دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-332 (بهار و تابستان) 
11. برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

صفحه 193-211

حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی


13. پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

صفحه 229-244

میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی


14. طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی

صفحه 245-265

لیلا کریمیان؛ میر احمد امیر شاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری


16. طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

صفحه 287-309

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری