ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی٬ گروه مدیریت بازرگانی٬ دانشکده مدیریت٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال٬ تهران٬ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی٬ دانشکده مدیریت٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال٬تهران٬ ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده

مصرف کنندگان همواره در جستجوی بازارهایی هستند که بتواند نیازهای خود را به بهترین شکل برآورده ساخته و کالا و خدمات با کیفیت خریداری کنند. همچنین با پیشرفت هایی که در زمینه فنآوری اطلاعات صورت گرفته، این موضوع باعث پیدایش و توسعه شکل جدیدی از بازار به نام بازارهای اینترنتی شده که این فروشگاه های اینترنتی به دنبال ارائه برندهای اصیل برای ارضا نیازهای درونی و بیرونی مشتریان خود می باشند. از سوی دیگر برخی بنگاه ها، تلاش دارند تا در بازار با ایجاد محدودیت در تعداد و یا زمان برای خریدار، نیاز به خرید بیشتری نزد مشتریان ایجاد کنند. هدف محقق در این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر مفهوم بازاریابی کمیابی با تاکید بر نقش اصالت برند می باشد. پژوهش حاضر دارای رویکردی بنیادی بوده و به دنبال ارائه مدلی مفهومی به منظور تبیین مفهوم بازاریابی کمیابی با تاکید بر اصالت برند در حوزه رفتار خرید اینترنتی میباشد و پژوهشگر از رویکرد آمیخته استفاده کرده است. به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد و مشتمل بر کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده شده است. در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید شده و برازش یافته، شامل 5 بعد اصلی و 33 بعد فرعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model for Explanation of Scarcity Marketing Emphasizing Brand Authenticity regarding Online Shopping Behavior

نویسندگان [English]

 • Khatereh Pourasadollahi 1
 • Hamidreza Saeednia 2
 • Zahra Alipour Darvishi 3
1 PhD student of Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch,Tehran, Iran.
2 Business Management Department, Faculty of Management, Islamic Azad University North Tehran Branch,Tehran,Iran.
3 Business Management Department, Faculty of Management, Islamic Azad University North Tehran Branch,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Consumers are always looking for markets that can best meet their needs and buy quality goods and services. With advances in information technology, this has led to the emergence of a new form of marketplace called online marketplaces that these online stores are seeking to provide genuine brands to meet the internal and external needs of their customers. Some businesses are also trying to create more customers in the market by limiting the number or time for the buyer. The purpose of this study is to identify factors affecting the concept of scarcity with emphasis on the role of brand authenticity. The present study has a fundamental approach and seeks to present a conceptual model to express the concept of scarce marketing with emphasis on brand authenticity in the field of online shopping behavior and the researcher has used a mixed approach. Thus, in the qualitative part, the data theory strategy, including open, axial, and selective coding, is used to achieve the research paradigm. The descriptive-survey method is used in a small part and PLS software is used to test the proposed model. The results of the research are presented in the form of a validated and fitted model consisting of 5 main dimensions and 33 sub dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grounded Theory"
 • " brand authenticity"
 • " scarcity marketing"
 • " psychological response"
 • " online shopping
 •  

