شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس قراردادها-شرکت ملى حفارى ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد تمام گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشیار گروه مدیریت،دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

در سالهای 1960 و اوایل سال1970 مسائل مربوط به محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مدنظر قرارداده واین نگرانی ها منجر به رشد محصولات اکولوژیک در سطح جهان گردید.هدف این پژوهش شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان می باشد.به همین منظور این مقاله به دنبال بررسی نظام مند مطالعات صورتپذیرفته در زمینه رفتار خرید سبز می باشد تا با ارائه یک مدل خاص از ترکیب نتایج آنها ، اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان سازد.روش کار در این مطالعه ، کیفی و از نوع متامطالعه به نام فراترکیب است. جمعیت مورد مطالعه شامل تمامی مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش می باشد.با بررسی 61 مقاله از 407 مقاله ی اولیه در نهایت 2 بعد(درونی و بیرونی) ،6 مؤلفه اصلی(عوامل روانی، فردی ، ارزشی – اعتقادی، آمیخته بازاریابی، اجتماعی – فرهنگی و مرتبط با محصول) و 59 زیر مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان که در پژوهش های محتلف داخلی و خارجی در بین سالهای 2000 الی2017 به آنها اشاره شده است شناسایی، استخراج و دسته بندی شد. براساس این عوامل ، مدل یکپارچه نهایی ارائه و با استفاده از شاخص کاپا اعتبارسنجی شده است.این مقاله می تواند بعنوان مبنایی برای برنامه ریزی از سوی مدیران دولتی و همچنین شرکتهای تولید کننده محصولات سبز قرار بگیرد و پژوهشگران می توانند در تحقیقات آتی خود از آن استفاده نموده و به راستی آزمایی آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Extraction of Factors affecting Consumers’ Green Purchase Behavior Using a Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mehri Javidi 1
  • lotfollah forouzandeh dehkordi 2
  • mirza hassan hosseini 3
  • mohammad mehdi parhizgar 4
1 Nidc
2 Associate Professor,Department of management, tarbiat modares University
3 Professor of Management, ,Department of management, Payame Noor University
4 Associate Professor,Department of management, Payame Noor University
چکیده [English]

In 1960s and early 1970s, environmental issues attracted more attention than ever and consumers considered the environmental issues in their buying decisions. Environmental concerns contributed to the rise of eco-friendly products worldwide. This research aimed at identifying and extracting the factors influencing consumers’ green purchase behavior. It thus entails a systematic literature review on green purchase behavior to highlight its significance by presenting a synthetic model from literature results. The method was a qualitative meta-analysis called meta-synthesis. The statistical population included all papers related to the present subject. Out of the 407 initial results, 61 were examined, and totally 2 dimensions (namely internal and external), 6 main components (namely psychological, personal, value-belief, marketing mix, sociocultural, and product-related factors), and 59 sub-components were identified, extracted, and classified as factors affecting the consumers’ green purchase behavior, from national and international studies conducted from 2000 to 2017. Accordingly, the final integrated model was validated by kappa coefficient. This research can serve as a basis for planning by public managers and green product producers. Researchers can also employ and verify the model in their future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green purchase behavior
  • green consumer
  • Environment
  • Meta synthesis
آراسته، مهدی (1396). بررسی رابطه بین نگرانی‌های زیست‌محیطی و نگرش زیست‌محیطی با رفتار خرید سبز مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران.
امیرشاهی، میراحمد؛ یزدانی، حمیدرضا و عالی‌پور، الهه (1392). بررسی تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (4)، 41-58.
بحرینی‌زاد، منیژه و رضایی، بدریه (1395). فراتحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف‌کنندگان، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 20 (48)، 2-21.
پورعسگری، محمدحسین (1390). بررسی تأثیر متغیرهای زیست‌محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف‌کنندگان ایرانی از دیدگاه دانشجویان، پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
تقی‌پورگیلانی، محمدجواد و ضیایی، سحر (1395). تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتریان در صنعت غذایی، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
چگینی‌اصلی، رقیه و صالح اردستانی، عباس (1395). اندازه‌گیری تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان: مطالعه موردی: غرب شهر تهران، فصلنامهمطالعاتمدیریتوحسابداری، 2 (13)، 1-20.
حدادیان، علیرضا و علی‌محمدی، منا (1393). بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز، اولین همایش ملی بازاریابی فرصت‌ها و چالش ها، تهران.
حسنقلی‌پوریاسوری، طهمورث؛ مسیبی، علیرضا؛ نجفی‌سیاهرودی، مهدی و  علوی، سیدمسلم (1393). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان به بسته‌بندی سبز و قصد خرید آن‌ها، فصلنامه مدیریت برند، 1 (1)، 218-224.
حقیقی، محمد و خلیل، مریم (1390). بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار مصرف‌کنندگان، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 9 (2)، 83-102.
حقیقی‌نسب، منیژه؛ احدی، پری و حقدادی، الهام (1399). تأثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف‌کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (2)، 46-22.
حمدی، کریم؛ غفاری، فرهاد و افسردگان، آرایه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران)، مدیریت بازاریابی، 6 (43)، 21-12.
خورشیدی، غلام‌حسین و حسین‌زاده، علی (1391). بررسی رفتار مصرف‌کننده در رابطه با تصمیم خرید کالای سبز، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 12، 53-37.
دل‌افروز، نرگس؛ طالقانی، محمد و نوری، بهاره (1392). اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف‌کننده، بانک مقالات بازاریابی ایران، بانک مقالات بازاریابی، 18-1.
دلیر، الهه و قاسمی، مریم (2019). تحلیل میزان سبزبودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف)، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (2)، 219-247.
رعنایی‌کردشولی، حبیب‌الله و الله‌یاری‌بوزنجانی، احمد (1391). بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (2)، 180-165.
رعنایی‌کردشولی، حبیب‌الله و الله‌یاری‌بوزنجانی، احمد (1392). تأثیر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان بر تصمیم خرید سبز آن‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، 8(3)، 43-54.
رمضانیان، محمد رحیم؛ اسماعیل‌پور، رضا و تندکار، هدیه (1389). تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان خانگی لامپ کم‌مصرف شهر رشت)، مدیریت بازرگانی، 2 (5)، 98-79.
زارعی، عظیم و بلوچی، حسین (1394). شناسایی مؤلفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش فراترکیب، راهبردهای بازرگانی، 22 (68)، 5-53.
زندحسامی، حسام و پروینچی، شیما (1393). به‌کارگیری نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره18، 30-23.
سمیعی‌زفرقندی، عادله، نایب‌زاده، شهناز و دهقان‌دهنوی، حسن (1393). بررسی تأثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک‌شده از سوی مصرف‌کننده بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، مدیریت بازاریابی، 10 (27)، 79-99.
سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا (1390). "آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب"، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 6، 24-9.
سیدصالحی، علیرضا و کاظمی، مهناز (1393). عوامل مؤثر بر رفتار انتخابی مصرف‌کننده با توجه به محصولات سبز مبتنی بر تئوری ارزش مصرف، مدیریت بازاریابی، 10 (26) ، 75-92.
طاهری، هدیه و حمدی، کریم (1396). تعیین میزان اثر بازاریابی سبز بر قصد خرید محصول با نقش میانجی‌گری تصویر شرکت، دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
عبادعسگری، ملیحه (1392). بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر رفتار خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ظروف یکبارمصرف کاغذی شهرستان تربت جام)، پایان‌نامه جهت دریافت مدک کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، دانشکده مدیریت.
عباسی، جواد؛ عنایتی، غلامرضا و رهبری، محسن(1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد قزوین)، فصلنامه مدیریت، 9 (27)، 35-49.
عدیلی‌پور، زهره (1393). بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصفهان)، پایان‌نامه جهت دریافت مدک کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، واحد مرکز تهران، دانشکده مدیریت.
عسگرزاده، حسن (1392). بررسی عوامل مؤثر (آمیخته بازاریابی سبز، متغیرهای جمعیتی-اجتماعی و متغیرهای روانگرافی) بر رفتار خرید سبز، پایان‌نامه جهت دریافت مدک کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، دانشکده مدیریت.
فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز و رضوانی، تعیمه (1386). رابطه بین دانش زیست‌محیطی و رفتارهای محافظت از محیط"، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، 253-266.
محمدیان، محمود و بخشنده، قاسم (1393). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (68)، 75-39.
محمدیان، محمود و ختایی، امیر (1390). رابطه میان عوامل اجتماعی، روانی و رفتار مصرف‌کننده سبز، مجله مدیریت بازرگانی، 3 (3)، 143-160.
محمدیان، محمود، بخشنده، قاسم و عباس‌پور، جعفر (1392). اهمیت بازاریابی سبز در حوزه کارآفرینی و شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین چالشهای اجرایی، مجموعه مقالات همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش‌محور، 15-1
موجودی، امین و صادقی، فرزاد (1389). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، ماهنامه مهندسی مدیریت، 5 (44)، 44-50.
نایب‌زاده، شهناز و قوچانی، نعیمه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید مصرف‌کننده سبز، اولین همایش ملی برنامه‌ریزی، حمایت و حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، دانشکده شهید مفتح، همدان، 22-1.
نخعی، آرزو و خیری، بهرام (1391). بررسی تأثیر عوامل مختلف بر قصد خرید محصولات سبز، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 129، 130-105.
نیک‌نژاد، بیتا و ابراهیمی، عبدالحمید (1393). بررسی تأثیر عوامل منتخب خرید سبز بر رفتار خرید سبز (مطالعه موردی: مرغ سبز)، همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، دانشگاه ملایر.
 
 
References
Abbasi, J., Enayati, Gh., & Rahbari, M. (2012). Investigating the Factors Affecting the Green Purchase Behavior of Iranian Students (A Case Study of Qazvin Islamic Azad University), Management Quarterly, 9 (27), 35-49. (in Persian)
Adilipour, Z. (2014). Investigation and Ranking of Factors Affecting Green Purchasing Behavior (A Case Study of Isfahan Chain Store Consumers), Master's Thesis, Supervisor: Mohammad Mohammadi Meymand, Department of Business Management, Payam Noor University, Tehran Center Branch, Faculty of Management. (in Persian)
Agyeman, C. M. (2014). Consumers’ buying behavior towards green products: An exploratory study. International journal of management research and business strategy3(1), 188-197.‏
Akehurst, G., Afonso, C., & Gonçalves, H. M. (2012). Re‐examining green purchase behaviour and the green consumer profile: new evidences. Management Decision.‏
Albayrak, T., Caber, M., Moutinho, L., & Herstein, R. (2011). The influence of skepticism on green purchase behavior. International Journal of Business and Social Science2(13), 189-199.
Almossawi, M. (2014). Promoting green purchase behavior to the youth (case of Bahrain). British Journal of Marketing Studies2(5), 1-16.‏
Aman, A. L., Harun, A., & Hussein, Z. (2012). The influence of environmental knowledge and concern on green purchase intention the role of attitude as a mediating variable. British Journal of Arts and Social Sciences7(2), 145-167.‏
Amir Shahi, M. A., Yazdani, H. R., & Aalipour, E. (2013). Investigating the Impact of Green Marketing Tools on the Behavior of Consumers Who Are Members of Iranian Social Media Networks, Modern Marketing Research Quarterly, 3(4), 41-58. (in Persian)
Arasteh, M. (2017). Investigating the Relationship between Environmental Concerns and Environmental Attitudes with Green Purchasing Behavior of Consumers of Organic Farm Products, The Second International Conference on Management and Accounting, Tehran. (in Persian)
Asgarzadeh, H. (2013). Investigating the Effective Factors (Green Marketing Mix, Demographic-Social Variables, and Psychographic Variables) on Green Purchase Behavior, Master’s Thesis, Supervisor: Bahram Kheiri, Department of Business Management, Islamic Azad University, Tehran Branch, Faculty of Management. (in Persian)
Bahrainizad, M., & Rezaei, B. (2016). Meta-analysis and Identification of Factors Affecting Consumer Green Purchasing decision making Behavior, Management Research in Iran, 20 (48), 2-21. (in Persian)
Bidhendi, M., Karbasizadeh, A., &  Shiranvand, M. (2010). The role of religious teachings in solving the environmental crises. Science and Religion Research Papers: Institute for Humanities and Cultural Studies, 1(2), 7-23. (in Persian)
Biswas, A., & Roy, M. (2016). A study of consumers’ willingness to pay for green products. Journal of Advanced Management Science4(3).‏, 4(3), 211-215.
Borin, N. Mulliki, J., & Krishnan, R. (2013). An analysis of consumer reactions to green Strategies, Journal of Product & Brand Management, 22(2), 118–128.
Boztepe, A. (2012). Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior, European Journal of Economic and Political Studies, 5(1), 5-21.
Chan, R. Y. (2001). Determinants of Chinese consumers' green purchase behavior. Psychology & marketing18(4), 389-413.‏
Chegini Asl, R., & Saleh Ardestani, A. (2016). Measuring the Impact of Green Marketing Tools on Consumers' Purchasing Behavior: A Case Study: West of Tehran City, Management and Accounting Studies Quarterly, 2(13), 1-20. (in Persian)
Dalir.E., & Ghasemi. M. (2019). An analysis of the green level of consumer behaviors in rural households and its efeect individual factors (Case study: Khaf Cunty), Consumer behavior studies journal, 6 (2), 219-247. (in Persian)
Del Afrooz, N., Taleghani, M., & Nouri, B. (2013). The Effect of Green Marketing Tools on Consumer Purchasing Behavior, Archive of Iranian Marketing Articles, 1-18,  www.marketingarticles.ir. (in Persian)
Derakhshanian, H. (2014). Developing a model to direct the habits of purchasing Iranian products in Tehran citizens. PhD Dissertation of Business Management, Payame Noor University, Tehran Higher Education Center. (in Persian)
DiPietro, R. B., Cao, Y., & Partlow, C. (2013). Green practices in upscale foodservice operations. International Journal of Contemporary Hospitality Management.‏
Doszhanov, A., & Ahmad, Z. A. (2015). Customers’ intention to use green products: The impact of green brand dimensions and green perceived value. In SHS Web of Conferences (Vol. 18, p. 01008). EDP Sciences.‏
Ebad Asgari, M. (2013). Investigating the Impact of Demographic Characteristics on Consumers' Green Purchase Behavior (A Case Study of Users of Disposable Paper Containers in Torbat-e Jam City), Master's Thesis, Supervisor: Hamed Haghtalab, Department of Business Management, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam Branch, Faculty of Management. (in Persian)
Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. Journal of Early Intervention33(3), 186-200.‏
Farjadi, G. (2015). Investigating the impact of green marketing on women’s cosmetic intent;Master's Thesis, MBA Management, Marketing Orientation, Alborz Campus, University of  Tehran. (in Persian)
Ferdowsi, S., Mortazavi, S., & Rezvani, T. (2007). The Relationship between Environmental Knowledge and Environment Protection Behaviors, Journal of Research in Humanities, 53, 253-266. (in Persian)
Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative health research13(7), 893-904.‏
Gan, C., Wee, H. Y., Ozanne, L., & Kao, T. (2008). Consumers’ purchasing behavior towards green products in New Zealand. Innovative Marketing4(1), 93-102.‏
Genovena, C. (2016). Factors affecting consumers green purchase behavior (A study of Indonesia pay plastic policy), international journal of bisiness, economics and low, 10(2), 31-36.
