مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ساوه، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

10.34785/j018.2022.529

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) است. روش تحلیلی مورد استفاده در بخش خبرگان تلفیقی از تکنیک دلفی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ و در بخش مشتریان تلفیقی از شاخص KMO و آزمون بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون رتبه‌بندی فریدمن با نرم افزار SPSS بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مشتریان صنعت خرده‌فروشی شهر تهران می‌باشد. در این پژوهش در بخش نخست لزوم پرداختن به موضوع مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی و ضرورت مکان‌یابی این مراکز تبیین و تشریح شده است. در بخش بعد مهمترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی از منظر خبرگان و مشتریان شناسایی و رتبه‌بندی شدند. در قدم بعدی، مقایسه و تلفیقی بین مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صورت گرفت. در نهایت یک مدل جامع از تلفیق شاخص‌های مکان‌یابی از منظر مشتریان و خبرگان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls ارائه گردید. نتایج حاکی از آن است که عوامل اصلی موثر بر مکانیابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی عبارت‌اند‌ از: سهولت دسترسی به فروشگاه؛ ویژگی‌های مکانی/فیزیکی فروشگاه؛ ساختار جمعیت، خصوصیات ناحیه تجاری و مشتریان؛ شرایط رقابت؛ عوامل اقتصادی مشتریان؛ جذابیت بازار؛ شاخص‌های عملکردی؛ تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی؛ جاذبه مکان برای فروشگاه؛ و سطح اشباع. در نهایت می‌توان گفت که یافته‌های پژوهش در سطح کلان چهارچوبی را برای مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing and Integrating Location Selection Criteria’s and Indicators of Chain Stores from The Perspective of Customers and Retail Industry Experts with Geomarketing Approach

نویسندگان [English]

  • Kobra Sabzali Yamaqani 1
  • Mohammad Ahmadi 2
  • Nader Gharibnavaz 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Iran
2 Corresponding author, Assistant Prof, Department of Business Management, Payame Noor University, saveh, Iran
3 Department of Management, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to compare and integrate the location selection criteria’s and indicators of chain stores from the perspective of customers and retail industry experts with a geomarketing approach. The analytical method applied in the experts’ section was a combination of fuzzy Delphi technique and Analytic Hierarchy Process (AHP) and in the customer section, a combination of KMO index and Bartlett test in Exploratory Factor Analysis (EFA) and Friedman classification test with SPSS software was utilized. The statistical population includes experts and customers of the retail industry in Tehran. In this study, firstly, both the need to address the issue of optimal location of retail stores as well as the necessity of locating these centers were explained. In the next section, the most significant criteria’s and indicators of retail stores location selection were identified and ranked from the perspective of experts and customers. In the next step, comparison and integration between the criteria’s and indicators of chain stores location selection from the perspective of customers and experts were performed. Finally, a comprehensive model of Integrating location selection indicators from the perspective of customers and experts using structural equation modeling with Smart PLS software was presented. At the end, it can be mentioned that macro-level research findings provides a framework for the optimal location selection of retail stores with a geomarketing approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location Indicators
  • Location Criteria’s
  • Geomarketing
  • Chain Retail Stores
  • Location Selection Model
منابع
آقایاری هیر، محسن و علوی، علی (1386). توزیع مطلوب فروشگاه‏های ‏زنجیره‏ای ‏شهر تهران با استفاده از (GIS). علوم انسانی برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 15(1).
ثابت‌اقلیدی، محمد؛ میرابی، وحیدرضا؛ قاسمی، بهروز و نوربخش، سید کامران (1400). بررسی نقش ژئومارکتینگ و ارزش‌آفرینی آن بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری مشهد. گردشگری شهری، 8(1).
حسامی، محمد و شیشه‌بری، داوود (1394). توسعه سیاست‏های ‏مکان‌یابی در افق برنامه‌ریزی بلندمدت (مطالعه موردی مکان‌یابی بیمارستان). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 12، 69-83.
حسینی، علی؛ اسکندری نوده، محمد؛ حیدری، فاطمه و حیدری، رقیه (1393). تحلیل مکانی منطقة 3 شهر رشت با رویکرد انتخاب مکان بهینة استقرار فروشگاه‏های ‏زنجیره‌ای. پژوهش‏های ‏جغرافیای برنامه ریزی شهری، 2(1).
روستا، احمد؛ سبزعلی، کبری و سبزعلی، علی (1396). بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) ژئومارکتینگ (روش‌ها و استراتژی‌های بازاریابی مکانی). تهران: انتشارات ماهواره، 5.
شهنوازی، عباس؛ میرابی، وحیدرضا؛ حق‌شناس کاشانی، فریده و شاهرودی، کامبیز (1394). مکان‌یابی فروشگاه زنجیره‌ای در کلان شهر رشت با ترکیبANP وGIS. مدیریت صنعتی، 10(33)، 93-106.
شیرازی، ملیکاسادات و قاضی‌زاده، مصطفی (1397). تأثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5(1)، 61-79.
محمدی، جمال؛ پورقیومی، حسین و زارعی، یاسر (1391). مکانیابی پارکینگ‌های عمومی شهر کازرون. جغرافیا، انجمن جغرافیای ایران، 10(34)، 213-232.
ملکی‌مین‌باش، مرتضی؛ کریم‌نیا، زینب و دهقانی‌سلطانی، مهدی (1393). خرید آنی در محیط خرده‌فروشی در چارچوب مدل .SOR مورد مطالعه: فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 2(2)، 45-59.
منصوری‌موید، فرشته؛ مسیبی، علیرضا و خرم، جلال (1393). بررسی اثر انگیزاننده‌های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه). تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، شماره دوم، شماره پیاپی (13)، 191-208.
یعقوبی، مهدی؛ قربانی، فرامرز؛ مرادی، یعقوب و قربانی، سمیه (1393). مکان‌یابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر میاندوآب). مطالعات مدیریت شهری، 7 (24).
References
Aboulola, O. I. (2018). GIS spatial analysis: A new approach to site selection and decision making for small retail facilities (Doctoral dissertation, The Claremont Graduate University).
Achabal, D., Gorr, W., & Mahajan, V. (1982). MULTILOC: A multiple store location decision model, Journal of Retailing, 58, 5-25.
Agarwal, R. (2015). Site Selection for Retail Store (4 Factors), Retrieved September 7, 2016, available at: http://www.yourarticlelibrary.com/retailing/site-selection-for-retail-store-4-factors/48066/
Aghayari Hir, M., & Alavi, A. (2007). Optimal distribution of chain stores in Tehran using GIS. Journal of Humanities, Spacial Planning, 15 (1). (In Persian)
Alarcón, S. (2011). The trade credit in the Spanish agro-food industry. Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment (New Medit), 10(2), 51-57.
Albornoz Del Valle, E. A., Núñez Cerda, F. J., & Mena Frau, C. (2020). Geomarketing: Desde una visión comercial a una aplicación social, en contextos metropolitanos. Revista de Geografía Norte Grande, (76), 143-167.
Applebaum, W., & Cohen, S. B. (1961). The dynamics of store trading areas and market equilibrium. Annals of the Association of American Geographers, 51(1), 73–101.
Arnold, S. J., Oum, T. H., & Tigert, D. J. (1983). Determinant attributes in retail patronage: seasonal, temporal, regional, and international comparisons. Journal of Marketing Research, 20(2), 149-157.
Aulakh, P. S., & Kotabe, M. (1993). An assessment of theoretical and methodological development in international marketing: 1980-1990. Journal of International Marketing, 1(2), 5-28.
Azri, S., Ujang, U., & Rahman, A. A. (2020). Voronoi classified and clustered data constellation: A new 3D data structure for geomarketing strategies. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 162, 1-16.
BALOGUN, T., & OGBEIDE, O. (2020). A GEOMARKETING PERSPECTIVE OF COMMERCIAL BANKS DISTRIBUTION IN BENIN CITY. Ethiopian Journal of Environmental Studies & Management, 13(1).
Banerjee, S. (2019, November). Geomarketing and situated consumers: opportunities and challenges. In Proceedings of the 3rd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Location-based Recommendations, Geosocial Networks and Geoadvertising (pp. 1-4).
Baray, J., & Pelé, M. (2020). A new geographical pricing model within the principle of geomarketing-mix. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 2051570720906077.
Battista, C. (1995). Competition in the food chain, Business Geographics, 3(3), 32-34.
Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J. M., & Mas-Verdu´, F. (2012). Trade areas and knowledge-intensive services: The case of a technology centre. Management decision, 50(8), 1412–1424.
Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Escriba-Perez, C. (2016). Geomarketing models in supermarket location strategies, Journal of Business Economics and Management, 17(6), 1205-1221.
Baviera-Puig, A., Castellanos, J., Buitrago, J. M., & Rodríguez, J. E. (2011). Geomarketing: Determinación de las áreas de influencia de los supermercados. In VIII Congreso de Economía Agraria, Madrid, Spain.
Belyaeva, Z., Krivorotov, V., Kalina, A., & Yerypalov, S. (2016). Competitiveness of Russian regional oil complexes. Competitiveness Review, 26(2), 147-165.
Berman, B., Evans, J. R. (2010). Retail management: A strategic approach. Prentice Hall, NJ.
Birkin, M., Clarke, G., & Clarke, M. P. (2002). Retail Geography and Intelligent Network Planning. John Wiley & Sons.
Bower, K. M., Thorpe Jr, R. J., Rohde, C., & Gaskin, D. J. (2014). The intersection of neighborhood racial segregation, poverty, and urbanicity and its impact on food store availability in the United States. Preventive medicine, 58, 33-39.
Capilla, J. J., Carrión, J. A., & Alameda-Hernandez, E. (2016). Optimal site selection for upper reservoirs in pump-back systems, using geographical information systems and multicriteria analysis. Renewable Energy, 86, 429-440.
Chatterjee, D., & Mukherjee, B. (2013). Potential hospital location selection using fuzzy-AHP: An empirical study in rural India. International Journal of Innovative Technology and Research, 1(4), 304-314.
Cheng, E. W., Li, H., & Yu, L. (2007). A GIS approach to shopping mall location selection. Building and Environment, 42(2), 884-892.
Cho, D-S., Moon, H-C., and Yin, W. (2016). Enhancing national competitiveness through national cooperation: The case of South Korea and Dubai, Competitiveness Review, 26(5), 482 - 499.
Cliquet, G. (2021). From Geomarketing to Spatial Marketing. In Spatial Economics Volume II (pp. 277-305).
Cliquet, G. (Ed.). (2013). Geomarketing: Methods and strategies in spatial marketing. John Wiley & Sons.
Cottrell, J. (1973). An environmental model of performance measurement in a chain of supermarkets, Journal of Retailing, 49, 51-63.
CourseHero. (2017). Traffic Flow and Accessibility One of the most important factors affecting. Retrieved December 25, 2017, available at: https://www.coursehero.com/file/pb7cde/Traffic-Flow-and-Accessibility-One-of-the-most-important-factors-affecting/
Craig, C.S., Ghosh, A. & McLafferty, S. (1984). Models of the retail location process: A review. Journal of Retailing, 60(1), 5-36.
Davis, P. (2006). Spatial competition in retail markets: movie theaters. The RAND Journal of Economics, 37(4), 964-982.
Dramowicz, E. (2005a). Determining Potential Markets for a Business Location. Retrieved October 25, 2017, from https://www.directionsmag.com/article/3319
Drezner, T. (1994). Optimal continuous location of a retail facility, facility attractiveness, and market share: An interactive model. Journal of Retailing, 70 (1), 49-64.