  • Aaker, D. A. (1997). Dimensions of  brand personality. Journal of Marketing Research,34(3), 347–356
  • Aggarwal, Praveen, Sung Youl Jun, and Jong Ho Huh (2011), "Scarcity Messages: A Consumer Competition Perspective," Journal of Advertising, 40 (3), 19–30.
  • Allan Cheng Chieh Lu, Dogan Gursoy, Carol Yirong Lu, (2015), "Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The case of ethnic restaurants", International Journal of Hospitality Management Vol 50, 36–45.
  • Beverland, M. B. (2005). Crafting brand authenticity: the case of luxury wine. Journal of Management Studies, 42 (5), 1003–1029.
  • Beverland, M. B., Lindgreen, A., & Vink, M.W. (2016). Projecting authenticity through advertising: Consumer judgments of advertisers' claims. Journal of Advertising, 37 (1), 5–15.
  • Bonezzi Andrea, Roux Caroline, and Goldsmith Kelly (2013),"Competitive Mindset: Scarcity Call for Selfishness?", in NA - Advances in Consumer Research Volume17
  • Bozzolo, Anita M. and Timothy C. Brock (1992), "Unavailability Effects on Message Processing: A Theoretical Analysis and an Empirical Test," Basic and Applied Social Psychology, 13 (1), 93-101.
  • Brock, Timothy C. and Philip J. Mazzocco, eds. (2003), Responses to Scarcity: A Commodity Theory Perspective on Reactance and Rumination, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Bruhn,  M.,  Schoenmuller,  V.,  Schafer,  D.  &  Heinrich,  D.  (2012).  Brand  authenticity:  towards  a  deeper understanding of its conceptualization and measurement. Advances in Consumer Research, 40, 567-576
  • Chen, H. J., and Sun, T. H. (2014). “Clarifying the impact of product scarcity and perceived uniqueness in buyers' purchase behavior of games of limited-amount version,” Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 26 (2), pp. 232-249
  • Creswell, J.W. and Miller, D.L. (2000) Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130
  • Danaeefard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2008). Methodology of quantitative research in management. Tehran: Eshraghi. [Persian]
  • Danaeefard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2013). Methodology of qualitative research in management. Tehran: Eshraghi. [Persian]
  • Doreen Pick, Peter Kenning, and Felix Eggers (2012), "The Effects of Scarcity Claims on Consumers’ Willingness to Pay", in NA - Advances in Consumer Research Volume 40.
  • Feng Shen (2013): Information congruity in scarcity appeal: A structural equation modeling study of time-limited promotions, Journal of Marketing Communications, DOI: 10.1080/13527266.2013.828770.
  • Fine, G.A. (2003). Crafting authenticity: The validation of identity in self-taught art. Theory and Society, 32 (2), 153–180
  • Gierl, H., Plantsch, M., & Schweidler, J. (2008). Scarcity ef- fects on sales volume in retail. International Review of Re- tail, Distribution and Consumer Research, 18, 45–61.
  • Gilmore, J. H., & Pine, B. J. (2007). Authenticity: What consumers really want. Cambridge, MA: Harvard Business School Press
  • Guo J., Xin L., Wu Y. (2017) Arousal or Not? The Effects of Scarcity Messages on Online Impulsive Purchase. In: Nah FH., Tan CH. (eds) HCI in Business, Government and Organizations. Supporting Business. HCIBGO 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10294. Springer, Cham
  • Holt, D. B. (2014). How brands become icons: The principles of cultural branding. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
  • Kates, S. M. (2014). The dynamics of brand legitimacy: An interpretive study in the gay men's community. Journal of Consumer Research, 31 (2), 455–464
  • Kososki M., Prado P.H.M. (2017) Hierarchical Structure of Brand Authenticity. In: Stieler M. (eds) Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham.
  • Ku, H.-H., Kuo, C.-C., Yang, Y.-T., & Chung, T.-S. (2013). Decision - contextial and individual influences on scarcity effects. European Journal of Marketing, Vol. 47 No. 8, 1314-1332.
  • Lee, S., Oh, S., & Jung, S. (2018). "Influence of scarcity claims on product evaluation: The role of reversibility of decision. ", Social Behavior and Personality: An international journal, 46, 281-292
  • Leigh, T. W., Peters, C., & Shelton, J. (2006). The consumer quest for authenticity: The multiplicity of meanings within the MG subculture of consumption. Journal of the Academy of Marketing Science, 34 (4), 481–493
  • Manfred Bruhn, Verena Schoenmüller, Daniela Schäfer, and Daniel Heinrich (2012), "Brand Authenticity: Towards a Deeper Understanding of Its Conceptualization and Measurement", in NA - Advances in Consumer Research Volume 40, eds.
  • Mansourian, Y. (2006), "Adoption of grounded theory in LIS research
  • Mohammad pour, A. (2010). Meta-analysis: philosophical and empirical foundations on mixed-method methodology in social science. Tehran: Jameshenasan. [Persian]
  • Mohammad pour, A. (2013). Qualitative research method, counter method 2. Tehran: Jameshenasan. [Persian]
  • Nichols B.S. (2017) Advertising Appeals and a Psychological Scarcity Effect: Competitive Arousals and Implications on Purchase Interest. In: Campbell C.L. (eds) The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham
  • Pace.S, (2015), "Can A Commercially Oriented Brand Be Authentic? A Preliminary Study of the Effects of a Pro-Business Attitude On Consumer-Based Brand Authenticity ", The Journal of Applied Business Research, Vol 31
  • Peterson, R. A. (2005). In search of authenticity. Journal of Management Studies, 42 (5-19)
  • Steindl, C., Jonas, E., Sittenthaler, S., Traut-Mattausch, E., & Greenberg, J. (2015). Understanding Psychological Reactance: New Developments and Findings. Zeitschrift Fur Psychologie, 223 (4), 205–214.
  • Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications.
  • Verhallen, T. M. M., & Robben, H. (1994). Scarcity and preference: an experiment on unavailability and product evaluation. Journal of Economic Psychology, 15 (315), 331.
  • Verhallen, T.M. (1982). Scarcity and consumer choice behavior. Journal of Economic Psychology 2, 299-321.
  • Wu, C. and Hsing, S. (2006). “Less is more: How scarcity influences consumers’ value perceptions and purchase intents through mediating variables,” Journal of American Academy of Business, Vol. 9 (2), pp. 125-132.
  • Wu, W. Y., Lu, H. Y., Wu, Y. Y. and Fu, C. S. (2012). “The effects of product scarcity and consumers' need for uniqueness on purchase intention,” International Journal of Consumer Studies, Vol. 36 (3), pp. 263-274.