قواعد حاکم بر قصد مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع‌سپاری بازاریابی براساس رویکرد تئوری مجموعة راف( مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان برند موتوسل)

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

2 دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

جمع سپاری فرصتی برای تعامل با گروه های زیادی از مصرف کنندگان بالقوه ایجاد می کند. همچنین پیشرفت در تکنولوژی و رسانه های اجتماعی توسعه سریع رقابتهای جمع سپاری را به عنوان یکی از مفاهیم نوآوری باز در زمینه بازاریابی تسهیل نموده است. در رقابتهای جمع سپاری، همواره تلاش بر این است که بتوان مشارکت کنندگان را ترغیب به افزایش مشارکت نمود و پاسخهای رفتاری کاربران را پیش بینی کرد. از این رو هدف اصلی این پژوهش استخراج قواعد حاکم بر مشارکت کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی است. در راستای نیل به هدف پژوهش، روش پیشنهادی استفاده از تئوری مجموعة راف است. در این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان متغیرهای شرطی و تصمیم گیری شناسایی شدند و مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس مدل در شرایط واقعی و برای مصرف کنندگان برند موتوسل آزمون شد و داده های مورد نیاز جهت استخراج قوانین از 344 نفر از شرکت کنندگان در رقابت جمع سپاری جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار Rosetta تحلیل گردید. به کمک نظریه مجموعه های راف 39 قانون منطقی استخراج شدند که اغلب آنها جامع و دقیق نبودند. سرانجام 7 قاعده با بیشترین میزان پوشش و دقت و بر اساس سایر قواعد اعتبارسنجی استخراج شدند. نتایج کلی حاکی از آن است که ساختار وظیفه طراحی شده، مدیریت جمع، تکنولوژی مورد استفاده در رقابت جمع سپاری و ارزیابی نتایج از مهمترین ابعاد تأثیرگذار در مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rules Governing the Behavioral Intentions of Instagram Users to Participate in Marketing Crowdsourcing Contest based on the Ruff Set Theory (Case study: Motosel consumers)

نویسندگان [English]

  • nasrin mahavarpour 1
  • Masoume Hoseinzade Shahri 2
  • neda abdolvand 3
  • mohammad ali babaei 1
1 alzahra university.tehran.iran
2 alzahra university , tehran , iran
3 alzahra university.tehran.iran
چکیده [English]

Crowdsourcing creates an opportunity to interact with large groups of potential consumers. Advances in technology and social media have facilitated the rapid development of crowdsourcing as one of the concepts of open innovation and value creation in marketing. In crowdsourcing contests, it is important to increase crowd participation and predict users' behavioral responses. Therefore, the main purpose of this study is to extract the rules governing the behavioral intention of Instagram users to participate in marketing crowdsourcing contests. In order to meet the purpose of the research, the proposed is Ruff set theory. At first, based on literature review and interviews with experts, conditional and decision-making variables identified and a conceptual model of the research has designed. Then, the research model was empirically tested using online survey data from 344 participants in a crowdsourcing contest for Motosel's consumers and analyzed through Rosetta software to extract rules. Considering a coverage and accuracy indexes introduced in rough set theory 7 rules has been selected from 39 initial rules. The results of the study showed that the main effective factors on Instagram user participation in crowdsourcing contests are task structure, crowd management, technology, and outcomes evaluation. This study has significant implications for organizations to effectively implement crowdsourcing contests and provides strategic guidance to promote user participation in these open-innovation contests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing crowdsourcing contests
  • consumer participation
  • Social networks
  • Ruff set theory (RST)
احدی، پری؛ حقدادی، الهام و صابریان، فاطمه (1399). ارزیابی تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری تصویرذهنی مقصد با بهره‌گیری از نظریه مجموعه‌های راف. مدیریت بازرگانی، 12(2)، 455-476.
چیت‌سازان، هستی؛ داوری، علی و جلالی، محمد (1397). ارزیابی عوامل مؤثر بر ظرفیت تاب‌آوری کسب‏‌و‏‏کارهای کوچک و متوسط (موردمطالعه: قطعه‏‌سازان صنعت خودرو).  توسعه کارآفرینی، 11(3), 421-440.‎
    حقیقی‌نسب، منیژه؛ احدی، پری و حقدادی، الهام (1399). تأثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف‌کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده. 7(1)، 22-46.
    کریمی علویجه، محمدرضا و بخشی، محمد (1396). شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه‌ای در بستر شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: شبکه اینستاگرام شرکت دیجی‌کالا). مدیریت فناوری اطلاعات، 9(3 ), 587-612.
     ماه‌آورپور، نسرین؛ سجادیان، فاطمه و حقیقی‌نسب، منیژه (1400). استخراج قوانین حاکم بر قصد استفاده کاربران ایرانی از اپلیکیشن‌های گردشگری موبایل با استفاده از عوامل فردی مبتنی بر تئوری مجموعه راف.‎گردشگری و توسعه، 7(4)، 83-100.
محمدشفیعی، مجید؛ رحمت‌آبادی، یزدان و سلیمان‌زاده، امید (1398). تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‌های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1)، 105-124.
    یاوری فر، بابک؛ محمودی، میمند؛ کربمی، اوژن و خادمی، سیدموسی (1398). طراحی مدل هوشمندی بازاریابی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری (مطالعه موردی صنعت خودرو داخلی). آینده‌پژوهی مدیریت، 30(116), 31-56.
 
Acar, O. A. (2018). Harnessing the creative potential of consumers: money, participation, and creativity in idea crowdsourcing. Marketing Letters29(2), 177-188.
Afuah, A. and Tucci, C. L. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review, 37, pp. 355-375.
Ahadi, P., Haghdadi, E., Saberian, F. (2020). Evaluation of the Impact of the Quality of TourismInformation on social media on the Formation of the Mental Image of Destination Using Rough Sets Theory.Journal of Business Management, 12(2), 455-476. (In Persian)
Archak, N. (2010). Money, glory and cheap talk: Analyzing strategic behavior of contestants in simultaneous crowdsourcing contests on TopCoder. com. In Proceedings of the 19th international conference on world wide web (pp.21–30). Raleigh, North Carolina, USA.
Bakici, T. (2020). Comparison of crowdsourcing platforms from social-psychological and motivational perspectives. International Journal of Information Management, 54, 102121.
Barbier, G., Zafarani, R., Gao, H., Fung, G., & Liu, H. (2012). Maximizing benefits from crowdsourced data. Computational and Mathematical Organization Theory, 18(3), 257-279.
Beard. N. (2013). How to Use Crowdsourcing for Content Marketing Inspiration. TopRank® Online Marketing. Retrieved October 21, 2013, from http://www.toprankblog.com/2013/09/crowdsourcing-as-content-inspiration/
Bidar, R., ter Hofstede, A., & Sindhgatta, R. (2020). Destructive Domination in Crowdsourcing.
Boudreau, K., Waeyenberge, L., Viaene, N., & Moens, M. (2012) Field evidence on individual behavior & performance in rank-order tournaments. Harvard Business School.
Brabham, D. C. (2012). Motivations for participation in a crowdsourcing application to improve public engagement in transit planning. Journal of Applied Communication Research, 40(3), 307–328.
Breithut, J. (2011), “Pril-Wettbewerb endet im PR-Debakel”, [WWW Document], Spiegel, Hamburg, available at: www.spiegel.de/netzwelt/web/virale-werbefallen-pril-schmeckt-nach-haehnchen-a756532.html (accessed April 12, 2011).
Buettner, R. (2015, January). A systematic literature review of crowdsourcing research from a human resource management perspective. In 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 4609-4618). IEEE.
Camacho, N., Nam, H., Kannan, P. K., & Stremersch, S. (2019). Tournaments to crowdsource innovation: The role of moderator feedback and participation intensity. Journal of Marketing83(2), 138-157.
Chitsazan, H., Davari, A., & Jalali, M. (2018). Assessing Factors Affecting Small and Medium Enterprises' Resilience Capacity (A study of Automotive Suppliers). Journal of Entrepreneurship Development, 11(3), 421-440. (in Persian)
Cooke, M., & Buckley, N. (2008). Web 2.0, social networks and the future of market research. International Journal of Market Research, 50(2), 267-292.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
Dawson, R., & Bynghall, S. (2011). The rise of crowdsourcing. Getting Results From Crowds: The definitive guide to using crowdsourcing to grow your business. Advanced Human Technologies Inc, 9-12.
De Mattos, C. A., Kissimoto, K. O., & Laurindo, F. J. B. (2018). The role of information technology for building virtual environments to integrate crowdsourcing mechanisms into the open innovation process. Technological Forecasting and Social Change, 129, 143-153
Erickson, L. B. (2013). Hanging with the right crowd: Crowdsourcing as a new business practice for innovation, productivity, knowledge capture, and marketing.
Faullant, R.Fueller, J. and Hutter, K. (2017), "Fair play: Perceived fairness in crowdsourcing competitions and the customer relationship-related consequences", Management Decision, 55(9), 1924-1941.
Faullant, R. and G. Dolfus (2017). "Everything community? Destructive processes in communities of crowdsourcing competitions." Business Process Management Journal, 23(6), 1108-1128.
Feller, J., Finnegan P., Hayes, J. and O'Reilly, P. (2012). Orchestrating’ sustainable Crowdsourcing: A characterization of solver brokerages. Journal of Strategic Information Systems, 21, 216-232.
Frey, K., Lüthje, C., & Haag, S. (2011). Whom should firms attract to open innovation platforms? The role of knowledge diversity and motivation. Long Range Planning, 44(5-6), 397-420.
Füller, J. (2010). Refining virtual co-creation from a consumer perspective. California management review52(2), 98-122.
Gatautis, R., & Vitkauskaite, E. (2014). Crowdsourcing application in marketing activities. Procedia-Social and Behavioral Sciences110, 1243-1250.
Ghezzi, A., Gabelloni, D., Martini, A., & Natalicchio, A. (2018). Crowdsourcing: a review and suggestions for future research. International Journal of Management Reviews20(2), 343-363.
Haghighi Nasab, M., Ahadi, P., & Haghdadi, E. (2020). The impact of Social bonds on consumer responses to advertising on social networks. Consumer Behavior Studies Journal, 7 (1), 22- 46. (in Persian)
Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine14(6), 1-4.
Howe, J. (2008). Crowdsourcing: How the power of the crowd is driving the future of business. Random House.
Jain, R. (2010, August). Investigation of Governance Mechanisms for Crowdsourcing Initiatives. In AMCIS (p. 557).
Karimi Alavijeh, M. R., & Bakhshi, M. (2017). Determining influential users in social networks (the case of: word of mouth on digikala company instagram page). Journal of Information Technology Management, 9(3), 587-612. (in Persian)
Kaufmann, N., Schulze, T., & Veit, D. (2011). More than fun and money. worker motivation in crowdsourcing – A study on mechanical turk. In The 17th Americas  Conference on Information Systems . Detroit, Michigan
Kirby, J. (2013). Creative That Cracks the Code.(cover story). Harvard business review, 91(3), 86-89.
Kosonen, M., Gan, C., Vanhala, M. and Blomqvist, K. (2014). User motivation and knowledge sharing in idea crowdsourcing. International Journal of Innovation Management. 18(05), 1450031.
Kulkarni, A., Gutheim, P., Narula, P., Rolnitzky, D., Parikh, T. and Hartmann, B. (2012). Mobileworks: designing for quality in a managed crowdsourcing architecture. IEEE Internet Computing. 16, 28-35.
