تدوین مدل قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه های زنجیره ای با بکارگیری رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی،واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند، ایران

2 استادیار گروه مدیریت-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بیرجند

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، ایران

4 استادیار گروه مدیریت /علوم انسانی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند/ایران

10.22034/cbsj.2024.63063

چکیده

باتوجه‌به رشد روزافزون درخواست مصرف‌کنندگان برای خرید آنلاین محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و افزایش تکرار خرید این محصولات در زمان بحران کرونا و پس از آن و از طرفی تلاش فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای افزایش سهم بازار فروش آنلاین محصولات خود، نقش این موضوع بیش‌ازپیش برجسته شده است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روش تحلیل فراترکیب می‌باشد. بدین منظور، از طریق الگوی هفت‌مرحله‌ای ساندوسکی و باروسو (2006) به بررسی کلیه مقالات پژوهشی قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سال 2010 الی 2022 با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا پرداخته شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش در قالب 5 بعد اصلی و 14مؤلفه و 47 شاخص به‌صورت چارچوب مفهومی پژوهش نمایش داده شدند. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از شاخص کاپا استفاده شده است که این مقدار برای عوامل تشکیل‌دهندة 0.87 است که بیشتر از مقدار قابل‌قبول می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، اولا" ویژگی‌های مشتری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی‌های محصول، فعالیت‌های بازاریابی و ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان ابعاد اصلی برای درک بهتر مفهوم قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه‌های زنجیره شناسایی شده‌اند. ثانیا" با توسعه و یکپارچه کردن دانش در این حوزه به پژوهشگران آتی در ارتقاء مدل‌های قصد خرید مجدد آنلاین یاری می‌رساند. ثالثا" به مدیران فروشگاه‌های زنجیره در درک بهتر ابعاد اصلی به‌منظور افزایش فروش آنلاین و ایجاد مزیت رقابتی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Online Repurchase Intention Model in Chain Stores Using Meta-analysis approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Berah moghadam 1
  • hossein hakimpour 2
  • Mahdi mahmoodzadeh 3
  • Mohammad Mohammadi 4
1 Ph.D. Student in Business Administration, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
2 Assistant professor of marketing, Department of Management, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
3 Assistant professor of marketing, Department of Management, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
4 Department of Public Administration, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Due to the ever-increasing demand for consumers to buy products from chain stores online and the increase in repeat purchases of these products during the Corona crisis and after, as well as chain stores’ efforts to increase the market share of online sales of their products, the role of this issue has become more prominent. The purpose of this study is to formulate a pattern of online repurchase intention in chain stores using a meta-composite analysis method. For this purpose, through the seven-step model of Sandelowski and Barroso (2006), all research articles on online repurchase intention in chain stores from 2010 to 2022 have been investigated using MAXQDA software. The research findings were presented in the form of five main dimensions, 14 components, and 47 indicators as a conceptual framework of the research. To measure reliability and quality control, the Kappa index was used, which is 0.87 for the constituent factors, which is more than the acceptable value. Based on the findings of this research, firstly, customer characteristics, information and communication technology, product characteristics, marketing activities, and characteristics of chain stores have been identified as the main dimensions to better understand the concept of online repurchase intention in chain stores. Second, developing and integrating knowledge in this field will help future researchers upgrade their online repurchase intention models. Third, it helps chain store managers better understand the main dimensions that increase online sales and create a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Repurchase Intention
  • Chain stores
  • Meta-synthesis
بدیعی، فرناز؛ مهرانی، هرمز؛ دیده خانی، حسین و سمیعی، روح اله )1400 .)طراحی مدل بازیوارسازی )گیمیفیکیشن(به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای. مطالعات رفتار مصرف کننده، 8( 2 ،)73-48 .
پوراسدالهی، خاطره؛ سعیدنیا، حمیدرضا؛ و علیپوردرویشی، زهرا )1398 .)ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تاکید بر اصالت برند در رفتار خرید آنالین. مطالعات رفتار مصرف کننده، 6( 1 ،)148-125.
ترابی، فاطمه؛ رحیمی نیک، اعظم؛ اسماعیل پور، حسن و ودادی، احمد )1398 .)تبیین مدل رفتار خرید مصرف کننده در انتخاب محصوالت لذت بخش با رویکرد آمیخته )مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف ،مصرف کننده رفتار مطالعات(. .81-103 ،)1( 6
شیرازی، ملیکاسادات و قاضی زاده، مصطفی )1397 .)تأثیر تصویر ذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط )مطالعه موردی: مشتریان فروشگاههای زنجیرهای هایپراستار در استان تهران(. مطالعات رفتار مصرفکننده، 5( 1 ،)79-61.
محمدی، فائزه؛ نعمتی زاده، سینا؛ حیدری، سیدعباس و صفرزاده، حسین )1400 .)مدل تجربه آنالین مشتری در دوره . ،مصرف کننده رفتار مطالعات. 19کوید 84-106 ،)4( 8
Abrar, K., Zaman, S., & Satti, Z. W. (2017). Impact of online store atmosphere, customized information and customer satisfaction on online repurchase intention. GMJACS, 7(2), 13-13.
Agag, G., & Elbeltagi, I. (2014, July). E-retailing Ethics in Egypt and its effect on customer repurchase intention. In IFIP International Conference on Human Choice and Computers (pp. 1-14). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Ahmad Khan, Shahzad , Liang, Yan, Shahzad, Sumaira (2015), An Empirical Study of Perceived Factors Affecting Customer Satisfaction to Re-Purchase Intention in Online Stores in China, Journal of Service Science and Management, 8: 291-305
Al-Adwan, A. S., Al-Debei, M. M., & Dwivedi, Y. K. (2022). E-commerce in high uncertainty avoidance cultures: The driving forces of repurchase and word-of-mouth intentions. Technology in Society, 102083.
Ali, A., & Bhasin, J. (2019). Understanding customer repurchase intention in e-commerce: Role of perceived price, delivery quality, and perceived value. Jindal Journal of Business Research, 8(2), 142-157.‏
Ali, H. (2019). Building Repurchase Intention and Purchase Decision: Brand Awareness and Brand Loyalty Analysis (Case Study Private Label Product in Alfamidi Tangerang). Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, 4(09), 623-634.‏
An, M., Lee, C., & Noh, Y. (2010). Risk factors at the travel destination: their impact on air travel satisfaction and repurchase intention. Service Business, 4(2), 155-166.‏
Anggraini, N. P. N., Jodi, I. W. G. A. S., & Putra, D. P. (2020, October). The influence of experiential marketing and E-Service quality on E-Satisfaction and repurchase intention. In Journal of International Conference Proceedings (JICP) (Vol. 3, No. 2, pp. 50-58).
Anshu, K., Gaur, L., & Singh, G. (2022). Impact of customer experience on attitude and repurchase intention in online grocery retailing: A moderation mechanism of value Co-creation. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102798.
Aparicio, M., Costa, C. J., & Moises, R. (2021). Gamification and reputation: key determinants of e-commerce usage and repurchase intention. Heliyon, 7(3), e06383
Aren, S., Güzel, M., Kabadayı, E., & Alpkan, L. (2013). Factors affecting repurchase intention to shop at the same website. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 536-544.‏
Ashraf, Abdul R., (Tek) Thongpapanl , Narongsak, Auh, Seigyoung(2014), The Application of the Technology
Aslam, W., Ham, M., & Farhat, K. (2018). Influencing factors of brand perception on consumers’ repurchase intention: An examination of online apparel shopping. Management: journal of contemporary management issues, 23(2), 87-102.
Badiei, F., Mehrani, H., Didehkhani, H., & Samiee, R. (2021). Designing a Model for Gamification in Customer Experience Management among Customers of Generation Y. Consumer Behavior Studies Journal, 8(2), 48-73. doi: 10.34785/J018.2021.178.(In Persian)
Bao, H., Li, B., Shen, J., & Hou, F. (2016). Repurchase intention in the Chinese e-marketplace: Roles of interactivity, trust and perceived effectiveness of e-commerce institutional mechanisms. Industrial Management & Data Systems, 116(8), 1759-1778.‏
Bijmolt, T. H., Huizingh, E. K., & Krawczyk, A. (2014). Effects of complaint behaviour and service recovery satisfaction on consumer intentions to repurchase on the internet. Internet Research.‏
Bojei, J., & Hoo, W. C. (2012). Brand equity and current use as the new horizon for repurchase intention of smartphone. International Journal of Business & Society, 13(1).
Bosnjak, M., Galesic, M., & Tuten, T. (2007). Personality determinants of online shopping: Explaining online purchase intentions using a hierarchical approach. Journal of Business Research, 60(6), 597-605.
Bulut, Z. A. (2015). Determinants of repurchase intention in online shopping: A Turkish consumer's perspective. International Journal ofBusiness and Social Science, 6, 55–63.
Bulut, Z. A., & Karabulut, A. N. (2018). Examining the role of two aspects of eWOM in online repurchase intention: An integrated trust–loyalty perspective. Journal of Consumer Behaviour, 17(4), 407-417.
Cahyani, A., Gunadi, I. M. A., & Mbulu, Y. P. (2019). Pengaruh Customer Experience Terhadap Repurchase Intention Pada Pt. Traveloka Indonesia. Jurnal Sains Terapan Pariwisata, 4(1), 25-36.
Chen, S. C., & Lin, C. P. (2019). Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 140, 22-32.
Chetioui, Y., Benlafqih, H. & Lebdaoui, H. (2020). How fashion influencers contribute to consumers' purchase intention. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal.
Childers, T.L., Carr, C.L., Peck, J., Carson, S., 2001. Hedonic and utilitarian motivationsfor online retail shopping behavior. J. Retailing 77 (4), 511–535.
Cho, M., Bonn, M. A., & Kang, S. (2014). Wine attributes, perceived risk and online wine repurchase intention: The cross-level interaction effects of website quality. International Journal of Hospitality Management, 43, 108-120.‏
Chou, S. W., & Hsu, C. S. (2016). Understanding online repurchase intention: social exchange theory and shopping habit. Information Systems and e-Business Management, 14(1), 19-45.‏
Dai, W., & Lee, J. H. (2018). Effects of website characteristics and delivery service quality on repurchase intention. The Journal of Industrial Distribution & Business, 9(5), 17-24.‏
Di Fatta, D., Patton, D., & Viglia, G. (2018). The determinants of conversion rates in SME e-commerce websites. Journal of Retailing and Consumer Services, 41, 161-168.
Ebrahim, R., Ghoneim, A., Irani, Z., & Fan, Y. (2016). A brand preference and repurchase intention model: the role of consumer experience. Journal of Marketing Management, 32(13-14), 1230-1259.‏
El Shiffa, N. A., Rahmiati, F., Santoso, A. S., & Yustina, A. I. (2022). Strategic entrepreneurship for achieving customers repurchase intention amidst pandemic COVID-19 on digital multi-sided platform: A case of Traveloka. Procedia Computer Science, 197, 247-255.
Elsya, P., & Indriyani, R. (2020). The Impact of Product Knowledge and Product Involvement to Repurchase Intention for Tupperware Products among Housewives in Surabaya, Indonesia. In SHS Web of Conferences (Vol. 76, p. 01037). EDP Sciences
Fang, Y., Qureshi, I., Sun, H., McCole, P., Ramsey, E., & Lim, K. H. (2014). Trust, satisfaction, and online repurchase intention. Mis Quarterly, 38(2), 407-A9.‏
Fang, J., Wen, C., George, B., & Prybutok, V. R. (2016). Consumer heterogeneity, perceived value, and repurchase decision-making in online shopping: The role of gender, age, and shopping motives. Journal of Electronic Commerce Research, 17(2), 116
Fauzan, R., & Ute, D. (2021). Analysis the Effect of Web Quality and Fulfillment on Satisfaction and Its Impact on Repurchase Intention. Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing dan Sistem Informasi, 28(01).
Fazal-e-Hasan, S. M., Ahmadi, H., Kelly, L., & Lings, I. N. (2019). The role of brand innovativeness and customer hope in developing online repurchase intentions. Journal of Brand Management, 26(2), 85-98.
Febrianti, R. A. M., Yoke, B. F. P., & Wicaksono, N. A. (2021). Perceived Control, Service Convenience and Swift Guanxi Online And Their Impact on Repurchase Intention. Review of International Geographical Education Online, 11(5), 2060-2070.
Finfgeld‐Connett, D. (2006). Meta‐synthesis of presence in nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(6), 708-714.
Frank, B., Enkawa, T., & Schvaneveldt, S. J. (2015). The role of individualism vs. collectivism in the formation of repurchase intent: A cross-industry comparison of the effects of cultural and personal values. Journal of Economic Psychology, 51, 261-278.‏
Garbarino, E., & Maxwell, S. (2010). Consumer response to norm-breaking pricing events in e-commerce. Journal of Business Research, 63(9-10), 1066-1072.
Gelbrich, K., Gäthke, J., & Hübner, A. (2017). Rewarding customers who keep a product: How reinforcement affects customers' product return decision in online retailing. Psychology & marketing, 34(9), 853-867.
Ghezelbash, S., & Khodadadi, H. (2017).Evaluating the impact of promotion price, product quality, service quality, customer satisfaction and repeating purchase incentives (Case Study: Amiran Chain Stores). The Journal of Internet Banking and Commerce, 1-17
Hamilton, R., Thompson, D., Bone, S., Chaplin, L. N., Griskevicius, V., Goldsmith, K., ... & Zhu, M. (2019). The effects of scarcity on consumer decision journeys. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(3), 532-550.
Haritha, S., & Mohan, B. C. (2022). Cognitive Dissonance in Online Shopping in an Emerging E-tailing Market. Transnational Marketing Journal, 10(3), 719-737. ‏
Hazée, S., Van Vaerenbergh, Y., & Armirotto, V. (2017). Co-creating service recovery after service failure: The role of brand equity. Journal of Business Research, 74, 101-109.
He, Y., Chan, L. K., & Tse, S. K. (2008). From consumer satisfaction to repurchase intention: The role of price tolerance in a competitive service market. Total Quality Management, 19(9), 949-961.‏
Hellier, P. K., Geursen, G. M., Carr, R. A., & Rickard, J. A. (2003). Customer repurchase intention: A general structural equation model. European Journal of Marketing, 37(12,11).
Hernández, B., Jiménez, J., & Martín, M. J. (2011). Age, gender and income: do they really moderate online shopping behaviour?. Online information review
Hsu, M. H., Chang, C. M., & Chuang, L. W. (2015). Understanding the determinants of online repeat purchase intention and moderating role of habit: The case of online group-buying in Taiwan. International Journal of Information Management, 35(1), 45-56.‏
Hsu, M. H., Chang, C. M., Chu, K. K., & Lee, Y. J. (2014). Determinants of repurchase intention in online group-buying: The perspectives of DeLone & McLean IS success model and trust. Computers in Human Behavior, 36, 234-245.‏
Huang, L. C., Gao, M., & Hsu, P. F. (2019). A study on the effect of brand image on perceived value and repurchase intention in ecotourism industry. Ekoloji, 28(107), 283-287.
Hussain, R., & Ali, M. (2015). Effect of store atmosphere on consumer purchase intention. International Journal of Marketing Studies, 7(2).
Hwang, Y. (2010). “The moderating effects of gender on e-commerce systems adoption factors: An empirical investigation”, Computers in Human Behavior, Vol. 26(6), PP. 1753-1760
Istanbulluoglu, D., & Sakman, E. (2022). Successful complaint handling on social media predicts increased repurchase intention: The roles of trust in company and propensity to trust. European Management Journal.
Javed, M. K., & Wu, M. (2020). Effects of online retailer after delivery services on repurchase intention: An empirical analysis of customers’ past experience and future confidence with the retailer. Journal of Retailing and Consumer Services, 54, 101942.
Janakiraman, N., Syrdal, H. A., & Freling, R. (2016). The effect of return policy leniency on consumer purchase and return decisions: A meta-analytic review. Journal of retailing, 92(2), 226-235.
Kim, C., Galliers, R. D., Shin, N., Ryoo, J. H., & Kim, J. (2012). Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention. Electronic commerce research and applications, 11(4), 374-387.
Konuk, F. A. (2018). The role of store image, perceived quality, trust and perceived value in predicting consumers’ purchase intentions towards organic private label food. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 304-310.
Kumar, A., & Kashyap, A. K. (2022). Understanding the Factors Influencing Repurchase Intention in Online Shopping: A Meta-analytic Review. Vision, 09722629221107957.
Kumar, V., & Ayodeji, O. G. (2021). E-retail factors for customer activation and retention: An empirical study from Indian e-commerce customers. Journal of Retailing and Consumer Services, 59, 102399.
Kurt, G., & Hacioglu, G. (2010). Ethics as a customer perceived value driver in the context of online retailing. African Journal of Business Management, 4(5), 672.
Lee Chai Har, Uchenna Cyril Eze, Oly Ndubisi Nelson (2011) "Analyzing key determinants of online repurchase intentions", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(02).
Lee, S., Ha, S., & Widdows, R. (2011). Consumer responses to high-technology products: Product attributes, cognition, and emotions. Journal of business research, 64(11), 1195-1200.
Lee, J.S., & Back, K.J. (2009). Reexamination of attendee-based brand equity. Tourism Management, 15, 1-7.
Leonnard, S. E. (2017). The relationship of service quality, word-of-mouth, and repurchase intention in online transportation services. Journal of process management and new technologies, 5(4).
Lian, J.W. & Yen, D.C. (2014). “Online shopping drivers and barriers for older adults: Age and gender differences”, Computers in Human Behavior, Vol. 37, PP. 133-143.
Liang, L. J., Choi, H. C., & Joppe, M. (2018). Understanding repurchase intention of Airbnb consumers: perceived authenticity, electronic word-of-mouth, and price sensitivity. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(1), 73-89.‏
Lim, X. J., Cheah, J. H., Waller, D. S., Ting, H., & Ng, S. I. (2020). What s-commerce implies? Repurchase intention and its antecedents. Marketing Intelligence & Planning, 38(6), 760-776.
Limbui, Y. B., Wolf, M., & Lunsford, D. (2012). Perceived ethics of online retailers and consumer behavioral intentions. Journal of Research in Interactive Marketing, 6, 133–154.
Lin, C., & Lekhawipat, W. (2014). Factors affecting online repurchase intention. Industrial Management & Data Systems.
Lin, J., Yan, Y., & Chen, S. (2017). Understanding the impact of social commerce website technical features on repurchase intention: a Chinese guanxi perspective. Journal of Electronic Commerce Research, 18(3), 225.‏
Liu, C. (2018, January). Thought on Supply Chain Management of Chain Stores. In 2017 5th International Education, Economics, Social Science, Arts, Sports and Management Engineering Conference(IEESASM 2017) (pp. 365-369). Atlantis Press.
Liu, F., Lim, E.T., Li, H., Tan, C.-W., Cyr, D., 2020. Disentangling utilitarian and hedonic consumption behavior in online shopping: an expectation disconfirmation perspective. Inf. Manag. 57 (3), 103199.
Loh, Z., & Hassan, S. H. (2021). Consumers’ attitudes, perceived risks and perceived benefits towards repurchase intention of food truck products. British Food Journal.
Loiacono, E. T., Watson, R. T., & Goodhue, D. L. (2002). WebQual: A measure of website quality. Marketing theory and applications, 13(3), 432-438.
Majeed, M., Asare, C., Fatawu, A., & Abubakari, A. (2022). An analysis of the effects of customer satisfaction and engagement on social media on repurchase intention in the hospitality industry. Cogent Business & Management, 9(1), 2028331.
Matute, J., Polo-Redondo, Y., & Utrillas, A. (2016). The influence of EWOM characteristics on online repurchase intention: Mediating roles of trust and perceived usefulness. Online Information Review.
Micu, A. E., Bouzaabia, O., Bouzaabia, R., Micu, A., & Capatina, A. (2019). Online customer experience in e-retailing: implications for web entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 651-675.
Mohammadi, F., nematizadeh, S., Heydari, S. A., & safarzadeh, H. (2022). Online Customer Experience model in times of Covid19. Consumer Behavior Studies Journal, 8(4), 84-106. doi: 10.34785/J018.2022.292.(in Persian)
Mou, J., Cui, Y., & Kurcz, K. (2020). Trust, risk and alternative website quality in B-buyer acceptance of cross-border E-commerce. Journal of Global Information Management (JGIM), 28(1).
Muhajir, M. V., & Indarwati, T. A. (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Food Quality, and Perceived Value on Repurchase Intention Through Customer Satisfaction as Intervening Variables in The Pandemi Covid-19 Era (Study On" Chatime" Bubble Drink Products). Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship, 5(1), 60-77.‏
Nagoya, R., Bernarto, I., Antonio, F., Pramono, R., Wanasida, A. S., & Purwanto, A. (2021). Exploring Intention to Enroll University Using an Extended Stimulus-organism-response Model. Academy of Strategic Management Journal, 20, 1-12.
Novak, Thomas P., Donna L. Hoffman and Yiu-Fai Yung (2000), “Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach,” Marketing Science, 19 (1), 22–42.
Noyan, F., & Simsek, G. G. (2012). A partial least squares path model of repurchase intention of supermarket customers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 921-926.
Obaid, H. S., & Nozari, H. (2022). Examining Dimensions and Components and Application of Supply Chain Financing (In Chain Stores). International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences, 2(4), 81-88.
Oh, H., & Jeong, M. (2004). Moderating effects of travel purpose and past experience on the relationship between product performance and lodging repurchase. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 11(2-3), 139-158.
Otero, C., & Wilson, G. P. (2018). Effects of brand love and brand equity on repurchase intentions of young consumers. International Review of Management and Marketing, 8(4), 7.
Parboteeah, D. V., Valacich, J. S., & Wells, J. D. (2009). The influence of website characteristics on a consumer's urge to buy impulsively. Information systems research, 20(1), 60-78.
Peña-García, N., Gil-Saura, I., Rodríguez-Orejuela, A., & Siqueira-Junior, J. R. (2020). Purchase intention and purchase behavior online: A cross-cultural approach. Heliyon, 6(6), e04284.
Pham, Q. T., Tran, X. P., Misra, S., Maskeliūnas, R., & Damaševičius, R. (2018). Relationship between convenience, perceived value, and repurchase intention in online shopping in Vietnam. Sustainability, 10(1), 156.
Pham, H., & Nguyen, T. (2019). The effect of website quality on repurchase intention with the mediation of perceived value: The case study of online travel agencies in Vietnam. Journal of Global Business Insights, 4(1), 78-91.
Pitaloka, I. W., & Gumanti, T. A. (2019). The effects of brand equity on repurchase intention: The role of brand relationship quality in Muslim Wear Brand Surabaya-Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(1), 196-199.
Pourasadollahi, K., Saeednia, H., & Alipour Darvishi, Z. (2019). A Conceptual Model for Explanation of Scarcity Marketing Emphasizing Brand Authenticity regarding Online Shopping Behavior. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 125-148. doi: 10.34785/J018.2019.986.(In persian)
Praharjo, A., & Kusumawati, A. (2016). The impact of electronic word of mouth on repurchase intention mediated by brand loyalty and perceived risk. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 11(2), 62-69.‏
Prahiawan, W., Juliana, J., & Purba, J. T. (2021). The role of e-satisfaction, e word of mouth and e-trust on repurchase intention of online shop. Anser, MK, Tabash, MI, Nassani, AA, Aldakhil, AM, & Yousaf, (2021).
Pramono, R., Djakasaputra, A., & Bernarto, I. (2020). Observational Learning and Word of Mouth Against Consumer Online Purchase Decision during the Pandemic COVID-19. System Review Pharmacy 11(9), 751-758
Qibtiyah, D., Hurruyati, R., & Hendrayati, H. (2021, September). The Influence of Discount on Repurchase Intention. In 5th Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME 2020) (pp. 385-389). Atlantis Press.
Rafiq, M. R., Rai, I. H., & Hussain, S. (2020). The impact of logo shapes redesign on brand
Rahmania, M. A., & Wahyono, W. (2022). Interaction of E-Service Quality, Experiential Marketing, Trust, and Satisfaction on Repurchase Intention. Management Analysis Journal, 11(1), 71-82.
Razak, N. S. A., Marimuthu, M., Omar, A., & Mamat, M. (2014). Trust and repurchase intention on online tourism services among Malaysian consumers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 577-582.
Rogers, E (2010), the acceptance and use of a virtual learning environment in China, Computers & Education, 50: 838–852.
Román, S. (2007). The ethics of online retailing: a scale development and validation from the consumers’ perspective. Journal of Business Ethics, 72, 131-148.
Román, S., & Cuestas, P. J. (2008). The perceptions of consumers regarding online retailers’ ethics and their relationship with consumers’ general internet expertise and word of mouth: a preliminary analysis. Journal of Business Ethics, 83, 641-656
Rose, S., Clark, M., Samouel, P., & Hair, N. (2012). Online customer experience in e-retailing: an empirical model of antecedents and outcomes. Journal of retailing, 88(2), 308-322.
Safa, N. S., & Solms, R.v. (2016). Customers repurchase intention formation in e-commerce. South African Journal of Information Management, 18(1).9-1.
Salehnia, M., Saki, M., Eshaghi, A., & Salehnia, N. (2014, April). A Model of E-Loyalty and Word-Of-Mouth based on e- trust in E-banking services (Case Study: Mellat Bank). In 8th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Trust (pp. 1-7). IEEE.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative Springer, New York.
Sandelowski, M., Voils, C.I. & Barroso, J. (2006). Defining and Designing Mixed
Research Synthesis Studies. Research in Schools, 13(1), 0–29
Sari, N. N., Fauzi, A., & Rini, E. S. (2021). The effect of electronic word of mouth (e-wom) and brand image on repurchase intention moderated by brand trust in the Garuda Indonesia Airline. International Journal of Research and Review, 8(9), 81-91.
Seber, V. (2019). The Effect of Interaction Via Social Media and Past Online Shopping Experience on Repurchase Intention Through Trust in Tokopedia Application Users in Surabaya. Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ), 1(2), 71-92.
Seo, K. H., & Lee, J. H. (2021). Understanding risk perception toward food safety in street food: The relationships among service quality, values, and repurchase intention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 6826.
Shahjehan, A., & Qureshi, J. A. (2019). Personality and impulsive buying behaviors. A necessary condition analysis. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 1060-1072
Shalehah, A., Trisno, I. L. O., Moslehpour, M., & Cor, P. K. L. (2019, July). The effect of Korean beauty product characteristics on brand loyalty and customer repurchase intention in Indonesia. In 2019 16th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM) (pp. 1-5). IEEE.‏
Shaw, N., Eschenbrenner, B., & Baier, D. (2022). Online shopping continuance after COVID-19: A comparison of Canada, Germany and the United States. Journal of Retailing and Consumer Services, 69, 103100.
Shirazi,M s.,Ghazi zadeh,M.,(2019). The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation, (Case study: HyperStar chain customers in Tehran province), Consumer Behavior Studies Journal, 5 (1), 61-79. (in Persian)
Shin, J. I., Chung, K. H., Oh, J. S., & Lee, C. W. (2013). The effect of site quality on repurchase intention in Internet shopping through mediating variables: The case of university students in South Korea. International Journal of Information Management, 33(3), 453-463.
Simanjuntak, M., Nur, H. R., Sartono, B., & Sabri, M. F. (2020). A general structural equation model of the emotions and repurchase intention in modern retail. Management Science Letters, 10(4), 801–814
Suhaily, L., & Soelasih, Y. (2017). What effects repurchase intention of online shopping. International Business Research, 10(12), 113-122.
Sullivan, Y. W., & Kim, D. J. (2018). Assessing the effects of consumers’ product evaluations and trust on repurchase intention in e-commerce environments. International Journal of Information Management, 39, 199-219.
Suryaningsih, I. B., Farida, L., Revanica, O., & Mawardi, A. A. K. (2019). The effect of coupon sales promotion, online customer review and perceived enjoyment on repurchase intention in e-commerce shopee.
Tandon, U., Kiran, R., & Sah, A. N. (2017). Customer satisfaction as mediator between website service quality and repurchase intention: An emerging economy case. Service Science, 9(2), 106-120.‏
Teng,H.J.,Ni,J.J.andChen,H.H.(2018).Relationshipbetweene-services cape and purchase intention among heavy and light internet users. Internet Research, 28(2),333-350
Tho, N. X., Lai, M. T., & Yan, H. (2017). The effect of perceived risk on repurchase intention and word–of–mouth in the mobile telecommunication market: A case study from Vietnam. International Business Research, 10(3), 8-19.‏
Tj, H. W., & Purnama, E. D. (2021). The Effect Of Price Policy And Experiential Marketing On Repurchase Intention Mediated By Customer Satisfaction (Study at PT. Maybank Indonesia Finance Regional Jakarta). International Journal of Science, Technology & Management, 2(6), 2097-2109.‏
Torabi, F., Rahiminik, A., Esmaeilpour, H., & Vedadi, A. (2019). Designing and explaining a consumer behavior model in choosing Hedonic Products: Mixed approach (Case study: Discount chain stores). Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 81-103. doi: 10.34785/J018.2019.721.(In Persian)
Tsai, H. T., Chang, H. C., & Tsai, M. T. (2016). Predicting repurchase intention for online clothing brands in Taiwan: quality disconfirmation, satisfaction, and corporate social responsibility. Electronic Commerce Research, 16(3), 375-399.‏
TÜRKMENDAĞ, T., & UYGUR, S. (2020). An investigation of the effect of perceived risk on repurchase intention in online vacation purchases. Turizm Akademik Dergisi, 7(2), 255-266.
