تحلیلی بر تاثیر پذیری رفتار خریداران سازمانی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها (مطالعه موردی سازمان های دولتی استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، گروه مدیریت

2 استادیار مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

10.34785/J018.2022.004

چکیده

امروزه دقت در خریدهای سازمانی به ویژه برای سازمان های دولتی با توجه به حساسیت ها و نظارت های قانونی متعددی که وجود دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. واحدهای تولیدی هم با اطلاع از این نوع حساسیت ها، تلاش می کنند تا با تشخیص نیازهای واقعی خریداران سازمانی و ارجحیت های نگرشی و رفتاری آنان، جایگاه مثبتی از خود در ذهن این نوع از مشتریان خاص ایجاد نمایند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به عنوان رویکردی مناسب در جهت موضع یابی شرکتی، بر رفتار خریداران سازمانی در سازمان های دولتی استان کردستان انجام شده است. برای تحقق این هدف تعداد 100 نفر از کارشناسان خرید و تدارکات سازمان های دولتی در استان کردستان به شیوه قضاوتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر، بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی جمع آوری داده ها بوسیله ی پرسشنامه انجام شد و 100 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها با تاثیر بر ترجیحات و کیفیت ادراکی برند، بر رفتار خریداران سازمانی، در سازمان های دولتی استان کردستان تاثیر مثبتی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Influence of Organizational Buyers' Behavior from Corporate Social Responsibility (Case Study of Government Organizations in Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • freyedon Ahmadi 1
  • Naser Tavreh 2
1 management department, payamenoor university
2 management assistant, Payame Noor University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Today, accuracy in corporate procurement is especially important for public organization due to the numerous sensitivities and legal oversights that exist. Knowing these types of sensitivities, production units also try to create a positive position in the minds of this type of specific customers by recognizing the real needs of organizational buyers and their attitudinal and behavioral preferences. In this regard, the present study was conducted to investigate the impact of corporate social responsibility as an appropriate approach to corporate positioning on the behavior of organizational buyers in government organizations in Kurdistan province. To achieve this goal, 100 procurement experts of government organizations in Kurdistan province were selected as a statistical sample. The present study is a descriptive correlational study in terms of applied purpose and data collection method. Both library and field methods have been used to collect information. In the field method, data collection was done by a questionnaire and 100 questionnaires were analyzed. SPSS and Smartpls software were used to analyze the data. The results of this study show that corporate social responsibility has a positive effect on the behavior of organizational buyers in government organizations in Kurdistan province by influencing brand preferences and Perceived Brand Quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Buyers
  • Social Responsibility
  • Brand Preferences
  • Perceived Brand Quality
ابراهیمی، ابوالقاسم  و علوی، سیدمسلم (1396). اثر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 16 (30)، 13-31.
اسماعیل‌پور، مجید؛ صیادی، امرالله، داورای احمدپور، مرضیه و موسوی شورگلی، سولماز (1396). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر(. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (4)، 57-76.
رجبی‌فرجاد، حاجیه و قاسمی‌همدانی، ایمان (1392). تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک‌شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهر آمل. خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 4 (2)، 17-25.
روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1386). مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت. 
روشن، سید علیقلی و فرزانه‌حسن‌زاده، ژاله (1393). تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ سازمانی. مطالعات رفتار سازمانی. 2 (3)، 136-109.                
عباسی، عباس؛ زندی‌لک، مسعود و خلیفه، مجتبی (1394). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده و ارزش برند. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14 (25)، 31-44.
References
Abbasi, A., Zand Lack, M., & Khalifa, M. (2015). The Impact of Social Corporate ‌Responsibelty ‌To Trust ‌Brand ‌and ‌Brand Preference with a mediating ‌ Quality ‌ Perceived and brand value. ‌Business Management Perspectives, 14(25), 31-44. (In Persian)
Abd Rahim, R. Waheeda Jalaludin, F. & Tajuddin, K. (2011). The importantce of corporate social
responsibiblity on concumer behaviore in malasyia. Asian Academy of Management, 16(1), 119-139.
Afsar, B. (2014). Effect of perceived Price, Brand Image, perceivedQuality and Trust on Consumer’s buying Preferences. Journalof Economics and Business Research, 1, 7-20 .
Baek, T. H., & King, K. W. (2011). Exploring the consequences of brand credibility in services. Journal of Services Marketing, 25(4), 260–272.
Chatterji, A.; Levine, D. & Toffel, M. (2009). How Well Do Social Ratings Actually Measure Corporate Social Responsibility? Journal of Economics & Management Strategy, 18(1), 125–169.
Choi, Beet-Na, Hyen-Ho Lee, and Hoe-Chang Yang (2014). "Impacts of value inclination and self-expressive consuming propensity upon eco-friendly product purchasing intention." Asian Journal of Business Environment 4.4: 39-49.‏
Dimmler, L. (2017). Linking social determinants of health to corporate social responsibility: Extant criteria for the mining industry. The Extractive Industries and Society, 4(1), 216-226.
Ebrahimi, A., & Alavi, S. M. (2016). The effect of social responsibility dimensions on brand preference using Salomon's four-group design. Business Management Perspectives, 16 (30), 13-31. (In Persian)
Esmaeilpour, M., Sayyadi, A., Delvari Ahmadpour, M., Mousavi Shourgoli, S. (2017). The Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Loyalty through Brand Credibility (Case Study: Saderat Bank of Iran, Bushehr City). New Marketing Research Journal, 7 (4), 57-76. (In Persian)
Gomez-Carrasco, P., & Osma, E. G.-S. (2016). the illusion of CSR: drawing the line between core and supplementary CSR. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7(1), 125-151.
Ismailpour, Majid and Borjoui, Sahebeh (2016). The effect of corporate social responsibility and image on brand equity. Quarterly Journal of New Marketing Research, Volume 6, pp. 79-94.
Jain, R., & Moya, M. D. (2013). Global, Local, or Glocal: Investigating CSR Strategies of Best Corporate Citizens in India. International Journal of Strategic Communication, 7(3), 207–226.
Jamali, D. (2008), a stakeholder approach to corporate social responsibility: fresh insights into theory vs. practice, Journal of Business Ethics, 82(1), 213-31.
Kerin, R. A., Berkowitz, E. N., Hartley, S. W., & Rudelius, W, Marketing (8th ed.), McGraw-Hill, 2004.
Kotler, P, Marketing Management (Millennium ed.), Prentice-Hall Inc, 2002.
Lai, C.-S.; Chiu, C.-J.; Yang, C.-F. & Pai, D.-C. (2015). the Effects of Corporate Social Responsibility on Brand Performance: The Mediating Effect of Industrial Brand Equity and Corporate Reputation. Journal of Business Ethics, 14(4), 457-469.
Liu, J., & Smeesters, D. (2014). Have you seen the news today? The effect of death-related media contexts on brand preferences. Journal of Marketing Research, 47(2), 251-262.
Lun Li (2020). Advertising, Brand Preferences, and Market Structure, American Economic Review, Vol. 84, pp. 157{177.
McCarthy, S., Oliver, B., & Song, S. (2017). Corporate social responsibility and CEO confidence. Journal of Banking & Finance, 75(1), 280-291.
Rajabi Farjad, H., & Ghasemi Hamedani, I. (2013). The effect of social responsibility and perceived brand quality on brand preference. Iranian Journal of Public Administration Mission, 4 (2), 17-25. (In Persian)
Roshan, S. A., & Farzaneh Hassanzadeh, J. (2014). The effect of social responsibility on the quality and consequences of the organizational relationship. Organizational Behavior Studies, 2(3), 109-136. (In Persian)
Rusta, A., Venus, D., & Ebrahimi, A. (2007). Marketing Management. Tehran: Samat Publications. (In Persian)
Samudro, A., Sumarwan, U., Simanjuntak, M & Yusuf, E. (2020). Assessing the effects of perceived quality and perceived value on customer satisfaction.Management Science Letters, 10(5), 1077-1084.
Shapiro, Bradley, Guenter J. Hitsch, and Anna Tuchman (2018) \Generalizable and Robust TV Ad Effects," SSRN Electronic Journal.
Solomon Olajide, F. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) Practices and Stakeholders Expectations: The Nigerian Perspectives. Research in Business and Management, 1(2), 240-261.
Tri Cuong (2020). Influence of Brand Trust, Perceived Value on Brand Preference and Purchase Intention, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 10 (2020) 939–947.
Tuan, L. T., & Ngoc, L. T. (2014). CSR-based model of clinical governance. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 8(1), 62-97.
Van Doorn, Jenny; Verhoef, Peter C.; Risselada, Hans. 2020. "Sustainability Claims and Perceived Product Quality: The Moderating Role of Brand CSR" Sustainability 12, no. 9: 3711.
Wetzels, Martin, Gaby Odekerken-Schröder, and Claudia Van Oppen (2009). "Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration." MIS quarterly, 177-195.‏