تحلیل عوامل موثر بر تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد در بازدید از رویداد سوارکاری شهر گنبدکاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، ایران

2 مدرس گروه مدیریت و حسابداری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران

چکیده

امروزه گردشگری ورزشی، بالاخص شرکت و تجربه رویدادهای ورزشی یکی از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری گردشگران هنگام انتخاب مقصد است. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد در بازدید از رویداد سوارکاری به مقصد گردشگری می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. 400 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین گردشگران حاضر در رویداد ورزشی اسبدوانی گنبدکاووس در پاییز سال 1398 انتخاب شدند. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روایی محتوایی ( CVRو CVI) پرسشنامه به صورت کیفی توسط 10 نفر از اساتید صاحب نظر، روایی سازه آن به دو صورت روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش و تایید قرارگرفت. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد به ترتیب از رضایت مندی و تصویر ذهنی کسب شده از رویداد اثر مستقیم و از تجربه، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده رویداد اثر غیرمستقیم می‌پذیرد. این موضوع به معنای آن است که می توان با ارتقاء کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده و تجربه مطلوب در رویدادهای ورزشی، باعث بهبود تصویر و رضایت گردشگران و در نهایت تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد را توسعه بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the behavioral tendencies of tourists to the destination in visiting the equestrian event in Gonbad Kavous

نویسندگان [English]

  • Abdul Hamid Zeytoonli 1
  • Nemata Allah Sodi 2
1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Payame Noor University, Iran
2 Lecturer, Department of Management and Accounting, Gonbad Kavous Branch, Islamic Azad University, Gonbad Kavous, Iran
چکیده [English]

Today, sports tourism, especially sports events, is associated with the souls of tourists. As tourists seek excitement, stress relief, and relaxation from their daily routine, attending and experiencing sporting events is one of the factors influencing tourists' behavioral tendencies when choosing a destination. Therefore, the present study investigates the factors affecting the behavioral tendencies of tourists to the destination in visiting the equestrian event to the destination. This research is of descriptive-correlation type. 400 people were selected as a simple statistical sample from the tourists present at the Gonbad Kavous equestrian sporting event in the fall of 1398. Data from this study were collected through a questionnaire. Content validity (CVR and CVI) of the questionnaire was qualitatively assessed by 10 experts, its construct validity was assessed as convergent and divergent validity and the reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha correlation coefficient and combined reliability. Data analysis was performed by structural equation based on variance using Smart PLS software. The results of the study indicate that the behavioral tendencies of tourists to the destination have a direct effect on the satisfaction and mental image obtained from the event, respectively, and indirectly on the experience, quality of services and perceived value of the event. This means that by improving the quality of services, perceived value and desirable experience in sporting events, can improve the image and satisfaction of tourists and ultimately develop the behavioral tendencies of tourists to the destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports event
  • image
  • Satisfaction
  • Behavioral Tendencies
  • Gonbad Kavous
اسماعیلی، محمد هادی؛ معین‌فرد، محمدرضا؛ شوشی‌نسب، پروین و بنسبردی، علی (1393). ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک‌های آبی ورزشی مشهد. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1(3)، 112-101.  
پویا، عابدین؛ ایراندوست، منصور و سلطان پناه، هیرش (1399). نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت‌گردها (مورد مطالعه: طبیعت‌گردی در استان کردستان. مطالعات رفتار مصرف‌کننده،  7(1)، 21-1.
خدامرادپور، مژگان؛ محرم‌زاده، مهرداد و یکتایار، مظفر (1399). رابطه پیشران‌های کلیدی تجربه مشتریان با ارزش درک‌شده و وفاداری آنان (مطالعه‌ای از بازیکنان لیگ برتر فوتبال به عنوان مشتریان داخلی باشگاه‌ها. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(1)، 88-72.
خضرنژاد، پخشان و حیدری چیانه، رحیم (1395). تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه. فصلنامه مطالعات شهری، 6(21) 16-5.
زیتونلی، عبدالحمید و برزگر، صادق (1398). الگوسازی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر گنبدکاووس با تاکید بر رویداد ورزشی. نشریه گردشگری شهری، 6 (3)، 89-105.
عباسی، عباس؛ رستم‌پور شهیدی، نیایش و بازیار حمزه خانی، اسماعیل (1396). شکل‌گیری وفاداری به مقصد با تجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 196-175.
غفاری، محمد و مام رمضانی، کیوان (1398). ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه‌ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری. مطالعات اجتماعی گردشگری، 7(13)، 124-101.
قربان‌زاده، داوود و سعیدنیا، حمید رضا (1397). عوامل موثر بر مقاصد رفتاری گردشگران در بازدید از پارک‌های آبی شهر مشهد. مطالعات مدیریت گردشگری، 13(44)، 71-108.
قهرمان، آرش؛ اعظم‌کاری، فائزه و عفتی، سمیه (1397). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری. مطالعات اجتماعی گردشگری، 6 (12)، 145-172.
کیانی فیض آبادی، زهره (1397). عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مورد مطالعه: شهرکاشان).  گردشگری شهری، 5 (4)، 120- 105.
محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سید محمد (1398)، بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر رامسر). گردشگری شهری، 6 (1)، 167- 149.
مرادی، عرفان؛ الهی، علیرضا و صفاری، مرجان (1397). مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی. مطالعات مدیریت گردشگری، 13 (42)، 159- 125.
مظلومی سوینی، فرزانه؛ جابری، اکبر؛ مرادی، مهدی و خزائی پول، جواد (1392). بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان (مطالعه موردی: گردشگران ورزشی شهر نوشهر). پژوهش در مدیریت ورزشی، 2 (6)، 38- 19.
 
References
Abbasi, A., Rostampour Shahidi, N., Bazyar Hamzekhani, E. (2017). The Formation of Destination Loyalty by Destination Experience, Destination Image and Destination Satisfaction. Journal of Business Administration Researches, 9 (17), 175-196. doi: 10.29252/bar.9.17.175.  (in Persian)
Chen, C.F., & Chen, F.S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management, 31(1), 29-35.
Chen, C.-F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism management, 28(4), 1115-1122.
Crouch, G. I. (2010) Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attributes, Journal of Travel Research, 50 (1), 27-45. doi:10.1177/0047287510362776
Esmaeili, M., Moein fard, M., Shushinasab, P., Bonasbordi, A. (2014). The relationship between service quality dimensions with loyalty in aquatic sport parks' sport tourists in Mashad. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 1 (3), 101-112. (in Persian)
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. Journal of Marketing Research, 18 (3), 382. https://doi.org/10.2307/3150980
Ghaffari,. M., Ramazani, K. (2019). A Model for Investigating the Effect of Online Word-of-Mouth Communications on Travel Intention for Tourism Destination, Social studies in tourism, Spring-Summer 2019, 13 (7), 101-124. (in Persian) 
Ghahraman, A., Ezam Kary, F., & Effati, S. (2018). Sociological analysis of factors affecting the loyalty of tourists to tourism destinations. Two Journal of Social Tourism, Fall and Winter, 6 (12), 145-172. (in Persian)
Ghorbanzadeh, D., Saeednia, H. (2018). Factors influencing tourists' behavioral intentions in visit from water parks in the city of Mashhad. Tourism Management Studies, 13 (44), 71-108. doi: 10.22054/tms.2018.9643. (in Persian)
Hair Jr., J. F., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Vinzi, E. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance. Long Range Planning, 46(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001
Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In SAGE Publications, Inc.
Hallak, R., Assaker, G., & El-Haddad, R. (2017). Re-examining the relationships among perceived quality, value, satisfaction, and destination loyalty: a higher-order structural model. Journal of Vacation Marketing, 1356766717690572.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20(2009), 277–319. https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014
Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., … Calantone, R. J. (2014). Common Beliefs and Reality About PLS: Comments on Rönkkö and Evermann (2013). Organizational Research Methods, 17(2), 182–209.
Hsu, Cathy. & Cai, Liping, A. (2009) Brand knowledge, trust and loyalty- a conceptual model of destination branding, International CHRIE Conference, University of Massachusetts Amherst, Published by ScholarWorks@UMass Amherst, 2009,  pp.1-9.
Icoz, O. Gunlu,  E. & Oter, Z. (2010) Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams, 5th International congress on Business، economic and Management, pp. 1-18.
Ieva, M., & Ziliani, C. (2017). The interplay between customer experience and customer loyalty: Which touchpoints matter? Toulon-Verona20th International Conference" Excellence in Services"; Conference Proceedings ISBN 9788890432774.
Jin, N. P., Lee, S., & Lee, H. (2015). The effect of experience quality on perceived value, satisfaction, image and behavioral intention of water park patrons: New versus repeat visitors. International Journal of Tourism Research, 17(1), 82-95.
Katsoni, V., & Vrondou, O. (2016). Marketing to occasional sporting event tourists: profiles, travelling patterns, and information channels. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1-17.
Khezrnejad, P. Heydari,  R. (2017). Analysis of effective factors in the formation of destination image of urban tourism - Case Study: City of Urmia. Motaleate Shahri, 6(21), 5-16. (in Persian)
KhodamoradPoor, M., Moharamzadeh, M., & Yektayar, M., (2020). Relationship Between Key Drivers Customer Experience with Perceived Value and Loyalty of Them (Investigation of Players in the Football Premier League as a Clubs Internal Costumer). Consumer Behavior Studies Journal, 7 (1), 72-88. (in Persian)
kiani feizabadi, Z. (2019). The influential factors on destination loyalty with tourists satisfaction as the mediating factor (Case study: Kashan). urban tourism, 5(4), 105-120. doi: 10.22059/jut.2018.239030.366. (in Persian)
 Lee, W.H. & Cheng, C.C. (2018) Less is more: A new insight for measuring service quality of green hotels, International Journal of Hospitality Management, Vol. 68, pp. 32–40.
Loncaric, Dina. & Perisic Prodan, Marina. & Dlacic, Jasmina. (2017) Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction, Tourism in Southern and Eastern Europe, Vol.4, pp.321-334.
Mazloumi Sovini, F., Jaberi, A., Moradi, M., Khazaei pool, J. (2013). Examining the effect of service quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement (Case study of sport tourists in Noshahr). Research in sport Management, 2(6), 19-38. doi: 10.22054/qrsm.2013.48. (in Persian)
Mohammadi, M., Mirtaghian Rudsari, S. (2019). Investigating the Factors Affecting the Loyalty of Urban Destination Case Study: Ramsar City. urban tourism, 6(1), 149-167. doi: 10.22059/jut.2019.247642.426. (in Persian)
Moradi, E., Elahi, A., Saffari, M. (2018). Study of Determining the Causal Relationship between Motivations and Satisfaction of Sports Event Tourists: Mediating Role of Involvement. Tourism Management Studies, 13(42), 125-159. doi: 10.22054/tms.2018.9020. (in Persian)
Nadarajah, Gunalan. & Sri Ramalu, Subramaniam. (2017) Effects of Service Quality, Perceived Value and Trust on Destination Loyalty and Intention to Revisit Malaysian Festivals among International Tourists, International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, Vol. 04, Issue. 12, pp. 1- 7.
Oliver, R.L. (1999). ‘Whence consumer loyalty’, Journal of Marketing, 63 (Special Issue): 3-44.
Pouya, A., Irandoust, M., Soltanpanah, H. (2020). The Role of Experience-based Marketing Strategics on ecotourists Loyalty (Case Study: Ecotourism in Kurdistan Province). Consumer Behavior Studies Journal, 7(1), 1-21. (in Persian)
Ramseook Munhurrun, P., Seebaluck, V.N., & Naidoo, P., (2015). Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol 175, Pp 252-259.
Roche, S., Spake, D. F., & Joseph, M. (2013). A model of sporting event tourism as economic development. Sport, Business and Management: An International Journal, 3(2), 147-157.
Stylos, N., Bellou, V., Andronikidis, A., & Vassiliadis, C.A., (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists, Tourism Management, Vol 60, Pp 15-29.
Uusitalo M. (2012). Customer Experience Management in Telecom Operator Business: A Customer Service Perspective [MSc]. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.
Van der Zee, Egbert and Go, Frank M. (2014) Analysing Beyond the Environmental Bubble Dichotomy: How the 2010 World Cup Case Helped to Bridge the Host-Guest Gap, Journal of Sport and Tourism, Vol. 18, No. 3, pp. 161-183.
Wu, H.-C., Li, M.-Y., & Li, T. (2018). A study of experiential quality, experiential value, experiential satisfaction, theme park image, and revisit intention. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(1), 26-73.
Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D., & Pandit, A. (2000). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm.
Zeytoonli, A., barzegar, S. (2019). Modeling the factors affecting brand value in the tourism destination of Gonbad-e-Kavos city with emphasis on sporting events. urban tourism, 6(3), 89-105. doi: 10.22059/jut.2019.282685.666. (in Persian)