تحلیل رفتار خرید مصرف‌کنندگان تحت تأثیر آگاهی از پایداری در صنعت مد (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دپارتمان مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

10.34785/J018.2023.005

چکیده

در پدیده مد سریع، حوزه پوشاک به‌عنوان غالب‌ترین صنعت مصرفی شناخته می‌شود. این درحالی است که توسعه مفهوم پایداری، با نظریه مد آرام، سعی در تغییر نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان دارد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل رفتار خرید مصرف‌کنندگان صنعت پوشاک، تحت تأثیر آگاهی از مفهوم پایداری در صنعت مد بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و دارای رویکرد پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری مصرف‌کنندگان بالای 18 سال و مراجعه‌کننده به مراکز خرید شهر کرمانشاه بودند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از روش تخمین حجم نمونه جامعه نامحدود استفاده گردید (384 نفر). ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به اختصار نشان داد، دانش و آگاهی (مؤلفه شناختی)، عواطف و احساسات (مؤلفه عاطفی) و تصمیم خرید (مؤلفه رفتاری) به عنوان ابعاد نگرش نسبت به مفهوم پایداری، بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان صنعت مد در حوزه پوشاک تأثیرگذارند و در این رابطه جنسیت، نقش متغیر تعدیل‌کننده را ایفا می‌نماید. همچنین سطح درآمد و اشتغال بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان اثرگذار است. درنهایت می‌توان گفت، میزان دانش واقعی از دانش ادعا شده در خصوص مفهوم پایداری کمتر است و لذا مصرف‌کنندگان باید سطح آگاهی خود را جهت در امان ماندن از تبلیغات جعلی رسانه‌های اجتماعی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Consumer Buying Behavior Affected by Awareness of Sustainability in the Fashion Industry (Case Study: Garment Industry)

نویسندگان [English]

