نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، قصد بررسی نقش قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم را دارد. این مطالعه دارای رویکرد آمیخته و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 137 داستان‌ مقصد قشم در رسانه‌های اجتماعی است که تعداد 108 داستان به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند؛ به‌این صورت که ابتدا تمامی داستان‌های منتشر شده در سایت‌ها و وبلاگ‌ها، مورد بررسی قرار گرفتند تا دارای نویسنده و تاریخ تدوین مشخصی باشند، همچنین سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که حاوی داستان‌ها گردشگری بودند، دسته‌بندی شدند و سپس این رسانه‌ها براساس وجود راه ارتباطی و دسترسی به مدیران و مخاطبان‌شان، میزان بازدید، وجود نماد اعتماد الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفتند و آنهایی که چنین ویژگی‌هایی نداشتن، از دامنه این مطالعه خارج شده و تنها 108 داستان انتخاب شدند. استراتژی پژوهش، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده‌ها، داستان‌های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی شناسایی‌شده، در قالب شبکه مضامین و مدل‌ مفهومی این مقصد ارائه شد. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامه (الکترونیکی) بود که به گردشگران ارسال شدند. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smart PLS، نشان داد که تمامی ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی آنلاین جزیره قشم شامل جنبه‌های جذابیت و جلب-توجه، دانش ادبی، شناختی، عاطفی، مقایسه‌ای، اقتصادی، اخلاقی، اعتماد و اعتبار، گردشگری بر توسعه مقاصد خود تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social media storytelling power in the development of Qeshm Island tourism destination

نویسندگان [English]

  • Armin Goli 1
  • Ali Gholipoor Soleimani 2
  • Narges Delafrooz 2
1 Ph.D. Student, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University of Rasht, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is role the power of social media storytelling and measuring Its dimensions in the development of tourism destination Qeshm Island. This study has a mixed approach and is applied in terms of purpose. The statistical population in the qualitative section is 137 stories destined for Qeshm on social media, of which 108 stories were selected by judgmental sampling; In this way, first all the stories published on sites and blogs were examined to have a specific author and date of editing, as well as sites and blogs that contained tourism stories, and then these media based on Existence of communication and access to managers and their audiences, number of visits, existence of e-trust symbol were examined, and those who did not have such features were excluded from the scope of this study and only 108 stories were selected. The research strategy is narrative analysis. The method of data collection was online written stories that were analyzed through narrative analysis and thematic analysis. The identified dimensions of power of social media storytelling were presented in a thematic network and then conceptual model of this destination. The statistical population included all tourists who had read the tourism stories of this destination on social media. The results of structural equation modeling using Smart PLS software showed that all dimensions of social media storytelling included aspects of attractiveness, literary knowledge, cognitive, emotional, comparative, economic, ethical, trust and credibility aspects, tourism influences the development of their destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Tourism Destinations
  • Democratize
  • social media
  • Technologies of Power
  • Storytelling
بلوچی، حسین و نعمت‌الهی، مجید (۱۴۰۰). بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیلگری پشیمانی خرید و رویکرد قیمتگذاری منصفانه. مطالعات رفتار مصرف کننده، ۸(۱)، ۱۳۲-۱۰۵.
بوشهری سنگی زاد، بابک و بحرینی زاد، منیژه (1398). ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 220-193.
باباخانی، فاطمه (1398). قشــم،‌ سرزمین افســانه‌ها. https://donya-e-eqtesad.com.
پرچکانی، پروانه، هاشمی، سید سعید، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و ایمانی خوشخو، محمدحسین (1396). تأثیر عوامل تعیین کننده در برندینگ پایدار مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار). مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 21(4)، ص 58-35.
خالوزاده مبارکه، سجاد؛ مانیان، امیر و حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث (1398). طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6 (1)، 287-309.
رسول‌زاده اقدم، صمد، میرمحمدتبار، سیداحمد، عدلی پور، صمد، زینی‌وند، یوسف (۱۳۹۵). فرصتها و محدودیتهای صنعت گردشگری در ایران. مطالعات جامعه شناسی، ۸(۳۰)، ۸۰-۶۳.
سجادیان، فاطمه، شیخ، رضا و سوری، محمد احسان (1395). شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار تبلیغات کلامی در بازاریابی مقاصد گردشگری با رویکرد تئوری مجموعة راف و نتنوگرافی مطالعة موردی: شیراز، اصفهان، تهران. فصلنامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، 5 (3)، 98-117.
صابری، امیر، توکلی‌نیا، جمیله و رضویان، محمد تقی (1398). ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 14(54) 103-81.
فلاح تفتی، حامد و حیدری کوشکنو، مجید (1398)، ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری مبتنی بر ادراک مراجعان مورد مطالعه: شهر یزد. فصلنامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، 8(1)، 230-210.
فرزین، محمدرضا، شکاری، فاطمه و عزیزی، فاطمه (1397). رقابت پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 13(4)، 247-219.
فراستخواه، مقصود (1398). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریه بر پایه» (گراندد تئوری GTM). چاپ هفتم، انتشارات آگاه.
گائینی، محمد (1395). قشم، جزیره تندیس­ها. http://www.beinabein.com.
References
Akgün, A. E., Keskin, H, Ayar, H., & Erdoğan, E. (2015). The influence of storytelling approach in travel writings on readers’ empathy and travel intentions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 577-586.
