elite on Tourism in Iran. Tourism Management Studies. 10 (31): 1-18. (in Persian)
Sanayei, A., Sobhanmanesh, F., & Ghazifard, A. (2011). The Factors Influencing the Development of Radio Frequency Identification Technology in E-Supply Chain Management (Case study: Iran Khodro Industrial Group (IKCO)). Journal of New Marketing Research. 1(1): 41-70.  (in Persian)
Sanjari Nader, B., Yarahmadi, F., & Balouchi, H. (2020). The Impact of Social Network Based Brand Communities on Brand Evangelism through Strengthening Brand Trust. Consumer Behavior Studies Journal, 7(2), 24-47. (in Persian)
Schneider, S. C., Schneider, S. C., & Barsoux, J. L. (2003). Managing across cultures. Pearson Education.‏
Schweitzer, M. E., & Gibson, D. E. (2008). Fairness, feelings, and ethical decision-making: Consequences of violating community standards of fairness. Journal of Business Ethics77(3), 287-301.‏
Shahbazi Manshadi, M., & salarzehi, H. (2017).  Identifying and prioritizing strategic factors affecting the position of Iranian handmade carpets in the world market. goljaam. 12 (30) :47-66. (in Persian)
Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management42, 37-49.‏
Shirkhodaie, M., & Faghih Nassiri, B. (2017). Determining the Role of Brand Attachment to make customer Commitment and Loyality: Case Study of Art- Carpet Iran Industry. goljaam.13 (31) :37-58. (in Persian)
Singh, J., & Sirdeshmukh, D. (2000). Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and loyalty judgments. Journal of the Academy of marketing Science28(1), 150-167.‏
Somasundaram, J., & Diecidue, E. (2017). Regret theory and risk attitudes. Journal of risk and uncertainty55(2), 147-175.‏
Tsiros, M., & Mittal, V. (2000). Regret: A model of its antecedents and consequences in consumer decision making. Journal of Consumer Research26(4), 401-417.‏
Tversky, A., & Kahneman, D. (1986). uRational Choice and the Framing of Decisions. vJournal of Business, 59 (4), part 2. S251) S275.‏
Urbany, J. E., Madden, T. J., & Dickson, P. R. (1989). All's not fair in pricing: an initial look at the dual entitlement principle. Marketing Letters1(1), 17-25.‏
Xia, L., Monroe, K. B., & Cox, J. L. (2004). The price is unfair! A conceptual framework of price fairness perceptions. Journal of marketing68(4), 1-15.‏
Yang, Z., & Peterson, R. T. (2004). Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: The role of switching costs. Psychology & marketing21(10), 799-822.‏
Yim, C. K., & Kannan, P. K. (1999). Consumer behavioral loyalty. Journal of business research44(2), 75-92.‏
Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2004). Beyond valence in customer dissatisfaction: A review and new findings on behavioral responses to regret and disappointment in failed services. Journal of business Research57(4), 445-455.‏