نویسنده = حسین وظیفه دوست
تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 177-198

10.34785/J018.2022.001

امین محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی