تحلیل میزان سبز بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

10.34785/J018.2019.300

چکیده

در حال حاضر رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن افزایش و تغییر الگوی مصرف، فشار مضاعفی را بر محیط زیست وارد آورده است. به نظر می رسد بخش زیادی از معضلات زیست محیطی، ریشه در رفتار انسان داشته که با شناخت رفتار مصرفی او و اصلاح آن قابل حل است. پژوهش حاضر میزان مسئولانه بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی در قبال محیط زیست و عوامل فردی موثر بر آن را مورد واکاوی قرار می دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و حجم نمونه 235 خانوار در 16 روستای شهرستان مرزی خواف در استان خراسان رضوی است. در این مطالعه رفتار اکولوژیکی مصرف به تفکیک سه بعد دانش زیست محیطی با 14 شاخص، ارزش زیست محیطی با 15 شاخص و درک منافع زیست محیطی با 17 شاخص به کمک مطالعات میدانی کمی گردید. نتایج نشان داد که بین تعداد سالهای تحصیل خانوارهای روستایی و پایبندی به رفتار سبز در زمینه مصرف رابطه مثبت و معناداری با شدت 22 صدم وجود دارد. در واقع با افزایش سطح تحصیلات میزان سبز بودن رفتار مصرق خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین اگر چه بین رفتار سبز و ابعاد آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما رابطه بین رفتار سبز و دانش زیست محیطی با 0/917 با شدت بسیار قوی بوده است.که نشان از اهمیت دانش و آگاهی زیست محیطی بر رفتار سبز دارد. همچنین میانگین «درک منافع زیست محیطی مصرف کننده» با 3/5، «دانش زیست محیطی مصرف کننده» با 3/23 و «ارزش زیست محیطی مصرف کننده» با 3/22 بالاتر از میانه نظری ارزیابی شد. در مجموع پایبندی خانوارهای روستایی به «رفتار سبز مصرف» با 3/33 اگر چه بیشتر از متوسط است، اما تا آستانه مطلوب فاصله زیادی دارد. بدیهی است تغییر رفتار به خودی خود صورت نخواهد پذیرفت و نیاز به پیش شرطهایی دارد که با توجه به یافته های تحقیق تقویت دانش زیست محیطی از اهمیت بیشتری برخوردا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Green Level of Consumer Behaviors in Rural Households and Its Effective Individual Factors (Case study: Khaf County)

نویسندگان [English]

  • Elahe Dalir 1
  • Maryam Ghasemi 2
1 Master of Science in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Prof. of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
The growing population on the one hand, and consequently the increase and change in the pattern of consumption, has caused a double burden on the environment. It seems that a great deal of environmental problems are rooted in human behavior that can be solved by knowing its consumption behavior and correcting it. The present study examines the responsiveness of rural households' behavioral responses to the environment and the individual factors affecting it. The research method is descriptive-analytical and the sample size is 235 households in 16 villages of Khaf frontier city. In this study, the ecological behavior of consumption was divided into three dimensions of environmental knowledge with 14 indicators, environmental value with 15 indicators and environmental perception with 17 indicators by field studies. The results showed that there is a positive and significant relationship between the number of years of studying rural households and adherence to green behavior in the field of consumption with a severity of 0.22. Although there is a positive and significant relationship between green behavior and its dimensions, the relationship between green behavior and environmental knowledge is very strong with intensity of 0.917 (Sig. = 0. 00). Also, "the perceived environmental benefits Consumer "with 3.5, " consumer environmental knowledge "with 3.32 and" consumer environmental value "with 3.22 higher than the theoretical average (Sig. = 0. 00). in total, the adherence of rural households to" Green consumption "with 3.33, although more than average (Sig. = 0. 00), but far to the desired threshold. Obviously, behavioral changes will not be accepted by themselves and require the preconditions that are more important in the context of research findings, the strengthening of "environmental knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Households
  • Ecological Behavior
  • Consumer Behavior
  • Khaf County
ادهمی، عبدالرضا و اکبرزاده، الهام (1390). بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی: مناطق 18و 5 تهران)، تخصصی جامعه شناسی، 1 (1)، 37- 62.