Baluchi, H and Nematolahi, M. (2021). Investigating the role of cultural intelligence of hand-woven carpet sellers in tourism development by moderating regrets of purchase and fair pricing approach. Consumer Behavior Studies, 8 (1), 132-105. [in Persian]
Bushehr Sangi Zad, B., & Bahraini Zad, M. (2019). Providing a Local Model of Tourism Destination Loyalty Based on Grounded Theory Approach: Boushehr Port as a Tourism Destination. Journal of Tourism Management Studies, 14(45), 220-193. [in Persian]
Babakhani, F. (2019). Qeshm, the land of legends. https://donya-e-eqtesad.com. [Persian]
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Choi, S, S. (2016). A Study on Effect of Tourism Storytelling of Tourism Destination Brand Value and Tourist Behavioral Intentions. Indian Journal of Science and Technology, 9(46), 1-6.
Delgado-Ballester, E., & Fernández-Sabiote, E. (2016). ‘‘Once upon a brand’’: Storytelling practices by Spanish brands. Spanish Journal of Marketing, 20, 131-115.
Frasatkhah, M. (2019). Qualitative research methods in the social sciences with an emphasis on the "theory-based" (Grounded Theory GTM). Seventh Edition, Agah Publishing. [Persian]
Fallah Tafti, H., & Heydari Koushenko, M. (2019). Evaluation of the quality of service of tourist offices based on the perception of clients (Case study: Yazd city). Journal of Tourism and Development, Eighth Year, Number One, 230-210. [Persian]
Farzin, M, R., Shekari, F., & Azizi, F. (2018). Tourism Destination Competitiveness: An Importance-Performance Analysis of Yazd and Shiraz( Case Study: Yazd and Shiraz). Tourism Management Studies, 13(4), 247-219. [Persian]
Gamil, R, E. (2017). Storytelling as a Tool for Safeguarding and Marketing The Intangible Cultural Heritage (ICH): The Case of Nubia City, Egypt. Journal of Tourism Research, 18, pp. 163-182.
Gaeini, M. (2016). Qeshm, the island of statues, http://www.beinabein.com. [Persian]
Huertas, A. (2018). How live videos and stories in social media influence tourist opinions and behaviour. Information Technology & Tourism, 19(1/4), 1-28.
Kiráľová, A., & Pavlíčeka, A. (2015). Development of Social Media Strategies in Tourism Destination.Procedia - Social and Behavioral Sciences 175, 358-366.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Khalouzadeh Mobarakeh, S., Manian, A. and Hassan Gholipour Yasuri, T. (2019). Design a model to enhance the customer experience and response using social media marketing. Consumer Behavior Studies, 6 (1), 287-309. [in Persian]
Lee, Y., & Shin, W. (2015). Marketing tradition-bound product through storytelling: a case study of a Japanese sake brewery'. Service Business, 9(2), 281-295.
Lund, N. F., Cohen, S. A., & Scarles, C. (2018). The power of social media storytelling in destination branding. Journal of Destination Marketing & Management, 5, 1-10.
Mutanga, N, C, Vengesayi, S, Chikuta, O, Muboko, N., & Gandiwa, E. (2017). Travel motivation and tourist satisfaction with wildlife tourism experiences in Gonarezhou and Matusadona National Parks, Zimbabwe. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 20, 1-18.
Nepal, R, Al Irsyad, M, L., & Nepal, S, K. (2019). Tourist Arrivals, Energy Consumption and Pollutant Emissions in a Developing Economy–Implications for Sustainable Tourism. Tourism Management, 72, 145-154.
Psomadaki, O, I, Dimoulas, C, A, Kalliris, G, M., & Paschalidis, G. (2018).  Digital storytelling and audience engagement in cultural heritage management: A collaborative model based on the Digital City of Thessaloniki. Journal of Cultural Heritage, 36, 12-22.
Parchkani, P., Hashemi, S, S., Rokneddin Eftekhari, A, R., & Imani Khoshkhoo, M, H. (2017). The Influence of Determinants on Sustainable Branding of Coastal Tourism Purposes (Case Study: Chabahar Coastal Area), Journal of Space Planning and Preparation, 21(4), 35-58. [Persian]
Rasoulzadeh Aghdam, S., Mir Mohammad Tibar, S, A. Adlipoor, S & Zinivand, Y. (2016). Opportunities and limitations of the tourism industry in Iran. Sociological Studies, 8 (30), 63-80. [Persian]
Saberi, A., Tavakoli Nia, G. & Razavian, M. T. (2019). Assessing the capacity of integrated tourism development management in Kashan city. Journal of  Tourism Management Studies, 14 (54) 103-81. [Persian]
Sajjadian, F, Sheikh, R., and Souri, M, E. (2016). Identifying and Analyzing the Influential Factors of Verbal Advertising in Marketing of Tourism Destinations with Rough Set Theory Approach and Netnography Case Study: Shiraz, Isfahan, Tehran. Journal of Tourism and Development, 5 (9), 117-98. [in Persian]
Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother?. Business Horizons, 57(6), 703-708.
Van Laer, T, Feiereisen, S and Visconti, L, M. (2019). Storytelling in the digital era: A meta-analysis of relevant moderators of the narrative transportation effect. Journal of Business Research, 96, 135-146.
Yavuz, M, C, Sumbu, M, Ergec, N, E., & Derdiyok, C, I. (2016). Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, 1(2), 63-72.
Yang, Y-K. (2018). A Study on the Correlations among Tourism Storytelling, Perception of Touristic Attractiveness and Behavioral Intention for Baekje Historic Areas. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(24), 1-15.
Youssef, K, B, Leicht, T., & Marongiu, L. (2018). Storytelling in the context of destination marketing: an analysis of conceptualisations and impact measurement. Journal of Strategic Marketing, 27(8), 1-18.