ارائه مدلی برای اندازه‌گیری تأثیر محرک‌های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده مطالعه موردی:هایپر مارکت های تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازرگانی ،گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد ،تهران،ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد یار گروه مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻓﺘﺎرﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ محرک‌هایی ﻧﻈﻴﺮ محرک‌های ذهنی، محرک‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و محرک‌های رفتاری ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.در این پژوهش تلاش شده با ارایه مدلی به اندازه گیری تأثیر محرک‌های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده مبادرت گردد.در ابتدا شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری تأثیر محرک‌های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده با بهره گیری از روش تحقیق ترکیبی شناسایی شده اند.در ادامه با استفاده از روش دلفی به شناسایی ابعاد و مولفه های مربوطه پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از دو گروه بوده که گروه اول شامل نخبگان و اساتید دانشگاهی و گروه دوم جامعه آماری تحقیق شامل مصرف‌کنندگان با تجربه خرید متعدد از هایپر مارکت‌ های سطح شهر تهران بوده که تعداد 388 نفر با روش نمونه گیری تصادفی مورد تحلیل قرار گرفتند.روش تجریه و تحلیل داده ها در بخش کیفی دلفی می باشد. در بخش کمی پژوهش برای تست مدل طراحی شده پرسشنامه طراحی شده و داده‌های به دست آمده با استفاده از ابزار آماری اس پی اس اس جهت آماده سازی داده ها و همچنین از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بی تردید برای مصرف کنندگان نمونه مورد مطالعه، محرک های ذهنی، اجتماعی و رفتاری زمانی که بخواهند اقدام به خرید کنند از این اطلاعات استفاده خواهند کرد و این اطلاعات می تواند بر روی تصمیم گیری خرید آنها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Measuring the Impact of Mental, Social and Behavioral Stimuli on Consumer Purchasing Decisions

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Pakari 1
  • Hossein Vazifedoost 2
  • Karim Hamdi 3
  • Maryam Khalili 3
1 Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
3 Department of Business Administration, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, having enough information and knowledge of consumer behavior is a reliable guide to marketing activities of business organizations. All marketing decisions and processes are based on the perception of consumer behavior and it is not possible to think of making key marketing decisions without understanding and considering consumer behavior. This study attempts to provide a model for measuring the impact of mental, social and behavioral stimulus on purchasing decisions. The study initiates with collecting information from scientific sources related to the field of research and dimensions and indicators for measuring the impact of mental, social and behavioral stimuli on consumer purchasing decisions have been identified. Subsequently, using Delphi method to identify the related dimensions and components according to marketing professionals and pundits and finally using these components as questionair.The statistical population of this study were exprienced consumers of hypermarkets in Tehran. Using the Cochran, Krjatsi and Morgan statistical formula, 388 people were analyzed by random sampling. Data analysis was performed in qualitative Delphi section. In the quantitative part of the research, SPSS statistical tools were used to prepare the data as well as structural equation techniques to measure the impact of variables. The results of this study indicate that when making purchases, mental, social and behavioral stimulus are effective on consumer purchasing decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Stimuli
  • Social Stimuli
  • Behavioral Stimuli
  • Buying Decisions