شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مصرف-کنندگان خدمات حسابرسی مستقر در بانک‌های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان ، سنندج ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان ، سنندج ، ایران

چکیده

ارزش نهایی فعالیت حسابرسی کمک به مشتریان خدمت برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می‌باشد. کیفیت حسابرسی که تعیین‌کننده عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل متعددی است، بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش پژوهش، پیمایشی است. داده‌های موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. همچنین برای رسیدن به هدف پژوهش، 29 متغیر مربوط به کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات شناسایی و به 3 مؤلفه تقسیم شده است. آزمودنی‌های این پژوهش شامل مدیران اعتبارات مستقر در بانک‌های کشور است طبق روش نمونه‌گیری تعداد 123 نفر از مدیران اعتبارات بانک‌های کشور به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از روش تحلیل عاملی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی بیشترین تأثیر و صلاحیت و شایستگی کمترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می‌گذارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Quality of Auditing from the Perspective of Consumers of Audit Services based in Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • Niloufar Mohammadi Kelareh 2
1 Accounting, Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Accounting, Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The ultimate value of an audit activity is to help consumers identify the quality of information received. The quality of audit that determines the performance of an audit is subject to a number of factors, Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the quality of auditing from the perspective of consumers of these services. This research is an applied research and a survey based on the research method. Also, to achieve the purpose of the study, 29 variables related to audit quality were identified from the perspective of consumers of these services and divided into 3 components. The subjects of this study included credit managers based in Iranian banks. Finally, 123 credit managers of banks in the country were selected. SPSS software was also used for data analysis using factor analysis of research hypotheses. The results show that ethical values have the most influence and competence and competence have the least impact on audit quality from the viewpoint of consumers of these services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Qualification
  • Ethical Values
  • Auditor Experience
  • Audit Customer Services