بررسی تاثیر تخلفات اخلاقی برند بر احساس تنفر و خیانت ادراک شده مصرف کنندگان ایرانی و رفتارهای ناشی از آن در رسانه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.34785/J018.2022.592

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، به این جریان پژوهشی تعلق دارد و هدف از انجام آن بررسی تاثیر تخلفات اخلاقی برند بر احساس تنفر و خیانت ادراک شده مصرف‌کنندگان ایرانی و رفتارهای ناشی از آن در رسانه‌های اجتماعی است.
روش: این پژوهش کمّی، از لحاظ هدف کاربردی است و برحسب روش گردآوری داده‌ها میدانی محسوب می‌شود. جامعه هدف پژوهش حاضر را تمامی مصرف‌کنندگان شهر تهران تشکیل دادند. نمونه‌گیری با روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای صورت گرفت و تعداد حجم نمونه در نهایت 413 نفر بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد و تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد کمترین مربعات جزئی (PLS) انجام شد.
یافته‌ها: طبق نتایج پژوهش تخلفات اخلاقی انجام شده برند بر احساس تنفر و خیانت ادراک‌شده مصرف‌کننده تاثیرگذار است که این احساس تنفر و خیانت ادراک‌شده مصرف‌کننده بر قصد تحریم مصرف‌کننده و مشارکت وی در فعالیت‌های تحریمی در رسانه‌های اجتماعی تاثیر دارد. همچنین تنفر از برند مصرف‌کننده بر تولید محتوای منفی در رسانه‌های اجتماعی نیز تاثیرگذار است. اگرچه تاثیر احساس خیانت بر تولید محتوا در رسانه‌های اجتماعی رد شد ولی می‌توان گفت که خیانت ادراک شده با تاثیر بر تنفر ادراک شده به طور غیرمستقیم می‌تواند باعث افزایش تولید محتوا و مشارکت در تحریم مصرف‌کننده در رسانه‌های اجتماعی شود چرا که تاثیر خیانت ادراک شده بر تنفر ادراک شده نیز تائید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of brand moral violations on the feeling of hatred and betrayal of Iranian consumers and the resulting behaviors on social media

نویسندگان [English]

  • Faraz Sadegh Vaziri 1
  • Ali Shoja 2
  • Hamed Zaravandi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran. Iran.
2 Ph.D. candidate of Marketing Management, Faculty of Management, university of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. In BM, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
The present study purpose is to investigate the effect of brand moral violations on the perceived hate and betrayal of Iranian consumers and the resulting behaviors on social media.
Methodology
This quantitative research is applied in terms of purpose and is considered as a field in terms of data collection method. The target population of the present study was all consumers in Tehran. Sampling was done by two-stage cluster method and the sample size was 413 people. Standard questionnaires were used to collect data and data analysis was performed by structural equation modeling (SEM) with the partial least squares (PLS) approach.
Findings
According to the results of the research, brand moral violations affect the consumer's perceived hate and betrayal. This perceived consumer hate and betrayal affects the consumer's intention to boycott and his participation in sanctions activities on social media. Consumer brand hate also affects the production of negative content on social media. Although the impact of betrayal on content generation on social media has been ruled out, it can be argued that perceived betrayal by indirectly affecting perceived hate can increase content generation and participation in consumer boycotts on social media because the impact of perceived betrayal on hate Perceived is also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand moral violations
  • perceived hate
  • Perceived betrayal
  • Brand boycott
  • User generated content
دهدشتی‌شاهرخ، زهره؛ تابش مقدم، محمد و فتاح ناصرآباد، سجاد (1400). مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(4)، 160-190.
شجاع، علی و صادق وزیری، فراز (1397). تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(2)، 165-180.
شجاع، علی؛ صادق وزیری، فراز و ابراهیمی، الهام (1399). ارائه الگویی از علل و پیامدهای تنفر از برند کالاهای ایرانی. مدیریت بازرگانی، 12(1)، 3-23.
صادق‌وزیری، فراز؛ ابراهیمی، الهام و شجاع، علی (1400). تنفر از برند کالاهای ایرانی: آزمون یک الگویی مفهومی بومی از علل و پیامدهای تنفر از برند. تحقیقات بازاریابی نوین، 11(1)، 45-62.
عبدالهی، محمدحسن؛ زارعیان، حسین؛ غلامی، سجاد و ابوالحسینی، علی (1400). پیامدهای تنفر از برند در استفاده‌کنندگان از پوشاک ورزشی. مطالعات روانشناسی ورزشی، 10(36)، 275-292.
مکی‌زاده، وحید؛ آئین جمشید، سیاوش و سقائی، فرزانه (1397). تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(2)، 139-164.
موسوی، سید نجم‌الدین؛ شیخی‌زاده، ایوب و تقی‌پور، صابر (1400). نوع‌شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(4)، 1-20.
 
References
Abdollahi, M. H., Zareian, H., Gholami Torkesaluye, S., & Abolhoseini, A. (2021). Consequences of Brand Hatred in Users of Sportswear. Sport Psychology Studies, 10 (36), 275-292. (in Persian)
Baek, Y. M. (2010). To buy or not to buy: Who are political consumers? What do they think and how do they participate? Political Studies, 58, 1065-1086.
Baer, J. (2016). Hug your haters: How to embrace complaints and keep your customers. New York: Portfolio/Penguin.
Banerjee, S., & Goel, P. (2020). Party brand hate in political market: antecedents and consequences, Asian Journal of Political Science, 28 (2), 97-121.
Basci, E. (2014). A revisited concept of anti-consumption for marketing. International Journal of Business and Social Science, 5(7), 160-168.
Brown, T. J., & Dacin, P. A. (1997). The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses. Journal of Marketing, 61 (1), 6884.
Bryson, D., Atwal, G., & Hulten, P. (2013). Towards the conceptualization of the antecedents of extreme negative affect towards luxury brands. Qualitative Market Research, 16 (4), 393-405.
Bryson, D., & Atwal, G. (2018). Brand hate: the case of Starbucks in France, British Food Journal, 121 (1), 172-182.
Carr, D.J., Gotlieb, M.R., & Shah, D. V. (2012). Examining overconsumption, competitive consumption, and conscious consumption from 1994 to 200 disentangling cohort and period effects. Annals AAPSS.
Carroll, A. B., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17 (2), 79–89.
Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance. The Academy of Management Review, 17.
Chen, J. (2010). The moral high ground: Perceived moral violation and moral emotions in consumer boycotts (Unpublished doctoral dissertation). University of Oregon, Eugene, Oregon, United States.
Dehdashti Shahrikh, Z., Tabesh Moghadam, M., fatah naserabad, S. (2022). The Effect of Customer Word of Mouth Advertising on Purchase Intention In Social Networks. Consumer Behavior Studies Journal, 8(4), 160-190. (in Persian)
Elangovan, A. R., & Shapiro, D. L. (1998). Betrayal of trust in organizations. Academy of Management Review, 23, 547–566.
Fitness, J. (2000). Anger in the workplace: An emotion script approach to anger episodes between workers and their superiors, co-workers and subordinates. Journal of Organizational Behavior 21(2): 147-162.
French, P.A. (1984). collective and Corporate Responsibility. New York, Colombia University Press.
Friedman, M. (1999). Consumer Boycotts: Effecting Change through the Marketplace and the Media. New York: Routledge.
Godes D., & Mayzlin, D. (2004). Using Online Conversations to Study Word-of-Mouth Communication. Marketing Science, 23(4), 545-560.
Grappi S., Romani, S., Zarantonello, L., Bagozzi R.P. (2015). The revenge of the consumer! How brand moral violations lead to consumer anti-brand activism? Journal of Brand Management, 22 (8), 658-672.
Grappi, S., Romani, S., & Bagozzi, R.P. (2013). Consumer response to corporate irresponsible behavior: Moral emotions and virtues. Journal of the Business Research 66(10): 1814-1821.
Gregoire, Y., & Fisher, R. J. (2008). Customer betrayal and retaliation: When your best customers become your worst enemies. Journal of the Academy of Marketing Science, 36 (2), 247–261.
Gregoire, Y., Tripp, T., & Legoux, R. (2009). When customer love turns into lasting hate: the effects of relationship strength and time on customer revenge and avoidance. Journal of Marketing, 73, 18-32.
Haidt, J. (2003). The moral emotions. In R. J. Davidson, K. R. Sherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), Handbook of affective sciences (pp. 852–870) Oxford: Oxford University Press.
Hegner, S. M., Beldad, A. D., & Kamphuis op Heghuis, S. (2014), How company responses and trusting relationships protect brand equity in times of crises, Journal of Brand Management, 21 (5), 429-445.
Hegner, S., Fetscherin, M., & Van Delzen, M. (2017). Determinants and outcomes of brand hate. Journal of Product & Brand Management, 26(1), 13-25.
Hirschman, A.O. (1970). Exit, voice and loyalty – responses to decline in firms. Organisations and States, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Jamali, D., Mirshak, R., (2007). Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context.  Journal of Business Ethics, Vol 72, pp 243˚ 262.
John, A., & Klein, J. (2003). The Boycott Puzzle: Consumer Motivations for Purchase Sacrifice. Management Science, 49(9), 1196-1209.
Jones, W., & Burdette, M. P. (1994). Betrayal. In A. L. Weber & J. H. Harvey (Eds.), Perspectives on close relationships (pp. 243-262). Boston: Allyn & Bacon.
Joskowicz-Jabloner, L., & Leiser, D. (2013). Varieties of trust-betrayal: Emotion and relief patterns in different domains. Journal of Applied Social Psychology, 43, 1799–1813.
Klein, J. and Dawar, N. (2004), Corporate social responsibility and consumers' attributions and brand evaluations in a product–harm crisis, International Journal of Research in Marketing, 21 (3), 203-217.
Klein, J. G., Smith, N. C., & John, A. (2004). Why We Boycott: Consumer Motivations for Boycott Participation. Journal of Marketing, 92-109.
Kotler, P. and Keller, K. (2014) Marketing Management. 15th Edition, Prentice Hall, Saddle River.
Koehler, J. J., & Gershoff, A. D. (2003). Betrayal aversion: When agents of protection become agents of harm. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 90, 224–226.
Kozinets, R. V., & Handelman, J. (1998). Ensouling Consumption: A Netnographic Exploration of the Meaning of Boycotting Behavior. Advances in consumer research, 25(1), 475-480.
Ma, L. (2018). Public Relations Review, https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.04.009
Makkizadeh, V., AeinJamshid, S., & Saghaee, F. (2018). The Impact of Personal Context on Brand Hate and Its Outcomes (Case Study: Iran’s Automotive Industry). New Marketing Research Journal, 8 (2), 139-164. (in Persian)
Martin, W. C., & Lueg, J. E. (2013)."Modeling Word-of-Mouth Usage.  Journal of Business Research, 801-808.
Mousavi, S., sheikhizade, A., Taghipour, S. (2022). Brand hate typology in mobile phone users (Case study by students of Khorramabad universities). Consumer Behavior Studies Journal, 8(4), 1-20. (in Persian)
Oliver, R.L. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. Journal of Marketing Research, 17, 460-469. 
Opotow, S. (2005). Hate, confl ict, and moral exclusion. In R. J. Sternberg (Ed.), the psychology of hate (pp. 121–153). Washington, DC: American Psychological Association.
Presi, C., Saridakis, C., & Hartmans, S., (2014). User-generated content behaviour of the dissatisfied service customer. European Journal of Marketing, Vol. 48 Iss 9/10 pp. 1600 – 1625.
Romani, S., Grappi, S., Zarantonello, L. & Bagozzi, R. (2015). The revenge of the consumer! How brand moral violations lead to consumer anti-brand activism? Journal of Brand Management, 22 (8), 658–672.
Rozin, P., Lowery, L., Imada, S., & Haidt, J. (1999). The CAD triad hypothesis: A mapping between three moral emotions (contempt, anger, disgust) and three moral codes (community, autonomy, divinity). Journal of Personality and Social Psychology, 76(4), 574–586.
Sadegh vaziri, F., Ebrahimi, E., shoja, A. (2021). Iranian Products Brand Hate: Testing an Indigenous Conceptual Pattern of Causes and Consequences of Brand Hate. New Marketing Research Journal, 11(1), 45-62. (in Persian)
Sen, S., Gurhan-Canli, Z., & Morwitz, V. (2001). Witholding Consumption: A Social Dilemma Perspective on Consumer Boycotts. Journal of Consumer Research, 28(3), 399.
Shoja, A., & Sadeghvaziri, F. (2018). Brand Hate: Analysis of Determinants and Outcomes of Brand Hate. New Marketing Research Journal, 8 (2), 189-204. (in Persian)
Shoja, A., & Sadeghvaziri, F., Ebrahimi, E. (2020). Developing a Framework of Causes and Consequences of Hatred for Iranian Product Brands. Journal of business management, 12 (1), 3-23. (in Persian)
Sigala, M. (2008). E-service quality and web 2.0: expanding quality models to include customer participation and Intercustomer support. The Service Industries Journal, 49 (10), 1341-1358.
Smith, N. C. (1990). Morality and the Market: Consumer Pressure for Corporate Accountability. London: Routledge.
Smith, N. C. (2005). Consumer Activism: Boycotts, Brands and Marketing Communications. Advances in Consumer Research, 32,494-494.
TabatabaieNasab, S. M., & Abikari, M. (2014). Surveying the Effect of Cognitive Distortions on Negative Emotions of Consumer Toward Brands and Their Behavioral Attitudes. Commercial Strategies, 21 (4), 19-32. (in Persian)
Ward, J. C., & Ostrom, A. L. (2006). Complaining to the masses: The role of protest framing in customer-created complaint web sites. Journal of Customer Research, 33, 220–230.
Zarantonello, L., Romani, S., Grappi, S., & Bagozzi, R. (2016). Brand hate. Journal of Product & Brand Management, 25(1), 11-25. 55.
Zarantonello, L., Romani, S., Grappi, S., & Fetscherin, M. (2019).  Trajectories of brand hate. Journal of Brand Management, 25, 549–560.