مطالعات رفتار مصرف کننده (MMJ) - فرایند پذیرش مقالات