Dune, P. M. & Lusch, R. F. (2008). Retailing. (6th ed.). Thomson Coorporation: China.
Durvasula, S., Sharma, S., & Andrews, J. C. (1992). Storeloc: A retail store location model based on managerial. Journal of Retailing, 68(4), 420.
Erbıyık, H., Özcan, S., & Karaboğa, K. (2012). Retail store location selection problem with multiple analytical hierarchy process of decision making an application in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1405-1414.
Farrington, J. & Farrington, C. (2005). Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards conceptualization. Journal of Transport Geography, 13 (1), 1-12.
Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Raposo, M. L. (2017). The effects of location on firm innovation capacity. Journal of the Knowledge Economy, 8(1), 77-96.
Flores Mara, R. R. (2019). Geomarketing en la Localización de puntos de ventas potenciales y su relación con la preferencia de compra en los establecimientos Farmacéuticos de la Ciudad de Juliaca, 2018.
Gautsch, D. A. (1981). Specification of patronage models for retail center choice. Journal of marketing research, 18(2), 162-174.
Ge, D., Hu, L., Jiang, B., Su, G., & Wu, X. (2019). Intelligent site selection for bricks-and-mortar stores. Modern Supply Chain Research and Applications.
GEODAN (2004), A flight simulator for site planning, provides an Geomarketing reliable prediction, Geodata, 15 (1), 12-14.
Geurs, K. T., & Ritsema van Eck, J. R. (2001). Accessibility measures: review and applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact. RIVM rapport 408505006.
Ghosh, A. (1984). Parameter nonstationarity in retail choice models. Journal of Business Research, 12(4), 425-436.
Ghosh, A., & Craig, C. S. (1983). Formulating retail location strategy in a changing environment. Journal of Marketing, 47(3), 56-68.
Ghosh, A., & McLaerty, S. L. (1982). Locating stores in uncertain environments: A scenario planning approach. Journal of Retailing, 58, 5-22.
Gilbert, D. (1999). Retail marketing management. Pearson Education Limited, England.
Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer experience management in retailing: An organizing framework. Journal of retailing, 85(1), 1-14.
Hasty, R. & Reardon, J. (1997). Retail management. Mcgraw-Hill Compnay, Inc., USA: McGraw-Hill.
Hernández, T., & Bennison, D. (2000). The art and science of retail location decisions. International Journal of Retail & Distribution Management, 28(8), 357–367.
Hesami, M., & Shishebari, D. (2015). Development of location policies in the long-term planning horizon (Case study of hospital location selection). Operations Research in its Applications (Applied Mathematics), 12, 69-83. (In Persian)
Ho, W. (2008). Integrated analytic hierarchy process and its applications–A literature review. European Journal of operational research, 186(1), 211-228.
Hoch, S. J., Kim, B. D., Montgomery, A. L., & Rossi, P. E. (1995). Determinants of store-level price elasticity. Journal of marketing Research, 32(1), 17-29.
Hosseini, A., Eskandari Nodeh, M., Heidari, F., & Heidari, R. (2014). Spatial analysis of District 3 of Rasht city with the approach of choosing the optimal location of chain stores. Geography of Urban Planning Research, 2 (1). (In Persian)
Hranovska, V. (2020). Geomarketing as a tool for ensuring the competitive development of agricultural enterprises. Lviv-Toruń: Liha-Pres.
Ingene, C. A. (1984a). Structural determinants of market potential. Journal of Retailing, 60(1), 37 64.
Ingene, C. A., & Brown, J. R. (1987). The structure of gasoline retailing. Journal of Retailing, 63(4), 365.
Ingene, C., & Lusch, R. F. (1980). Market selection for department stores. Journal of Retailing, 56, 21.
Ingene, C.A. (1983). Intertype competition: restaurants versus grocery stores. Journal of Retailing, 59(3), 49-75.
Irwing, B. (1986). Basic retailing. Irwin, Inc. Illinois, USA.
Ishizaki, K. (1995). Spatial competition and marketing strategy of fast food chains in Tokyo. Geographical review of Japan, Series B., 68(1), 86-93.
Jain, A.K. & Mahajan, V. (1979). Evaluating the competitive environment in retailing using multiplicative competitive interactive models. In: J. Sheth (ed.), Research in Marketing, Greenwich, CT, 217- 235.
Johnson, M. (1989). The application of geodemographics to retailing-meeting the needs of the catchment. Journal of the Market Research Society, 31(1), 7-36.
Kaar, C., & Stary, C. (2019). Intelligent business transformation through market‐specific value network analysis: Structured interventions and process bootstrapping in geomarketing. Knowledge and Process Management, 26(2), 163-181.
Karande, K., & Lombard, J. R. (2005). Location strategies of broad-line retailers: an empirical investigation. Journal of Business Research, 58(5), 687-695.
Kim, H., & Choi, B. (2013). The influence of customer experience quality on customers' behavioral intentions. Services Marketing Quarterly, 34(4), 322-338.
Köksal, Y., & Mirza, E. (2011). Kuruluş Yeri Açısından Cadde Ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma/A Comparison Of Shopping Malls And Street Stores As Regard To Choice Of Store Location: A Research In City Of Ankara. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 75-87.
Kotler, P. (1971). Marketing Decision Making: A Model Building Approach. Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York.
Kuchar B. (2002), Geomarketing for nonprofit Organizations, Master Thesis, Fachhochschule Degree Program for Telecoms and Media, Germany.
Kumar, V., & Karande, K. (2000). The effect of retail store environment on retailer performance. Journal of business research, 49(2), 167-181.
Kuo, R. J., Chi, S. C., & Kao, S. S. (2002). A decision support system for selecting convenience store location through integration of fuzzy AHP and artificial neural network. Computers in industry, 47(2), 199-214.
Latour P., and Le Floch, J. (2001). Geomarketing: principles, methods et applications, Editions d’Organisation, Paris.
Li, Y., & Liu, L. (2012). Assessing the impact of retail location on store performance: A comparison of Wal-Mart and Kmart stores in Cincinnati. Applied Geography, 32(2), 591-600.
Lilien, G.L., Kotler, P., 1983. Marketing Decision Making – A Model Building Approach. Harper & Row Publishers,New York.
Lord, J. D., & Lynds, C. D. (1981). The use of regression-models in store location research: a review and case-study. Akron Business and Economic Review, 12(2), 13-19.
Luqmani, M., Yavas, U., & Quraeshi, Z. A. (1994). A convenience‐oriented approach to country segmentation. Journal of Consumer Marketing, 11, 29-40.
Maleki Minbashi, M., Karimnia, Z., & Dehghani Soltani, M. (2014). Impulse buying in retail environment within the framework of SOR model (Case study: Cosmetic stores in Tehran). Consumer Behavior Studies, 2 (2), 45-59. (In Persian)
Mansouri Moayed, F., Mosayebi, A., & Khorram, J. (2014). Investigating the effect of social motivators of store space on the meta-role behavior of buyers in the point of purchase (Case study: Refah chain stores). Scientific-Research Quarterly of Modern Marketing Research, 4 (2), 191-208. (In Persian)
Meissner, P., & Wulf, T. (2014). Antecendents and effects of decision comprehensiveness: The role of decision quality and perceived uncertainty. European Management Journal, 32(4), 625-635.
Mendes, A. B., & Themido, I. H. (2004). Multi‐outlet retail site location assessment. International transactions in operational research, 11(1), 1-18.
Miller, C. E., Reardon, J., & McCorkle, D. E. (1999). The effects of competition on retail structure: An examination of intratype, intertype, and intercategory competition. Journal of Marketing, 63(4), 107-120.
