با یاری خداوند بزرگ، نشریه "مطالعات رفتار مصرف کننده"

(CONSUMER BEHAVIOR STUDIES JOURNAL)

با درجه "علمی" اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف کننده در کشور، تحت مجوز وزارت "علوم، تحقیقات و فناوری" و وزارت "فرهنگ و ارشاد اسلامی" ، توسط دانشگاه کردستان منتشر می شود.     

     نکات مهم :  

نویسندگان محترم مقالات: مقالات می بایست توسط یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارسال و یا نویسنده مسئول ایشان ذکر گردد.

توجه ضروری: هر نویسنده محترم مقاله می بایست همزمان یک مقاله را ارسال نمایند. بعد از ارسال مقاله ایشان برای داوران، مقاله بعدی ارسالی در روند داوری قرار نمی گیرد. نهایتاً در هر شماره نیز یک نویسنده می تواند مقاله چاپ نماید. لذا ارسال مقالات همزمان با نویسندگان مشترک، می تواند به از دست رفتن فرصت چاپ مقالات دیگر منجر شود.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-331 

12. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

صفحه 248-269

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


13. مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند

صفحه 270-296

ماندانا یوسفی؛ سیمون آیوازیان؛ ایمان رئیسی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


14. طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

صفحه 297-332

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری


15. ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 333-352

محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2383-4145

بانک ها و نمایه نامه ها