Lakhani, K. R., & Panetta, J. A. (2007). The principles of distributed innovation. Innovations: technology, governance, globalization, 2(3), 97-112.
Lampel, J., Jha, P.P. and Bhalla, A. (2012). Test driving the future: how design competition are changing innovation. Academy of Management Perspectives. 26, 71-85.
Lee, C. K., Chan, C. Y., Ho, S., Choy, K. L., & Ip, W. H. (2015). Explore the feasibility of adopting crowdsourcing for innovative problem solving. Industrial Management & Data Systems.
Liu, T.X.; Yang, J.; Adamic, L.A.; Chen, Y.(2014). Crowdsourcing with All-Pay Auctions: A Field Experiment on Taskcn. Management Science, 48, 1–4.
Liu, Y. and Y. M. Liu (2019). "The effect of workers' justice perception on continuance participation intention in the crowdsourcing market." Internet Research ,29(6), 1485-1508.
Lorenzo-Romero, C., & Constantinides, E. (2019). On-line Crowdsourcing: Motives of Customers to Participate in Online Collaborative Innovation Processes. Sustainability, 11(12), 3479.
Mack, T. and C. Landau (2020). "Submission quality in open innovation contests - an analysis of individual-level determinants of idea innovativeness." R & D Management, 50(1), 47-62.
Mahavarpour, N., Hoseinzadeh Shahri, M., Babaei Zakilaki, M. A., & Abdolvand, N. (2021). Participation in the crowdsourcing of marketing activities with a dynamic approach. Iranian Journal of Management Studies. Advance online publication.
Mahavarpour, N., Sajadian, F., & Haghighinasab, M. (2019). Extracting the rules governing the behavioral intentions of Iranian users of Mobile Tourism Applications using individual factors based on the Rough Set theory. Tourism and Development ,7(4), 83-100. (in Persian)
Malone, T. W., Laubacher, R., & Dellarocas, C. (2010). Harnessing crowds: Mapping the genome of collective intelligence. MIT Sloan School Working Paper.
Martini, A., Massa, S., & Testa, S. (2014). Customer co-creation projects and social media: The case of Barilla of Italy. Business horizons57(3), 425-434.
Mention, A. L., Barlatier, P. J., & Josserand, E. (2019). Using social media to leverage and develop dynamic capabilities for innovation. Technological Forecasting and Social Change, 144, 242-250.
Mohammad Shafiee, M., Rahmatabadi, Y., & Soleymanzadeh, O. (2019). The impact of social networks marketing communication on brand equity, relationship equity and customer responses. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 105-124. (in Persian)
Mount, M., & Martinez, M. G. (2014). Social media: A tool for open innovation. California Management Review56(4), 124-143.
Nakatsu, R. T., Grossman, E. B., & Iacovou, C. L. (2014). A taxonomy of crowdsourcing based on task complexity. Journal of Information Science, 40(6), 823-834.
Nevo, D., Kotlarsky, J., & Nevo, S. (2012). New capabilities: can IT service providers leverage crowdsourcing?
Paik, J. H., Scholl, M., Sergeev, R., Randazzo, S., & Lakhani, K. R. (2020). Innovation Contests for High-Tech Procurement. Research-Technology Management, 63(2), 36-45.
Pawlak, Z. (1982), “Rough sets”, International Journal of Computer and Information Sciences, 11(5), 341-356.
Pènin, J. and Burger-Helmchen, T. (2011). Crowdsourcing of inventive activities: definition and limits. International Journal of Innovation and Sustainable Development. 5,246-263.
Perrow, C. (1967). A framework for the comparative analysis of organizations. American sociological review, 194-208.
Prpić, J., Shukla, P. P., Kietzmann, J. H., & McCarthy, I. P. (2015). How to work a crowd: Developing crowd capital through crowdsourcing. Business Horizons, 58(1), 77-85
Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J. H., McCarthy, I., & Pitt, L. (2016). Game on: Engaging customers and employees through gamification. Business Horizons, 59(1), 29—36.
Rosen, P. and Greve, R. (2012). The use of mobile devices as group wisdom support systems to support dynamic Crowdsourcing efforts.
Rouse, A. C. (2010). A preliminary taxonomy of crowdsourcing.
Ryan, R., & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67.
Salt, S. (2011), “How to lose fans & annoy advocates: the Moleskine story”, The Inc., Slingers, available at: www.theincslingers.com/2011/10/how-to-lose-fans-annoy-advocates-the-moleskine-story/ (accessed November 15, 2011).
Schenk, E., Guittard, C., & Pénin, J. (2019). Open or proprietary? Choosing the right crowdsourcing platform for innovation. Technological Forecasting and Social Change144, 303-310.
Schenk, E., & Guittard, C. (2011). Towards a characterization of crowdsourcing practices. Journal of Innovation Economics Management, (1), 93-107.
Sheykh, R., Souri, ME & Sajadian, F. (2018). Rough set theory (basic concepts, application and software). Shahroud University of Technology Publishers.
Sun, Y., Fang, Y., & Lim, K. H. (2012). Understanding sustained participation in transactional virtual communities. Decision Support Systems, 53(1), 12–22.
Sun, Y., Wang, N., Yin, C., & Zhang, J. X. (2015). Understanding the relationships between motivators and effort in crowdsourcing marketplaces: A nonlinear analysis. International Journal of Information Management35(3), 267-276.
Terwiesch, C., & Ulrich, K. T. (2009). Innovation tournaments: Creating and selecting exceptional opportunities. Harvard Business Press.
Thuan, N. H., Antunes, P., & Johnstone, D. (2018). A decision tool for business process crowdsourcing: ontology, design, and evaluation. Group Decision and Negotiation27(2), 285-312.
Toledo, L. A., & Leon, F. H. A. D. (2019). Crowdsourcing as production model that uses collective intelligence, the collaborative culture and the formation of communities. Innovation & Management Review.
Wang, S., & Dang, D. (2020). Incentive mechanism for the listing item task in crowdsourcing. Information Sciences, 512, 80-95.
Whitla, P. (2009). Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities. Contemporary Management Research, .15-28.
Yang, K. (2019). Research on Factors Affecting Solvers’ Participation Time in Online Crowdsourcing Contests. Future Internet, 11(8), 176.
yavarifar, B., Mahmudi Meymand, M., Karimi , O & Khademi , SM. (2019). Designing a Model for Marketing Intelligence Using Interpretive Structural Modeling Approach (Case Study of Internal Automotive Industry). Journal of future study management, 30 (1), 31- 56. (in Persian)
Zhao, Y., & Zhu, Q. (2012). Evaluation on crowdsourcing research: Current status and future direction. Information Systems Frontiers, 417-435.
Zhao, Y., & Zhu, Q. (2012). Exploring the motivation of participants in crowdsourcing contest. In The 33th International Conference on Information Systems (ICIS 2012). Orlando, Florida, USA. doi:10.1094/PDIS-11-11-0999-PDN
Zheng, H., Li, D., & Hou, W. (2011). Task design, motivation, and participation in crowdsourcing contests. International Journal of Electronic Commerce, 15(4), 57-88.
Zhu, H., Kock, A., Wentker, M., & Leker, J. (2019). How does online interaction affect idea quality? The effect of feedback in firm‐internal idea competitions. Journal of Product Innovation Management, 36(1), 24-40.
Ziarko, W. (1993). Variable precision rough set model. Journal of computer and system sciences, 46(1), 39-59.
Zupic Ivan . (2014) "Social Media as Enabler of Crowdsourcing" , Social Media in Human Resources Management., 243-255.
Zwass, V. (2010). Co-creation: Toward a taxonomy and an integrated research perspective. International journal of electronic commerce, 15(1), 11-48.