عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سال "حمایت از کالای ایرانی"، پیمایش رفتار مصرف‌کنندگان ایرانی در برخورد با محصولات داخلی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر بر عوامل موثر بر نگرش به خودروهای داخلی و میزان انطباق نگرش به خودروهای داخلی و رفتار خرید خودرو داخلی متمرکز شده است. ابتدا با مروری بر مطالعات اثر کشور مبدأ، مدلی برای تبیین نگرش به خودروهای داخلی ارائه شده است، سپس برای تبیین عدم انطباق احتمالی بین نگرش و رفتار خرید، یک متغیر تعدیل‌گرِ موقعیتی به مدل اضافه شده است. مدلِ پیشنهادی با 297 برگة قابل‌تحلیل و براساس روش بیزی تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رضایت از آمیختة بازاریابی خودروسازان داخلی، درک ریسک پایین‌تر از خودروهای داخلی و رضایت از توانمندی‌‌های صنعت خودرو داخلی اثر مثبت بر نگرش به خودرو داخلی دارند؛ میانگین نگرش به خودروی داخلی به‌طور قابل‌توجهی از رفتار خرید خودرو داخلی کمتر است و اثرگذاری نگرش به خودرو داخلی بر رفتار خرید خودرو داخلی با پیش‌بینی مشتریان از رفتار خودروسازان داخلی در شرایط تحریم تعدیل می‌شود. براین اساس باوجود عدم نیاز به کمک بازاریابی برای تقویت فروش خودروهای داخلی، تلاش بازاریابان برای بهبود نگرش به خودروهای داخلی و درنتیجه کاهش عدم انطباقِ نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان در بازار خودرو داخلی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inconsistency between Attitude and Purchase Behavior toward Domestic Products (Case Study: Automobile Market)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hassanzadeh 1
  • Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Parviz Ahmadi 3
1 Ph.D. Student in International Marketing Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Prof., Faculty of management and economics University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Faculty of management and economics University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

In a year named as “Supporting Iranian Goods”, surveying the Iranian consumers’ behavior regarding domestic products has become more necessary. In this vein, this study has focused on the antecedents of attitude towards domestic automobiles and the consistency between the attitude and the purchase behavior for domestic automobiles. Firstly, a model has been developed by reviewing the country-of-origin (COO) studies in order to explain the attitude towards domestic automobiles; then, a situational moderator variable has been added to the model to explain the possible inconsistency between the attitude and the purchase behavior for domestic automobiles. The proposed structural equations model has been tested By 297 analyzable forms based on Bayesian method. The findings show that satisfaction with domestic automakers’ marketing mix, less risk perception for domestic automobiles, and satisfaction with the capabilities of the domestic automotive industry have positive effect on attitude towards domestic car; the average attitude towards domestic car is significantly less than the average of the purchasing behavior for domestic car; and the effect of attitude towards domestic car on the purchasing behavior for domestic car is moderated by customers' prediction about domestic auto-makers’ behavior at the time of sanctions. Hence, in the absence of much-needed marketing assistance in boosting domestic sales, marketers can help promote the attitude towards domestic cars and subsequently reduce the inconsistency of attitude and behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supporting Iranian Goods
  • inconsistency in consumer behavior
  • attitude towards domestic car
  • the purchasing behavior for domestic car
  • Iran’s automotive market
 
ابراهیمی، عبدالرحیم (1372). شناختی از هشت الگوی بازاریابی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 3 (12)، 69-83.
ایسنا. (1394). زنگ خطر برای ایران خودرو و سایپا به صدا درآمد، خبرگزاری ایسنا، 3 مرداد (قابل درسترس از طریق https://www.isna.ir/news/94050300707).
ایسنا. (1397). عرضه ۵۰ هزار دستگاه محصول سایپا از فردا صبح، خبرگزاری ایسنا، 13 شهریور (قابل درسترس از طریق https://www.isna.ir/news/97061306627).
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت، تهران: نگاه دانش.
باشگاه خبرنگاران جوان. (1397). پیش فروش ایران خودرو باز هم حاشیه ساز شد + جوابیه، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، 29 مرداد (قابل‌دسترس از طریق: https://www.yjc.ir/00Rr5M).
تسنیم (1397). پیش فروش ۵۳ هزار محصول ایران خودرو از سه‎شنبه در ۸ مدل، خبرگزاری تسنیم، 1 مهر (قابل‌دسترس از طریق: https://tn.ai/1834758).
خبرآنلاین (1394). وضعیت سهام ایران خودرو در شش ماه گذشته / از بحران نقدینگی تا 50 هزار خودرو دپوشده در پارکینگ، خبرگزاری خبرآنلاین، 2 آبان، (قابل درسترس از طریق khabaronline.ir/news/470963).
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ قاسمی، حسن و سیفی، ابوالفضل (1389). تأثیر کشورگرایی مصرف­کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 17(62)، 115-142.
شاه حسینی، محمدعلی؛ حیدری، علی؛ اعرابی، سیدمحمد و قادری کنگاوری، صادق (1398). ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 25-44.
عزیزی، شهریار (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها، آزمون‌ها و رویه های آمار، تحقیقات بازاریابی نوین، 3(2)، 157-176.
عزیزی، شهریار (1397). روش پژوهش در مدیریت با تاکید بر مثال­های کاربردی و آماری، تهران: سمت.
References Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. The handbook of attitudes, 173(221), 31. Andrade, M. G., & Oliveira, S. C. (2011). A comparative study of Bayesian and Maximum Likelihood approaches for ARCH models with evidence from Brazilian financial series. New Mathematics and Natural Computation, 7(02), 347-361.
Assaf, A. G., Tsionas, M., & Oh, H. (2018). The time has come: Toward Bayesian SEM estimation in tourism research. Tourism Management, 64, 98-109.
Azar, A., Ghollamzadeh, R., & Ghanavati, M. (2012). Path-Structural Modeling in Management, SmartPLS Application, Tehran: Negahe Danesh. (In Persian)
Azizi, S. (2013). Mediator, Moderator and Intervening Variables in Marketing Researchs: Conceptualization, Differences and Statistical Procedures and Tests. New Marketing Research Journal, 3(2), 157-176. (In Persian)
Azizi, S. (2018). Research Methodology in Management, an Applied Statistical Approach, Tehran: Samt. (In Persian)
Bahaee, M., & Pisani, M. J. (2009). Iranian consumer animosity and US products: a witch's brew or elixir?. International Business Review, 18(2), 199-210.
Balabanis, G., & Diamantopoulos, A. (2016). Consumer xenocentrism as determinant of foreign product preference: A system justification perspective. Journal of International Marketing, 24(3), 58-77.
Balabanis, G., & Siamagka, N. T. (2017). Inconsistencies in the behavioural effects of consumer ethnocentrism: The role of brand, product category and country of origin. International Marketing Review, 34(2), 166-182.
Baltar, F., & Brunet, I. (2012). Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook. Internet research, 22(1), 57-74.
Bannister, J. P., & Saunders, J. A. (1978). UK consumers’ attitudes towards imports: the measurement of national stereotype image. European Journal of marketing, 12(8), 562-570. Batista Foguet, J. M., Coenders, G., Saris, W. E., & Bisbe, J. (2004). Simultaneous estimation of indirect and interaction effects using structural equation models. © Metodološki zvezki, 2004, vol. 1, núm. 1, p. 163-184.
Bilkey, W. J., & Nes, E. (1982). Country-of-origin effects on product evaluations. Journal of international business studies, 13(1), 89-100.
Cateora, R., Gilly, C., & Graham, L. (2012). International Marketing. Fifteenth edition, Mc Grow- Hill Irwin.
Conway, E., Fu, N., Monks, K., Alfes, K., & Bailey, C. (2016). Demands or resources? The relationship between HR practices, employee engagement, and emotional exhaustion within a hybrid model of employment relations. Human Resource Management, 55(5), 901-917.
Davvetas, V., & Diamantopoulos, A. (2016). How Product Category Shapes Preferences Toward Global and Local Brands: A Schema Theory Perspective. Journal of International Marketing, 24(4), 61–81.