Mohammadi, J., Purghayumi, H., & Zarei, Y. (2012). Location selection of public parking lots in Kazerun. Geography (Scientific-Research Quarterly of the Iranian Geographical Society), 10 (34), 213-232. (In Persian)
Nattenberg O. (2000), Geomarketing: Mikrogeographische Marktsegmentierung, den Kunden ins Visier, Journal of Applied Geography, 24 (1), 23-27.
Nitsche, M. (1998). Micro Marketing: Data, Methods, Practice, Vienna.
Okunuki, K. I., & Okabe, A. (2002). Solving the Huff-based competitive location model on a network with link-based demand. Annals of Operations Research, 111(1-4), 239-252.
Oliveira, M. F. F. D., Albuquerque, P. H. M., Hao, P. Y., & Henrique, P. A. (2020). Mapping regional business opportunities using geomarketing and machine learning. Gestão & Produção, 27(3).
Özdağoğlu, A. (2008). Tesis Yeri Seçiminde Farkli Bir Yaklaşim: Bulanik Analitik Serim Süreci. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 421-453.
Peñarubia-Zaragoza, M. P., Simancas-Cruz, M., & Forgione-Martín, G. (2019). Application of geomarketing to coastal tourism areas. Tourism & Management Studies, 15(4), 7-16.
Pope, J.A., Lane, W.R. & Stein, J. (2002). A multiple-attribute decision model for retail store location. Southern Business Review, 15-25.
Ramadani, V., Zendeli, D., Gerguri-Rashiti, S., & Dana, L. P. (2018). Impact of geomarketing and location determinants on business development and decision making. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(1), 98-120.
Redinbaugh, L. D. (1987). Retailing management: A planning approach. McGraw-Hill, Inc.
Reinartz, W. J., & Kumar, V. (1999). Store-, market-, and consumer-characteristics: The drivers of store performance. Marketing Letters, 10(1), 5-23.
Reynolds, J., & Wood, S. (2010). Location decision making in retail firms: evolution and challenge. International Journal of Retail & Distribution Management, 38(11/12), 828–845. https://doi.org/10.1108/09590551011085939
Roche, J. (2008). Retail site selection. Retrieved September 7, 2016, available at: http://www.sbnonline.com/article/retail-site-selection-how-real-estate-advisers-make-acomplicated-process-less-painful/
Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., & Buitrago-Vera, J. (2013). Business opportunities analysis using GIS: the retail distribution sector. Global Business Perspectives, 1(3), 226-238.
Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Mas-Verdu, F. (2013). The retail site location decision process using GIS and the analytical hierarchy process. Applied Geography, 40, 191-198.
Rousta, A., Sabzali Yamaqani, K., & Sabzali Yamaqani, A. (2017). Geographical information system marketing (spatial marketing methods and strategies). Tehran: Mahvareh Publications, 5. (In Persian)
Rulence D. (2000). Les stratégies spatiales des firmes de distribution: mesures et comparaisons, in Etudes et recherches sur la distribution, Vuibert, Paris.
Sabet Eghlidi, M., Mirabi, V. R., Ghasemi, B., & Noorbakhsh, S. K. (2021). Investigating the role of geomarketing and its value creation on the development of urban tourism infrastructure in Mashhad. Urban Tourism Scientific Quarterly, 8(1). (In Persian)
Sakarya, S., Eckman, M., & Hyllegard, K. H. (2007). Market selection for international expansion: Assessing opportunities in emerging markets. International Marketing Review, 24(2), 208-238.
Serdar, T. M. (2008). Analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile süpermarket kuruluş yeri seçimi (Master's thesis, Anadolu Üniversitesi).
Shahnavazi, A., Mirabi, V. R., Haghshenas Kashani, F., & Shahroudi, K. (2015). Location selection of a chain store in the metropolis of Rasht with a combination of ANP and GIS. Industrial Management Quarterly, 10 (33), 93-106. (In Persian)
Shirazi, M. S., & Ghazizadeh, M. (2018). The effect of customers' mental image from the shopping center and the homogeneity of the individual image on their loyalty and shopping share with the moderating role of the environment (Case study: Customers of hyperstar chain stores in Tehran province). Consumer Behavior Studies, 5 (1), 61-79. (In Persian)
Smith, L. D., & Sanchez, S. (2003). Assessment of business potential at retail sites: empirical findings from a US supermarket chain. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 13(1), 37-58.
Stanley, T. J., & Sewall, M. A. (1976). Image inputs to a probabilistic model: predicting retail potential. Journal of Marketing, 40(3), 48-53.
Starfish (2015). Starbucks: Brewing up a data storm! Digital Innovation and Transformation. Retrieved February 21, 2017, available at: https://digit.hbs.org/submission/starbucks-brewing-up-a-data-storm/
Stevenson, F. (2015). Four Important Factors for Site Selection. Retrieved September 7, 2016, available at: http://www.accruent.com/blog/entry/four-important-factors-for-site-selection/
Suh, J. H. (2017). The Effects of E-word-of-mouth Via Social Media on Destination Branding: An Empirical Investigation on the Influences of Customer Reviews and Management Responses. Michigan State University. Sustainable Tourism and Protected Area Management.
Sulek, J. M., Lind, M. R., & Marucheck, A. S. (1995). The impact of a customer service intervention and facility design on firm performance. Management Science, 41(11), 1763-1773.
Themido, I. H., Quintino, A., & Leitão, J. (1998). Modelling the retail sales of gasoline in a Portuguese metropolitan area. International Transactions in Operational Research, 5(2), 89-102.
Timmermans, H. (1986). Locational choice behaviour of entrepreneurs: an experimental analysis. Urban Studies, 7(3), 231-240.
Turhan, G., Akalın, M., & Zehir, C. (2013). Literature review on selection criteria of store location based on performance measures. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 391-402.
Tzeng, G. H., Teng, M. H., Chen, J. J., & Opricovic, S. (2002). Multicriteria selection for a restaurant location in Taipei. International journal of hospitality management, 21(2), 171-187.
Vispo Recouso, B. (2020). El uso del Geomarketing como herramienta fundamental para los negocios físicos y virtuales en la era del Big Data: apertura de un supermercado ecológico en Madrid
Walters, R. G., & MacKenzie, S. B. (1988). A structural equations analysis of the impact of price promotions on store performance. Journal of marketing research, 25(1), 51-63.
Wood, S., & Reynolds, J. (2012). Leveraging locational insights within retail store development? Assessing the use of location planners’ knowledge in retail marketing. Geoforum, 43(6), 1076-1087.
Wood, S., & Tasker, A. (2008). The importance of context in store forecasting: The site visit in retail location decision-making. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 16(2), 139–155. https://doi.org/10.1057/jt.2008.3
Xiao, D., & Ye, W. (2019, February). Combining GIS and the Analytic Hierarchy Process to Analyze Location of hypermarket. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 237(3).
Yaghoubi, M., Gorbani, F., Moradi, Y., & Gorbani, S. (2016). Optimal location selection of sports centers using GIS (Case study: Miandoab city). Urban Management Studies, 7 (24), 47-62. (In Persian)
Yang, C. L., Chuang, S. P., Huang, R. H., & Tai, C. C. (2008, December). Location selection based on AHP/ANP approach. In 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, pp. 1148-1153. IEEE.
Yener, D. (2017). Geographic Information Systems and Its Applications in Marketing Literature. In Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements (pp. 158-172). IGI Global.
Zhiyuan, F., Shunfeng, P., & Tao, P. (2005). Quantitative Method of Location Selecting for Supermarket. Value Engineering, 4, 95-99.
Zuluaga, J. D., & Escobar, D. A. (2017). Geomarketing Analysis for Shopping Malls in Manizales (Colombia). Accessibility approach methodology. Revista Espacios, 38(21).