ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تئوری‌های سازمان، مدیریت دانش و استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه ما تحت محاصره خارق‌العاده کالاهای لوکس، مصرف تظاهری و فراوانی خدمات، اشیاء و کالاها مادی قرار گرفته‌ایم. مطالعات جامعه‌شناختی به طور فزاینده‌ای بر اهمیت نحوه و نوع مصرف کالاهای لوکس، در شکل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی تأکید دارد. این پژوهش به منظورتعیین و شناسایی ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید از طریق چشم و هم‌چشمی انجام شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های معتبر استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نوعروس‌های شهر سنندج است که حداکثر یک‌سال از ازدواج آنها نگذشته باشد و از میان آنان 205 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است و برای آزمون میانجی‌گری از آزمون‌های رگرسیون و سوبل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مورد بحث رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ اما نقش میانجی‌گری چشم و هم‌چشمی در رابطه بین ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی و قصد خرید مورد تایید نمی شود. در پایان می‌توان گفت که ویژگی‌های فردی و فرهنگی خاص بر ارزش-های زنان و انگیزه‌ها و باورهای آنان در مورد کالاها و از جمله خرید کالاهای لوکس تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Psychological Characteristics with Intention to Purchase Luxurious Goods through keeping up with the Joneses in Newlywed of Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmanseresht 1
  • Roya shakeri 2
  • Soran Mowlaie 3
1 Professor of Organization Theories and Strategic Management, Faculty of Management, Allame Tabataba'ee University, Tehran, Iran
2 department of management, faculty of humanities, islamic azad university of sanandaj
3 Ph.D. Candidate in Marketing Management, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran,
چکیده [English]

Abstract
Today, we are under the immense siege of luxury goods, the consumption of manifestations and the abundance of services, objects and commodities. Sociological literature increasingly emphasizes the importance of how to use luxury goods in shaping social relationships. The purpose of this study was to determine the relationship between social psychological characteristics and their intention to purchase through keeping up with the Joneses. The research method was correlation. For data collection, valid questionnaires were used. The statistical population of this research includes 205 numbers of newlywed who has been married for one year or less, selected by simple random sampling from Sanandaj city, Kurdistan. Iran. Structural equation modeling and PLS software were used to investigate the relationship between variables. Regression and Sobel tests were used to test the mediation. The results of the study showed that there is a significant relationship between the variables in question; however, the role of keeping up with the joneses was not confirmed in the relationship between social psychological characteristics and purchase intention. In the end, it can be said that individual and cultural characteristics affect the women’s values and their motivations and beliefs about goods, including the purchase of luxury goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Psychological Characteristics
  • Purchasing Intent
  • luxury goods
  • Keep up with the Joneses
 
ابراهیمی، عبدالحمید؛ جعفرزاده، مهدی و بزرگی، صابر (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری)، تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (3)، 1-34.
آنت، زینب؛ سجادی، سیدنصرالله و خبیری، محمد (1391). ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک‌شده اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی، تحقیقات کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (2)، 11-24.
حبیب‌پور، کرم و بابایی، زرنوش (1392). رابطه بین دینداری و ورزش دراماتیک زنان در تهران، مطالعات استراتژیک زنان، 17 (65)، 37-67.
حبیب‌پور، کرم و بابایی، زرنوش (1394). مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه موردی: مناطق 1، 7 و 19)، مطالعات استراتژیک زنان، 19 (73)، 95-124.
خالدی، شیدا؛ مونایی، فرشته؛ پورابراهیم، تقی و باقریان، فاطمه (1392). عوامل حافظت‌کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر، مطالعات خانواده، 10 (37)، 10-25.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ کفاش‌پور، آذر و فیض‌محمدی، شیرین (1392). بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به­واسطه هویت‌یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگی‌های تویوتا)، تحقیقات بازاریابی نوین، 4 (3)، 1-16.
