نویسنده = میرزا حسن حسینی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 48-73

10.34785/J018.2020.442

مهرى جاویدى؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار