بررسی عوامل موثر بر گرایش به خرید و استفاده از محصولات داخلی (مطالعه موردی افراد مراجعه کننده به فروشگاه های لوازم خانگی شهر قزوین1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین.ایران

2 گروه جامعه شناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

3 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

10.22034/cbsj.2024.63229

چکیده

پژوهش حاضر با نگاهی جامعه شناختی-حقوقی به بررسی عوامل موثر بر گرایش به خرید و استفاده از محصولات داخلی پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه های جامعه شناسی- حقوقی مورد بررسی و فرضیات پژوهش از آن استخراج گردید. روش مورد استفاده کتابخانه ای و پیمایشی (از طریق پر کردن پرسشنامه) با نمونه 378 نفر از افراد مراجعه کننده به فروشگاههای لوازم خانگی شهر قزوین در سال 1400انجام شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارAmos22- SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیات و تحلیل داده‌ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی، مدل رگرسیون چندگانه و مدل معادله ساختاری استفاده گردید. مهمترین یافته های پژوهش بدین قرار است: در نمونه مورد بررسی بین دو متغیر حمایت از حقوق مصرف کننده و متغیر سرمایه اجتماعی با متغیر میزان گرایش به خرید و استفاده از محصولات داخلی رابطه معنادار و مثبت به دست آمد. و در ارتباط با متغیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و میزان گرایش به خرید و استفاده از محصولات داخلی رابطه غیرمستقیم و معنادار به دست آمد.
در مدل رگرسیونی برای تبیین میزان گرایش به خرید و استفاده از محصولات داخلی؛ بیشترین تأثیر متغیر حمایت از حقوق مصرف کننده و پس از آن به ترتیب متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، سرمایه اجتماعی، جنس، سن ،تحصیلات، وضعیت تاهل و نوع خرید اثرگذار بوده اند. همچنین با توجه به شاخصهای به دست آمده از نرم افزارAmos داده های جمع آوری شده، متغیرهای مطرح شده در پژوهش را مورد حمایت قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the tendency to buy and use domestic products (A case study of people visiting home appliance stores in Qazvin city, 2021)

نویسندگان [English]

  • Zahra Taheri 1
  • zahra nematollahi 2
  • SeyyedHamzeh Madani 3
1 Department of Sociology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Diplomacy and International Organizations, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research has examined the factors affecting the tendency to buy and use domestic products with a sociological-legal perspective. The theoretical framework of the research was based on the appropriateness of the topic, the sociological-legal theories studied and the hypotheses of the research were extracted from it. The used library and survey method (by filling out a questionnaire) was done with a sample of 378 people who referred to home appliance stores in Qazvin city in 1400. The data was analyzed using SPSS22-Amos22 software. Descriptive and inferential statistics, multiple regression model and structural equation model were used to test hypotheses and analyze data. The most important research findings are as follows:In the studied sample, a significant and positive relationship was obtained between the two variables of protection of consumer rights and the variable of social capital with the variable of tendency to buy and use domestic products. And in connection with the socio-economic base variable and the degree of tendency to buy and use domestic products, an indirect and significant relationship was obtained.
in the regression model to explain the tendency to buy and use domestic products; The most influential variable is the protection of consumer rights, followed by the variables of socio-economic base, social capital, gender, age, education, marital status and type of purchase. Also, according to the indicators obtained from the Amos software, the collected data supports the variables proposed in the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • protection of consumer rights
  • tendency to buy and use domestic products
  • consumers of household appliances