دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-111 

برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه الگوی مفهومی ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

صفحه 1-24

10.22034/cbsj.2024.137545.2364

سحر خاوری؛ میرزا حسن حسینی؛ سید موسی خادمی؛ سیده معصومه غمخواری


تبیین رضایت مشتری بر اساس بیماری‌های سازمانی مرحله ثبات با رویکرد چرخه حیات سازمانی

صفحه 25-52

10.22034/cbsj.2024.63210

شاهین دژ صیادعبدی؛ حمید رضا رضایی کلید بری؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ فرزین فرحبد


ارائه مدل برانگیختگی مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال

صفحه 114-136

10.22034/cbsj.2024.63065

شبنم ملکیان؛ هرمز مهرانی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی