نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه بین پیشران های خریدهای برنامه ریزی نشده با تکنیک هایANP ,DEMATEL و ISM

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 174-198

10.34785/J018.2019.329

حامد عرب احمدی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ یونس وکیل الرعایا