ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 عضو هیات علمی رشته مدیریت و کارآفرینی- دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران شهر بابلسر

3 استاد رشته مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

4 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

طبیعت بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری دانشگاهی در جامعه از طریق تبدیل دانش و تحقیقات به نوآوری و تولید کالاها و ارائه خدمات ایجاب می‌کند که اینکار از طریق تعامل و ارتباط نزدیک بین دانشگاه و جامعه عملیاتی شود. هدف تحقیق حاضر ارائه چهارچوب تبیین عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران و فروش خدمات آموزشی آن به جامعه است. بدین منظور پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان به ارزیابی، بومی‌سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی ساعتی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک دیمتل شده است. یافته ها نشان داده‌اند که از بین 21 متغیر بومی منتخب مرتبط با بازاریابی و جذب مشتریان فناوری آموزشی در قالب چهار متغیر اصلی(سخت افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری و سازمان افزاری)، متغیرهای کتابها و محتویات آنها، و مهارتهای تدریس بعنوان اثرگذارترین، و متغیرهای شرکت های نوپا در مراکز رشد، مرکز ارتباط با صنعت، و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده‌اند در پایان توصیه شده است که بمنظور توفیق در بازاریابی و جذب تقاضای مشتریان فناوری آموزشی در دانشگاه مازندران، ضمن توجه به همه متغیرها، لازم است به متغیرهای علی مؤثر بر راه‌اندازی و تقویت مراکز کارآفرینی، نوآوری، انتقال فناوری و . . . حتی در تراز بین المللی متناسب با شاخه‌های مختلف علوم توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of A Framework of Effective Factors on Marketing, Customers Attraction and Commercialization of Educational Technology at University of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khorasani 1
  • Hassanali aghajani 2
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 3
  • Hamidreza Fallah Lajimi 4
1 PhD student, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Management and Entrepreneurship,, Faculty of Economics and Administrative Sciences,, University of Mazandaran
3 Full Professorof Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
4 Department of Management. Faculty of economics and Administrative Sciences. University of Mazandaran
چکیده [English]

The nature of marketing, customer acquisition, and commercialization of academic technology in society through the conversion of knowledge and research into innovation and the production of goods and the provision of services requires that this be done through close interaction and communication between academia and society. The purpose of this study is to provide a framework for explaining the factors affecting marketing, customer acquisition and commercialization of educational technology of University of Mazandaran and the sale of its educational services to the community. For this purpose, after reviewing the relevant thematic literature and extracting the main and sub-variables, using the opinions of 12 experts to evaluate, localize and determine and explain the variables extracted by the Fuzzy Saaty Delphi technique and determine the structural relationships between them using DEMATEL technique. Findings show that among the 21 selected localized variables related to marketing and customer acquisition of educational technology in the form of four main variables (Hardware, Software, Brainware and Organizationware), book variables and their contents, and teaching skills were as the most effective casual varriables, and the variables of start-ups in Incubators, Technology Transfer Office, and student education site in industry, have been the most effective dependend variables. Finally, in order to succeed in marketing and attracting the demand of educational technology customers in University of Mazandaran, while considering all varriables, it is requiring to attend the casual varriables on starting and supporting Entrepreneurship and Innovation Centers, Technology Transfer Office,... even at the International level suitable for different scientific disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • customers
  • technology
  • Education
  • Mazandaran University
عالی‌پور، علیرضا و عنایتی، ترانه (1396). تجاری‌سازی تحقیقات در دانشگاه‌های نسل چهارم. مطالعات میان‌رشته‌ای دانش راهبردی، 7(26)، 53-76. 
اصغرپور، سعید؛ شعبانعلی فامی، حسین و عالم بیگی، علی (1386). بررسی عوامل مؤثر در کار مرتبط با یادگیری، شاهدی از دانشجویان علوم کشاورزی دانشگاه تهران، تحقیق منتشرنشده، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.
آزاد، ناصر؛ محمدی‌پور، مجتبی و نقدی، بهمن (1397). چالش‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر بخش بازاریابی و مالی (موردمطالعه: پارک فناوری دانشگاه تهران).  اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 12(44)، 189-207.
بهبودی، مهدی؛ جلیلی، نازنین و موسی‌خانی، مرتضی (1390). ارزیابی نتایج تجاری‌سازی تحقیقات در ایران: یک مدل معادله ساختاری. مدیریت و کسب‌وکار بین‌المللی، 6(7)، 261-275.
بیژنی، مسعود؛ فلاح حقیقی، نگین؛ کرمی، غلامحسین و عسکری قدس، محمد (1394)، واکاوی ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینانه و عوامل پیش‌‌برنده و بازدارنده کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی (موردمطالعه: واحدهای منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی). پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 8(1)، 79-94.
برنایی، امیرحسین و قربانعلی، امیر (1387). تجاری‌سازی دانش؛ حلقه گمشده پژوهش و صنعت در کشور. فضای نانو، (16)،  22-23.
هاشم‌نیا، شهرام؛ عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید و ساکتی، پرویز (1388). بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه‌های صنعتی ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (52)، 1-21.
هوشمندی‌نیا، شهرزاد و نجفی‌زاده، نادره السادات (2017). آینده‌پژوهی فرایند تجاری‌سازی فناوری و روش‌های آن در فن بازار، بستر مبادلات نوآوری فناورانه. آینده‌پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت)، 28(11)، 19-40.
کریمی، معصومه؛ ناظم، فتاح و کریم زاده، صمد (1397). ارائه الگوی بومی تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران. توسعه آموزش جندی شاپور، 9(4)، 296-310.
خلیل، طارق (1392). مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه: ایزدی، داوود. اعرابی، سید محمد. چاپ هفتم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
لگزیان، محمد؛ مرتضوی، سعید و بخشی، فاطمه (1395). مطالعه کیفی دیدگاه صاحب‌نظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 3(3)، 89-117.
مهدیه، امید و کریمی، شعیب (1395). رابطه بین فلسفه بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها (موردمطالعه: شرکت‌های تولیدی صنعتی). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 3(3)، 1-21.
موسایی، احمد (1387). طراحی مدلی جهت تعیین فرصت‌ها و تجاری‎سازی آن‌ها در مراکز تحقیق‌وتوسعه. رشد فناوری، 4(14)، 13-21.
پژوهش جهرمی، امین (1396). مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی: رویکردی آمیخته (موردمطالعه: دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)، 9(2)، 265-286.
پژوهش جهرمی؛ امین، پورکریمی، جواد و اخوان، امیرناصر (1395). مدل مفهومی تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه‌ها؛ با تأکید بر عامل دروازه‌بان فناوری دانشگاهی. سیاست علم و فناوری، 8(3)، 53- 39.
سعیدی، احمد (1389). توسعه مدلی برای تخصیص منابع داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران، رویکرد آمیخته، موردمطالعه  دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
شاه‌آبادی، ابولفضل و خانی، زهرا (1390). تأثیر حقوق مالکیت فکری و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای جی 15. مجله راهبرد، 28، 79-115.
تقدیمی، توران؛ مشبکی اصفهانی، اصغر؛ صالحی امیری، رضا؛ نوابخش، مهرداد (1398). طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف‌کننده (موردمطالعه: تابلو نقاشی). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1)، 311-332.
تورنگ، سیدکمال و مدهوشی، مهرداد (1393). تعامل بین فشار علم و کشش بازار (تجاری‌سازی دانش) در شرایط اقتصاد تحریمی، دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، https://civilica.com/doc/309556
Aalipor, A., & Enayati, T. (2016). Commercialization of fourth generation university research, Science and Research Quarterly of Strategic Knowledge Interdisciplinary Studies, 7(26), 5-62. (In Persian)
Aghapour, S., Shaabanali Fami, H., & Alambeigi, A. (2007). The investigation of effective factors in work related learning, evidence from Tehran university agriscience students. Unpublished Research Report, University of Tehran, Faculty of Agricultural Economics and Development. (In Persian)
Archer, W., & Davison, J. (2008). Graduate employability: The views of employers. The Council for Industry and Higher Education, 1-20.
Azad, N., Mohammadpoor, M., & Naghdi, B. (2018). Challenges of commercialization of knowledge-based products with emphasis on marketing and finance (Case study: University of Tehran Technology Park. Journal of Financial Economy, 12 (44), 189-207. (In Persian)
Behboudi, M., Jalili, N., & Mousakhani, M. (2011). Examine the Commercialization Research Outcomes in Iran: A Structural Equation Model, Journal of International Business Administration, 6(7), 261-275, 2011. (In Persian)
Bijani, M., Fallah Haghighi, N., Karami, G. H., Asgari Ghods, M., & Zand, M. (2015). An Investigation of Entrepreneurial Psychological Characteristics and Driving Forces and Hampering Factors Affecting of Entrepreneurship in Colleges of Agriculture (The case of Branches 5 of Islamic Azad University). Agricultural Extension and Education Research. 8(1), 79-94. (In Persian)
Bornaei, A., & Ghorbanali, A. (2008). Knowledge commercialization; The missing link of research and industry in the country, Journal of Nano Space, (16), 22-23. (In Persian)
Chandel, S. S., & Agarwal, T. (2017). Review of current state of research on energy storage, toxicity, health hazards and commercialization of phase changing materials. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (67), 581-596.
Decter, M., Bennett, D., & Leseure, M. (2007). University to business technology transfer—UK and USA comparisons, Technovation, (27), 145–155.
Ellingsen, O. (2017). Commercialization within Advanced Manufacturing: Value Stream Mapping as a Tool for Efficient Learning, Norwegian University of Science and Technology, Procedia CIRP, (60), 374 – 379.
Guerrero, M., Cunningham, J. A., & Urbano, D. (2014). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom, Research Policy, 44(3), 748-764.
