نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، ‌تهران.

چکیده

آنچه که در ایران و در شرایط کنونیِ کشور به یک چالش تبدیل شده، دیدگاه مصرف‌کننده در مورد برتری محصولات خارجی است. مطالعات داخلی نشان می دهد، تمایل مصرف کنندگان ایرانی به خرید کالاهای ایرانی از حد مطلوب کمتر است. همین مسئله به یکی از دغدغه‌های دولتمردان و تولیدکنندگان ایرانی تبدیل شده است. هر مصرف کننده پیش فرض هایی برای انتخاب محصولات مورد نظر خود داشته و هر فرد برای خود سیستمی از سازه های شخصی را شکل می دهد و از آن برای معنا دادن به دنیای اطرافش بهره می برد. به عبارتی رفتار اشخاص توسط همین سازه های شناختی هدایت می شود که اگر به طور صحیح احصاء شوند به درک عمیق تر و منسجم تر و همچنین ایجاد بینش های جدید نسبت به موضوع مورد مطالعه برای پژوهشگران منجر می شود. هدف این مطالعه نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی می باشد.
در این راستا، با پانزده نفر از مصرف‌کنندگانی که نسبت به کشور مبدأ درگیری ذهنی بالایی داشتند، مصاحبه نیمه ساختار یافته با استفاده از تکنیک زیمت انجام گرفت و نقشه اِجماعی کالای ایرانی استخراج گردید. این نقشه شامل 37 سازه ذهنی مثبت و منفی است که در بین آن‌ها سازه‌هایی مثل "دور ریختن پول"، "عدم اطمینان"، "حس فریب خوردن"،"عدم نوآوری"، "عدم اعتماد"، "دوری کردن از کالای ایرانی"،" طراحی نامناسب"، "جذابیت کم" و "عدم زیبایی" دیده می‌شود. در انتها بر اساس روابط بین سازه‌ها، سازه های مرکزی و تأثیر گذار که کنترل سایر سازه ها را در دست دارند، استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Consumers' Mental Model of Iranian products

نویسندگان [English]

 • Kobra Bakhshizadeh Borj 1
 • Naser Davarzani 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management & Accounting, Allameh tabatabai University, Tehran, Iran
2 MSc. Business Management, Allameh tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The consumer's view of the superiority of foreign products in Iran and the current conditions of the country has become a challenge. Internal studies show that Iranian consumers tend to buy Iranian goods less favorably. This has become one of the concerns of Iranian statesmen and producers. Every consumer has a set of preferences for their products, and each person creates a system of personal structures for himself or herself to make sense of the world around him. In other words, the behavior of individuals is driven by these cognitive structures that, if done correctly, leads to a deeper and more coherent understanding and new insights into the subject under study for researchers. In this regard, semi-structured interviews were conducted with 15 consumers who had high level of mental involvement compared to the country of origin using the Zoom technique and an overview of Iranian goods was extracted. This map contains 37 positive and negative mental constructs including structures such as money laundering, uncertainty, a sense of deception, lack of innovation, lack of trust, avoidance of Iranian goods, inappropriate design, low attractiveness, lack of beauty, existence has it. Finally, based on the relationships between structures, the central and influential structures that control other structures are extracted. These constructs include low durability, low productivity and cheating in production and poor quality, all of which have a negative impact, and thus offer useful suggestions for redefining these personal constructs that lead to the production of a customer's mental image of Iranian goods

