کلیدواژه‌ها = ارزشگذاری مشروط یک ونیم بعدی
ارزشگذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با رویکرد ارزشگذاری‌ مشروط (مطالعه موردی کاربران در شهر تهران)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 137-155

10.34785/J018.2022.009

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن مهرآرا؛ فرهاد خداداد کاشی؛ پگاه شیرمحمدی