Haddadian, A., & AliMohammadi, M. (2014). Investigating the Impact of Green Marketing Mix on Green Purchasing, The FirstNational Conference on Marketing, Opportunities, and Challenges, Tehran. (in Persian)
Haghighi, M., & Khalil, M. (2011). Investigating the Influence of Green Marketing on Consumer Behavior, Journal of Organizational Culture Management, 9(2), 83-102. (in Persian)
Haghighinasab, M., Ahadi, P., & Haghdadi, E. (2020). The impact of social bonds on consumer responds to advertising on social network, Consumer behavior studies journal, 7 (1), 22-46. (in Persian)
Hamdi, K., Ghaffari, F., & Afsordegan, A. (2011). Investigating Factors Affecting Green Product Purchasing Behavior in Youth (A Case Study of Tehran City), Marketing Management, 6(43), 12-21. (in Persian)
HasangholiPour Yasouri, T., Mosayyebi, A., Najafi Siyahroodi, M., & Alavi, S. M. (2014). Investigating Factors Affecting Customer Attitude toward Green Packaging and Intention for Purchasing, Brand Management Quarterly, 1(1), 218-224. (in Persian)
Hassan, Y. (2012). Understanding consumer decision making towards green electric products, South East Journal if contemporary business, economics and law, 2 (1), 27-33.
Irawan, R., & Darmayanti, D. (2012, April). The influence factors of green purchasing behavior: A study of university students in Jakarta. In Proc. 6th Asian Business Research Conference, 40, 40-52.
Jamal, Z. B., Islam, S., & Barua, P. (2016). Analyzing Factors that Affect Green Purchase Behavior: From the Context of Bangladeshi Consumers. J. Econ. Bus. Manag4, 611-617.‏
Joshi, Y., & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behaviour and future research directions. International Strategic management review3(1-2), 128-143.‏
Juwaheer, T. D., Pudaruth, S., & Noyaux, M. M. E. (2012). Analysing the impact of green marketing strategies on consumer purchasing patterns in Mauritius. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(1): 59-36.
Kanchanapibul, M., Lacka, E., Wang, X., & Chan, H. K. (2014). An empirical investigation of green purchase behaviour among the young generation. Journal of Cleaner Production66, 528-536.‏
Karunarathna, W. R. A. D., Naotunna, S. S., & Sachitra, K. M. V. (2017). Factors affect to green products purchase behavior of young educated consumers in Sri Lanka. Journal of Scientific Research and Reports, 1-12.‏
Kataria, A., & Kataria, A. (2013). Factors Affecting Green Purchase Behavior. Journal of management research1(2), 15-41.‏
Keshaorao, K. S. (2016). Consumer behavior towards green products of FMCG, International Journal of Commerce and Management research (IJCMR), 2(8), 43-46.
Khorshidi, Gh. H., & Hosseinzadeh, A. (2012), Investigation of Consumer Behavior in relation to Decision to Purchase Green Products, Business Management Perspective, 12, 37-53. (in Persian)
Kim, Y., & Choi, S. M. (2005). Antecedents of green purchase behavior: An examination of collectivism, environmental concern, and PCE. ACR North American Advances.‏
Lasuin, C. A., & Ng, Y. C. (2014). Factors influencing green purchase intention among university students. Malaysian Journal of Business and Economics (MJBE).‏ 1(2), 1-4.
Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing intelligence & planning.‏
Lee, K. (2009). Gender differences in Hong Kong adolescent consumers' green purchasing behavior. Journal of consumer marketing.‏
Luzio, J. P. P., & Lemke, F. (2013). Exploring green consumers' product demands and consumption processes. European Business Review, 25(3), 281-300.
Maichum, K., Parichatnon, S., & Peng, K. C. (2016). Application of the extended theory of planned behavior model to investigate purchase intention of green products among Thai consumers. Sustainability8(10), 1077.‏
Makhdoomi, U., & Nazir, U. (2016). Consumer purchase behavior towards green products, Journal of consumer marketing, 16 (6), 558-575.
Mark, N., & Law, M. (2015). Encouraging green purchase behaviours of Hong Kong consumers. Asian Journal of Business Research ISSN5(2), 2015.‏
Mohammadian, M., & Bakhshandeh, Gh. (2014). Investigating the Factors Affecting Consumer Attitude and Intention for Green Purchasing. Management Studies Quarterly (Improvement and Transformation),23(68), 39-75. (in Persian)
Mohammadian, M., & Khattai, A. (2011). The Relationship between Social and Psychological Factors and Green Consumer Behavior, Journal of Business Management,  3(3), 143-160. (in Persian)
Mohammadian, M., Bakhshandeh, Gh., & Abbaspour, J.(2013).The Importance of Green Marketing in Entrepreneurship and Identifying and Ranking the Most Important Executive Challenges,Proceedings of the National Conference on Entrepreneurial Universities, Knowledge-Based Industry, 1-15. (in Persian)
Mojudi, A., & Sadeghi, F. (2010). Investigating Factors Affecting Green purchasing Behavior: A Case Study of Shahid Chamran University Students, Management Engineering Monthly,5 (44), 44-50. (in Persian)
Mostafa, M. M. (2007). Gender differences in Egyptian consumers’ green purchase behaviour: the effects of environmental knowledge, concern and attitude. International Journal of Consumer Studies31(3), 220-229.‏
Nakhaei, A., & Kheiri, B. (2012). Investigating the Impact of Different Factors on the Intention to Purchase Green Products, Journal of Marketing Management, 129, 105-130. (in Persian)
Nam, C., Dong, H., & Lee, Y. A. (2017). Factors influencing consumers’ purchase intention of green sportswear. Fashion and Textiles4(1), 1-17.‏
Nayebzadeh, Sh., & Ghuchani, N. (2013). Investigating Factors Affecting Green Consumer Purchase Intention, The First National Conference on Planning, Supporting, and Protecting the Environment and Sustainable Development, Shahid Mofatteh College, Hamedan, 1-22. (in Persian)
Niknejad, B., & Ebrahimi, A. (2014). Investigating the Impact of Selected Green Purchase Factors on Green Purchasing Behavior (A Case Study of Green Chicken), National Conference on Management and Education, Malayer, University of Malayer. (in Persian)
Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). sage.‏
Papadopoulos, I., Karagouni, G., Trigkas, M., & Platogianni, E. (2010). Green marketing. EuroMed Journal of Business.‏ 5(2), 90-166.
Paul, J., Modi, A., & Patel, J. (2016). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. Journal of retailing and consumer services29, 123-134.
Pour Asgari, M, H. (2011). Investigating the Impact of Environmental Variables on Iranian Consumers' Green Purchasing Behavior from Students' Perspective, Thesis for Master's Degree, Supervisor, Ali Mollahoseini, Department of Business Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Management and Economy.
Rahbar, E., & Wahid, N. A. (2011). Investigation of green marketing tools' effect on consumers' purchase behavior. Business strategy series.‏, 12(2), 73-83.
Ramezanian, M. R., Esmaeilpour, R., & Tondkar, H. (2010). Impact of green marketing mix on consumer decision making process. Journal of Business Management2(2), 79-98. (in Persian)
Ranaei Kordesholi, H., & Allah Yari Bozanjani, A. (2012).Investigating the Impact of Green Marketing Mix on Consumer Decision for Purchasing (A Case Study: Consumers of Pegah Dairy Products in Shiraz City), Modern Marketing Research,  8(2), 165-180. (in Persian)
Ranaei Kordesholi, H., & Allahyari Bozanjani, A. (2013).The Impact of Consumers' Environmental Responsibility on Their Decision for Green Purchasing, Ethics in Science and Technology Quarterly, 8 (3), 32-42. (in Persian)
Rizwan, A, mahmood, u., Siddiqui, H., & Tahir, A. (2014). An empirical about green purchase intention, Journal of sociological research, 5 (1), 290-314.
Samiee Zafarghandi, A., Nayebzadeh, Sh., & Dehghan Dehnavi, H. (2014). Investigation of the Impact of Value, Effectiveness, and Risk Perceived by Consumers on Their Intention to Purchase Green Products (A Case Study: Students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran), Marketing Management, 10 (27), 79-99. (in Persian)
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research Springer Publishing Company. New York.‏
Schlegelmilch, B. B., Bohlen, G. M., & Diamantopoulos, A. (1996). The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness. European journal of marketing, 30(5), 55-35.
Selvaraj, C., & Vijayakanthan, M.S. (2016). Green Product- Buyer Behavior, International Journal of research in management, 6(6), 57-67.
Seyed Salehi, A., & Kazemi, M. (2014).Factors Influencing Consumer selection Behavior in Relation to Green Products Based on Consumption Value Theory, Marketing Management, 10 (26), 75-92. (in Persian)
Seyrek, I. H., & Gul, M. (2017). Factors Affecting Green Purchasing Behavior: A Study of Turkish Consumers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences7(1), 306-319.‏
Sheikh, F. Z., Mirza, A. A., Aftab, A., & Asghar, B. (2014). Consumer green behaviour toward green products and green purchase decision. International Journal of Multidisciplinary Science and Engineering5(9), 1-9.‏
Sheikh, F. Z., Mirza, A. A., Aftab, A., & Asghar, B. (2014). Consumer green behaviour toward green products and green purchase decision. International Journal of Multidisciplinary Science and Engineering5(9), 1-9.‏
 Sohrabi, B., Azami, A., & Yazdani, H, R. (2011). Identifying the Failures of Islamic Management Research through a Meta-synthesis Approach, Public Management Perspective, 6, 9-24. (in Persian)
Taghipour Gilani, M, J., & Ziaie, S. (2016). The Impact of Green Marketing on Customers' Purchasing Behavior in the Food Industry, The First International Conference on New Paradigms of Business and Organizational Intelligence Management, Shahid Beheshti University, Tehran. (in Persian)
Taheri, H., & Hamdi, K. (2017). Determining the Effect of Green Marketing on Product Purchasing Intention with Corporate Image as the Intervening Variable. The 10th International Conference on Economics and Management, Rasht, Islamic Azad University, Rasht Branch. (in Persian)
Tang, S. M. (2014). Factors that influence green purchase behaviour of Malaysian consumers (Doctoral dissertation, UTAR), A research project submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Business Administration, University Of Tunku Abdul Rahman, Faculty of Accountancy and Maagement.
Tseng, W. C., & Chang, C. H. (2015). A Study of Consumers' Organic Products Buying Behavior in Taiwan-Ecologically Conscious Consumer Behavior as a Segmentation Variable. International Proceedings of Economics Development and Research84, 43.‏
Zand Hessami, H., & Yousefi, P. (2013). Investigation of major factors influencing green purchasing behavior: Interactive approach. European Online Journal of Natural and Social Sciences2(4), 584-596.
Zandhesami, H., & Parvinchi, Sh. (2014). Using the Theory of Planned Behavior to Investigate Consumers' Intention for Green Purchasing, Management of Development and Transformation Quarterly, 18, 23-30. (in Persian)
Zarei, A., & Baluchi, H. (2015). Identifying Components Driving Immediate Purchase Using the Meta-synthesis Method, Business Strategies, 22 (68), 5-53. (in Persian)
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing53(3), 311-318.‏