تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی،دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 گروه مجازی،دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 گروه مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

فرش دستباف ایرانی نقش کلیدی در صادرات غیرنفتی را دارا می باشد، در طی سالیان گذشته، رشد بازار این صنعت رو به کاهش بوده و تاثیر زیادی در تولید این محصول گذاشته است. بازاریابی محتوایی موضوعی است که در دهه های اخیر توجه ویژه ای به ان شده و می تواند در بازار کساد فرش دستباف ایرانی تاثیر بسزایی داشته باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی می باشد. در بخش مصاحبه تعداد 18 نفر از خبرگان مورد پرسش قرار گرفتند تا کدهای بدست امده در نهایت به صورت متغیرهای مورد تایید در پرسشنامه بعدی مورد استفاده قرار گیرند. که در این مرحله نیز جامعه اماری 240 نفر می باشد که از این بین با روش نمونه گیری کوکران 147 نفر جهت تویع پرسشنامه انتخاب شدند. روش تحقیق تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش گروندد تئوری و کسب نظر خبرگان، پنج متغیر بازاریابی محتوایی کسب شده و جهت تجزیه و تحلیل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS بکاربرده شد. یافته ها نشان می دهند که، عناصر سنجش اثربخشی به میزان 0.35، عناصر رسانه ای به میزان 0.239، مسئولیت اجتماعی به میزان 0.235، عناصر ذاتی تولید محتوا به میزان 0.229 و در انتها عناصر شکلی به میزان 0.199. به ترتیب موثرترین عناصر بوده اند. بنابراین نتیجه حاصله بیان می دارد که توجه به محتوای بازاریابی و به ویژه در پلتفرم های بین المللی می توانند برند فرش دستباف

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of content marketing on Iranian handmade carpets demand’s with using the Data-grounded technique

نویسندگان [English]

  • Zohreh Amiri Sardai 1
  • Nour mohammad Yaghoubi 2
  • Ali asghar Tabavar 3
1 Department of Entrepreneurship, Faculty of Economics, Management and Accounting, Zahedan, Sistan and Baluchestan University, Iran
2 Department of Virtual, Faculty of Economics, Management and Accounting, Zahedan, Sistan and Baluchestan University, Iran
3 Department of Financial management,, Faculty of Economics, Management and Accounting, Zahedan, Sistan and Baluchestan University, Iran
چکیده [English]

Iranian handmade carpets play a key role in non-oil exports. Over the past years, the market growth of this industry has been declining and has had a great impact on the production of this product. Content marketing is a topic that has received special attention in recent decades and can have a significant impact on the sluggish market of Iranian handmade carpets. The purpose of this study is to investigate the effect of content marketing on the demand for Iranian handmade carpets. In the interview section, 18 experts were interviewed so that the obtained codes could be used as verifiable variables in the next questionnaire. At this stage, the statistical population is 240 people, of which 147 people were selected by Cochran sampling method to distribute the questionnaire. The research method is a combination of qualitative and quantitative methods. In the qualitative section, using the grounded theory method and obtaining expert opinion, five content marketing variables were obtained and used for analysis using the partial least squares method in Smart PLS software. Findings show that the elements of effectiveness measurement are 0.35, media elements are 0.239, social responsibility is 0.235, intrinsic elements of content production are 0.229 and finally formal elements are 0.199. They have been the most effective elements, respectively. Therefore, the result shows that paying attention to marketing content, especially in international platforms, can develop the name and brand of Iranian handmade carpets and attract loyal consumers at the national and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handmade carpets
  • Iranian carpets
  • Content retrieval
  • Grounded Theory
  • Structural Equations
احدی، پری و صابریان، فاطمه (1400). مطالعه تطبیقی تأثیر استفاده از بازاریابی محتوایی در شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر رفتار مصرف‌کننده (موردمطالعه: بیمه‌های زندگی). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(2)، 200-215.
اسماعیل‌پور، مجید؛ حمیدیان پور، فخریه و محمدی، زهرا (1398). تأثیر کارآفرینی‌محوری و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت‌های دانش بنیان با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان شهر بوشهر). راهبردهای بازرگانی، 26 (13­)، 198-181.
اکبری، حمید؛ اورعی‌یزدانی، بدرالدین و یعقوبی، نورمحمد. (1398). مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با فرآیند پیاده‌سازی مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شهرداری زاهدان). مدیریت دانش سازمانی. 2 (4)، 102-77.
امیری سردری، زهره؛ شیهکی تاش، مهیمد و روشن، سیدعلیقلی (1398). بررسی و رتبه‌بندی مهمترین مولفه های موثر P۷ آمیخته بازاریابی بر تقاضای فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف سیستان). گلجام، ۱۵ (۳۶)، ۸۴-۶۳.
بلوچی، حسین و نعمت‌الهی، مجید (1400). بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل‌گری پشیمانی خرید و رویکرد قیمت‌گذاری منصفانه. مطالعات رفتار مصرف‌کننده،  8(1)، 105-132.
رضایی، شمس­الدین (1396). طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‏های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(3)، 101-116.
سعیدی، نیما و حق‌شناس‌کاشانی، فریده (1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی. تحقیقات بازاریابی نوین، 1 (1)، 127-154.
شوندی، زهرا و مزروعی‌نصرآبادی، اسماعیل (1399). تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایران. کاوش‌های مدیریت بازرگانی. 12(23)، 365-389.
عارف‌منش، زهره؛ انصاری‌سامانی، حبیب و زارعی‌الوندی، سعید (1399). بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 12(23)، 59-83.
عباسی اسفنجانی، حسین (1396). طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS). پژوهشنامه بازرگانی، 21(82 )، 65-33.
فرجی، مرتضی و شاکری‌سیاوشانی، آزاده (1391). بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران (با رویکرد محیط کلان). پژوهشنامه بازرگانی، 16(63)، 220-193.
فرجی، مرتضی؛ علی‌دادی، یاسر و لطفی، احمد (1390). کانال‌های توزیع فرش در جهان و کیفیت حضور ایرانیان در آن. بررسی‌های بازرگانی، 47.
فیض، داود؛ عارفی، امین و کهیاری‌حقیقت، امین (1395). تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 8(16)، 185-209.
ملکی‌مین‌باش‌رزگاه، مرتضی و کهیاری‌حقیقت، امین (1395). بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (موردمطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان). نوآوری و ارزش‌آفرینی، 5 (9)، 123-135.
مهرمنش، حسن (1396). بررسی راهبردهای توسعه توان رقابتی صنعت فرش کشور. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9(33)، 193-226.
میرزاامینی، سیدمحمدمهدی؛ یزدانی، ناصر؛ رحیم­پور، شهدخت؛ حنیفی، یاسر و داودیان‌پور، پرویز (1392). ارزیابی راهکارهای راه‌اندازی تجارت الکترونیک فرش دستباف در ایران. گلجام، 9(23)، 69-60.
میرواحدی، سیدسعید؛ طغرایی، محمدتقی و سنجریان، زهرا (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه‌ی صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان). بررسی‌های بازرگانی، 14(77)، 29-39.
ناصری، زهرا؛ نوروزی، علیرضا؛ فهیم‌نیا، فاطمه و مانیان، امیر (1396). بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه‏‌ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 7(1)، 280-303.
یزدانی، ناصر (1394). ارزیابی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(1)، 43-58.
Refrences
Aalto, J., & Valtanen, J. (2018). Developing an Instagram marketing service: content marketing on Instagram.‏
AbbasiEsfanjani, H. (2018). Designing a Commercialization Model for Academic Research by Modeling Structural Equations of Partial Least Squares (SEM-PLS). Journal of Business, 21 (82), 33-65. (in Persian)
Ahadi, Peri., & Saberian, Fatemeh. (2021). A Comparative Study of the Impact of Using Content Marketing on Social Networks and Traditional Marketing on Consumer Behavior (Case Study: Life Insurance). Consumer Behavior Studies, 8 (2), 200-215. (in Persian)
Akbari, Hamid; Varei Yazdani, Badruddin, Yaghoubi, Noor Mohammad (2019), Structural Equation Modeling, Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management Implementation Process (Research Sample: Zahedan Municipality), Strategic Organizational Knowledge Management, 2 (4), 77-102. (in Persian)
Amiri sardari, Z., Shihaki tash, M., Roshan, A. (2020). investigate and Classify the Most Important Effective Components of P7 Marketing Mix on Demand for handmade Carpets (Case Study of Sistan Handmade Carpets). goljaam. 2020; 15 (36), 65-86. (in Persian)
Aref Manesh, Z., Ansari Samani, H., Zarei Alvandi, S.. (2020). Investigating the effect of market entry order and strategic orientations on the company's financial performance. Business Management Explorations, 12 (23), 59-83. doi: 10.29252 / bar.2020.11184.2920 (in Persian)
Baltes, L. P. (2015). Content marketing-the fundamental tool of digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V8(2), 111.‏
Baluchi, H., & Nematollahi, M. (2021). Investigating the role of cultural intelligence of hand-woven carpet sellers in tourism development by modifying regrets of purchase and fair pricing approach. Consumer Behavior Studies, 8 (1), 105-132. (in Persian)
Bu, Y., Parkinson, J., & Thaichon, P. (2021). Digital content marketing as a catalyst for e-WOM in food tourism. Australasian Marketing Journal29(2), 142-154.‏
CMI (2015). (Content marketing Institute, https://contentmarketinginstitute.com/ content marketing.
Costill, A. (2015). What works in content marketing: Case studies & tools for success. Search Engine Journal.
Du Plessis, C. (2017). The role of content marketing in social media content communities. South African Journal of Information Management19(1), 1-7.‏
Efati, F., Yaghoubi, Noor, M. (2019). Behavioral approach to identifying and ranking the determinants of acceptance of electronic cooperation in Sistan and Baluchestan University. Iranian Public Management Studies, 2 (2), 47-67. (in Persian)
Faraji, M., & Shakeri Siavoshani, A. (2012). Investigating the effective factors in the development of Iranian handmade carpet exports (with macro-environment approach). Journal of Commerce, 16 (63), 193-220. (in Persian)
Faraji, M., Ali Dadi, Y., & Lotfi, A. (2011). Carpet distribution channels in the world and the quality of Iranians' presence in it. Business Reviews, (47).
Feyz, D., Arefi, A., & Kahyari Haghighat, A. (2016). The effect of the attractiveness of celebrities and the effectiveness of advertising. Business Management Explorations, 8 (16), 185-209. (in Persian)
Geng, R., Wang, S., Chen, X., Song, D., & Yu, J. (2020). Content marketing in e-commerce platforms in the internet celebrity economy. Industrial Management & Data Systems.‏
Khusainova, D. (2015). Effectiveness of content marketing for photographers (Doctoral dissertation, MA thesis, Masaryk University, Czech Republic).‏
Krishnaprabha, S., & Tarunika, R. (2020). An Analysis on building Brand Awareness through Digital Marketing Initiatives. International Journal of Research in Engineering, Science and Management3(7), 266-270.‏
Luqmani, A., Leach, M., & Jesson, D. (2017). Factors behind sustainable business innovation: The case of a global carpet manufacturing company. Environmental Innovation and Societal Transitions24, 94-105
Maleki Min Bash, M., & Kahyari, A. (2015) Ray Haghighat, Amin; (2016). Investigating the Impact of Marketing Innovation on Competitive Business Strategy (Case Study: Auto Parts Cluster in Industrial Towns of Semnan Province. Innovation and Value Creation, 2, 5 (9), 123-135. (in Persian)
Mehrmanesh, H. (2017). Investigating the competitive development strategies of the country's carpet industry. Journal of Agricultural Economics Research, 9 (33), 193-226. (in Persian)
Mirvahedi, S. S., Toghraei, M. T., & Senjarian, Z. (2015). Identifying the effective factors on identifying entrepreneurial opportunities for exporting Iranian handmade carpets (Case study: Isfahan handmade carpets). Business Reviews, 14 (77), 29-39. (in Persian)
Mirza Amini, S. M. ., Yazdani, N., Rahimpour, Sh., Hanifi, Y., & Davoudianpour, P. (2013). Evaluation of strategies for launching e-commerce of handmade carpets in Iran, Goljam, 9 (23), 69-90. (in Persian)
Mohammadi, Z., Ismailpour, M., Hamidianpour, F. (2020). The impact of entrepreneurship and market orientation on the effectiveness of marketing through marketing capabilities in small and medium businesses. Business Management Explorations, 12 (23), 339-364. (in Persian)
Naseri, Z., & Noruzi, A. (2018). Content marketing process model: a meta-synthesis of the literature. Webology, 15(1), 8-18. (in Persian)
Naseri, Z., Norouzi, A., Fahimnia, F., & Manian, A. (2017). Content Marketing: Identifying the basic components and dimensions in order to provide a conceptual model. Journal of Library and Information Science, 7 (1), 280-303. (in Persian)
Pektas, S. Y., & Hassan, A. (2020). The effect of digital content marketing on tourists’ purchase intention. Journal of Tourismology6(1), 79-98.‏
Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet Harvard business review. March, pp62-78. Retrieved July20, 2007.‏
Pulizzi, J. (2013). Epic content marketing: How to tell a different story, break through the clutter, and win more customers by marketing less. McGraw-Hill Education.‏
Pulizzi, J., & Barrett, N. (2009). Get content get customers-Turn Prospects into buyers with content marketing. Saxena NSB Management Review2(2), 98-100.‏
Rancati, E., & Gordini, N. (2014). Content marketing metrics: Theoretical aspects and empirical evidence. European Scientific Journal10(34).‏
Rezaei, Sh. (2017). Designing a revenue model for Iranian football clubs: with a grounded theory approach. Journal of Applied Research in Sports Management, 6 (3), 101-116. (in Persian)
Saeedi, N., & Haghshenas Kashani, F. (2011). Ranking of factors affecting the competitiveness of the country's carpet industry with fuzzy TOPSIS method. New Marketing Research.1 (1), 54-127. (in Persian)
Sanclemente-Téllez, J. C. (2017). Marketing and Corporate Social Responsibility (CSR). Moving between broadening the concept of marketing and social factors as a marketing strategy. Spanish journal of marketing-ESIC, 21, 4-25.
Shavandi, Z., & Mazrouei Nasrabadi, I. (2020). Explaining the benefits of cooperation-competition of Iran's hand-woven carpet industry. Business Management Explorations, 12 (23), 365-389. (in Persian)
Vinerean, S. (2017). Content marketing strategy. Definition, objectives and tactics. Expert Journal of Marketing, 5(2).
Yang, M., & Gabrielsson, P. (2018). The interface of international marketing and entrepreneurship research: review, synthesis, and future directions. Journal of International Marketing26(4), 18-37.‏
Yazdani, N. (2015). Evaluating Effectiveness of Internet-Based Advertising in Iranian Carpet Market, new marketing research journal. 5 (1), 43-58. (in Persian)
Yazdani, N. (2015). Evaluating the effectiveness of Internet advertising in the Iranian carpet market. Modern Marketing Research, 5 (1), 43-58. (in Persian)