دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، دی 1399، صفحه 1-243 
شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 48-73

10.34785/J018.2020.442

مهرى جاویدى؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار


بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

صفحه 235-253

10.34785/J018.2020.169

امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ سمانه خانی صحرایی