دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برگرفته از پایان نامه و رساله

ارزشگذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با رویکرد ارزشگذاری‌ مشروط (مطالعه موردی کاربران در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.009

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن مهرآرا؛ فرهاد خداداد کاشی؛ پگاه شیرمحمدی


مقاله پژوهشی (کمی)

تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.010

علیرضا رجبی پور میبدی؛ زهره فرزین فر


تاثیر بازارایابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با میانجی گری نگرش مصرف کننده به تبلیغ (مورد مطالعه: صنعت خرده فروشی آنلاین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.011

عادل قائدی؛ نادر سیدامیری؛ پانته آ فرودی


مقاله پژوهشی (کیفی)

تحلیل الگوی حرکتی و رفتار مشتریان در فروشگاه با تاکید بر عامل جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.012

مهری شهریاری؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ احسان کاشی


برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش میانجی نفرت از برند در تأثیر تجربه منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.013

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


مقاله پژوهشی (کمی)

تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.014

فریبرز رحیم نیا؛ نگار قناعت؛ اذر کفاشپور


برگرفته از پایان نامه و رساله

بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی در ارتباط با تجربة مصرف و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان (مورد مطالعه: فروشگاه های ورزشی شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.34785/J018.2022.015

بهزاد ایزدی؛ عبدالله روزفراخ؛ عابد محمودیان


مدل‌یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمود محمدیان؛ مهدی کیایی


مقاله پژوهشی

چالش پیاده سازی برنامه های سلامت همراه در بحران کرونا: شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تجربه در برنامه های کاربردی سلامت همراه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

مونا جامی پور؛ آتنا صبری رزم


بررسی تأثیر بهره‌گیری از ابزارهای فضای مجازی بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک شهر استان سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

علی فائض؛ سید محسن طباطبایی مزدآبادی