واکاوی نقش صمیمت بر رفتار خرید مصرف کننده گان محصولات الکترونیکی در استان کرمانشاه با در نظر گرفتن بعد احساسی و عملکردی برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

چکیده

امروزه تحلیل رفتار مصرف کنندگان و آگاهی از آنچه که در ذهن آنان می گذرد برای جهت دهی مناسب رفتاری و ارائه محصولات متناسب با نیازها و خواسته های آنها در امر بازاریابی از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت های مختلف کالاهای خود را با برندهای مختلف روانه بازار نموده و تلاش می نمایند تا نظرات مثبت مشتریان را جلب نموده و با ایجاد صمیمت و روابط دو جانبه نزدیک ، جایگاه مناسبی را در ذهن آنان ایجاد نمایند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا نقش صمیت و تأثیر آن بر رفتار خریداران محصولات الکترونیک (گوشی همراه، تبلت و لپ تاپ) مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. برای این منظور بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از مشتریانی که از فروشگاه های لوازم الکترونیکی در سطح شهر کرمانشاه اقدام به خرید نموده اند به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. پژوهش حاضر، بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی- علی است. از مطالعات کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضعیت تمامی متغیرهای پژوهش از حالت مساعدی برخوردار است، هم بعد افشایی و هم بعد احساسی صمیمیت بالاتر از حد متوسط قرار دارند. صمیمیت با تأثیرگذاری مثبت بر بعد احساسی و عملکردی برند قصد به خرید را افزایش داده و در نهایت منجر به خرید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of intimacy on consumer behavior of electronic products in Kermanshah province by considering the emotional and functional dimension of the brand

نویسندگان [English]

  • mohsen aazami
  • Naser Tavreh
Assistant Professor, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, Nowadays, analyzing the behavior of consumers and being aware of what is going on in their minds is of great importance for proper behavioral orientation and offering products tailored to their needs and wants in marketing. Different companies market their products with different brands and try to attract positive feedback from customers and create a good place in their minds by creating intimacy and close bilateral relations. Accordingly, in the present study, an attempt has been made to study the role of intimacy and its impact on the behavior of buyers of electronic products (mobile phones, tablets and laptops). For this purpose, according to Cochran's formula, 384 customers who have purchased from electronics stores in Kermanshah have been randomly selected as a statistical sample. The present study is descriptive-causal method. Library and field studies have been used to collect data. Field data were collected using a questionnaire tool.
The results of this study show that the status of all research variables is favorable. Both the disclosure and the emotional dimension of intimacy are above average. Intimacy increases the intention to buy by having a positive effect on the emotional and functional dimension of the brand and ultimately leads to buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intimacy
  • emotional image of the brand
  • functional image of the brand
  • intention to buy and consumer behavior