کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف کننده
مدل یابی ساختاری تفسیری جهت تبیین رفتار مصرفی خبرگان دانشگاهی در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62741

حسن الوداری؛ سید شهرام کهریزی