  • saba amiri 1
  • bijan rezaee 2
1 Management and Entrepreneurship Department, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Management and Entrepreneurship Department, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In the fast fashion phenomenon, the field of garment is known as the dominant consumer industry. This is while the development of the concept of sustainability, with the theory of quiet fashion, tries to change the attitude and behavior of consumers. Therefore, the present study aimed to analyzing of consumer buying behavior in the field of garment, under the influence of awareness of sustainability in the fashion industry. The study is applied in terms of purpose and has a survey-correlation approach. The statistical population was consumers over 18 years old and referring to shopping centers in Kermanshah. Due to the infinity of the statistical population, the method of estimating the sample size of the infinite population was used (384 people). Data collection tool was a researcher-made questionnaire. Descriptive statistics, regression analysis and structural equation modeling were used to analyze the data. Briefly, findings show Knowledge and awareness (cognitive component), emotions and feelings (emotional component) and purchasing decision (behavioral component) as dimensions of attitudes toward the concept of sustainability affect the buying behavior of fashion consumers in the field of garment and in this regard, gender, the moderating variable role Plays. Also, the level of income and employment affects the buying behavior of consumers. Finally, we can say, the amount of real knowledge is less than the claimed knowledge about the concept of sustainability, and therefore consumers should increase their level of awareness to avoid fake social media ads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • buying behavior
  • Sustainability
  • Fashion industry
  • Fast fashion
منابع
آذر، عادل؛ رستگار، عباسعلی و باقری‌قره‌بلاغ، هوشمند (1398). رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه. مدیریت بازرگانی، 11 (1)، 141-162.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (1397). بررسی بازار پوشاک ایران. معاونت بررسی‌های اقتصادی. قابل دسترسی در: http://www.tccim.ir/Images/Docs/806.pdf
ایزدی، بهزاد؛ روزفراخ، عبدالله و محمودیان، عابد (1401). بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی در ارتباط با تجربه مصرف و قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان (موردمطالعه: فروشگاه‌های ورزشی شهر یاسوج). مطالعات رفتار مصرف‌کننده. 9 (4)، 44-68.
باقری‌قره‌بلاغ، هوشمند؛ ملکی‌مین‌باش‌رزگاه، مرتضی؛ فیض، داود؛ آذر، عادل و زارعی، عظیم (1400). تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان پوشاک مد. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 47 (78)، 13-38.
جاویدی کرمانی‌نژاد، مهری؛ فروزنده‌دهکردی، لطف‌الله؛ حسینی، میرزاحسن و پرهیزگار، محمدمهدی (1399). شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف‌کنندگان با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 48-73.
خورشیدی، غلامحسین و قلی‌زاده، توحید (1391) بررسی رفتار مصرف‌کنندگان درخصوص تصمیم به خرید کالاهای سبز. مدیریت بازرگانی، 11 (3)، 37-53.
درزیان‌عزیزی، عبدالهادی و زارع‌پور، زینب (1394). عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14 (22)، 159-174.
محمدی‌فر، یوسف و امیری، صبا (1399). رویکردی میان‌رشته‌ای به رفتار خرید مصرف‌کنندگان در شرایط بحران: با تأکید بر بحران کووید 19. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 12(3)، 144- 133.
References
Ajzen, I. (2008). Handbook of Consumer Psychology. Chapter: Consumer Attitudes and Behavior, 1st Edition, Publication: Location New York.
Azar, A., Rastgar, A., & Bagheri-Garabollagh, H. (2019). Brand-Specific Transformational Leadership: Analysis the Role of Employee’s Brand-Building Behavior on Brand Evangelism in Insurance Companies, Journal of Business Management, 11(1), 141-162. (In Persian)
Bagheri Garbollagh, H., Maleki Minbashrazgah, M., Feiz, D., Azar, A., & Zarei, A. (2021). Reflection on Post-purchase Cognitive Dissonance: Analysis of Factors Affecting the Buying Behavior of Fashion Clothing Consumers with the Role of Gender Moderator, Journal of Business Management Perspective, 45(78), 13-38. (In Persian)
Barro, R., Grilli, V., Barro, R., & Grilli, V. (1994). The Basic Market-Clearing Model. European Macroeconomics, 85-103.‏
Bask, A., Halme, M., Kallio, M., & Kuula, M. (2020). Business students’ value priorities and attitudes towards sustainable development. Journal of Cleaner Production264, 121711.‏
Bhardwaj, V., & Fairhurst, A. (2010). Fast fashion: response to changes in the fashion industry. The international review of retail, distribution and consumer research20(1), 165-173.‏
Biddle, I. (2017). Target Marketing: Gaining customer details to maximise marketing strategies. Busidate25(4), 10-15.‏
Brewer, M. K. (2019). Slow fashion in a fast fashion world: Promoting sustainability and responsibility. Laws8(4), 24.‏
Chan, T. Y., & Wong, C. W. (2012). The consumption side of sustainable fashion supply chain: Understanding fashion consumer eco‐fashion consumption decision. Journal of fashion marketing and management: an international journal16(2), 193-215.‏
Chiang, K. P., & Dholakia, R. R. (2003). Factors driving consumer intention to shop online: an empirical investigation. Journal of Consumer psychology13(1-2), 177-183.‏
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research295(2), 295-336.‏
Clark, H. (2008). SLOW+ FASHION—an Oxymoron—or a Promise for the Future…?. Fashion theory12(4), 427-446.‏
Dalir, E., & Ghasemi, M. (2019). An Analysis of the Green Level of Consumer Behaviors in Rural Households and Its Effective Individual Factors (Case study: Khaf County). Consumer Behavior Studies Journal, 6(2), 219-247. (In Persian)
Darzian Azizi, A., & Zarepour, T. (2015). Effective Factors on the Attitudes towards the Extension and the Effect of Advertising on Consumer's Behavior, Journal of Business Management, 14(22), 159-174. (In Persian)
Environmental Audit Committee. (2019). Fixing fashion: Clothing consumption and sustainability. House of Commons19.‏
Feng, P., & Ngai, C. S. B. (2020). Doing more on the corporate sustainability front: A longitudinal analysis of CSR reporting of global fashion companies. Sustainability12(6), 2477.‏
Fletcher, K. (2010). Slow fashion: An invitation for systems changes, Fashion Practice, 2(2), 259–265.
Francis, D. (2021). Mending the capitalist model. Financial Post, 27 June 2014. Available online: www.business.financialpost.com/fpcomment/in-bangladesh-tau-investment-management-hopes-to-spur-a-to-the-top.