اژدری، افسون (1382). نگرش کلی بر ساختار و وضعیت محیط زیست در برخی از کشورهای مختلف جهان و جمهوری اسلامی ایران، فناوری محیط زیست، دفتر پژوهش.
آقایاری هیر، توکل؛ هنرور، حسین و علیزاده اقدم، محمد باقر (1396). نقش واسطه‌ای مصرف گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 6 (1)، 9-18.
بنسون، جان (1382). اخلاق محیط زیست، مقدمات و مقالات، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
حاجی‌زاده‌میمندی، مسعود و فلک‌الدین، زهرا (1396). بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر خرم ‏آباد)، توسعه اجتماعی، 12 (45)، 7-36.
خوشفر، غلامرضا؛ صالحی، صادق و امام‌قلی، لقمان (1391). بررسی رفتار مردم نسبت به محیط زیست، مطالعه موردی: مناطق شهری و روستایی استان کردستان، دانشگاه مازندران، 1-28.
خوشفر، غلامرضا؛ صالحی، صادق؛ وصال، زینب و عباس‌زاده، محمدرضا (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی­های زیست محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود)، پژوهش­های روستایی، 6 (1)، 137-158.
خوئی، راحیل (1393). بررسی جایگاه دانش زیست محیطی و بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان در استان مازندران، کنفرانس ملی اقتصاد سبز، دانشگاه مازندران. 1-10.
درویش‌نوری، سیمین؛ کریمی، مرضیه و مربی‌هروی، هلن (1397). بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی و طبقه اجتماعی در رفتار مسئولانه زیست محیطی، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، 2 (3).
دهزاد، بهروز (1382). انسان و محیط زیست‌: مباحثی پیرامون اکولوژی و آلودگی‌های محیط زیست ... مفاهیم توسعه پایدار، انتشارات موج سبز
رستگار، عباسعلی؛ هاشمیان، سیدمحمدحسین و علوی، سیدصفر (1396). ارزش­های زیست­محیطی و سبک زندگی عوامل تعیین­کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف­کننده، فصلنامهعلمی- پژوهشیمطالعاتمدیریتبهبودوتحول، 25 (83)، 69-92.
رهبر، فرهاد؛ متوسلی، محمود و امیری، میثم (1392). اقتصاددانان رفتاری و نظریه های آنها. برنامه ریزی و بودجه، 18 (1): 133-165.
ریف‌کین، جرمی و هوارد (1374). جهان در سراشیبی سقوط، ترجمه: محمود بهزاد، تهران: سروش.
زارعی، عظیم و ناصری‌اشترانی، زهره (1397). بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش‌های رفتاری با میانجی ‌گری ارزش ادراک شده و پاسخ‌های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان روغن لادن در شهر تهران)، دو فصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، 5 (2)، 1-20.        
ساتون، ‏‫ فیلیپ و دبلیو (1392). درآمدی بر جامعه شناسی محیط زیست، ترجمه صادق صالحی، انتشارات سمت. تهران
سلیمانی، معصومه؛ بوذرجمهری، خدیجه؛ جوان، جعفر و عنابستانی، علی‌اکبر (1394). تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه­های روستایی در ایران، پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 4 (11)، 38- 21.
صالحی، صادق و امام‌قلی، لقمان (1391). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی مطالعه موردی: استان کردستان، جامعه­شناسیایران، 13 (4)، 90-115.
صالحی، صادق و کریم‌زاده، سارا (1390). بررسی رابطه دانش زیست­محیطی و رفتارهای زیست­محیطی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 7 (24)، 159-178.
صمدی، منصور (1382). رفتار مصرف­کننده، تهران: انتشارات آییژ، چاپ اول.
عابدی‌سروستانی، احمد و شاه‌ولی، منصور (1391). تعامل انسان با طبیعت: یک واکاوی هنجاری، فصلنامهتحقیقاتجغرافیایی، 27 (107).
