تحلیلی بر تاثیر پذیری رفتار خریداران سازمانی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها (مطالعه موردی سازمان های دولتی استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، گروه مدیریت

2 استادیار مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

امروزه دقت در خریدهای سازمانی به ویژه برای سازمان های دولتی با توجه به حساسیت ها و نظارت های قانونی متعددی که وجود دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. واحدهای تولیدی هم با اطلاع از این نوع حساسیت ها، تلاش می کنند تا با تشخیص نیازهای واقعی خریداران سازمانی و ارجحیت های نگرشی و رفتاری آنان، جایگاه مثبتی از خود در ذهن این نوع از مشتریان خاص ایجاد نمایند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به عنوان رویکردی مناسب در جهت موضع یابی شرکتی، بر رفتار خریداران سازمانی در سازمان های دولتی استان کردستان انجام شده است. برای تحقق این هدف تعداد 100 نفر از کارشناسان خرید و تدارکات سازمان های دولتی در استان کردستان به شیوه قضاوتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر، بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی جمع آوری داده ها بوسیله ی پرسشنامه انجام شد و 100 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها با تاثیر بر ترجیحات و کیفیت ادراکی برند، بر رفتار خریداران سازمانی، در سازمان های دولتی استان کردستان تاثیر مثبتی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Influence of Organizational Buyers' Behavior from Corporate Social Responsibility (Case Study of Government Organizations in Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • freyedon Ahmadi 1
  • Naser Tavreh 2
1 management department, payamenoor university
2 management assistant, Payame Noor University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Today, accuracy in corporate procurement is especially important for public organization due to the numerous sensitivities and legal oversights that exist. Knowing these types of sensitivities, production units also try to create a positive position in the minds of this type of specific customers by recognizing the real needs of organizational buyers and their attitudinal and behavioral preferences. In this regard, the present study was conducted to investigate the impact of corporate social responsibility as an appropriate approach to corporate positioning on the behavior of organizational buyers in government organizations in Kurdistan province. To achieve this goal, 100 procurement experts of government organizations in Kurdistan province were selected as a statistical sample. The present study is a descriptive correlational study in terms of applied purpose and data collection method. Both library and field methods have been used to collect information. In the field method, data collection was done by a questionnaire and 100 questionnaires were analyzed. SPSS and Smartpls software were used to analyze the data. The results of this study show that corporate social responsibility has a positive effect on the behavior of organizational buyers in government organizations in Kurdistan province by influencing brand preferences and Perceived Brand Quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Buyers
  • social responsibility
  • Brand preferences
  • Perceived Brand Quality