اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیت‌های واقعی در تبلیغات بر نگرش، جذب و قصد خرید مصرف‌کنند‌گان کالاهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیّت‌های واقعی در تبلیغات بر نگرش، جذب و قصدخرید مصرف-کنندگان کالاهای ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد و به شکل میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های سطح شهر همدان (دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه بوعلی‌سینا و دانشگاه پیام-نور) به تعداد 1217 نفر بودند که با توجه جدول مورگان 296 نفر به روش طبقه‌ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اصلی پژوهش، تعداد 80 سوال از طریق تلفیق پرسشنامه‌های چند محقّق طراحی شد که عبارتند از: پرسشنامه‌‌ها‌ی اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیّت‌های واقعی در تبلیغات فروزنده (2014)، جذب مصرف‌کنندگان فروزنده (2014)، قصدخرید لیدا شایان (2010)، نگرش به تبلیغ لیو و همکاران (2002) و نگرش به برند چانگ و لیو (2009) بود. روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی (نظر 10 متخصص)، پایایی (آلفای کرونباخ بالای 70/0) و روایی‌سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان ‌داد؛ تبلیغات از طریق انیمیشن و شخصیّت‌های واقعی هر دو بر شکل‌گیری نگرش به تبلیغ و برند، جذب مصرف‌کننده و قصدخرید تأثیر معناداری دارند. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت هرچقدر تبلیغات به شیوه‌های خلّاقانه و جذّاب مانند استفاده از افراد مشهور و مورد علاقه و شخصیّت‌های انیمیشنی طرّاحی شود مخاطبان خود را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد و آن‌ها را به انتخاب آن برند راغب خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of animated messages and real characters in advertising on the attitude, attraction and intention to buy consumers' of sports goods

نویسندگان [English]

  • ali asgar 1
  • sirous ahmadi 2
  • Azadeh sayed alinezhad 2
1 PhD Student in Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch
2 Assistant Professor in Sports Management , Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

The aim of this study was the analysis effect of animated messages and real characters in advertising on the attitude, attraction and intention to buy consumers' of sports goods. The research method is descriptive-correlational and has been performed in the field. The statistical population of the study was 1217 students of physical education students in the universities of Hamadan, (Islamic Azad University, Bu Ali Sina University and Payame Noor University) which according to Morgan table, 296 people were selected as a sample by stratified-random method. To measure the main variables of the research, 80 questions were designed by combining questionnaires of several researchers, which are: effect of animated messages and real characters in advertising Forozandeh (2014), consumer attraction Forozandeh (2014), purchase intention Lida Shayan (2010), attitude to advertising Liu et al (2002) and brand attitude Chang and Liu (2009). validity of the tools was evaluated and approved by experts (content validity), Cronbach's alpha coefficient (reliability), and confirmatory factor analysis (structural validity). The findings were analyzed using structural equation modeling in Smart PLS software. results showed that, advertising through animation and real characters both have a significant effect on the formation of attitudes towards advertising and brand, consumers' attraction and purchase intention. Based on the research findings, it can be said that the more these advertisements are designed in creative and attractive ways, such as the use of famous and favorite persons and animated characters, the more they will impress their audience. And it will motivate them to choose that brand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer attraction
  • Celebrities
  • Animated characters
  • Attitude to advertising and brand
  • Purchase intention
ابراهیمی، عبدالحسین؛ شکاری، عاطفه و شتاب بوشهری، ناهید (1395). تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان. مطالعات مدیریت ورزشی، ش 40، 146-131.
احمدی، یاسر (1398). تأثیر استفاده از صحّه­گذاری­های مشهور ورزشی در تبلیغات بر نگرش مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغ با میانجی­گری نگرش کلی بر تبلیغات. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
اسدی، عباس و عبدی، ندا (1391). نقش عملکردی زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران. پژوهش­نامه­ی زنان، 3 (2)، 20-1.
اسماعیل­پور، مجید؛ بحرینی­زاده، منیژه و زارعی، کوروش (1396). بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده­های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف­کنندگان نسببه تبلیغ. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (1)، 22-1.
اصانلو، بهاره؛  خدامی، سهیلا و بروجردیان، سپیده (1397). بررسی تأثیر تمایل به خیال­پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف­کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند. تحقیقات بازاریابی نوین، 8 (4)، 110-95.
امین پور، سیاوش (1397). استفاده و تأثیر انیمیشن برگروه مخاطب در تبلیغات رسانه­ای. مدیریت رسانه، 43، 32-23.
بابایی­میبدی، حمید؛ کنجکاو منفرد، امیررضا و کریمی­میبدی، احسان (1398). تأثیر استفاده از تأییدکننده­های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان. فصلنامه علمی رسانه­های دیداری و شنیداری، 30، 277-253.
باجمالوی­رستمی، حمیده (1393). تأثیر حضور افراد معروف و مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مشتریان. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
بهنام، محسن و طوسی، طناز (1392). تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف­کننده در خدمات ورزشی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی؛ 2(3)، 60-47.
بهنام، محسن؛ گودرزی، حمید و حمیدی، مهرزاد (1394). تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف­کننده در خدمات ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 30، 54-35.
حسنائی، محمدرضا و مسعودنیا، نوید (1398). چگونگی اثرگذاری شخصیت مسکات در انیمیشن­های تبلیغاتی محصولات غذایی. نشریه­ی هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، ۲4 (1)، ۳۷ – ۴.
خداداد حسینی، حمید؛ جعفرزاده­کناری، مهدی و بخشی­زاده، علیرضا (1394). مطالعۀ ارزش ویژة برند از دیدگاه باورهای شکل­دهندة نگرش مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال). مطالعات مدیریت ورزشی، 28، 54-33.
خواجه­رضایی، مسلم (1397). بررسی تأثیر ویژگی­های منبع پیام بر نگرش به برند و قصد خرید با توجه به نقش نگرش نسبت به تبلیغات. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، موسسه­ی آموزش عالی امام جواد(ع).
خیامی، عبدالکریم؛ اسکندری، علی و خلقتی، مرضیه (1398). بازکاوی فرهنگ سلبریتی­گری و تعامل رسانه ملی با چهره­ها. فصلنامه علمی رسانه­های دیداری و شنیداری، 13 (30)، 32-9.
رضازاده، آرش، داوری، علی (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS.  ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
رحیم­نیا، فریبرز، رمضانی، یوسف و زرگران، سحر (1398). تأثیر تعامل کاربران در رسانه­های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی. فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شماره اول، شماره پیاپی(32)،  52-33.
زارعی، عظیم و ناصری­اشترانی، زهره (1397). بررسی تأثیر موقعیّت رفتار مصرف­کننده بر واکنش­های رفتاری با میانجیگری ارزش ادراک‌شده و پاسخ­های هیجانی. مطالعات رفتار مصرف­کننده، 5(2)، 20-1.
زارعی، عظیم؛ دهقانی­سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین و غلام­زاده، رسول (1394). بررسی تأثیر ادراک از خلاقیّت پیامک­های تبلیغاتی بر نگرش واکنش مصرف­کنندگان. مدیریت بازرگانی، 7 (4)، 900-881.
سادات­شیرازی، ملیکا (1394). رابطه بین نگرش به تبلیغات پیامکی و قصد خرید مشتریان. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
سپهریان، امیرحسین؛ عظیم زاده، سید­مرتضی و کشتی­دار، محمد (1399). بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیرورزشی: یک مطالعه­ی شبه تجربی. مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال هفتم، 28، 64-53.
سعادت­سیرت، ناهید و فرقانی، محمد­مهدی (1398). تحلیل روایت پویانمایی تلویزیونی با تأکید بر زیباییشناسی ساختار عناصر بصری؛ مطالعه موردی فیلم قاصدک. فصلنامه علمی رسانه­های دیداری و شنیداری، سال سیزدهم، شمارۀ 3، پیاپی 31 ، 33-7.
شمالی، زبیده (1396). بررسی تأثیر عوامل مربوط به چهره­ی مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مشتریان با درنظرگرفتن نقش نگرش برند. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
شمس­زاده، ساراسادات (1395). طراحی مدل قصد خرید مبتنی بر ابعاد درگیری تبلیغات با تأکید بر اعتبار تأیید­کننده تبلیغ. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
شهنوازی، عباس؛ همایونفر، مهدی؛ فدایی، مهدی و شعبانی، شهین (1400). تأثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با به‌کارگیری بازاریابی عصبی. مطالعات رفتار مصرف­کننده؛ 8 (1)، 22-1.
طاهرفر، احسن؛ رنجبری، میثم و غلامی، عباس (1394). مدل روانشناختی قصد خرید: بررسی تأثیر نگرش نسبت به برند بر قصد خرید مشتری. کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
عبدالوند، محمدعلی و حسین­زاده­امام، علی (1393). ارزیابی و اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر در پذیرش شخصیت­های مشهوردر برنامه­های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف­کننده. مجله­ی مدیریت بازاریابی، ش23، صص40-20.
غیور، سیدمرتضی؛ رجوعی، مرتضی؛ خوش­اندام، عارف و پورنگ، علی (1399).تأثیر هیجانات مثبت  و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر شبکه­های اجتماعی با نقش میانجی احساسات. مطالعات مصرف کننده؛ 7 (2)، 234-216.
فتحیان، روح الله (1397). مطالعه­ی تجربی تأثیر استفاده از ورزشکاران مشهور بر ارتقاء ارزش ویژه برند، نگرش به برند و تمایل به خرید کالای ورزشی. رساله­ی دکتری تخصصی دانشگاه خوارزمی.
فروزنده هفشجانی، افشین (1393). مقایسه اثربخشی  پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی در جذب مشتری (مورد مطالعه: صنایع محصولات مصرفی)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد قشم.
فلاحتی، مهدی (1395). طراحی مدل سبک­های تصمیم­گیری خرید مصرف­کنندگان پوشاک ورزشی. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه خوارزمی.
فیض، داود؛ عارفی، امین و کهیاری­حقیقت، امین (1395). تأثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات. دو فصلنامة علمی پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی؛ سال هشتم، 16، 209-185.
کردلو، حسین؛  تیموری، آتوسا و ناصریان، علی (1397). پیش‌بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش براساس باورهای آنان: مطالعه­ی موردی بانوان زنجان. پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10 (2)، 57-45.
کوشا، بهناز؛ احتشام، رشیدی و دانایی، ابوالفضل (1400). مدل‌سازی اثرات جذابیت تبلیغ افراد مشهور در اثرگذاری تبلیغات برند: مطالعه صفحات اینستاگرامی تجارت اجتماعی. فصلنامه علمی رسانه­های دیداری و شنیداری، دوره­ی15، ش1، صص133-96.
مقدس، مصطفی و کلاته­سفیری، معصومه (1396). تحلیل تأثیر رسانه­ها بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید. مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی؛ سال پنجم، 17، 72-63.
مهرانی، هاجر (1390). بررسی عناصر مؤثر برای ساخت انیمیشن­های تبلیغاتی تجاری موفق. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر.
میرفیضی، سیده­زهرا ؛ مددی، محمدصفر (1395). بررسی تأثیر تبلیغات بر نگرش به برند و تلاش های تبلیغات در ایران. اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت،آبان ماه.
نقاش، آرش؛ رضایی دولت آبادی، حسین و امیری­عقدائی، فتح الله (1400). تحلیل تأثیر پاسخگویی مصرف­کنندگان بازاریابی برند با استفاده از توسعۀ مدل تأییدکنندگان مشهور.  فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، سال یازدهم، شماره یکم، شماره پیاپی(40)، 86-63.
نوروزی سیدحسینی، رسول و مرادی، عرفان (1399). بررسی هیجانات مصرفی - ارتباطی متأثر از مسکات­های ورزشی شناخته‌شده در تبیین قصد رفتاری مصرف­کنندگان:  اثر تعدیل­گری جنسیت. مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی؛ سال هفتم، 28، 36-23.
 
References
Abdalvand, M. A., & Hoseinzadeh Emam, A. (2014). Evaluating and Prioritizing Effective Factors in Selecting Celebrity Endorsements for Advertising Campaigns from the Consumers' Point of View. Marketing Management, 23, 19-40. (In Persian)
Abdui manaf, A. A., & yousef khaled, A. (2017). Examining the effectiveness of animated    cartoon as brand awareness in tv advertisement: evidence from survey in Malaysia and Jordan. International Journal of Business and Society, 18(3), 427-438.
Ahmadi, Y. (2019). The effect of using popular sports certifications in advertising on consumers' attitudes toward advertising mediated by the general attitude on advertising. Master Thesis  Razi University. (In Persian)
Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2014). Examining Factors Affecting Customer Intention And Adoption Of Internet Banking In Jordan. In UKAIS (p. 3).
