شناسایی شاخص های زبانشناسی برند و تاثیر آن بر اجزاء روانشناسی مصرف کننده (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، گروه مدیریت، یزد،ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

شناسایی شاخص ها و اجزاءزبانشناسی برندوهمچنین ابعادموجودد فرآیندروانشناسی مصرف کننده از برندهدف اول و بررسی تأثیر ابعاد زبانشناسی برند بر ابعاد روانشناسی مصرف‌کننده درصنعت مواد غذایی هدف دیگر این پژوهش می باشد.به منظور شناسایی ابعادو شاخصهای زبانشناسی برند ازرویکرد کیفی وبه منظور بررسی معناداری ومیزان تأثیرات اجزاء مدل ازرویکرد کمی استفاده گردید. دادههای موردنیاز پژوهش در بخش کیفی مبتنی برپنل خبرگانی دربردارنده 10 خبره بازاریابی درصنعت غذایی استفاده گردید. این افراد مبتنی بر روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده وفرایند انتخاب تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت همچنین به منظور تکمیل پرسشنامه ها در بخش کمی از جامعه خبرگان بازاریابی و فروش و مدیران و تحلیلگران در صنعت مواد غذایی نمونه ای 420 تایی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول نمونه گیری مربوط به روش مدلسازی معادلات ساختاری (فرمول کیو) گزینش گردید.گردآوری دادهها در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه بدون ساختار ودر بخش کمی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید.نهایتاً دادههای گرداوری شده دربخش کیفی مبتنی بررویکردهرمنوتیک و تحت روش تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردیدند.داده های کمی نیزدرقالب پرسشنامه دردوبخش زبان شناسی برندوروانشناسی مصرف کننده ل گرداوری و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از بخش کیفی ابعاد هفت گانه مربوط به کاربرد زبان در فعالیت های برندسازی و شاخص های آن ها را مشخص کرد.بر اساس نتایج بخش کمی ابعاد هفت گانه زبانشناسی برند دارای تاثیر معنادار و مثبتی برروانشناسی مصرف کننده می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify brand linguistics indicators and its impact on the components of consumer psychology (Case Study: Food Industry)

نویسندگان [English]

  • Mina Ghaseminezhad 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Seyyedhasan Hataminasab 3
1 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

identifying the indicators and components of brand linguistics as well as the existing dimensions in the process of consumer psychology of the first target brand and investigating the effect of brand linguistics dimensions on the dimensions of consumer psychology in the food industry is another goal of this research. A qualitative approach was used to identify the dimensions and indicators of brand linguistics and a quantitative approach was used to examine the significance and extent of the effects of the model components. The data required for the research were used in qualitative section based on an expert panel containing 10 marketing experts in the food industry. These individuals were selected based on the snowball sampling method and the selection process continued until theoretical saturation was achieved. Also, in order to complete the questionnaires in quantitative part, a sample of 420 marketing and sales experts and managers and analysts in the food industry were used using the available sample sampling method and the formula related to the structural equation modeling method. Data were collected in the qualitative part using semi-structured interview tools and in the quantitative part by a researcher-made questionnaire. Finally, the collected data were analyzed in the qualitative section based on the hermeneutic approach by using of qualitative content analysis method in MAXQDA software. Quantitative data were collected in the form of a questionnaire in two sections of brand linguistics and consumer psychology based on 75 questions and were analyzed using structural equation modeling in AMOS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Linguistics
  • Consumer Psychology
  • Food industry