Utama, P. Y., Farida, N., Lestari, D., & Pinem, R. J. (2018). Effect of E-Satisfaction toward E-Repurchase Intention on E-Commerce Platform. In Proceedings of the 7th International Conference on Multidisciplinary Research (pp. 609-613).‏
Utama, P. Y., Farida, N., Lestari, D., & Pinem, R. J. (2018). Effect of E-Satisfaction toward E-Repurchase Intention on E-Commerce Platform. In Proceedings of the 7th International Conference on Multidisciplinary Research (pp. 609-613).‏
Venkatesh, V., & Goyal, S. (2010). Expectation disconfirmation and technology adoption: polynomial modeling and response surface analysis. MIS quarterly, 281-303.
Vijay, T. S., Prashar, S., & Parsad, C. (2017). Role of shopping values and web atmospherics in e-satisfaction and repurchase intention. Journal of Internet Commerce, 16(1), 32-52.
Waas, A. C., Tulung, J. E., & Tielung, M. V. (2022). Analysis of customer trust on repurchase intentionin an online shop on instagram (study case: Minishoppaholics.id). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(1), 289-297.
Walsh, D. & Downe, S. (2004). Meta-synthesis method for qualitative research: a
literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211.
Wen, C., Prybutok, V. R., & Xu, C. (2011). An integrated model for customer online repurchase intention. Journal of Computer information systems, 52(1), 14-23.
Wijayajaya, H. R., & Astuti, S. T. (2018). The Effect of trust and brand image to repurchase intention in online shopping. KnE Social Sciences, 915-928.‏
Wijayanto, G., & Komita, S. E. (2021). Pengaruh E-Satisfaction dan E-Trust terhadap Repurchase Intention Melalui E-Word of Mouth (E-Wom) sebagai Variabel Intervening E-Commerce Buka Lapak pada Generasi Millenial. Jurnal Ekonomi KIAT, 32(1).
Wijayaa, O., Sulistiyanib, S., Pudjowatic, J., Kurniasih, N., & Purwanto, A. (2021). The role of social media marketing, entertainment, customization, trendiness, interaction and word-of-mouth on purchase intention: An empirical study from Indonesian smartphone consumers. International Journal of Data and Network Science, 5(3), 231-238.
Wu, L. Y., Chen, K. Y., Chen, P. Y., & Cheng, S. L. (2014). Perceived value, transaction cost, and repurchase-intention in online shopping: A relational exchange perspective. Journal of business research, 67(1), 2768-2776
Yasri, Y., Susanto, P., Hoque, M. E., & Gusti, M. A. (2020). Price perception and price appearance on repurchase intention of Gen Y: do brand experience and brand preference mediate?. Heliyon, 6(11), e05532.
Yoopetch, C., Siriphan, P., & Chirapanda, S. (2021). Effects of Application Satisfaction, Promotions, Ease of Payment and Convenience on Intention to Repurchase Food Online. Journal of Hunan University Natural Sciences, 48(5).‏
Zeithaml, V.A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing,60 (2), 31-46.
Zhang, Y., Fang, Y., Wei, K. K., Ramsey, E., McCole, P., & Chen, H. (2011). Repurchase intention in B2C e commerce-A relationship quality perspective. Information & Management, 48(6), 192-200.
Zhou, Q., Xu, Z., & Yen, N. Y. (2019). User sentiment analysis based on social network information and its application in consumer reconstruction intention. Computers in Human Behavior, 100, 177-183.
Zhu, B., Kowatthanakul, S., & Satanasavapak, P. (2019). Generation Y consumer online repurchase intention in Bangkok: Based on Stimulus-Organism-Response (SOR) model. International Journal of Retail & Distribution Management.