Aminpour, S. (2019). The use and impact of animation on the audience in media advertising. Media management, 43.23-32. (In Persian)
Asadi, A., & Abdi, N. (2013). The functional role of women in commercials on Iranian television. Women's Research Journal. 3(2).1-20. (In Persian)
Babaei­ Meybodi, H., konjkave Monfared, A. R., & Karimi Meybodi, E. (2019). The effect of using popular verifiers in TV commercials on the audience's attitude and purchase intention. Quarterly Scientific Journal of Audio-Visual Media.30.253-277. (In Persian)
Bajmaloyrostami, H. (2014). The impact of celebrities in advertisement on consumer purchase intention. Master Thesis Allameh Tabatabaei University. (In Persian)
Balkrishna Neve, M. (2020). Efficacy of Advertisements: A Study on Comparative Analysis of Celebrityendorsed Advertisements versus Cartoon character-endorsed Advertisements for Children. International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, 10(2), 6-12.
Banik, Sh., & Rani Dhar, S. (2021).  Effect of Advertisement on Children’s Purchase Intention: The Mediating Role of Advertisement Recall. The Journal of Management Theory and Practice, Volume-2, Issue-2, 81-88.
Behnam, M., Goodarzi, M., & Hamidi, M. (2013). The influence of advertising appeal on future intention and consumer’s attitude toward advertisement in sport service . Sport Management Review,30, 35-54. (In Persian)
Behnam, M., Tousi, T. (2014). An Analysis of Relationship between Arousal, Pleasure, Attitude toward Advertisements, Consumers’ Future Intention in Sport Service. Applied Research of Sport Management. 2(3).47-60. (In Persian)
Binder, A., Naderer, B., & Matthes. (2020). Experts, peers, or celebrities? The role of different social endorsers on children's fruit choice. Appetite, 155.
Buil, I., de Chernatony, L. & Martínez, E .L. (2013). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation, Journal of Business Research, 11(3): 335-144.
Chaddha, P.,  Agarwal,  B. & Zareen,  A. (2021).  Investigating the Impact of Celebrity Endorsement on Consumers’ Purchase Intention towards Online Travel Service Industry in India. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No. 11, 6138-6147.
Chang, H. H., & Liu, Y. M. (2009). The impact of brand equity on brand preference and purchase intentions in the service industries. The Service Industries Journal, 29(12), 1687-1706.
Chen, Y. C. & Lee, H. H. (2020). The Effects of Website Content and Trust on Online Purchasing Intention of Agricultural Products. In 8th International Conference of Entrepreneurship and Business Management Untar, 361-367.
 Chetioui, Y., Benlafqih, H. & Lebdaoui, H. (2020). How fashion influencers contribute to consumers' purchase intention. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. DOI:10.1108/jfmm-08-2019-0157
Cheung, M. F., & To, W. M. (2017). The influence of the propensity to trust on mobile users' attitudes toward in-app advertisements: An extension of the theory of planned behavior. Computers in Human Behavior, 76, 102-111.
Dominguez, C., Robin, C. F., & McCoy, S. (2021). The Effects of Celebrity Characteristics on Purchase Intentions: A Focus on Consumer Concern of Environmental Issues. Sustainability, 13
Düsenberg, N. B.,  Almeida, V. M., & Amorim, J. G. (2016). The Influence of Sports Celebrity Credibility on Purchase Intention: The Moderating Effect of Gender and Consumer Sports-Involvement, BBR Special Issues,1-21.
Ebrahimi, A. H., Shekari, A., & Shetabe Bushehri, N. (2017). The Impact of Consumer Trust on Shopping Intention Mediated by Mouth-to-Mouth Advertising. Sport Management Studies. 8 (40): 131-46. (In Persian)
Esmaeilpour, M,. Bahrainizadeh, M., & Zarei, K. (2017). Investigating the Effect of Celebrity Endorsements in Advertising on Consumer Attitudes toward Advertising. Quarterly Scientific Journal of Modern Marketing Research.1.1-22. (In Persian)
Faiz, D., Arefi, A., & Kahyari Haghighat, A. (2016). The effect of the attractiveness of celebrities and the effectiveness of advertising. Quarterly Scientific Journal of Exploration Research Business Management.16.185-209. (In Persian)
Falahati, M. (2017). Designing purchase decision making styles model of sportswear consumers. Kharazmi University,Thesis for Phd degree in Sport Management. (In Persian)
 Fathian, R. (2018).  Experimental study of the effect of using famous athletes on promoting brand equity, brand attitude and desire to buy sports goods. Kharazmi University PhD Thesis. (In Persian)
Garretson, J, A., & Niedrich, R, W,. (2004). Spokes-characters: Creating character trust and positive brand attitudes. Journal of advertising, 33(2), pp: 25-36.
Ghayour, S, M., Rojui, M., Khoshandam, A., & Pourang, A. (2020). Effect of positive and negative emotions of social networks users on attitude towards advertising with Role of Mediate emotions (Case study: Telegram users in Mashhad). Consumer Behavior Studies Journal, 7 (2), 216-234. (In Persian)
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20. 227-319. 
Hosnaee, M. R., & Masoudnia, N. (2019). The Role of Mascots’ Characters of the Advertisement Animation Films in the Food Industry Branding. Journal of Fine Arts - Performing Arts and Music 24(1). 4-37. (In Persian)
Hung, K., Chan, K. W., & Tse, C. H. (2011). Assesing celebrity endorsement effects in China: a consumer celebrity retational approach. Journal of advertising reseach, 51(4), 608-623.
Khajeh Rezaei, M. (2018). Investigating the effect of message source characteristics on brand attitude and purchase intention according to the role of attitude. Master Thesis of Imam Javad Higher Education Institute. (In Persian)
Khayami, A., Eskandari, A., & Khelghati, M. (2019). A review of the culture of celebrityism and the interaction of the national media with Celebrities. Quarterly Scientific Journal of Audio_Visual Media,13(20).7-32. (In Persian)
Khodadad Huosseini, H., JafarZadeh Kenari, M., & Bakhshi Zadeh, A. R. (2015). Studying brand equity in terms of beliefs shaping consumers’attitudes toward advertising through sport (football). Sport Management Review.28.33-54. (In Persian)
Knoll, J., & Matthes, J. (2017). The effectiveness of celebrity endorsements: a meta-analysis, of the Acad. Mark. Sci. 45, 55-75.
Koosha, B., Rashidi, E., & Danaei, A. (2021). Modeling the effects of advertising attractiveness of celebrities on the effectiveness of brand advertising: Study social business Instagram pages. Quarterly Scientific Journal of Audio_Visual Media.  15(1). 96-133. (In Persian)
Kordlu, H., Teymouri, A., & Naserian, A. (2018). Predicting people's attitudes toward advertising through sports based on their beliefs. Physiology and Management Research in Sport, 10(2), 45-57. (In Persian)
Lin, L. (2011). The influence of service quality, cause-related marketing, and corporate image on purchase intention: The moderating effects of customer trust. International Journal of Research in Management, 3(2), 1-34.
Liu, w. L. (2002). Advertising in China: Product branding and beyond, Corporate Communication: An International Journal,7(2), 117- 125.
Malik, G., & Guptha, A. (2014), Impact of celebrity endorsements and brand mascots on consumer buying behavior, Journal of Global Marketing, 27(2), 128-143.
Mehrani, H. (2011). A Survey on Effective Elements in Making a Successful Comercial Animation. Master Thesis University of art faculty of cinema and theater. (In Persian)
Mirfeyzi, S. Z., & Madadi, M. S. (2016). Investigating the effect of advertising on brand attitude and advertising efforts in Iran. Imam Reza International University, The First International Conference on New Research in Management Studies. (In Persian)
Moghadasi, M., & Kalate­Seifari, M. (2017). Analysis of the Impact of Media on Consumer Attitudes toward the Brand and PurchaseIntention. Communication Management in Sports Media.5(17).63-72. (In Persian)
Mookda, R., Waheed Khan, S., Intasuwan, S., & Chotchoung, S. (2020). The Effect of Celebrity Endorsement on Consumer Purchase Intention: The Mediating Role of Brand Loyalty .  International Journal of Scientific and Research Publications, 10(6), 1016-1021.
Naghash, A., Rezaei Dolatabadi, H., & Amiri Aghdaei, A. A. (2021). Analyzing the Impact of Consumers’ Response to Brand Marketing by Developing the Celebrity Endorser Model. New Marketing Research Journal. 11(1). 63-86. (In Persian)
Neeley, S. M., & Schumann, D. V. (2004). Using animated spokes characters in advertising to young children: does increasing attention to advertising necessarily lead to product preference? Journal of Advertising, 33(3), 7-23.
Nida, T., Imtiaz, A., & Abbas, Q. A. (2018). Impact of Celebrity Endorsement on Brand Image and Customers’ Purchase Intention A Case of Pakistani Customers. SSRG International Journal of Economics Management Studies, 5(10), 25-29.
Noroozi Seyed Hosseini, R.,  & Moradi, A. (2020). Investigationing Consumption-Commenication`s Emotions Affected by Well-known Sports Mascots in Explaining Consumers' Behavioral Intention: The Moderating Effect of Gender. Communication Management in Sports Media, 7(4), 23-36. (In Persian)
Nyarai, F. N., Mari, F., & Viljoen, K. (2019). Local and international celebrity endorsers’ credibility and consumer purchase intentions. Acta Commercii - Independent Research Journal in the Management Sciences, 1-9.
