دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-1 
3. طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

صفحه 3-3

زانیار شیخ پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادحسینی؛ فرشته منصوری موید


4. تاثیر شیوه ورود به بازار ایران بر واکنش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به محصولات خارجی

صفحه 4-4

بهنام شاهنگیان؛ محمدعلی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش


7. بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

صفحه 7-7

شهلا سالونه؛ پرویز ساکتی؛ کتایون پور مهدی


8. توسعه مدل رفتار مصرف‌کننده در بیمه‌های زندگی "تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد"

صفحه 8-8

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر