دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مشاهده‌ای نیمه تجربی از تاثیر قدرت ستاره افراد مشهور بر رفتار خرید مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.34785/J018.2023.004

میثم شیرخدایی؛ بهاره عابدین؛ امیر حسین زاده آهنگر


طرحواره‌های ذهنی فردی و بینا‌فردی نوجوانان از مصرف شیر: رویکرد هویت‌یابی و جمع‌های همتایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62912

آزاده کاظمی نیا؛ محبوبه قادری


طراحی مدل وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62922

محمد زاهدی پور؛ اصغر مشبکی؛ بهناز خدایاری؛ فریدون رهنمای رودپشتی


ارائه الگوی ارزش ویژه برند جهت افزایش سهم بازار: مبتنی بر دیدگاه رفتار مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62913

افشین محسن؛ داریوش جمشیدی؛ علیرضا روستا


تأثیر انگیزه‌های مذهبی، انسانی و مالی بر قصد مشارکت خیرخواهانه، قصد خرید و نگرش به فروشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62914

امین موجودی؛ حسین وظیفه دوست؛ سعید جلالیان


برگرفته از پایان نامه و رساله

تأثیر تبعیض درک‌شده بر قصد شکایت مشتریان با نقش میانجی عصبانیت مشتری و نقش تعدیل‌گر قدرت واکنش مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62915

ناصر صنوبر؛ یونس جبارزاده؛ زهرا رنجبر ارشتناب


علایم روانشناختی و عاطفی در انواع جهت گیری های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه ای بر اساس تئوری پومپین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62916

یوسف حسینی؛ بابک جمشیدی نوید؛ فرشید خیراللهی؛ مراد رسولی آزاد


ارائه مدل رفتار مصرف پایدار با استفاده از نظریه تلنگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62917

نازنین حکیمی فر؛ منیژه حقیقی نسب؛ محمدرضا رستمی