پدیدار شناسی ارزش ادراک شده توسط گشت زن های مراکز خرید و مال ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه ریاضی و آمار، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش فهم ارزش ادراک شده مرکز خرید و مال در ایران و پیشایند ها و پیامد های این مفهوم است. به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان از گشت زنی در مراکز خرید و مال ها از روش پژوهش کیفی و رهیافت پدیدار شناسی هرمنوتیک، به دلیل تناسب آن با هدف پژوهش استفاده شده است. هجده نفر اعم از خانم و آقا بین سنین هفده تا سی و هشت سال که تجربه مراجعه بین سه الی چهار بار در ماه به مراکز خرید و مال ها را داشتند جهت انجام مصاحبه عمیق به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کد گذاری و نرم افزار اطلس تی صورت پذیرفت. ازمیان هزار و صد و هشتاد و هشت کد باز بدست آمده، چهل و نه مقوله و در نهایت بیست و یک مضمون استخراج گردید. یافته ها حاکی از آن است که ارزش ادراک شده مرکز خرید و مال در ایران در قالب هشت ارزش، ارزش سرگرمی، ارزش مطلوبیت، ارزش تعاملات اجتماعی، ارزش معرفتی، ارزش گریزگری، ارزش شان و جایگاه، ارزش اقتصادی، و ارزش راحتی زمانی است. این پژوهش با بکارگیری روش پدیدار شناسی به مقوله ها و مضامین جدیدی در خصوص ارزش ادراک شده و پیشایند های تاثیر‏گذار ‏ بر آن از دید مشتریان ایرانی به مراکز خرید و مال ها دست یافته و امید است مدیران و توسعه دهندگان مال ها و خرده فروشی ها با شناخت این ارزش ها بتوانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The phenomenology of perceived value by shopping centers and malls’ browsers

نویسندگان [English]

  • shirin khosrozadeh 1
  • Kambiz Heidarzadeh 2
  • Mohammad Ali Abdolvand 3
  • Mohsen Khonsiavash 4
1 Department of Business management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Business management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of Mathematics and Statistics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Present study seeks to investigate the perceived value of shopping centers and malls in Iran, as well as its antecedents and consequents. Qualitative research method and hermeneutic phenomenology approach was applied to explore the lived experience of participants from browsing shopping centers and malls. On the whole, 18 men and women, at the age range of 17 to 38 years old, who used to go shopping centers three or four times a month, were selected based on snowball sampling method for further deep interview. Data were analyzed by using coding via Atlasti software. Out of a total of one thousand one hundred and eighty-eight open codes, fourty-nine categories and finally twenty-one themes were extracted. The findings indicate that, the perceived value of shopping center and mall in Iran is made up of 8 values including entertainment value, utilitarian value, social interactions value, epistemic value, escapism value, status value, economic value, and time convenience value. This study using phenomenological approach and has introduced some new categories and themes about perceived value and its antecedents from Iranian customers point of view to shopping centers and malls and hopes for managers, retailers and malls developers by recognizing the perceived value of shopping centers and malls can achieve sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived value
  • Shopping center
  • Mall
  • Browsers
ایمان، محمد تقی (1393). روش‌شناسی تحقیقات کیفی، چاپ دوم، تهران: اتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
تدلی، چارلز و تشکری، عباس (1395). مبانی پژوهش ترکیبی: تلفیق رویکردهای کمی و کیفی، چاپ اول، تهران:  انتشارات جهاد دانشگاهی.
دارتینگ، آندره (1396). پدیدارشناسی چیست؟، ترجمه محمود نوالی، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
دانایی‌فرد، حسن و کاظمی، سید حسین (1389). پژوهش‌های تفسیری در سازمان: استراتژی‌های پدیدارشناسی و پدیدارنگاری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
زارعی، عظیم و ناصری‌اشترانی، زهره (1397). بررسی تاثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش‌های رفتای با میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده و پاسخ‌های هیجانی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده،  5(2)، 1-20.
شیرخدایی، میثم؛ کردناییچ، اسداله و خلیلی پالندی، فرشته (1398). پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان. مطالعات رفتار مصرف‌کننده،  6(1)، 229-244.
محمدپور، احمد (1389). فراروش بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری. چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 
References
Babin, B. J., Darden, W. R., & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of consumer research, 20(4), 644-656.
Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D., & Voss, G. B. (2002). The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions. Journal of marketing, 66(2), 120-141.
Ballantine, P.W., Jack, R. & Parsons, A.G. (2010), Atmospheric And their effect on the hedonic retail experpence. International Journal of Retail & Distribution Management, 38(8), 641-635.
Belwal, R., & Belwal, S. (2014). Hypermarkets in Oman: a study of consumers’ shopping preferences. International Journal of Retail & Distribution Management, 42(8), 717-732.
Benhamza Nsairi, Z. (2012). Managing browsing experience in retail stores through perceived value: implications for retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(9), 676-698.
Bloch, P. H., Ridgway, N. M., & Dawson, S. A. (1994). The shopping mall as consumer habitat.  Journal of retailing, 70 (1), 23-42.
Danaee Fard, H., & Kazemi, S. H. (2011). Interpretive Research in Organization: Phenomenology And Phenography Strategies.Tehran: Imam Sadegh University. First edition. [In Persian]
Dartingues, A. (2017). What is phenomenology? (Mahmoud Navali, Translator). Tehran: Samt Publication. First edition. [In Persian]
Davis, L., & Hodges, N. (2012). Consumer shopping value: An investigation of shopping trip value, in-store shopping value and retail format. Journal of retailing and consumer services, 19(2), 229-239.
Deb, M. (2012). Evaluation of customer's mall preferences in India using fuzzy AHP approach. Journal of Advances in Management Research, 9(1),29-44.
Devi Juwaheer, T., Pudaruth, S., & Ramdin, P. (2013). Enhancing customer shopping experience in malls of emerging countries–the “Mauritius” experience. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 9(2/3), 178-190.
Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework. Qualitative Report, 21(5).811-831
Diep, V. C. S., & Sweeney, J. C. (2008). Shopping trip value: do stores and products matter?.  Journal of retailing and consumer services, 15(5), 399-409.
Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store information on buyers’ product evaluations. Journal of marketing research, 28(3), 307-319.
El-Adly, M. I., & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(9), 849-869.
El-Adly, M. I., & Eid, R. (2017). Dimensions of the perceived value of malls: Muslim shoppers’ perspective. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(1), 40-56.
Elizabeth Lioyd, A., YK Chan, R., SC Yip, L., & Chan, A. (2014). Time buying and time saving: effects on service convenience and the shopping experience at the mall. Journal of Services Marketing, 28(1), 36-49.
Gallarza, M. G., Ruiz-Molina, M. E., & Gil-Saura, I. (2016). Stretching the value-satisfaction-loyalty chain by adding value dimensions and cognitive and affective satisfactions. Management Decision,54(4), 981-1003
Goss, J. (1993). The “magic of the mall”: an analysis of form, function, and meaning in the contemporary retail built environment. Annals of the Association of American Geographers, 83(1), 18-47.
Herter, M., dos Santos, C. P., & Costa, D. (2015). “Man, I Shop Like a Woman!” Effects of Gender and Emotions on Consumer Shopping Outcomes and Perceptions of Retail Environments. In Ideas in Marketing: Finding the New and Polishing the Old (pp. 34-34). Springer, Cham.
Heidegger, M. (1962). Being and time.New York: Hrper & Row.
Holbrook, M. B. (1999). Consumer value. A Framework for Analysis and Research. London, UK: Routledge.
Holbrook, M. B., & Corfman, K. P. (1985). Quality and value in the consumption experience: Phaedrus rides again. Perceived quality, 31(2), 31-57.
Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of consumer research, 9(2), 132-140
Iman, M.T. (2014). Qualitative Research Methodology. Qom: Qom University Publication. 2nd edition. [In Persian]
Jones, M. A., Reynolds, K. E., & Arnold, M. J. (2006). Hedonic and utilitarian shopping value: Investigating differential effects on retail outcomes. Journal of business research, 59(9), 974-981.
Keng, C. J., Huang, T. L., Zheng, L. J., & Hsu, M. K. (2007). Modeling service encounters and customer experiential value in retailing: An empirical investigation of shopping mall customers in Taiwan. International Journal of Service Industry Management, 18(4), 349-367.
Lucia-Palacios, L., Pérez-López, R., & Polo-Redondo, Y. (2016). Cognitive, affective and behavioural responses in mall experience: A qualitative approach. International Journal of Retail & Distribution Management, 44(1), 4-21.
Mathwick, C., Malhotra, N., & Rigdon, E. (2001). Experiential value: conceptualization, measurement and application in the catalog and Internet shopping environment. Journal of retailing, 77(1), 39-56
Mohammadpour, A. (2010). The Meta method of Philosophical and Practical Foundations of combined Research in Social and Behavioral Sciences. Tehran: Sociology Publications. 2nd edition. [In Persian]
Oppewal, H., & Holyoake, B. (2004). Bundling and retail agglomeration effects on shopping behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 11(2), 61-74.
Prendergast, G. P., & Maggie, C. H. W. (2013). Donors' experience of sustained charitable giving: A phenomenological study. Journal of Consumer Marketing, 30(2), 130-139.
Reimers, V., & Clulow, V. (2009). Retail centres: it's time to make them convenient. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(7), 541-562.
Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption values. Journal of business research, 22(2), 159-170.
Shirkhodaie, M., Kordnaeij, A., & khalilipalandi, F. (2019). Phenomenology of Buying Behavior of Women's Eve in Iranian Ancient Persian Nowruz. Journal of Consumer behavior studies, 6(1), 229-244. [In Persian]
Singh, H., & Sahay, V. (2012). Determinants of shopping experience: exploring the mall shoppers of national capital region (NCR) of India. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(3), 235-248.
Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of retailing, 77(2), 203-220.
Tandon, A., Gupta, A., & Tripathi, V. (2016). Managing shopping experience through mall attractiveness dimensions: An experience of Indian metro cities. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28(4), 634-649.
Teddlie, Ch. & Tashakkori, A. (2016). Foundation of Mixed Methods Research.(Adel Azar & Saeed Jahanian, Translatores). Tehran: Jahad Daneshgahi. First edition. [In Persian]
Van Manen, M. (1990). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. London: Ontario: Althouse Press.
Zarei, A., & Naseri Ashtorani, Z. (2018). The Effect of Consumer Behaviour Situation on the Behavioral Response with the Mediation of Perceived Value and Emotional Responses.  Journal of Consumer behavior studies, 5(2),1-20. [In Persian]
Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of marketing, 52(3), 2-22.