دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برگرفته از پایان نامه و رساله

تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

امین محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


مقاله پژوهشی (کمی)

بررسی تأثیر انواع طنز بر ویروسی شدن پیام‌های تبلیغاتی: سبک طنز و پیوندهای اجتماعی مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

نیما برمر؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری


تأثیر تناسب بین تمرکز تنظیمی و نوع تبلیغات بر زمان انتظار ادراکی مصرف‌کننده: یک مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

روزا هندیجانی؛ منیر رضایی


تحلیلی بر تاثیر پذیری رفتار خریداران سازمانی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها (مطالعه موردی سازمان های دولتی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

فریدون احمدی؛ ناصر توره


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف‌کننده در اقلیم کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

بختیار جواهری؛ یونس علی احمد؛ ئاشتی عبدالله محمود؛ سمیرا محمدی


مقاله پژوهشی (کمی)

اثر پیام‌های انیمیشنی و شخصیت‌های واقعی در تبلیغات بر نگرش، جذب و قصد خرید مصرف‌کنند‌گان کالاهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

علی عسگر؛ سیروس احمدی؛ آزاده سید عالی نژاد


مقاله پژوهشی (کیفی)

شناسایی شاخص های زبانشناسی برند و تاثیر آن بر اجزاء روانشناسی مصرف کننده (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

مینا قاسمی نژاد؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب


مقاله پژوهشی (کمی)

رابطه بازی وارسازی، درگیری با برند و ارزش برند از منظر مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

کبری بخشی زاده برج؛ بهاره هشیار مقدم؛ رقیه صالحیان فرد