با یاری خداوند بزرگ، نشریه "مطالعات رفتار مصرف کننده"

(CONSUMER BEHAVIOR STUDIES JOURNAL)

با درجه "علمی" اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف کننده در کشور، تحت مجوز وزارت "علوم، تحقیقات و فناوری" و وزارت "فرهنگ و ارشاد اسلامی" ، توسط دانشگاه کردستان منتشر می شود.     

     نکات مهم :  

نویسندگان محترم مقالات: مقالات می بایست توسط یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارسال و یا نویسنده مسئول ایشان ذکر گردد.

توجه ضروری: هر نویسنده محترم مقاله می بایست همزمان یک مقاله را ارسال نمایند. بعد از ارسال مقاله ایشان برای داوران، مقاله بعدی ارسالی در روند داوری قرار نمی گیرد. نهایتاً در هر شماره نیز یک نویسنده می تواند مقاله چاپ نماید. لذا ارسال مقالات همزمان با نویسندگان مشترک، می تواند به از دست رفتن فرصت چاپ مقالات دیگر منجر شود.

قبل از ارسال مقاله با استفاده از سامانه مشابهت یاب سمیم نور، مقاله خود را مشابهت یابی نمایید. https://www.samimnoor.ir/view/fa

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-254 

11. ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 11-11

محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی


13. مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند

صفحه 1-1

ماندانا یوسفی؛ سیمون آیوازیان؛ ایمان رئیسی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


14. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل تم

صفحه 1-1

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


15. طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

صفحه 1-1

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2383-4145

بانک ها و نمایه نامه ها