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian products
 • Consensus map
 • Country of origin
 • Stereotyping
 • ZMET
 • Ahmad, R., & Azman Ali, N., (2003), “The use of cognitive mapping technique in management research: Theory and practice”, Management Research News, 26 (7), 1-16.
 • Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Anholt, S. (2013). Nation Brands Index: Try out this interactive version of the Anholt- GfK Roper Nation Brands Index™ yourself.
 • Arai, A., Ko, Y. J., Ross, S. (2014). Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review, 17 (2): 97-106.
 • Asghari, R. & Behboodi, O. (2018), Introducing a conceptual model to investigate the relationship between the image of the country of origin and the quality of the relationship to the brand image, Second National Conference on Accounting and Management Research in the Third Millennium, civillica, (persian)
 • Babin,Barry & Harris, Eric (2015)  Consumer Behavior, Cengage Learning,76-77
 • Bahaee, M. & Pisani, M. J. (2009). Are Iranian consumers poised to ‘‘buy? American’’ in a hostile bilateral environment. Business Horizons, 52, 223-232.
 • Baker, J. M., & Ballington, L. (2002). Country-of-origin as a source of competitive advantage. Journal of Strategic Marketing, 10 (1), 157-168.
 • Bakhshizadeh Borj, Kobra, (2018), research method pamphlet university, Faculty of Management and Accounting, Department of Business management., Allameh Tabataba’i university (persian)
 • bozorgkhou Hamed, keimasi masoud, esfidani mohammadrahim, torkestani mohammadsaleh (2019), Identifying and Prioritizing the Factors Affecting Iran's Nation Brand with the consumer's Cognitive behavior approach,83-110
 • Brand Finance, (2018). Nation Brands 2018, The annual report on the most valuable nation Brands-October 2018.
 • Brand Finance, (2019). Nation Brands 2019, The annual report on the most valuable nation Brands-march 2019.
 • Cagé, J., Rouzet, D. (2015). Improving “national brands”: Reputation for uality and export promotion strategies. Journal of International Economics, 95 (2): 274-290.
 • Christensen, G. L., & Olson, J. C. (2002). Mapping consumers' mental models with ZMET. Psychology and Marketing, 19 (6), 477-501.
 • Chu, P. Y., Chang, C. C., Chen, C. Y., & Wang, T. Y. (2010). Countering negative country-of-origin effects: The role of evaluation mode. European Journal of Marketing, 44 (7/8), 1055-1076. Chicago
 • Coulter, R. A., Zaltman, G., & Coulter, K. S. (2001). Interpreting consumer perceptions of advertising: An application of the Zaltman Metaphor Elicitation Technique. Journal of Advertising, XXX (4), 1-21.
 • Coulter, R. H., & Zaltman, G. (1995). Using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique to understand brand images. Advances in Consumer Research, 21, 501-507.
 • Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry and Research Design: Choosing from five approaches. Translated by Hasan Danaefard, Hossein Kazemi, Negahe danesh publication., (persian)
 • Dagger, T. S., & Raciti, M. M. (2011). Matching consumers' country and product image perceptions: anAustralian perspective. Journal of Consumer Marketing, 28 (3), 200-210.http://dx.doi.org/10.1108/07363761111127626
 • Darzian azizi, A.; Rilayi, R.; Hashemi, S.M (2016), Image of the country of origin and consumer intent: From recognition to the feeling (Mobile phone industry), Second National Conference on Ocean Management, Shiraz, (persian)
 • Dehdashti shahrokh’ Z.; Ghasemi, H. & Seyfi, A. (2010), Management Studies in Development and Evolution, Effect of consumerism on the intention to buy imported goods, N. 60, PP:62-115, (persian)
 • Diamantopoulosa Adamantios, Maja Arslanagic-Kalajdzicb, Nicole Moschikc (2018). Are consumers' minds or hearts guiding country of origin effects? Conditioning roles of need for cognition and need for affect, Journal of Business Research.
 • Ehsan, Abdorahman ؛ Nazari, Mohsen ؛ Hasan Gholipoor, Tahmores ؛ Samadi, Mansour (2017), Providing a Model for Encouraging Consumer in Tehran to buy Iranian products (appliances product as case),8 (4), 529-548
 • Finance, B. (2016). Nation brands 2016: The annual report on the world’s most valuable nation brands. Brand Finance.
 • Fischer, P.M. & Zeugner-Roth, K.P. Mark Lett (2017) Disentangling country-of-origin effects: the interplay of product ethnicity, national identity, and consumer ethnocentrism 28: 189. https://doi.org/10.1007/s11002-016-9400-7.
 • Ghaffari Ashtiani, Peyman, Mozaffari, Amin and Al Mojtaba, Zahra (2013). Changes in consumer behavior following economic sanctions. Marketing Management Magazine No. 24, (persian)
 • Hankinson, G. (2004). Repertory grid analysis: An application to the measurement of destination images. International journal of nonprofit and voluntary sector marketing, 9 (2), 145-153.
 • Kalicharan, H. D. (2014). The Effect and Influence of Country-Of-Origin On Consumers' Perception of Product Quality and Purchasing Intentions. The International Business & Economics Research Journal (Online), 13 (5), 897.
 • Kinra, N. (2006). The effect of country-of-origin on foreign brand names in the Indian market. Marketing Intelligence & Planning, 24 (1): 15-30.
 • Lee, K. M. (2009). Nation branding and sustainable competitiveness of nations.
 • Lee, Y., Chun, H. (2017). Nation image and its dynamic changes in Wikipedia. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11 (1): 38-49.
 • Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt Brace.
 • Lohano, R., Ahmed, S., Qureshi, B. and Siddiqei, F. (2014). Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy: Analyzing the Role of Three Demographic Factors in Karachi, IBT Journal of Business Studies, 10 (2):119-134.
 • Maksymenko, I. V. (2015). Eastern european regional cooperation after crimea: the art of the possible.
 • Marie, B. (2014). Understanding Consumers' Thoughts and Feelings about Financial Literacy and How Financial Literacy Affects Their Lives Using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET).
 • McClory, J. (2017). The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power, 2017.Washington: Portland.
 • Mohamud Hussein &Iain Fraser (2018). Hedonic Analysis of Consumers’Valuation of Country of Origin of Meat in the United Kingdom, Journal of Agricultural Economics, Vol. 69, No. 1, 2018, 182–198
 • Mortazavi, Layla, Sheikhinejad, Fatemeh. (2017). Representation of the content and structure of the human mind: theoretical foundations and the process of implementing the cognitive map, Methodology of Social Sciences and Humanities Journal, 23 (91), 127-149.
 • Mortazavi, Saeed, Pour, Samira, Sa'adat Yar, Fahmieh Sadat, Bitaraf, Fatemeh, and Rezaei Rad, Mostafa (2012),’The effect of cultural orientation on national sweat and its effect on customer buying intent and behavior”, The journal of Public Management Researches, 5 (15), 26-5, (persian)
 • Nazari Mohsen, Ashani Mehdi, Hazaveh Hesar Maskan Babak (2016), The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry), Journal of Business Management, 7 (4), 967-984
 • Ozretic-Dosen, D., Skare, V., & Krupka, Z. (2007). Assessments of country of origin and brand cues in evaluating a Croatian, western and eastern European food product. Journal of Business Research, 60 (2), 130-136.
 • Papageorgiou, E. I. et al., (2008), Brain Tumor Characterization Using the Soft Computing Technique of Fuzzy Cognitive Maps, Applied Soft Computing,8 (1), 820–828.
 • Sarmast, S.& Ghofrollahi, N. (2018), Designing the packaging of export products with the approach of the country of origin: review study, fifth national conference on applied research in management and accounting, Tehran, Iran Management associasion, (persian)
 • Taghipour, M., pahlavan M., Deljooyan N. & karimi M., (2017), “Brand image of the country of origin on shaping customer based brand equity”, Third International Management Conference and Industrial Engineering, Tehran, (persian)
 • Temporal, P. (2011). Islamic branding and marketing: Creating a global Islamic business. John Wiley & Sons.
 • Tseng, T.-H., & Balabanis, G. (2011). Explaining the product-specificity of country-of-origin effects. International Marketing Review, 28 (6), 581–600.
 • Usunier, J.-C., & Cestre, G. (2007). Product ethnicity: revisiting the match between products and countries. Journal of International Marketing, 15 (3), 32–72.
 • Walsh, G., Wiedmann, K. P. (2008). Branding Germany: Managing internal and external country reputation. Nation Branding: concepts, issues, practice, 154-158.
 • Wang C.K & Charles, W.L. (1983). The impact of selected environmental forces upon consumers, Willingness to buy foreign products. Journal of the Academy of Marketing Science, 11 (2): 71-84.
 • Yasin, N., Nasser Noor, M., & Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management, 16 (1), 38-48.
 • Zaichkowsky, J. L. (1994). The personal involvement inventory: Reduction, revision, and application to advertising. Journal of advertising, 23 (4), 59-70.
 • Zaltman, G. (2003), How customer think, translated by Tophighi A., Tehran, Rassaa publication, (persian)
 • Zhao, X., Ng, S. C., Fan, X., Rungtusanatham, J. M. (2014). TQM and brand-building by Chinese original brand manufacturers: impact on business performance. International Journal of Production Research, 52 (3): 825-846.
 • Zinkhan, G.M., Braunsberger, K. (2004). The complexity of consumers' cognitive structures and its relevance to consumer behavior. Journal of Business Research, 57 (6), 575-582.