Osanlou, B., Khoddami, S., & Boroojerdian, S. (2018). Considering the Effect of Fantasy Proneness and Alienation on Consumer Purchase Intentions Emphasizing Nostalgia Proneness and Brand Heritage. New Marketing Research Journal, 8(4),95-110. (In Persian)
Rahimnia, F., Ramezani, Y., & Zargaran, S. (2019).  The Effect of Users' Interaction in Social Media on Purchasing By Brand Attitude and Subjective Norms. New Marketing Research Journal, 9(1), 33-52. (In Persian)
Ramírez, S. A. O., Veloutsou, C. & Morgan-Thomas, A. (2019). I hate what you love: brand polarization and negativity towards brands as an opportunity for brand management, Journal of Product & Brand Management,28(5), 614–632.
Reem, A,. Müge, O,. (2020). Effect of Celebirity Endorsement on Consumers Purchase Intention in the Mediation Effect of Brand Image. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK. 12(1), 454-468.
Rohit, H,. Trivedi, T,. (2019). The effect of ad smiles on consumer attitudes and intentions: Influence of model gender and consumer gender. Journal of Business Research, Volume 99, PP: 197-205.
Roy, S.,  Dry, W.  & Gil, L. (2021).  Celebrity endorsements in destination marketing: A three country investigation, Contents lists available at ScienceDirect Tourism Management ,83 (2021) 104213.
Saadatsirat, N., & forghani, M. M. (2019). TV animation narrative analysis with emphasis on the aesthetics of the structure of visual elements. Quarterly Scientific Journal of Audio_Visual Media. 13(3), 7-33. (In Persian)
Sadat Shirazi, M. (2015). The relationship between attitude towards the SMS advertisement and Purchase Intention. Master Thesis Allameh Tabatabaei University. (In Persian)
Sepehrian, A. H., Azimzadeh, S. M., & Keshtidar, M. (2020).  Investigating the Effect of Advertising by the Famous Sports Figures on the Tendency to Buy Sports and non-sports Goods: A Quasi-Experimental Study. Communication Management in Sports Media, 7(4). 53-64. (In Persian)
Sethuraman, P.,  & Thanigan, J. (2019). An empirical study on consumer attitude and intention towards online shopping. International Journal of Business Innovation and Research, 18(2), 145-166.
Shahnavazi,  A., Homayounfar, M., Fadaei, M & Shabani, Sh. (2021). The Effect of Light on Reaction of Food Customers Based on Neuro-marketing. Consumer Behavior Studies Journal, 8(1), 1- 21. (In Persian)
Shamszadeh, S. (2016). Design of a purchase intention model based on the dimensions of advertising engagement with emphasis on the validity of the advertiser, Master Thesis Kharazmi University. (In Persian)
Shomali, Z. (2018). Investigate the effect of the factors associated with the celebrity with regard to the role of brand attitude on consumer purchase intention. Master Thesis Kharazmi University. (In Persian)
Shuja, K., Mazhar, A., Anjum, M. M., & Rahim, A. (2018). Effectiveness of Animated Spokes-Character in Advertising Targeted to Kids. Journal of Marketing Management and Consumer Behavior, 2(2), 31-47.
Taherfar, A., Ranjbari, M., & Gholami, A. (2015). Psychological model of purchase intention: examining the effect of attitude towards the brand on the customer's purchase intention. National Conference on Strategic Services Management of Islamic Azad University Najafabad Branch. (In Persian)
Vijaykrishnsn, V., Harikrishnan, D., & Babu, B. (2018). Marketing Strategy in Advertisements Using Animated Characters. International Journal of Pure and Applied Mathematics. 119(12), 2841-2852.
Zarei, A., Dehghani Soltani, M., Farsizadeh, H., & Gholamzadeh, R. (2016). Investigating the effect of perception of creativity of advertising text messages on consumers' attitudes and reactions. Journal of Business Management, 7(4), 881-900. (In Persian)
Zarei, A., & Naseri Ashtrani, Z. (2019). Investigating the effect of consumer behavior situation on value-mediated behavioral reactions Perceived and emotional responses. Consumer Behavior Studies Journal, 5(2), 1-20. (In Persian) 

Zhou, F., Su, Q., & Mou, J. (2021). Understanding the effect of website logos as animated spokescharacters on the advertising: A lens of parasocial interaction relationship. International Journal of Technology in Society, V (65).