نویسنده = طهمورث حسنقلی پور یاسوری
توسعه مدل رفتار مصرف‌کننده در بیمه‌های زندگی "تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد"

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 217-244

10.34785/J018.2020.851

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر


طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 287-309

10.34785/J018.2019.755

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری