تبیین رضایت مشتری بر اساس بیماری‌های سازمانی مرحله ثبات با رویکرد چرخه حیات سازمانی

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی،واحدرشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

2 گروه مدیریت دولتی ،واحد رشت،دانشگاه آزاداسلامی،رشت،ایران

10.22034/cbsj.2024.63210

چکیده

تشخیص به موقع بیماری ها، ناشی از چالش های محیطی در سیر چرخه حیات سازمانی وممانعت از توسعه بیماری ودرمان وکاهش اثرات نامطلوب عملکرد سازمان بیمار بر دریافت کنندگان نهایی خدمات و مصرف کنندگان وبالطبع افزایش سطح رضایت مصرف کنندگان می باشد . هدف ار این تحقیق نیز شناسایی بیماری های سازمان در مسیر چرخه حیات با استفاده از استعاره سازمان موجود زنده می باشد؛ تا ضمن شناسایی بیماری ها و علائم وشرایط وعوامل بروز؛ به ویژه در مرحله ثبات سازمانی مانع از توسعه این بیماری ها شده و عوارض ورود به مرحله افول سازمانی را تبیین نمائیم، زیرا در این مرحله بیشترین آسیب ها علاوه برکارکنان بر مصرف کنندگان وارد شده وسطح نارضایتی مصرف کننده افزایش خواهد یافت . در همین راستا با رویکرد آمیخته در روش تحقیق شامل سه بخش موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت. بخش کیفی جهت شناسایی بیماری ها از طریق مصاحبه با اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دربخش کمی جهت شناسایی ویژگی های و وبحران های سازمانی در مراحل چرخه عمر سازمان که با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد و در پایان با تهیه نمودار چرخه حیات مبتنی بر ویژگی ها وبحران های پیش رو در هر مرحله، با انطباق چهار بیماری شناسایی شده شامل آسم سازمانی، شوک پس از سانحه، بیماری های اضطرابی واسترس(افسردگی و پرخاشگری) و سپتیسمی سازمان، در مرحله ثبات سازمانی عوارض ورود به مرحله افول از جمله تاثیرات منفی این بیماری ها را بر عملکرد سازمان و رشد نارضایتی مصرف کنندگان به روش توصیفی –تحلیلی تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining customer satisfaction based on organizational diseases of the stability stage with the organizational life cycle approach

نویسندگان [English]

  • shahin dezh sayad abdi 1
  • hamid reza rezaee kelidbari 2
  • mmehrdad goudarzvand 1
  • farzin farahbod 1
1 Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Timely diagnosis of diseases is caused by environmental challenges in the course of the organizational life cycle, preventing the development of the disease and treatment, and reducing the adverse effects of the sick organization's performance on the final recipients of services and consumers, and of course, increasing the level of consumer satisfaction. The purpose of this research is to identify the diseases of the organization in the life cycle using the metaphor of the living organism; while identifying diseases, symptoms, conditions and factors; Especially in the stage of organizational stability, we will prevent the development of these diseases and explain the complications of entering the stage of organizational decline, because in this stage, the most damage will be done to the consumers in addition to the employees, and the level of consumer dissatisfaction will increase. In this regard, the following items were investigated with a mixed approach in the research method including three parts. Qualitative part to identify diseases through interviews with professors of Gilan University of Medical Sciences and quantitative part to identify organizational characteristics and crises in the stages of the organization's life cycle which was done using fuzzy Delphi method , with the adaptation of four identified diseases including organizational asthma, post-traumatic shock, anxiety and stress diseases (depression and aggression) and septicism of the organization, in the stage of organizational stability, the complications of entering the stage of decline, including the effects The negative effects of these diseases on the performance of the organization .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational disease
  • metaphor
  • consumer dissatisfaction
  • sick organization
  • organization life cycle