ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تاکید بر نقش استراتژی ها

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران

2 گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت بازرگانی

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

بازارهای در حال تغییر، نقش زیادی بر روی تصمیمهایی که شرکتها میگیرند، دارند. محیط جهانی، در درک بازار،پیچیدگیهای زیادی را برای بازاریابان به وجود آورده است. شرکتها به صورت پی درپی، استراتژیهای بازاریابی به روزتری را جهت کسب منابع بیشتر و باقی ماندن در بازار ایجاد و استفاده میکنند.شرکتهای بسیاری به تولید محصولات جدید و ورود آنها به بازار جهت برآورده کردن نیازها و سلایق در حال تغییر مصرف کننده، متکی هستند. از جمله استراتژیهای کاربردی در برندگذاری، توسعه برند است، به گونهای که امروزه اکثر شرکتها و کسب وکارهای بزرگ برای معرفی محصولات جدید خود از این استراتژی استفاده میکنند. با توسعه برند، سازمانها میتوانند در مسیرهای دیگری گام بردارند و با کمک تولید و ارائه کالا و خدمات با استفاده از همان نام تجاری،توسعه و گسترش یابند و ریسک تصویر برند خود را کم کنند. این استراتژی منجر به کاهش هزینه، کاهش ریسک و افزایش صرفه جویی در هزینه هاخواهد شد. توسعه برند ناموفق منجر به آسیب رساندن به برند اصلی و از بین رفتن ارزش ویژه برند میشود. در مدل پارادایمی تئوری مبتنی بر دادهها ،پدیده اصلی این پژوهش همان فرایندارائه مدل انتخاب و توسعه یک برند با تاکیدبر نقش استراتژیهادر نظر گرفته شده و شرایط فعلی،شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر این پدیده های اصلی نیزارائه شد،همچنین نتایج آن نیزارائه میشود. ساخت مدل پارادایمی بامصاحبه های دقیق مرتبط با نظریه مبتنی بر دادههااست این پژوهش از میان کلیه متخصصان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با مدیریت برندسازی و کارشناسان شرکتها انتخاب شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presetting a model for selection and developing brand with an emphasis on the role of strategies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Akhlaghi 1
  • ahmad askari 2
  • Nami Abdollah 3
  • alireza rousta 4
1 Department of Business Administration ; islamic Azad University, Tehran South Branch,Tehran ; Iran
2 management department ;islamic azad university ; lamerd , iran
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch, Department of Business Administration
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, ghods city Branch . tehran, Iran
چکیده [English]

Changing markets play a big role in the decisions companies make.The global environment, in understanding the market, has created many complexities for marketers. Companies are constantly creating and using more up-to-date marketing strategies to gain more resources and stay in the market.Many companies rely on producing new products and entering the market to meet the changing needs and tastes of the consumer.One of the practical strategies in branding is brand development, so that today most companies and large businesses use this strategy to introduce their new products.With brand development, organizations can take other steps and develop and expand their brand image by reducing the risk of their brand image by producing and delivering goods and services using the same brand. This strategy will reduce costs, reduce risk and increase cost savings. Unsuccessful brand development leads to damage to the original brand and loss of brand equity. In the paradigm model of data-based theory, the main phenomenon of this research is the same process of presenting a model for selecting and developing a brand with emphasis on the role of strategies and the current conditions, background conditions and intervening conditions of these main phenomena were also presented, as well as the results.Build a paradigm model with detailed interviews related to data-based theory and the statistical population of this research has been selected from all prominent university experts with a scientific background related to branding management, managers and experts of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BrandManagement
  • Brand Development
  • Marketing Strategies
  • and Data Theory of the Foundation
منابع
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ﺣﺪﻳث و ﺑﺎﻗﺮی ﻗﻠﻌﻪ‌ﺳﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺿﻴﻪ (١٣٩٤). ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺒﺮک). ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، 26(10)، 114-93.
اعتضاد، فاطمه السادات و کارگر، حمید (1398). بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر توسعه برند در هنر- صنعت فرش دستباف ایران (موردمطالعه: استان‌های تهران و اصفهان)،  گلجام، 35، 216-195.
داوری، ﻣﺠﻴﺪرﺿﺎ و ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﻠﻲ، ﻋﻠﻲ (١٣٩0). ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ (ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری)، انتشارات رسا.
دروﻳﺶ، ﺣﺴﻦ؛ ﻧﺠﻔﻲ‌زاده، ﻧﺎدره اﻟﺴﺎدات و کیانی‌راد، داریوش (1395). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗأﺛﻴﺮ ﻧﮕﺮش و ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺮده‌ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻮد درک‌ﺷﺪه (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮه‌ای اﺗﻜﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک)، پارس مدیر، 3، 84-73.
دﻫﻘﺎﻧﻲ‌ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪی؛ ﻣﺤﻤﺪی، اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر؛ ﭘﻮر‌اﺷﺮف، ﻳﺎﺳﺎن‌اﷲ و ﺳﺎﻳﻪ‌ﻣﻴﺮی، ﻛﻮروش (١٣٩1). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، 1(5)، 104-85.
رﺣﻴﻢ‌ﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻳﺒﺮز و ﻓﺎﻃﻤﻲ، ﺳﻴﺪه زﻫﺮا (١٣٩١). ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی در ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ در ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎی ٥ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﻬﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ، 1(2)، 91-73.
ﺷﺮﻳﻒ ﺷﻴﺦ‌اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻴﺪ‌ﺟﻮاد؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻋﻠﻲ‌اﺻﻐﺮ و رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻪ (١٣٩٤). ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار ﻟﺒﻨﻴﺎت (موردمطالعه: ﺷﺮﻛﺖ داﻣﺪاران). ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺪه‌ﭘﺮداز ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ وﻳﺮا.
ﻋﺴﮕﺮی‌ده‌آﺑﺎدی، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ (١٣٩٠). رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری در ایران با اﺳﺘﻔﺎده از روش‌ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ‌ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره. پایان‌‌نامه، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری _ ‌داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‌- داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.
ﻓﻴﺾ، داود و دﻫﻘﺎﻧﻲﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، مهدی (١٣٩٣). اﺛﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﺳﺘﻴﻚ اﻳﺮاﻧﻲ. ﻛﺎوشﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، 6(١١)، ١4٥-١2٥.
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، علیرضا (١٣٨٩). ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ٢١(١٦١)، 65-52.
کاظمی، علی؛ انصاری، آذرنوش و رفیعی، هاجر (1396). تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با درنظرگرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در  سطح شهر اصفهان). مدیریت فردا، 53، 208-191.
میرزایی، میثم؛ محمدکاظمی، رضا و خادمی، مهدی (1396). تأثیر توسعه برند ورزشی بر روی ارزش ویژه برند (موردمطالعه: برند پرسپولیس). مدیریت ورزشی، 38، 548-531.
نایب‌زاده، شهناز؛ اقبالی، اکرم و رادمنش، یاسین (1397). بررسی تعدیل‌کنندگی نگرش نسبت به تبلیغات در روابط تصویر برند اصلی و وفاداری به برند بر توسعه برند. مدیریت کسب‌و‌کار، 38، 36-7.
 
Refrences
Aaker, D. A., & Leadership, J. E. B. (2000). The Next Level of the Brand Revolution. The Free Press, New York, 351.
Al Saud, A. A., & Khan, M. R. (2013). Role of social media in brand development in Saudi Arabia. European Journal of Business and Economics, 8(1).
Ambler, T., & Barrow, S.(1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4, 185-206.
Andreini, D., Pedeliento, G., Zarantonello, L., & Solerio, C. (2018). A renaissance of brand experience: Advancing the concept through a multi-perspective analysis. Journal of Business Research, 91, 123-133.
Asfuroglu, D., Ökten, N. Z., & Okan, E. Y. (2020). Examining economic growth through brand development: A multinational analysis. Sage Open, 10(2), 2158244020921871.
Asgari dehabadi, H.R., (2011). Ranking Factors Affecting the Successful Implementation of Brand Development in Iran Using Multi-Criteria Decision Making Methods, Thesis, Ministry of Science, Research and Technology, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Management and Accounting, M.Sc. (in Persian)
Baxter, S. M., Ilicic, J., Kulczynski, A., & Lowrey, T. (2015). Communicating product size using sound and shape symbolism. Journal of Product & Brand Management.
Bigi, A., Treen, E., & Bal, A. (2016). How customer and product orientations shape political brands. Journal of Product & Brand Management.
Black, I., & Veloutsou, C. (2017). Working consumers: Co-creation of brand identity, consumer identity and brand community identity. Journal of business research, 70, 416-429.
Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: what is it? How is it measured? Does it affect loyalty?. Journal of marketing, 73(3), 52-68.
Buil, I., Martinez, E., & de Chernatony, L. (2009). Brand extension effects on brand equity: a cross-national study. Journal of Euromarketing, 18(2), 71-88.
Carlson, B. D., & Donavan, D. T. (2013). Human brands in sport: Athlete brand personality and identification. Journal of Sport Management, 27(3), 193-206.
Chatzipanagiotou, K., Veloutsou, C., & Christodoulides, G. (2016). Decoding the complexity of the consumer-based brand equity process. Journal of Business Research, 69(11), 5479-5486.
Choi, S. (2008). Brand Development Strategy for Local Identity Establishment-Focused on Yeosu City's Brand Development for Marine Products. The Journal of the Korea Contents Association, 8(2), 140-149.