Dehdashti Shahrokh, Z., Ghasemi, H., & Saifi, A. (2011). The Effect of Consumer Ethnocentrism on Imports Purchase Intention. Management Studies in Development and Evolution, 17(62), 115-142. (In Persia)
Depaoli, S., & Van de Schoot, R. (2017). Improving transparency and replication in Bayesian statistics: The WAMBS-Checklist. Psychological methods, 22(2), 240.
Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B., & Palihawadana, D. (2011). The relationship between country-of-origin image and brand image as drivers of purchase intentions: a test of alternative perspectives. International Marketing Review, 28(5), 508-524.
Ebrahimi, A. (1994). The Understanding of the eight marketing patterns. Management Studies in Development and Evolution, 3(12), 69-83. (In Persian)
Erdogan, B., & Uzkurt, C. (2010). Effects of ethnocentric tendency on consumers' perception of product attitudes for foreign and domestic products. Cross Cultural Management: An International Journal, 17(4), 393-406.
Erixon, P., Svennblad, B., Britton, T., & Oxelman, B. (2003). Reliability of Bayesian posterior probabilities and bootstrap frequencies in phylogenetics. Systematic biology, 52(5), 665-673.
Gineikiene, J., Schlegelmilch, B. B., & Ruzeviciute, R. (2016). Our apples are healthier than your apples: Deciphering the healthiness bias for domestic and foreign products. Journal of International Marketing, 24(2), 80-99.
Guo, G., Allison, J., & Zhu, L. (2019). Bootstrap maximum likelihood for quasi-stationary distributions. Journal of Nonparametric Statistics, 31(1), 64-87. Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). European business review, 26(2), 106-121.
Hampton, G. M. (1977). Perceived risk in buying products made abroad by American firms. Journal of the Academy of Marketing Science, 5(1_suppl), 45-48.
Han, C. M. (1989). Country image: Halo or summary construct. Journal of marketing research, 26(2), 222-229.
He, J., & Wang, C. L. (2015). Cultural identity and consumer ethnocentrism impacts on preference and purchase of domestic versus import brands: An empirical study in China. Journal of Business Research, 68(6), 1225-1233.
Hoofs, H., van de Schoot, R., Jansen, N. W., & Kant, I. (2018). Evaluating model fit in Bayesian confirmatory factor analysis with large samples: Simulation study introducing the BRMSEA. Educational and Psychological Measurement, 78(4), 537-568.
ISNA (2015, July 25). Alarm bells rang for Irankhodro and Saipa. Retrieved from https://www.isna.ir/news/94050300707. (In Persian)
ISNA (2018, September 4). The Saipa’s supply of 50-thousand product from tomorrow. Retrieved from https://www.isna.ir/news/97061306627. (In Persian)
Khabaronline (2015, October 24). The stock status of Irankhodro/ from liquidity crisis to 50 thousand cars in the parking lot. Retrieved from https://www.khabaronline.ir/news/470963. (In Persian)
Kinra, N. (2006). The effect of country-of-origin on foreign brand names in the Indian market. Marketing Intelligence & Planning, 24(1), 15-30.
Klein, J. G., Ettenson, R., & Morris, M. D. (1998). The animosity model of foreign product purchase: An empirical test in the People's Republic of China. Journal of Marketing, 62(1), 89-100.
Lu, I. R., Heslop, L. A., Thomas, D. R., & Kwan, E. (2016). An examination of the status and evolution of country image research. International Marketing Review, 33(6), 825-850.
Nagashima, A. (1970). A comparison of Japanese and US attitudes toward foreign products. Journal of marketing, 34(1), 68-74.
Newman, C. L., Turri, A. M., Howlett, E., & Stokes, A. (2014). Twenty years of country-of-origin food labeling research: a review of the literature and implications for food marketing systems. Journal of Macromarketing, 34(4), 505-519.
Nijssen, E. J., Douglas, S. P., Bressers, P., & Nobel, A. (1999). Attitudes towards the purchase of foreign products: extending the model. In AM-AMA Global Marketing SIG Conference, Stirling, Scotland.
Oberecker, E. M., Riefler, P., & Diamantopoulos, A. (2008). The consumer affinity construct: conceptualization, qualitative investigation, and research agenda. Journal of International Marketing, 16(3), 23-56.
Ping Jr, R. A. (1995). A parsimonious estimating technique for interaction and quadratic latent variables. Journal of marketing research, 32(3), 336-347.
Riefler, P., Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2012). Cosmopolitan consumers as a target group for segmentation. Journal of International Business Studies, 43(3), 285-305.
Roth, K. P., & Diamantopoulos, A. (2009). Advancing the country image construct. Journal of Business Research, 62(7), 726-740.
Roth, M. S., & Romeo, J. B. (1992). Matching product catgeory and country image perceptions: A framework for managing country-of-origin effects. Journal of international business studies, 23(3), 477-497.
Shah Hoseini, M., Heidari, A., Aarabi, S., Ghaderi Kangavari, S. (2019). Developing a Management Model for R&D Strategic Alliances in Automotive Industry in Iran. Journal of Business Management, 11(1), 25-44. (In Persian)
Shankarmahesh, M. N. (2006). Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences. International Marketing Review, 23(2), 146-172.
Sharma, P. N., & Kim, K. H. (2013). A comparison of PLS and ML bootstrapping techniques in SEM: A Monte Carlo study. In New perspectives in partial least squares and related methods (pp. 201-208). Springer, New York, NY.
Sharma, S., Shimp, T. A., & Shin, J. (1994). Consumer ethnocentrism: A test of antecedents and moderators. Journal of the academy of marketing science, 23(1), 26-37.
Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE. Journal of marketing research, 24(3), 280-289.
Siamagka, N. T., & Balabanis, G. (2015). Revisiting consumer ethnocentrism: review, reconceptualization, and empirical testing. Journal of International Marketing, 23(3), 66-86.
Sim Ong, F., Kitchen, P. J., & Shiuan Chew, S. (2010). Marketing a consumer durable brand in Malaysia: a conjoint analysis and market simulation. Journal of Consumer Marketing, 27(6), 507-515.
Song, X. Y., Xia, Y. M., & Lee, S. Y. (2009). Bayesian semiparametric analysis of structural equation models with mixed continuous and unordered categorical variables. Statistics in medicine, 28(17), 2253-2276.
Spiegelhalter, D. J., Best, N. G., Carlin, B. P., & Van Der Linde, A. (2002). Bayesian measures of model complexity and fit. Journal of the royal statistical society: Series b (statistical methodology), 64(4), 583-639.
Subram, K. S., Khan, M. N., & Srivastava, C. (2016). A study of marketing mix strategies on the Indian UPVC window market. CLEAR International Journal of Research in Commerce & Management, 7(11), 41-46.
Tabnak (2018, June 20). Setting a world record: pre-sailing the Saipa’s cars in just 5 to 20 seconds!. Retrieved from https://www.tabnak.ir/fa/news/809830. (In Persian)
Tasnim (2018, September 23). Pre-sale of 53-thousand products by Irankhodro from Tuesday in 5 models. Retrieved from https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/01/1834758. (In Persian)
Wall, M., & Heslop, L. A. (1986). Consumer attitudes toward Canadian-made versus imported products. Journal of the Academy of Marketing Science, 14(2), 27-36.
Wang, C. K., & Lamb, C. W. (1983). The impact of selected environmental forces upon consumers' willingness to buy foreign products. Journal of the Academy of marketing Science, 11(1-2), 71-84.
Wang, C. L., & Chen, Z. X. (2004). Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects. Journal of Consumer Marketing, 21(6), 391-400.
Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45(3), 197-210.
World Health Organization (2018, October 1). Global Health Observatory data repository, Retrieved from apps.who.int/gho/data/node.main.A997.
Young Journalists Club (2018, August 20). Irankhodro’s pre-sale became controversial again+ Answer. Retrieved from https://www.yjc.ir/00Rr5M. (In Persian)
Zeugner-Roth, K. P., Žabkar, V., & Diamantopoulos, A. (2015). Consumer ethnocentrism, national identity, and consumer cosmopolitanism as drivers of consumer behavior: A social identity theory perspective. Journal of international marketing, 23(2), 25-54.