ارزیابی وب‌سایت های آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی بر اساس مدل eMCIA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

2 گروه مدیریت دانشگاه کردستان

10.22034/cbsj.2024.63067

چکیده

بازاریابی الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های نوآوری در انجام فرآیند کسب و کار، توسط سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی در جهان به کار گرفته شده است. امروزه گسترش تجارت الکترونیک، مراجعه حضور به دفاتر آژانس‌های مسافرتی و گردشگری را کاهش داده است. بازاریابی الکترونیک می‌تواند منجر به بهبود فروش خدمات مسافرتی و گردشگری شود. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی وب سایت‌های آژانس‌‌های مسافرتی و گردشگری ایران می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل آژانس‌های مسافرتی و گردشگری شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و سنندج می‌باشد. نتایج حاصل از ارزیابی‌های آژانس‌های مسافرتی و گردشگری و مقایسه آنها با شهر تهران نشان می‌دهد که فقط آژانس‌های شهر مشهد با 7/60 درصد در مقایسه با شهر تهران با 5/27 درصد در بخش یک از مرحله دوم قرار دارند. همچنین در بخش 3 از مرحله دوم فقط آژانس‌های شهر اصفهان با 7/66 درصد در مقایسه با شهر تهران با 5/47 درصد در سطح بالاتری قرار دارند. بقیه آژانس‌های شهر‌های دیگر در مراحل مختلف در سطح پایین تری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the travel agencies websites Based on the eMCIA model

نویسندگان [English]

  • fateh habibi 1
  • ghader hosseinzadeh 2
1 department of Economics, university of Kurdistan
2 Department of Management , University of Kurdistan
چکیده [English]

Electronic marketing has been used by many organizations and companies in the world as one of the most important aspects of innovation in doing business. Today, the expansion of e-commerce has reduced to visit the offices of travel and tourism agencies. E-marketing can lead to improved sales of travel and tourism services. The purpose of this study is to review and evaluate the websites of travel and tourism agencies in Iran. The statistical population of this study includes travel and tourism agencies in Tehran, Isfahan, Shiraz, Tabriz, Mashhad and Sanandaj cities. The results of the evaluations of travel and tourism agencies and their comparison with the city of Tehran show that only the agencies of Mashhad city with 60.7% compared to Tehran with 27.5% are in the first Layer of the second stage. Also, in the Third layer in second stage, only the agencies of Isfahan city with 66.7% are at a higher level compared to Tehran with 47.5%. The rest of the agencies in other cities are at a lower level in different stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Internet
  • Travel Agencies
  • eMICA model