موضوعات = روانشناسی تجربی و رفتار مصرف کننده
نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه؛ مطالعه‌ای کیفی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 50-67

10.22034/cbsj.2023.62785

مژگان رجبی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده