طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشد مصرف محصولات تقلبی در ایران در سالهای اخیر به حدی گسترده بوده که بسیاری از تولیدکنندگان را با خطر نابودی مواجه کرده است. یکی از بهترین راه های مبارزه با محصولات تقلبی، جلوگیری از مصرف آن است. مطالعه حاضر نیز در همین جهت گام برمی دارد. بر این اساس در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات تقلبی و سپس طراحی مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی پرداخته می‌شود.
روش پژووهش از نوع کاربردی- توسعه ای است. از حیث شیوه اجرا هم از نوع پزوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. در فاز اول از روش کیفی جهت توسعه مدل مفهومی و سپس از روش کمی جهت آزمون مدل استفاده شد. نمونه آماری فاز کیفی تحقیق را 15 نفر از مصرف کنندگان پرمصرف چهار گروه کالاهای تقلبی (کفش ورزشی، عینک آفتابی، ادکلن و قطعات یدکی خودرو) و نمونه آماری پژوهش در فاز کمی را 1600 نفر از مصرف کنندگان توع تقلبی و اصلی چهار گروه کالا تشکیل می‌دهند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز در فاز کیفی از تحلیل تم و مدلسازی ساختاری تفسیری و در فاز کمی از تحلیل واریانس و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. خروجی مرحله کیفی پژوهش منتج به ارائه مدل مفهومی شد. در مدل مفهومی ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مبتنی بر محصول، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی، و شرایط و حالات خرید به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیرهای نگرش و تمایل به خرید محصول تقلبی به عنوان متغیر میانجی، متغیر تدوام خرید محصول تقلبی به عنوان متغیر وابسته و متغیر ادراک نسبت به کالای تقلبی نقش متغیر تعدیل گر را ایفا می کنند. یافته های فاز کمی پژوهش حاکی از نقش موثر تمامی چهار گروه متغیرهای پیش بین شامل ویژگی های فردی، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، و شرایط و حالات خرید بر نگرش، قصد خرید و تداوم خرید محصول تقلبی بودند. در این میان نقش ویژگی های فردی پر رنگ تر از سایر عوامل بود. همچنین نتایج نشان داد که ادراک نسبت به محصول تقلبی از متغیرهای پیش بین بر نگرش و قصد خرید محصولات تقلبی را به شکل معکوسی تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the behavior of consumers of counterfeit goods

نویسندگان [English]

  • Gholamhossain Khorshidi 1
  • Bahman Hajipour 2
  • Mehdi Jafarzadeh Kenari 3
1 Associate professor, Shahid Beheshti university
2 Associate professor, Shahid Beheshti university
3 -
چکیده [English]

Growth in the use of counterfeit products in the world is increasing rapidly. The main solution to counteracting counterfeit products is to prevent the use of counterfeit products by customers who deliberately or unknowingly purchase these products. The present research is also taking steps. Accordingly, in the present study, the factors affecting the behavior of the purchase of counterfeit products are identified.
The method of this research is a mixed method. In the first, a qualitative method was used to develop a conceptual model and then a quantitative method was used to test the model. The statistical sample of the qualitative research phase was comprised of 15 consumer consumers of four categories of counterfeit goods (sports shoes, sunglasses, colognes and spare parts for automobiles), and the sample in the quantitative phase was 1,600 consumers of counterfeit and original four commodity groups. Give To analyze the data in the qualitative phase, the analysis of the theme and ISM and in the quantitative phase, ANOVA and PLS were used.
The findings indicate the effective role of all four groups of predictive variables including individual characteristics, product features, cultural and social characteristics, and purchase conditions and scenarios on attitude, intent to purchase, and continued purchase of counterfeit products. Meanwhile, the role of individual attributes was more than other factors. The results also showed that perception of the counterfeit product moderates the effect of predictive variables on the attitude and intent to purchase counterfeit products in an inverse manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counterfeit product
  • main product
  • perception
  • attitude
  • persistence of counterfeit product purchase
ابراهیمی، عبدالحمید؛ جعفرزاده، مهدی و بزرگی، صابر (1391). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف کنندگان به خرید محصولات تقلبی برندهای لوکس، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، (6)، 34-1.

Aaker, D. (1991). "Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name", New York: The Free Press.
Albers-Miller, N.D. (1999). Consumer misbehavior: Why people buy illicit goods. Journal of Consumer Marketing. 16(3): 273–87. Ang, S. H., Cheng, P. S., Lim, E. A., & Tambyah, S. K. (2001). Spot the difference: consumer responses towards counterfeits. Journal of consumer Marketing.
Ateşoğlu, İ., & Erdoğan, H. H. (2009). Hazır giyim işletmelerinde marka taklitçiliğinin işletmeler üzerine etkisi. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(2), 43-49.
Bian, Q., & Forsythe, S. (2012). Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison, Journal of Business Research 65: 1443–1451. Bloch, P. H., Bush, R. F., & Campbell, L. (1993). Consumer ―accomplices‖ in product counterfeiting: a demand side investigation. Journal of consumer marketing. Chaudhrya, P., Cordellb, V., & Zimmermanc, A. (2005). Modelling anti-counterfeiting strategies in response to protecting intellectual property rights in a global environment. The Marketing Review, 5(1), 59-72. Chiou, J. S., & Shen, C. C. (2006). The effects of satisfaction, opportunism, and asset specificity on consumers' loyalty intention toward internet portal sites. International Journal of Service Industry Management. Cordell, V. V., Wongtada, N., & Kieschnick Jr, R. L. (1996). Counterfeit purchase intentions: role of lawfulness attitudes and product traits as determinants. Journal of Business Research, 35(1), 41-53. De Matos, C. A., Ituassu, C. T., & Rossi, C. A. V. (2007). Consumer attitudes toward counterfeits: a review and extension. Journal of consumer Marketing.
Doaei, HA., & Hassanzadeh, JF. (2010). Comparative Comparison of Consumer Attitudes to Global Clothing Brands (Case Study: Comparison of Local Brands of Iran, Korea and Japan). Business Reviews. (42), 26-40.
Ebrahimi, A. Jafarzadeh, M., & Bozorgi, S. (2012). Investigating the Factors Affecting Consumer Attitudes and Intentions to Buy Counterfeit Luxury Products, Modern Marketing Research Journal, 6, 34-1. (in Persian) Gentry, J. W., Putrevu, S., & Shultz, C. J. (2006). The effects of counterfeiting on consumer search. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 5(3), 245-256. Gentry, J. W., Putrevu, S., II, C. S., & Commuri, S. (2001). How now Ralph Lauren? The separation of brand and product in a counterfeit culture. ACR North American Advances.
Grossman, G.M. & Shapiro, C. (1988). Foreign counterfeiting of status goods. Quarterly Journal of Economics.103:79-100.
Harvey. P.J., & Wallas, W.D. (2003). Laboratory markets in counterfeits goods: Hong Kong versus LasVegas. Applied Economics Letters. 10(14): 883–887. Huang, J. H., Lee, B. C., & Ho, S. H. (2004). Consumer attitude toward gray market goods. International Marketing Review. Jenner, T., & Artun, E. (2005). Determinanten des erwerbs gefälschter markenprodukte—ergebnisse einer empirischen untersuchung. der markt, 44(3-4), 142-150. Lai, K. K. Y., & Zaichkowsky, J. L. (1999). Brand imitation: do the Chinese have different views?. Asia pacific journal of management, 16(2), 179-192.
Li, X. (2007). How Brand Knowledge Influences Consumers’ Purchase Intentions, Published Doctoral Dissertation, Auburn University.
Marticotte, F., & Arcand, M. (2017). Schadenfreude, attitude and the purchase intentions of a counterfeit luxury brand. Journal of Business Research, 77, 175-183. Nia, A., & Zaichkowsky, J. L. (2000). Do counterfeits devalue the ownership of luxury brands?. Journal of product & brand management. 9(7), 485–97. Norum, P. S., & Cuno, A. (2011). Analysis of the demand for counterfeit goods. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 15(1), 27-40. Nueno, J. L., & Quelch, J. A. (1998). The mass marketing of luxury. Business Horizons, 41(6), 61-61. Penz, E., Schlegelmilch, B. B., & Stöttinger, B. (2008). Voluntary purchase of counterfeit products: empirical evidence from four countries. Journal of International Consumer Marketing, 21(1), 67-84. Phau, I., Sequeira, M., & Dix, S. (2009). Consumers' willingness to knowingly purchase counterfeit products. Direct Marketing: An International Journal, 3(4), 262-281.
Phau, I., Teah, M., & Lee, A. (2009). Targeting buyers of counterfeits of luxury brands: A study on attitudes of Singaporean consumers. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17(1), 3-15.
Reuters. (2007). Counterfeit goods are linked to terror groups. International Herald Tribune. Available http://www.iht.com/. Rod, A., Rais, J., Schwarz, J., & Čermáková, K. (2015). Economics of luxury: Counting probability of buying counterfeits of luxury goods. Procedia Economics and Finance, 30, 720-729.
Sahin, A. & Atilgan, K. O. (2011). Analyzing Factors that Drive Consumers to Counterfeits of Luxury Branded Product, Journal of American Academy of Business, Cambridge, 17(1). 283-292.
Schlegelmilch, B. B., & Stättinger, B. (1999). Der Kauf gefälschter Markenprodukte: Die Lust auf das Verbotene. Marketing Zfp, 21(3), 196-208. Shultz II, C. J., & Saporito, B. (1996). Protecting intellectual property: Strategies and recommendations to deter counterfeiting and brand piracy in global markets. The Columbia Journal of World Business, 31(1), 18-28.
Spink, J. (2019). Food counterfeiting: A growing concern, encyclopedia of food chemistry, 648-651
Staake, T., Thiesse, F., & Fleisch, E. (2009). The emergence of counterfeit trade: a literature review. European Journal of Marketing. Staake, T., Thiesse, F., & Fleisch, E. (2012). Business strategies in the counterfeit market. Journal of Business Research, 65(5), 658-665. Stravinskiene, J., Dovaliene, A., & Ambrazeviciute, R. (2013). Factors influencing intent to buy counterfeits of luxury goods. Economics and Management, 18(4), 761-768. Teah, M., & Phau, I. (2008). Attitudes towards counterfeits of luxury brands: the Singapore story. In Proceedings of Australian and New Zealand Marketing Academy conference 2008. University of Western Sydney. Tom, G., Garibaldi, B., Zeng, Y., & Pilcher, J. (1998). Consumer demand for counterfeit goods. Psychology & Marketing, 15(5), 405-421.
Triandewi, E., & Tjiptono, F. (2013). Consumer intention to buy original brands versus counterfeits. International Journal of Marketing Studies, 5(2), 23. Vida, I. (2007). Determinants of consumer willingness to purchase non-deceptive counterfeit products and the European Union. Managing global transitions, 5(3), 253. Wee, C. H., Ta, S. J., & Cheok, K. H. (1995). Non‐price determinants of intention to purchase counterfeit goods. International Marketing Review, Vol. 12 (6), 19-46. Wilcox, K., Kim, H. M., & Sen, S. (2009). Why do consumers buy counterfeit luxury brands?. Journal of marketing research, 46(2), 247-259. Wimmer, H., & Yoon, V. Y. (2017). Counterfeit product detection: Bridging the gap between design science and behavioral science in information systems research. Decision Support Systems, 104, 1-12. Yoo, B., & Lee, S. H. (2009). Buy genuine luxury fashion products or counterfeits?. ACR North American Advances. Zaichkowsky, J. L. (2006). The psychology behind trademark infringement and counterfeiting. Lawrence Erlbaum Associates Publishers