مطالعات رفتار مصرف کننده (MMJ) - اهداف و چشم انداز