مطالعات رفتار مصرف کننده (MMJ) - بانک ها و نمایه نامه ها