Gardetti, M. A., & Torres, A. L. (Eds.). (2017). Sustainability in fashion and textiles: values, design, production and consumption. Routledge.‏
Global Fashion Agenda (2017). Pulse of the Fashion Industry. Boston Consulting Group: Copenhagen, Denmark.
Hacking, T., & Guthrie, P. (2008). A framework for clarifying the meaning of Triple Bottom-Line, Integrated, and Sustainability Assessment. Environmental impact assessment review28(2-3), 73-89.‏
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (Vol. 20, pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.‏
Javidi Kermaninezhad, M., forozandeh dehkordi, L., hosseini, M., & Parhizgar, M. M. (2020). Identification and Extraction of Factors affecting Consumers’ Green Purchase Behavior Using a Meta-Synthesis Method. Consumer Behavior Studies Journal, 7(2), 48-73. (In Persian)
Keeble, J. J., Topiol, S., & Berkeley, S. (2003). Using indicators to measure sustainability performance at a corporate and project level. Journal of business ethics44, 149-158.‏
Khorshidi, G. H., & Hosseinzadeh, A. (2013). Investigate consumer behavior in relation to the decision to buy green goods, Journal of Business Management, 11(13), 37-53. (In Persian)
Kong, H. M., Witmaier, A., & Ko, E. (2021). Sustainability and social media communication: How consumers respond to marketing efforts of luxury and non-luxury fashion brands. Journal of Business Research131, 640-651.‏
Kumar, A., Chaudhuri, D. S., Bhardwaj, D. A., & Mishra, P. (2021). Impulse buying and post-purchase regret: a study of shopping behavior for the purchase of grocery products. Abhishek Kumar, Sumana Chaudhuri, Aparna Bhardwaj and Pallavi Mishra, Emotional Intelligence and its Impact on Team Building through Mediation of Leadership Effectiveness, International Journal of Management11(12), 2020.‏
Laskova, V. P. (2017). Socio-Psychological Theories About Consumer Behaviour. Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series, (1), 45-51.
Loxton, M., Truskett, R., Scarf, B., Sindone, L., Baldry, G., & Zhao, Y. (2020). Consumer behaviour during crises: Preliminary research on how coronavirus has manifested consumer panic buying, herd mentality, changing discretionary spending and the role of the media in influencing behaviour. Journal of risk and financial management, 13(8), 166.‏
MacArthur, E. (2017). Foundation A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future. London, UK.‏
Marie, C. (2017). Ethical Fashion Brands That You Need to Know about. Available online: http://www.marieclaire.co.uk/news/fashion-news.
McKinsey & Company (2019). The State of Fashion 2019. Available online: https://media.business-humanrights.org/media/s/FashionReport_2019_9-April-19-FINAL.pdf (accessed on 27 April 2021).
McKinsey (2016). Style that’s Sustainable: A New Fast Fashion Formula. Available online: https://www.mckinsey.com/businessfunctions/sustainability/our-insights/style-thatssustainable-a-new-fast-fashion-formula (accessed on 25 April 2021).
Mohammadifar, Y., & Amiri, S. (2020). An interdisciplinary approach to consumer purchasing in the condition of crisis, with emphasis on COVID-19, Interdisciplinary studies in the humanities, 12(3), 113-144. (In Persian)
Morgan, L. R., & Birtwistle, G. (2009). An investigation of young fashion consumers’ disposal habits, Journal of Consumer Study, 33(2), 190–198.
Nayak, R., Houshyar, S., Patnaik, A., Nguyen, L. T., Shanks, R. A., Padhye, R., & Fegusson, M. (2020). Sustainable reuse of fashion waste as flame-retardant mattress filing with ecofriendly chemicals. Journal of Cleaner Production251, 119620.‏
Niinimäki, K. (2010). Eco‐clothing, consumer identity and ideology. Sustainable development18(3), 150-162.‏
Palmer, A. (2012). Introduction to marketing: Theory and practice. Oxford University Press, USA.‏
Parkins, W., & Craig, G. (2006). Slow living. Berg.‏
Partridge, D. J. (2011). Activist capitalism and supply-chain citizenship: producing ethical regimes and ready-to-wear clothes. Current anthropology52(S3), S97-S111.‏
Rehman, F. U., Bin Md Yusoff, R., Bin Mohamed Zabri, S., & Binti Ismail, F. (2017). Determinants of personal factors in influencing the buying behavior of consumers in sales promotion: a case of fashion industry. Young Consumers18(4), 408-424.‏
Santarius, T., & Soland, M. (2018). How technological efficiency improvements change consumer preferences: towards a psychological theory of rebound effects. Ecological Economics146, 414-424.‏
Seidman, D. (2007). How: Why how we do anything means everything... in business (and in life). John Wiley & Sons.‏
Shen, B., Wang, Y., Lo, C. K., & Shum, M. (2012). The impact of ethical fashion on consumer purchase behavior. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal16(2), 234-245.‏
Siegle, L. (2019). Fast fashion is on the rampage, with the UK at the head of the charge. The Guardian21.‏
Simchi-Levi, D. (2008). Going green in the supply chain. Manufacturing and Logistics IT magazine.‏
Simpson, L. H. (2019). Exploration of the perpetuating fast fashion consumption cycle: Young women’s experiences in pursuit of an ideal self-image (Doctoral dissertation, Iowa State University).‏
Spangenberg, J. H. (2005). Economic sustainability of the economy: concepts and indicators. International journal of sustainable development8(1-2), 47-64.‏
Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. (2018). A study of the Iranian clothing market. Deputy of Economic Studies. Available in: http://www.tccim.ir/Images/Docs/806.pdf. (In Persian)
The Parliament (2018). Written Evidence Submitted by Fashion Revolution. SFI0056, UK Parliament: London, UK.
Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language [Pensamiento y lenguaje].‏
Wei, A. P., Peng, C. L., Huang, H. C., & Yeh, S. P. (2020). Effects of corporate social responsibility on firm performance: does customer satisfaction matter?. Sustainability12(18), 7545.‏
Yang, C. L., Lin, S. P., Chan, Y. H., & Sheu, C. (2010). Mediated effect of environmental management on manufacturing competitiveness: an empirical study. International Journal of Production Economics123(1), 210-220.‏
Zhang, R., Li, J., Huang, Z., & Liu, B. (2019). Return strategies and online product customization in a dual-channel supply chain. Sustainability11(12), 3482.‏
Zimon, D., Madzik, P., & Sroufe, R. (2020). The influence of ISO 9001 & ISO 14001 on sustainable supply chain management in the textile industry. Sustainability, 12(10), 4282.‏