نقش میانجی بخشش برند دررابطه تجاوز به برند و رفتار مقابله‌ای (فروشگاههای لوازم خانگی شهر بوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،ایلام، ایلام.

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی-تحول دانشگاه ایلام.

4 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه ایلام

چکیده

هدفِ پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بخشش برند در مسیر تجاوز به برند بر رفتار مقابله‌ای است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه‌های لوازم‌خانگی شهر بوشهر هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق نمونه‌گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن توسط محقق بررسی و تائید شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار اسمارت‌پی‌ال3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، هرچه تجربه گذشته مشتریان از برند منفی تر باشد، احتمال بخشیدن برند کاهش می یابد؛ هرچه تصور (نسبت به برند) ناسازگارتر باشد احتمال بخشیدن آن تأثیر کاهشی و معناداری دارد؛ هرچه شرکت عملکرد اشتباه بیشتری داشته باشد، احتمال بخشیدن برند کاهش می یابد. همچنین بخشش بیشتر بر بروز تغییر برند تأثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر شکایت خصوصی تأثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر شکایت عمومی تأثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر کاهش انتقام از برند تأثیر کاهشی و معناداری دارد و بخشش بیشتر برند بر احتمال خرید دوباره این برند، تأثیر افزایشی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Brand Forgiveness in Relation to Brand transgressions and Coping Behavior (Bushehr Appliance Stores)

نویسندگان [English]

  • esfandyar mohammadi 1
  • mohammad reza rokhide 2
  • ahmad khamshaya 3
  • freydon fadaei 4
1 Business Management Department, of Humanity Faculty, Ilam university
2 Graduated from Business Administration at Ilam University
3 -
4 -
چکیده [English]

The purpose of the present research is to promote the brand on the path to brand transggression to coping behavior. The present research is applied in terms of purpose and is a descriptive-survey method for collecting data. The statistical population of the research is customers of household appliance stores in Bushehr city. With regard to the unlimited population, 384 individuals were selected as samples. Available sampling method was done in this research. The data gathering tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The PLS software has been used to analyze the data. The results show whatever the past experience (relative to the brand) is negative, it's forgiveness probability has a reduced and meaningful effect. Whatever imaginative (relative to the brand) is the more inconsistent, it's forgiveness probability has a reduced and meaningful effect. Whatever the brand has more wrongdoings, it's forgiveness probability has a reduced and meaningful effect. More forgiveness has a reduced and meaningful effect on brand change.More forgiveness has a reduced and meaningful effect on private complaints.More forgiveness has a reduced and meaningful effect on public complaints. More brand forgiveness has a reduced and meaningful effect on reducing brand revenge. More brand forgiveness has an increasing and significant effect on the probability of re-buying this brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Forgiveness in marketing
  • brand forgiveness
  • brand transgression
  • coping behavior