مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ساوه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

4 گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) است. روش تحلیلی مورد استفاده در بخش خبرگان تلفیقی از تکنیک دلفی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ و در بخش مشتریان تلفیقی از شاخص KMO و آزمون بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون رتبه‌بندی فریدمن با نرم افزار SPSS بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مشتریان صنعت خرده‌فروشی شهر تهران می‌باشد. در این پژوهش در بخش نخست لزوم پرداختن به موضوع مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی و ضرورت مکان‌یابی این مراکز تبیین و تشریح شده است. در بخش بعد مهمترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی از منظر خبرگان و مشتریان شناسایی و رتبه‌بندی شدند. در قدم بعدی، مقایسه و تلفیقی بین مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صورت گرفت. در نهایت یک مدل جامع از تلفیق شاخص‌های مکان‌یابی از منظر مشتریان و خبرگان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls ارائه گردید. نتایج حاکی از آن است که عوامل اصلی موثر بر مکانیابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی عبارت‌اند‌ از: سهولت دسترسی به فروشگاه؛ ویژگی‌های مکانی/فیزیکی فروشگاه؛ ساختار جمعیت، خصوصیات ناحیه تجاری و مشتریان؛ شرایط رقابت؛ عوامل اقتصادی مشتریان؛ جذابیت بازار؛ شاخص‌های عملکردی؛ تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی؛ جاذبه مکان برای فروشگاه؛ و سطح اشباع. در نهایت می‌توان گفت که یافته‌های پژوهش در سطح کلان چهارچوبی را برای مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing and Integrating Location Selection Criteria’s and Indicators of Chain Stores from The Perspective of Customers and Retail Industry Experts with Geomarketing Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi 1
  • Kobra Sabzali Yamaqani 2
  • Nader Gharibnavaz 3
  • Mehran keshtkar haranaki 4
1 Corresponding author, Assistant Prof, Department of Business Management, Payame Noor University, saveh, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Management, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Iran
3 Department of Management, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran.
4 Department of Strategic Knowledge Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to compare and integrate the location selection criteria’s and indicators of chain stores from the perspective of customers and retail industry experts with a geomarketing approach. The analytical method applied in the experts’ section was a combination of fuzzy Delphi technique and Analytic Hierarchy Process (AHP) and in the customer section, a combination of KMO index and Bartlett test in Exploratory Factor Analysis (EFA) and Friedman classification test with SPSS software was utilized. The statistical population includes experts and customers of the retail industry in Tehran. In this study, firstly, both the need to address the issue of optimal location of retail stores as well as the necessity of locating these centers were explained. In the next section, the most significant criteria’s and indicators of retail stores location selection were identified and ranked from the perspective of experts and customers. In the next step, comparison and integration between the criteria’s and indicators of chain stores location selection from the perspective of customers and experts were performed. Finally, a comprehensive model of Integrating location selection indicators from the perspective of customers and experts using structural equation modeling with Smart PLS software was presented. At the end, it can be mentioned that macro-level research findings provides a framework for the optimal location selection of retail stores with a geomarketing approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location Indicators
  • Location Criteria’s
  • Geomarketing
  • Chain Retail Stores
  • Location Selection Model