عابدی‌سروستانی، احمد و شاه‌ولی، منصور (1388). نقش ترویج کشاورزی در ارتقاء اخلاق زیست­محیطی کشاورزان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 4 (1-2).
عباس‌زاده، محمد؛ بنی‌فاطمه، حسین؛ علیزاده‌اقدم، محمدباقر و علوی، لیلا (1395). تأثیر مداخله‌ای نگرش مسئولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی، جامعه شناسی کاربردی، 27 (62)، 61-80.
عباس‌زاده، محمد؛ علوی، لیلا؛ بنی‌فاطمه، حسین و علیزاده‌اقدم، محمدباقر (1395). مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست‌محیطی، دو فصلنامه علوم اجتماعی، 13 (1)، 171- 196.
عباسی‌اسفنجانی، حسین و خدایی‌گرگری، محمدتقی (1396). تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر رفتارمصرف‌کننده سبز با نقش میانجی رفتارهای زیست محیطی و قصد خرید سبز، بررسی‌های بازرگانی، 15 (86-87)، 45-58.
علیزاده‌اقدم، محمدباقر؛ بنی‌فاطمه، حسین؛ عباس‌زاده، محمد و سلطانی‌بهرام، سعید (1396). شهروندی بوم­شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)، جامعه­شناسی کاربردی، 28 (67)، 98-79.
فاضلی، محمد و جعفرصالحی، سحر (1392). شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست­محیطی گردشگران، فصلنامهعلمی پژوهشیمطالعاتمدیریتگردشگری، 8 (22)، 161-137.
فراهانی‌فرد، سعید (1388). اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 9 (34)، 123-97.
فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز و رضوانی، نعیمه (1386). رابطه بین دانش زیست­محیطی و رفتارهای محافظت از محیط، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، 266-253.
فرهمند، مهناز؛ شکوهی‌فر، کاوه و سیارخلج، حامد (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست­محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد). فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی شهری (مطالعات شهری)، 4 (10)، 141-109.
کردبچه، حمید (1387). اقتصاد کلان، تهران: مرکزپژوهش­هایاقتصادیبهین.
کاتلر، فیلیپ (1382). مدیریت بازاریابی، ترجمه فروزنده، انتشارات آموخته، چاپ دهم. تهران
کاستلز، مانوئل (1997). پایان هزاره، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ مطالعات فرهنگی، انتشارات بلکول، ترجمه حسن چاوشیان، ویرایش چهارم
محرم‌نژاد، ناصر (1382). مدیریت محیط زیست، تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
مختاری‌ملک‌آبادی، رضا؛ عبداللهی، عظیمه‌السادات و صادقی، حمیدرضا (1393). تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست­محیطی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان، سال 1391)، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 5 (18).
مرکز آمار ایران (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. شناسنامه آبادی.
میرزایی، زینب (1393). اخلاق زیست محیطی راهکاری در جهت توسعه پایدار زیستی، همایش ملی زیست­بوم پایدار و توسعه، اراک.
هانیکان، جان (1392). جامعه شناسی محیط زیست، ترجمه موسی عنبری و انور محمدی و میلاد رستمی، انتشارات دانشگاه تهران.
هاوکینز، دل و بست، راجر (1385). رفتار مصرف، ترجمه احمد روستا، انتشارات سارگل، تهران.

