اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیت‌های واقعی در تبلیغات بر نگرش، جذب و قصد خرید مصرف‌کنند‌گان کالاهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیّت‌های واقعی در تبلیغات بر نگرش، جذب و قصدخرید مصرف-کنندگان کالاهای ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد و به شکل میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های سطح شهر همدان (دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه بوعلی‌سینا و دانشگاه پیام-نور) به تعداد 1217 نفر بودند که با توجه جدول مورگان 296 نفر به روش طبقه‌ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اصلی پژوهش، تعداد 80 سوال از طریق تلفیق پرسشنامه‌های چند محقّق طراحی شد که عبارتند از: پرسشنامه‌‌ها‌ی اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیّت‌های واقعی در تبلیغات فروزنده (2014)، جذب مصرف‌کنندگان فروزنده (2014)، قصدخرید لیدا شایان (2010)، نگرش به تبلیغ لیو و همکاران (2002) و نگرش به برند چانگ و لیو (2009) بود. روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی (نظر 10 متخصص)، پایایی (آلفای کرونباخ بالای 70/0) و روایی‌سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان ‌داد؛ تبلیغات از طریق انیمیشن و شخصیّت‌های واقعی هر دو بر شکل‌گیری نگرش به تبلیغ و برند، جذب مصرف‌کننده و قصدخرید تأثیر معناداری دارند. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت هرچقدر تبلیغات به شیوه‌های خلّاقانه و جذّاب مانند استفاده از افراد مشهور و مورد علاقه و شخصیّت‌های انیمیشنی طرّاحی شود مخاطبان خود را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد و آن‌ها را به انتخاب آن برند راغب خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of animated messages and real characters in advertising on the attitude, attraction and intention to buy consumers' of sports goods

نویسندگان [English]

  • ali asgar 1
  • sirous ahmadi 2
  • Azadeh sayed alinezhad 2
1 PhD Student in Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch
2 Assistant Professor in Sports Management , Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

The aim of this study was the analysis effect of animated messages and real characters in advertising on the attitude, attraction and intention to buy consumers' of sports goods. The research method is descriptive-correlational and has been performed in the field. The statistical population of the study was 1217 students of physical education students in the universities of Hamadan, (Islamic Azad University, Bu Ali Sina University and Payame Noor University) which according to Morgan table, 296 people were selected as a sample by stratified-random method. To measure the main variables of the research, 80 questions were designed by combining questionnaires of several researchers, which are: effect of animated messages and real characters in advertising Forozandeh (2014), consumer attraction Forozandeh (2014), purchase intention Lida Shayan (2010), attitude to advertising Liu et al (2002) and brand attitude Chang and Liu (2009). validity of the tools was evaluated and approved by experts (content validity), Cronbach's alpha coefficient (reliability), and confirmatory factor analysis (structural validity). The findings were analyzed using structural equation modeling in Smart PLS software. results showed that, advertising through animation and real characters both have a significant effect on the formation of attitudes towards advertising and brand, consumers' attraction and purchase intention. Based on the research findings, it can be said that the more these advertisements are designed in creative and attractive ways, such as the use of famous and favorite persons and animated characters, the more they will impress their audience. And it will motivate them to choose that brand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer attraction
  • Celebrities
  • Animated characters
  • Attitude to advertising and brand
  • Purchase intention