Hashemnia, S., Emadzade, M., Samadi, S., & Saketi, P. (2009). Investigating the factors affecting the specific incomes of academic research in Iranian industrial universities, Quarterly of Research and Planning in Higher Education, (52), 1-21. (In Persian)
Hosseini, J. F., Ansari, B., & Esmaeeli, S. (2011). Factors influencing commercialization of Nano and Biotechnology in agriculture sector of Iran, Journal of American Science, 7(4), 255-258.
Houmandinia, S., & Najafizade, N. (2017). Futurology of technology commercialization process and its methods in market technology, the platform of innovative technology exchanges, Publication of Management Futurology (Management Research), 28(11), 19-40. (In Persian)
Jameson, J., & O'Donnell, P. (2015). The Entrepreneurial University: A Unifying Theme for TU4Dublin. Stream1: Enterprise and Engagement, Higher Education in Transformation Conference, Dublin, 6.
Kalar, B., & Antoncic, B. (2015). The entrepreneurial university, academic activities and technology and knowledge transfer in four European countries, Technovation, 36 (37), 1-11.
Karimi, M., Nazem, f., & Karimzade, S. (2018). Presenting a local model of knowledge commercialization in the field of health in Tehran University of Medical Sciences. Journal of Jondi Shapour Education Development, Quartery of Study and Development of Education at Medical Science, 9 (4). 296-310. (In Persian)
Khalil, T. (2012). Technology management, the key to success in competition and wealth creation (Translated by: Arabi, S. M. & Izadi, D. (2004)). 7st. publication, Cultural Research Office. (In Persian)
Kuah, C.T., & Wong, K.Y. (2011). Efficiency assessment of universities through data envelopment analysis, Procedia Computer Science, (3), 499-506.
Lagzian, M., Mortazavi, S., & Bakhshi, F. (2016). Qualitatively studying comments of Higher Education Pundits about service marketing on Public Sector, Consumer Behavior Studies Journal, 3(3), 89-117. (In Persian)
Mahdieh, O., & Karimi, Sh. (2016). Relationship between marketing philosophy and companies performance (Case study: Production-Industrial Companies), Consumer Behavior Studies Journal, 3(3), 1-20. (In Persian)
Moosaei. A. (2008). Designing a model to identify opportunities and commercialize them in research and development centers. Roshd-E-Fannavari, 4(14), 13-21. (In Persian)
Pajuhesh Jahromi, A. (2017). Modeling Factors Affecting the Commercialization of Academic Research Achievements: A Mixed Approach (Case Study: Engineering Technical Faculties of Public Universities in Tehran), Industrial Management, 9(2), 265-286. (In Persian)
Pajuhesh Jahromi, A., Pourkarimi, J., & Akhavan, A. (2016). A Conceptual model of commercialization of university research achievements; Emphasizing the gatekeeper of academic technology, Journal of Science and Technology policy, 8(3), 39-53. (In Persian)
Perkmann, M., & Tartari, V. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations, Research Policy, 42(2), 423-442.
Rhoades, G., & Stensaker, B. (2017). Bringing Organisations and Systems Back Together: Extending Clark's Entrepreneurial University, Higher Education Quarterly, 71(2), 129–140.
Romero, F. (2015). University-Industry Relations and Entrepreneurship, 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2015, University of Genoa, Italy, 17-18.
Saeedi, A. (2010). Development of model for internal resource allocation in public universities of Iran, Mixed method approach. Case Study of Shahid Beheshti University. (Unpublished doctoral dissertation), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (In Persian)
Shah Abadi, A., & Khani, Z. (2010). The Impact of Intellectual Property Rights and Innovation on the Economic Growth of the G15 Countries. Journal of Development Strategy, (28), 79-115. (In Persian)
Shakeel, S.R., Takala, J., & Zhu, L.D. (2017). Commercialization of renewable energy technologies: A ladder building approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (78), 855-867.
Stefano, G. D., Gambardella, A., & Verona, G. (2012). Technology push and demand pull perspectives in innovation studies: Current findings and future research directions, Research Policy, 41(8), 1283-1295.
Taghdimi, T., Moshabbaki Esfahani, A., Salehi Amiri, R., & Navabakhsh, M. (2019). Designing export marketing pattern of cultural products with attention to Consumer Behavior (Case Study: Painting Panel), Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 311-332. (In Persian)
Tourang, S. K., & Madhoushi, M. (2015). Interaction between science push and market pull (knowledge commercialization) under sanction economy circumstances, 2th International Conference of Economic under Sanction Circumstances, Babolsar, Iran. (In Persian)
Trapero, J. R., Horcajada, L., Linares, J. J., & Lobato, J. (2017). Is microbial fuel cell technology ready? An economic answer towards industrial commercialization. Applied Energy, (185), 698-707.
Wynn, M. G., & Jones, P. (2017). Knowledge Transfer Partnerships and the entrepreneurial university, Industry and Higher Education, 31(1): 095042221770544.
Zeleny, M. (2012). High Technology and Barriers to Innovation: From Globalization to Relocalization, International Journal of Information Technology & Decision Making, 11(2), 441-456.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing, (53), 311–318.