Abaszade. M., Bani-Fateme. H., Alizade Aghdam, M.B., & Alavi. L. (2018). the Interventional Effect of Environmental Responsible Attitude on the Relationship between Spatial Attachment and Environmental Responsible Behavior, Applied Sociology. Twenty-Seventh Year, 62(2), 61-80. (in Persian)
Abbasi-Esfanjani, H., & Khodayi Gargari, M.T. (2019). The Impact of Social and Psychological Factors on Green Consumer Behavior with the Mediating Role of Environmental Behaviors and Green Buying Intent. Business Reviews. Number 86-87. 45-58. (in Persian)
Abbas-Zadeh, M., Alawi, L., Bani-Fatemeh, H., & Alizadeh-Aghdam, M.B. (2016). Structural Modeling of Environmental Attitude and Experience Impact on Environmental Behavior. Journal of Social Sciences (Biannual), 13(1), 171-196. (in Persian)
Abedi-Sarvestani, A., & Shahvali, M. (2012). Human interaction with nature: a normative analysis. Quarterly journal of geographic research. 27(107), 1-32. (in Persian)
Abedi-Sarvestani, A., & Shahvoli, M. (2009). The role of promoting agriculture in promoting the environmental ethics of farmers. Journal of Ethics in Science and Technology, 4 (1-2). 120-130. (in Persian)
Abedi-Sarvestani, A., Shahvali, M., & Mohaghegh-Damad, M. (2007). The nature and perspectives of environmental ethics with an emphasis on Islamic vision. Journal of Ethics in Science and Technology. 2 (1-2), 59-72. (in Persian)
Adhami, A., & Akbarzadeh. E. (2011), Investigating the Cultural Factors Affecting Environmental Protection in Tehran (Case Study: Tehran 18 and 5 Regions), Journal of Sociology, 1 (1), 137-62. (in Persian)
Aghayarihir, T., Alizadehaghdam, M.B., & Honarvar, H. (2016), the relationship between Environmental literacy and Responsible-Sustainable Consumption (The Case of Urmia Citizens), Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (1), 53-65. (in Persian)
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control, Springer Berlin Heidelberg, 11-39.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, Mass., Addision-Wesley Pub.co.
Alizadeh-Aghdam, M. B.., Bani Fatemeh, H., Abbas Zadeh, M., & Soltani, B. (2017), Ecological Citizenship and Spiritual Intelligence (Case Study: Citizens of Tabriz City), Applied Sociology, 28 (67), 98-79. (in Persian)
Anbari, M., Firozabadi, A., & Sorosh, S. (2014). The effect of material and dignity competition on rural consumerism, Iranian Social Studies, 7 (4), 110-136.
Azhdari, A. (2003). A General Attitude toward the Structure and Condition of the Environment in Some Different Countries of the World and the Islamic Republic of Iran, Environmental Technology, Research Office. (in Persian)
Barr, S. (2003). Strategies for sustainability: citizens and responsible environmental behaviour. Area, 35(3), 227-240.
Benson, J. (2003). Environmental Ethics, Preconditions and Articles, Translation: Abdolhossein Vahabzadeh, Mashhad: Jahad University Press. (in Persian)
Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2001). Consumer behavior 9th. South-Western Thomas Learning. Mason, OH.
Bray, J. P. (2008). Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models. Bray, J. P. (2011). A Critical evaluation into the role of ethics in clothing purchase decisions (Doctoral dissertation, Bournemouth University).
Carrete, L., Castaño, R., Felix, R., Centeno, E., & González, E. (2012). Green consumer behavior in an emerging economy: confusion, credibility, and compatibility. Journal of consumer marketing, 29(7), 470-481.
Castells, M. (1997). End of Millennium: The Information Age: Economy, Society and Culture. Blackwell Publishers, Inc, Translated by: Hassan Chavashian, fourth edition. (in Persian)
Chiu, S. (2009). Going Green? Urban vs. Rural Residency and Pro-Environmental Attitudes in China (Doctoral dissertation).
Conraud-Koellner, E., & Rivas-Tovar, L. A. (2009). Study of green behavior with a focus on Mexican individuals. IBusiness, 1(02), 124.
Darvish Nuri, S. Karimi, M., & Morabbi Heravi. H (2019). The effect of individual characteristics and social class on environmentally responsible behavior, Environmental Education, Sustainable Development, 2(3). (in Persian)
Dehzad, B. (2003). Assessment of rural development in the County of Torbat Heydarieh, 1997-1999, Geographical Research. 35(44), 41-54. (in Persian)
Dunlap, R.E., & Jones, R.E. (2002). Environmental concern: Conceptual and measurement issues. Handbook of environmental sociology, 3(6), 482-524.
Eysenck, M. W. (2000). Psychology: A student's handbook. Taylor & Francis.
Farahani-Fard, S. (2009). Reforming the Pattern of Consumption and Environment, Journal of Islamic Economics, 9 (34), 123-97. (in Persian)
Farahmand, M., Shokouhi-Far, K., & Sayarkhalaj, H. (2014). Investigation of Social Factors Affecting Environmental Behaviors (Case Study: Citizens of Yazd City). Quarterly Journal of Urban Sociological Studies (Urban Studies), 4 (10), 141-109. (in Persian)
Fazeli, M., & Jafar-Salihi, S. (2013). the Attitude, Knowledge and Behavior of Environmentalists of Tourists, Journal of Tourism Management Studies, 8 (22), 161-137. (in Persian)
Ferdowsi, S., Mortazavi, Sh., & Rezvani, N. (2002). the Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Protection Behaviors, Journal of Humanities Research, No. 53, 266-253. (in Persian)
Fotis, J.N. (2015). The Use of social media and its impacts on consumer behaviour: the context of holiday travel (Doctoral dissertation, Bournemouth University).
Foxall, G. (1990). Consumer psychology in behavioral perspective. Beard Books.
Foxall, G.R. (2015). Consumer behavior analysis and the marketing firm: bilateral contingency in the context of environmental concern. Journal of Organizational Behavior Management, 35 (1-2), 44-69.
Gurău, C., & Ranchhod, A. (2005). International green marketing: a comparative study of British and Romanian firms. International marketing review, 22(5), 547-561.
Haji-Zade Meymanadi. M. & Falakeddin. Z. (2018). Investigating the Socio-Cultural Factors Affecting Responsible Environmental Behaviors (Case Study: Khorramabad Citizens). Social Development Quarterly (Former Human Development), 12 (1), 7-36. (in Persian)
Handriana, T., & Ambara, R. (2016). Responsible environmental behavior intention of travelers on ecotourism sites. Tourism and hospitality management, 22(2), 135-150.
Hannigan, J. (2014). Environmental sociology. Routledge, Translated by: Musa Anbari, Anwar Mohammadi and Milad Rostami. Tehran: Tehran University. (in Persian)
Hawkins, D. I., Mothersbaugh, D. L., & Best, R. J. (2010). Consumer behavior. NY: McGraw-Hill. Translated by: Ahmad Rousta and Attiyeh Bhtohei. Tehran. Sargol Publications. First Edition. (in Persian)
Irwin, A. (2013). Sociology and the environment: a critical introduction to society, nature and knowledge. John Wiley & Sons, Translated by: Sadeq Salehi. Mazandaran University Press. (in Persian)
Kaufmann, H. R., Panni, M. F. A. K., & Orphanidou, Y. (2012). Factors affecting consumers' green purchasing behavior: An integrated conceptual framework. Amfiteatru Economic Journal, 14(31), 50-69.
Khooei, R. (2014), The Status of Environmental Knowledge and Green Marketing in Consumer Shopping Behavior in Mazandaran Province, National Green Economy Conference. Mazandaran University. One hundred and one. (in Persian)
Khoshfar, G., Salehi, S., & Imam Gholi, L. (2012). an Investigation of the Behavior of the People towards the Environment, Case Study: Urban and Rural Areas of Kurdistan Province, Mazandaran University, 1-28. (in Persian)
Khoshfar, G., Salehi, S., Vesal, Z., & Abaszadeh, M. R. (2015). The Study of Social Factors Affecting Environmental Knowledge of Villagers (Case Study: Jaghrez Village of Binaloud County), Rural Research, 6 (1), 137-158. (in Persian)
Kotler, P. (2013). Marketing Management, 10th Ed., (B. Forouzandeh, Trans). Tehran: Amoukhteh Publications. (in Persian)
Kurdbacheh, H. (2008), Macroeconomics, Tehran: Center for Best Economic Research. (in Persian)
Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of consumer marketing, 18(6), 503-520.
Madikwe, O. M. (2016). Customer satisfaction in the airline industry: the role of service quality, brand image and customer value.
Mirzaei, Z. (2014), Environmental Ethics of a Strategy for Sustainable Biomass Development, National Conference on Sustainable and Developmental Biomass, Arak. (in Persian)
Mohammad-Nezhad, N. (2003), Environmental Management, Tehran: Environmental Protection Agency. (in Persian)
Moital, M. (2006). An evaluation of the factors influencing the adoption of e-commerce in the purchasing of leisure travel by the residents of Cascais, Portugal (Doctoral dissertation, BournemouthUniversity).
Mokhtari-Malekabadi, R., Abdollahi, A., & Sadeghi, H. R. (2014). Analysis and Recognition of Urban Environmental Behaviors (Case Study: Isfahan City, 2012). Journal of Urban Research and Planning. 5 (18). (in Persian)
Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The nature relatedness scale: Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and behavior, 41(5), 715-740.
Peattie, K. (2010). Green consumption: behavior and norms. Annual review of environment and resources, 35, 195-228.
Rahbar, F., Motavasseli, M., & Amiri, M. (2013). Behavioral economists and their theories. The Journal of Planning and Budgeting, 18 (1), 133-165. (in Persian)
Rastegar, A. A., Hashemian, M. H., & Alavi, S. (2017), Environmental and lifestyle values of determinants of consumer behavior, Journal of Research on Improvement and Management, 25 (83), 92-69. (in Persian)
Rifkin, J., & Howard, T. (1989). Entropy into the greenhouse world. Translated by: Mahmoud Behzad, Tehran: Soroush.
Salehi, S. (2008). A Study of Factors Underpinning Environmental Attitudes and Behaviours, Phd. The University of Leeds. 1-28.
Salehi, S., & Emam-Gholi, L. (2012), Investigating the Impact of Social Capital on Environmental Behavior Case Study: Kurdistan Province, Iranian Journal of Sociology, 13 (4), 115-90. (in Persian)
Salehi, S., & Karimzadeh, S. (2011), The Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Behavior, Quarterly Journal of Iranian Association for Cultural and Communications Studies, 7 (24), 159-178. (in Persian)
Samadi, M. (2003), Consumer Behavior, Tehran: Ayezh Publishing, First Edition. (in Persian)
Satin, P. (2013). Income on environmental sociology. Translated by: Sadegh Salehi, Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (SAMT). Center for Human Sciences Research and Development. (in Persian)
Shahvali, M. (2006). A research epistemology and time scale for the conservation of environment. In International Conference on Research Methodologies in Science, Engineering and Technology. Imam Hossein University, Tehran.
Siringi, R. (2012). Determinants of green consumer behavior of post graduate teachers. Journal of Business and Management, 6(3), 19-25.
Soleimani, M., Buzarjomehri, K. Javan, j., & Anabestani, A. A. (2015), Explaining the Factors Affecting the Instability of Rural Settlements in Iran, Rural Planning and Research, 4 (11), 38- 21. (in Persian)
Statistical Center of Iran, General Census of Population and Housing, Personal settlements. (2017(. https://www.amar.org.ir/. (in Persian) Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of environmental psychology, 29(3), 309-317.
Taujanskaite, K., Milcius, E., & Rutkauskas, A. V. (2015). Integrated Cross Disciplinary Approach to Household Expenditure Management. Engineering Economics, 26 (5), 489-499.
Udo-Imeh, P. T. (2015). Influence of Personality on the Buying Behaviour of Undergraduate Students in Universities in Cross River State, Nigeria. International Journal of Marketing Studies, 7 (4), 64.
Wang, P., Liu, Q., & Qi, Y. (2014). Factors influencing sustainable consumption behaviors: a survey of the rural residents in China. Journal of Cleaner Production, 63, 152-165.
Whitmarsh, L., & O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 305-314.
Zareyi, A., & Naseri-Ashtarani, Z. (2018), The Effect of Consumer Behaviour Situation on the Behavioral Response with the Mediation of Perceived Value and Emotional Responses (Case Study: Consumers of Ladan Oil in Tehran City), Consumer behavior studies, 5 (2), 1-20. (in Persian)