Christodoulides, G., Cadogan, J. W., & Veloutsou, C. (2015). Consumer-based brand equity measurement: lessons learned from an international study. International Marketing Review.
Darvish, H., Najafizade, N., & Kianirad, D. (2016). Investigating the Effect of Retail Brands' customers Attitudes and Intentions to Buy on Trust, Pessimism and Perceived Profits (Case Study: Etka Chain Store in Arak). Pars Modir Quarterly, 3, 73-84. (in Persian)
Davari, M.R., & Soleimani Bashli, A., (2011). Branding in the financial services market (focusing on the banking industry). Rasa Publications. (in Persian)
Davcik, N. S., Da Silva, R. V., & Hair, J. F. (2015). Towards a unified theory of brand equity: conceptualizations, taxonomy and avenues for future research. Journal of Product & Brand Management.
Dehghanisoltani, M., Mohammadi, E., Pourashraf, Y.A., & Sayemiri, K. (2012). Investigating the Factors Affecting Consumers' Evaluation of Brand Developmen. Journal of Business Management, 1(5), 85-104. (in Persian)
Delgado-Ballester, E., Palazón, M., & Pelaez-Muñoz, J. (2017). This anthropomorphised brand is so loveable: The role of self-brand integration. Spanish Journal of Marketing-ESIC, 21(2), 89-101.
Delisle, M. P., & Parmentier, M. A. (2016). Navigating person-branding in the fashion blogosphere. Journal of Global Fashion Marketing, 7(3), 211-224.
Dwivedi, A., Johnson, L. W., & McDonald, R. E. (2015). Celebrity endorsement, self-brand connection and consumer-based brand equity. Journal of Product & Brand Management.
Ebrahimi, H., & Bagheri GhaleSalimi, M.(2015). Brand development and the role of commercial advertising (Case study: Products of Tabarak Company). Journal of Marketing Management. 26(10), 93-114. (in Persian)
Etezad, F., & Kargar, H. (2019). Investigating the effect of customer relationship management on brand development in the industrial art of handmade carpet in Iran (Case study: Tehran and Isfahan provinces). Goljam Magazine, 35, 195-216. (in Persian)
Feiz, D., & Dehghanisoltani, M. (2014). The Effect of Brand Eigenvalue on Assessing Consumers' Attitudes towards Brand Development of Iranian Rubber Products. Journal of Business Management Research, 6(11), 125-145. (in Persian)
Feng, N. (2014). Building a Strong Brand and Managing Brand. In ASEE 2014 Zone 1 Conference.
García, J. A. C., Galindo, A. D. V., & Suárez, R. M. (2018). The effect of online and offline experiential marketing on brand equity in the hotel sector. Spanish Journal of Marketing-ESIC.
Ghorbani, A.R. (2010). Brand Development and Consumer Attitudes towards It, Management Monthly, 21(161), 52-65. (in Persian)
Grzesiak, M., & Bilińska-Reformat, K. (2019). Young Consumers' Behaviours in Social Media and Their Impact on Personal Brand Development. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (2), 57-72.
Guzmán, F., Paswan, A. K., & Van Steenburg, E. (2015). Self-referencing and political candidate brands: A congruency perspective. Journal of Political Marketing, 14(1-2), 175-199.
Hegner, S. M., & Jevons, C. (2016). Brand trust: a cross-national validation in Germany, India, and South Africa. Journal of Product & Brand Management.
Hegner, S. M., Fenko, A., & Teravest, A. (2017). Using the theory of planned behaviour to understand brand love. Journal of Product & Brand Management.
Hegner, S. M., Fetscherin, M., & Van Delzen, M. (2017). Determinants and outcomes of brand hate. Journal of Product & Brand Management.
Hepola, J., Karjaluoto, H., & Hintikka, A. (2017). The effect of sensory brand experience and involvement on brand equity directly and indirectly through consumer brand engagement. Journal of Product & Brand Management.
Kähr, A., Nyffenegger, B., Krohmer, H., & Hoyer, W. D. (2016). When hostile consumers wreak havoc on your brand: The phenomenon of consumer brand sabotage. Journal of marketing, 80(3), 25-41.
Kazemi, M., Ansari, A., & Rafiee, H. (2017). Analysis of the Impact of Brand Development Success Factors on Consumers' Attitudes towards Brand Development Considering the Mediating Role of Perceived Service Quality (Case Study: Bank and its affiliated service companies with D-brand in Isfahan). Farda Management Journal, 53, 208-191. (in Persian)
Keller, K. L. (2016). Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress, and priorities. AMS review, 6(1), 1-16.
Keller, K. L., Apéria, T., & Georgson, M. (2008). Strategic brand management: A European perspective. Pearson Education.
