ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی؛ تبیین راهکارها به‌ منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا ع

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان. دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی به‌منظور افزایش سهم بازار انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته با رویکرد اکتشافی است که از حیث روش‌شناسی در قالب پژوهش‌های کمی کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش‌های قیاسی-استقرایی می‌گنجد. جامعه‌آماری پژوهش کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه‌های تولید دارو و شرکت‌های داروسازی در استان لرستان هستند که اعضای نمونه پژوهش در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و در بخش کمی پژوهش نیز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، به طور توامان از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌گردد. در خصوص چگونگی تحلیل داده‌های پژوهش نیز لازم به ذکر است که برای تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI که مخصوص تحلیل داده‌های کیفی است، استفاده می شود. همچنین در مرحله کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی Delphi Fuzzy تحلیل داده‌ها انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که بهبود رفاه مصرف کنندگان و تقویت سهم بازار، بهره‌مندی از انواع گیاهان دارویی در سطح استان، وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زیاد و همکاری آن ها با شرکت‌های داروسازی، وابستگی شرکت های دارویی دنیا به داروها و گیاهان دارویی تولیدی در داخل کشور، به وجود آمدن زنجیره مطالبات معوق به خاطر ناتوانی پرداخت بدهی و نبود بخش تحقیق و توسعه در جهت بهره مندی از گیاهان دارویی مهمترین عواملی هستند که رقابت‌پذیری شرکت‌های داروسازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting the competitiveness of pharmaceutical companies; explaining strategies to increase market share and consumer welfare

نویسندگان [English]

  • seyed najmeddin mousavi 1
  • Amir Ghafourian shagerdi 2
  • ali shariat nejad 3
1 lu univ
2 Assistant Professor,Faculty of Management and Accounting, Imamreza International University.
3 lorestan university assistant professor
چکیده [English]

