نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها (مورد مطالعه: طبیعت گردی در استان کردستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه طبیعت‌گردی به‌عنوان یکی از گونه‌های منحصربه‌فرد و در حال رشد حوزه گردشگری، به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در این حوزه تبدیل‌شده که اگر به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند نقش مهمی را در توسعه پایدار محلی و کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایفا ‌کند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت‌گردها می‌باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی–تحلیلی بوده و داده‌های آن در یک نمونه‌ی 98 نفره از طبیعت‌گردها در چند سفر طبیعت‌گردی در استان کردستان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی قابل دسترس انتخاب شده است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های توزیع‌شده، جمع‌آوری و به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، ابتدا پایایی و روایی هریک از سازه‌های مدل بررسی شد و درنهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتریک فی و وی‌کرامر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعت‌گردی یعنی راهبردهای خدمات ادراک‌شده خلق تجربه، قیمت ادراک‌شده خدمات، تعامل ادراک‌شده افراد درگیر در ارائه خدمات، جذابیت‌های فیزیکی ادراک‌شده خدمات و فرآیندهای ادراک‌شده خدمات با وفاداری طبیعت‌گرد رابطه معنی‌داری دارد اما بین راهبرد ترفیع ادراک‌شده خدمات و وفاداری طبیعت‌گرد رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Experience-based Marketing Strategics on ecotourists Loyalty (Case Study: Ecotourism in Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Abedin Pouya 1
  • Mansour Irandoust 2
  • Heresh Soltanpanah 2
1 PhD Student in Business Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj,Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Today, ecotourism, as one of the most unique and growing species of tourism, has become one of the most important economic sectors in this area, which if taken seriously, can play an important role in sustainable local development and earn money for many From developing countries. In this regard, the present study examines the impact of experience-based marketing strategies on the loyalty of ecotourists. This research is analytical-survey and its data is selected in a sample of 98 individuals of Ecotourists in several Ecotourism trips in Kurdistan Province using available sampling method. The required data were collected by distributed questionnaires, and in order to analyze the data, first, the reliability and validity of each of the model structures were examined. Finally, the hypotheses were analyzed using nonparametric test of phi and cramer v has taken. The results of the study showed that the Experience-based Marketing Strategics in ecotourism, namely, perceived service strategies for experience creativity, perceived price of services, perceived interactions of people involved in the provision of services, perceived physical attractiveness of services and perceived processes of service with loyalty of the ecotourist has a significant relationship. But there is not a meaningful relationship between the perceived service promotion Strategy and the ecotourist loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience-Based Marketing Strategics
  • Loyalty
  • Ecotourism
  • Kurdistan province