Kowalczyk, C. M., & Pounders, K. R. (2016). Transforming celebrities through social media: the role of authenticity and emotional attachment. Journal of Product & Brand Management.
Kucharska, W., & Mikołajczak, P. (2018). Personal branding of artists and art-designers: necessity or desire?. Journal of Product & Brand Management.
Merrilees, B. (2016). Interactive brand experience pathways to customer-brand engagement and value co-creation. Journal of Product & Brand Management.
Mirzaee, M., Mohammadkazemi, R., & Khademi, M. (2017). The effect of sports brand development on brand equity (Case study: Persepolis). Journal of Sports Management, 38, 531-548. (in Persian)
Morgan-Thomas, A., & Veloutsou, C. (2013). Beyond technology acceptance: Brand relationships and online brand experience. Journal of Business Research, 66(1), 21-27.
Nayebzade, Sh., Eghbali, A., & Radmanesh, Y. (2018). Investigating the Attitude moderation towards Advertising in the Relationships of the Original Brand Image and Brand Loyalty to Brand Development. Business Management Journal, 38, 7-36. (in Persian)
Nguyen, T. D., Dadzie, C., Davari, A., & Guzman, F. (2015). Intellectual capital through the eyes of the consumer. Journal of Product & Brand Management.
Osuna Ramírez, S. A., Veloutsou, C., & Morgan-Thomas, A. (2017). A systematic literature review of brand commitment: Definitions, perspectives and dimensions. Athens journal of business and economics, 3(3), 305-332.
Park, C. W., Eisingerich, A. B., & Park, J. W. (2013). Attachment–aversion (AA) model of customer–brand relationships. Journal of consumer psychology, 23(2), 229-248.
Pasternak, O., Veloutsou, C., & Morgan-Thomas, A. (2017). Self-presentation, privacy and electronic word-of-mouth in social media. Journal of Product & Brand Management.
Pino, G., Guido, G., & Peluso, A. M. (2015). Perceived images and vocations of local territorial systems: implications for place branding strategies. Journal of Product & Brand Management.
Polishchuk, T. V. (2009). Prospective Directions of Successful Brands'development in Ukraine. Actual Problems of Economics, (97), 129-137.
Poulis, A., & Wisker, Z. (2016). Modeling employee-based brand equity (EBBE) and perceived environmental uncertainty (PEU) on a firm’s performance. Journal of Product & Brand Management.
Rahimnia, F., Fatemi, S.Z.(2012). Investigating the role of customer-based brand equity in the impact of successful customer relationship and brand image in 5-star hotels in Mashhad. Journal of Modern Marketing Research, 1(2), 73-91. (in Persian)
Rialti, R., Caliandro, A., Zollo, L., & Ciappei, C. (2018). Co-creation experiences in social media brand communities: analyzing the main types of co-created experiences. Spanish Journal of Marketing-ESIC.
Santos-Vijande, M. L., del Río-Lanza, A. B., Suárez-Álvarez, L., & Díaz-Martín, A. M. (2013). The brand management system and service firm competitiveness. Journal of Business Research, 66(2), 148-157.
Scheidt, S., Gelhard, C., Strotzer, J., & Henseler, J. (2018). In for a penny, in for a pound? Exploring mutual endorsement effects between celebrity CEOs and corporate brands. Journal of Product & Brand Management.
Sharif Sheikholeslami, S.J., Yousefi, A.A., & Rahmani Samani, A. (2015). Evaluation of Factors Affecting Brand Development in Dairy Market (Case Study: Damdaran Company), International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering, Tehran. Vira Capital Ideas Managers Institute. (in Persian)
Skaalsvik, H., & Olsen, B. (2014). Service branding: Suggesting an interactive model of service brand development. Kybernetes.
Soomro, Y., Abbas, S., Hameed, I., & Shakoor, R. (2012). Consumer evaluation of brand extension: Pakistani context.
Törmälä, M., & Saraniemi, S. (2018). The roles of business partners in corporate brand image co-creation. Journal of Product & Brand Management.
Vallaster, C., & Von Wallpach, S. (2013). An online discursive inquiry into the social dynamics of multi-stakeholder brand meaning co-creation. Journal of Business Research, 66(9), 1505-1515.
Veloutsou, C., & Guzman, F. (2017). The evolution of brand management thinking over the last 25 years as recorded in the Journal of Product and Brand Management. Journal of Product & Brand Management.
Zarantonello, L., & Schmitt, B. H. (2010). Using the brand experience scale to profile consumers and predict consumer behaviour. Journal of Brand Management, 17(7), 532-540.
Zarantonello, L., Romani, S., Grappi, S., & Fetscherin, M. (2018). Trajectories of brand hate. Journal of Brand Management, 25(6), 549-560.