The present study aimed to provide competitive strategies for pharmaceutical companies using Fuzzy Delphi method. This research is a mix research with exploratory approach which in terms of quantitative and qualitative research in the field of methodology and in terms of research philosophy includes deductive-inductive research. The statistical population of this study is all pharmacies, pharmacy companies in Lorestan province. In the qualitative section, the sample members of the research using a bullet-sampling method are selected and in the quantitative part of the research, they selected by Multi-stage cluster sampling. Since the present study is a mixed research with a quantitative and qualitative approach, both the interviewing tools and the questionnaire are used simultaneously. Regarding to analyze the research data, it should be noted that for analyzing qualitative data, the coding method and the ATLAS.TI software were used, also analysis in qualitative section with fuzzy Delphi were used. The results of the research show that the powerful knowledge chain in drug production, the use of medicinal plants, the dependence of the world's pharmaceutical companies on medicines and medicinal herbs, and the existence of a monopoly on the expertise in some of the drugs produced are most effective factors influencing for competitiveness of pharmaceutical companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Power
  • Competitiveness
  • Pharmaceutical Companies
  • Fuzzy Delphi Method
الماسی‌تبار، حمیدرضا و نمامیان، فرشید (1399). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف‌کننده از طریق نقش میانجی تمایل مشتری براساس دیدگاه رفتار برنامه‌ریزی‌شده. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (2)، 199-218.
آقازاده، هاشم؛ استیری، مهرداد و اصانلو، بهاره (1386). بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران. پژوهش‌های اقتصادی، 6 (3)، 58-38.
آقازاده، هاشم و عباسی بنی، فاطمه (1395). اثر رقابت بر رفاه بیمه‌گذاران و ریسک بیمه‌گذاران. تحقیقات مالی، 18 (2)، 201-218.
جلال‌پور، صدیقه و نادی، فرانک (1394). تحقیق‌وتوسعه صنایع دارویی کشورهای در حال توسعه. رشد فناوری، 11 (42)، 40-57.
حقیقی، محمد؛ شاه حسینی، علی و رجبی، باقر (1390). موضع‌یابی رقابتی شرکت‌های داروسازی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
راسخی، ایمانی، علی و موسوی، زینب (1393). بررسی رقابت‌پذیری بین‌المللی صنعت داروسازی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی.
صفری، سعید و ابراهیمی، عباس (1391). اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 16 (64)، 187-221.
سپهوند، رضا و شریعت‌نژاد، علی (1394). بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در استان لرستان. مدیریت صنعتی، 13 (36)، 173-198.
شکرخدایی، فرشید و فروزان‌فر، حسن (1395). مدل رقابت پذیری صنعت داروسازی. همایش مدیریت و حسابداری.
شهیکی‌تاش، محمد نبی؛ محمدپور، کامران و محسنی، حدیث (1394). بررسی عوامل تاثیرگذار بر شاخص رقابت‌پذیری کشورها با تاکید بر اقتصاد ایران. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 3 (11)،  155-188.
 شهیکی‌تاش، محمد و فیوضی اختیاری، نسیم (1388). برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار موثر در صنعت بیمه ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 11 (38)، 133-155.
شهبازی، حبیب؛ کاوسی‌کلاشمی، محمد؛ پیکانی، غلامرضا؛ عرفانیان، زهره و عابدی، سمانه (1388). برآورد رفاه ازدست‌رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 17 (1)، 39-54.
قاسمیان، عاطفه (1394). جایگاه ایران در رقابت‌پذیری جهانی، اتاق بازرگانی و اصناف ایران، معاونت بررسی‌های اقتصادی.
خلیق درگاهی، معصومه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنایع دارویی استان گیلان، کارشناسی ارشد، پایان‌نامه، دانشگاه پیام نور.
مرادزاده، عبدالباسط؛ یعقوبی، نورمحمد و صفورا، ژیلا (1400). ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه در صنایع دستی با خلق محصولات مشتری‌محور، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8 (2)، 73-91.
References
Aghazadeh, H, Estiri, M, (2007), Investigating the Factors Affecting the Competitiveness of Firms in Iran, Economic Research, Vol. 6, No. 3, pp. 37-52 (in persian)
Aghazadeh, H, Bani Abbas, F, (2016), The Impact of Competition on Insurers' Welfare and Insurers Risk, Financial Research, 18 (2): 201-218 (in persian)
Almasi Tabar, H, Namamian, F, (2020), Investigating the Factors Affecting Consumer Purchasing Behavior through the Mediating Role of Customer Desire Based on the Perspective of Planned Behavior, Consumer Behavior, 6(2): 199-218 (in persian)
Akimova, I. (2000), “Development of market Orientation and Competitiveness of Ukrainian Firms” European Journal of Marketing, 34(9/10), pp.1128-1148,.
Barney, J., Wright, M., & Ketchen, D., J. 2001, "The Resource-based View of the Firm: Ten Years after 1991", Journal of Management, 27, Pergamon, pp 625-641.
Bamel, N, (2020), Big data analytics based enablers of supply chain capabilities and firm competitiveness: a fuzzy-TISM approach, Journal of Enterprise Information Management,33 (6): 221-236.
Competitiveness Index Report, (2018), Ministry of Industry and Mine, Deputy of Education and Research, October, 2018.
Dess and Lumpkin (2003) Strategic Management; Mc Graw-Hill.
Feizpour, F, Emami M., (2016), Competition and its Impact on Increasing Social Welfare, Quantitative Economics Quarterly,   10(2): 119-145
Hax Arnoldo, C. & Wilde Dean, L. (2001) The Delta Model —Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy, European Management Journal , Vol. 9, No. 4, pp. 379–391.
Haghighi, M, Shah Hosseini, A, Rajabi, B, (2011), Competitive Positioning of Iranian Pharmaceutical Companies, M.Sc., University of Tehran, School of Management (in persian)
Jalalpour, S, Nadi, F, (2015), Research and Development of Pharmaceutical Industries in Developing Countries, Technology Growth, Eleventh Year, Forty-Second, No. 40-57 (in persian)
Khaliq Dargahi, Masoumeh, (2013), A Study of Factors Affecting the Competitiveness of Pharmaceutical Industries in Guilan Province, M.Sc. Thesis, Payame Noor University (in persian)
Lee, j, Karpova, E, (2019), Revisiting the competitiveness theory in the new global environment: review and analysis of the competitiveness definition, International Journal of Competitiveness, 1 (3): 189
McGahan Anita M., Silverman Brian S. (2006); Profiting from technological innovation by others: The effect of competitor patenting on firm value, Research Policy,35 (8), p 1222-1242  
Maria angeles, A, Carmine, O, (2013), Competition in the pharmaceutical industry: How do quality differences shape advertising strategies? Journal of Health Economics, 2 (1): 268-285
Moradzadeh, A, Yaghoubi, N, Safoura, J, (2021), Presenting an Entrepreneurial Marketing Model in Handicrafts by Creating Customer-Based Products, Consumer Behavior, 8(2): 73-91 (in persian)
Porter, M. E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations” New York: The Free Press.
Porter, M., 1998, the Competitive Advantage of Nations, Macmillan Business, pp 33
Shurchuluu, P, 2002, "National Productivity and Competitive Strategies for The New Millennium", Integrated Manufacturing System, Vol 13
Rasekhi, A, Imani, A, Mousavi, Z, (2014), Investigating the International Competitiveness of the Iranian Pharmaceutical Industry, MSc Thesis, Faculty of Economics, Mazandaran University (in persian)
Sepehvand, R, Shariatnejad, A, (2015), Investigating the Impact of Competitive Intelligence on Competitive Power and Industrial Competition in Lorestan Province, Industrial Management, Volume 13, Number 36, pp. 173-198 (in persian)
Shahiki Tash, M and Nasim Fawzi, B, (2010), Estimated welfare cost incurred
Effective Monopoly in the Iranian Insurance Industry. Iranian Journal of Economic Research, vol 38, 133-155 (in persian)
Shahbazi, H, Kavousi Kalashemi, M, Peikani, G and Erfania, Z. (2010).
Estimation of welfare lost due to monopoly in Iranian milk production industry, economics
Agriculture and Development, vol 65, 30-53 (in persian)
Shokrekhodaee, F, Forouzanfar, H, (2016), Competitiveness Model of Pharmaceutical Industry, Management and Accounting Conference, September 2016 (in persian)
Shahiki, M, Mohammadpour, K, Mohseni, H, (2015), Investigating the Factors Affecting the Competitiveness of Countries, Fiscal and Economic Policies, Third Year, No. 11, pp. 155-188 (in persian)
Tracey, M., Vonderembse, M.A., Lim, J.S.(1999), Manufacturing technology and
strategy formulation: Keys to enhancing competitiveness and improving performance. Journal of Operations Management 17 (4), 411–428.