رنجباریان، بهرام؛ ذبیح زاده، کاظم و براری، مجتبی (1390). الگوهای وضعیت و نقش آرام الگوهای مصرف در دانشجویان دانشگاه اصفهان، زن در توسعه و سیاست، 9 (2)، 155-180.
زارعی، عظیم؛ فیض، داود و مرادی، هادی (1390). تأثیر تصویر کشور در شکل‌گیری ارزش برند (مطالعه موردی: تلفن همراه و تلفن همراه)، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11 (3)، 59-79.
شمخانی، اژدر؛ بیگدیلو، آریان و درویش، عسگر (1393). سبک زندگی مذهبی (یک مطالعه موردی: تجزیه و تحلیل عوامل و مصالح برونگرایی)، سراج منیر، 6 (19)، 49-77.
شیخ‌اسماعیلی، سامان و مولائی، سوران (1396). ارزیابی تأثیر نوآوری مصرف کنندگان، ارزش‌های عاطفی و رقابت بر سر قصد آنها برای خرید کالاهای تجاری خارجی در ایران، دو فصلنامه مدیریت تجارت، 9 (18)، 159-188.
شیرخدایی، میثم؛ نوری‌پور، امیرحسین و شریعتی، فاطمه (1392). اندازه گیری تأثیر ارزش برند تجاری مشتری بر قصد خرید غذاهای حلال در بازارهای کلیدی اروپا. مدیریت بازاریابی، 1 (1)، 33-49.
‌عباسی اسفنجانی، حسین (1396). طراحی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 21 (82)، 33-65.
فتحعلی، متینه و خیری، بهرام (1392). بررسی تأثیر ویژگی­های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی بر روی قصد خرید، تحقیقات بازاریابی نوین، 4 (3)، 161-188.
محمودی، محمد (1390). تأثیرات اجتماعی، روانشناختی و ویژگی محصول بر رفتار خرید تفننی مشتریان، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 11 (2)، 117-136.
مسعودی، حمید؛ نوغانی، محسن و بهروان، حسین (1396). مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج، مطالعات راهبردی زنان، 20 (79)، 87-114.
میرمادی، علیرضا؛ فتوحی، هیوا؛ ساده، فرهاد؛ تبریزی، فرهاد و جاویدی قلی پور مشهد، کسری (1390). تأثیرات احتمالی نیاز به ابعاد منحصربه‌فردبودن در تجملات ایران و امارات، بین‌المللی کسب و کار بازاریابی، 3 (3)، 1-13.
نایبی، هوشنگ و محمدی، ستار (1391). تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج)، جامعه‌شناسی ایران، 4 (14)، 131-152.
وزیری، هاجر؛ بهروان، حسین و یوسفی، علی (1390). مصرف نمایشی پوشاک و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شاهرود نمونه)، علوم اجتماعی، 9 (2)، 183-198.
Abasi Esfanjani, H. (2017). Designing the Model for Commercialization of University Research Using Structural Equation Modeling- Partial Least Squares Method (SEM-PLS), Journal of Trade Studies, . 21 (82), 33-65. (in Persian)
AbdulQader, I. (2008). Intention to purchase electronic green products amongst lecturers: an empirical evidence. Master Thesis, University Sanis Malaysia, Malaysia.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 13 (50), 179-211.
Amirshahi, M., Heidarzadeh, K., & Dabestani, F., (2011). The Influence of Consumers' Innovativeness on their Shopping Decision Making Styles. Journal of New Marketing Research, 1(3), 1-26.
Anet, Z., Sajjadi, S.N., & Khabiri, M. (2013). Consumer Nationalism Relation with Conspicuous Consumption, Cultural Openness and Perceived Economic Threat in Assessment of Domestic and Foreign Goods. Applied Research in Sport Management, 2(2), 11-24. (in Persian)
Baron, M., & Kenny. A. (1986). The moderator mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173-1182.
Barzoki, M. H., Tavakol, M., & Vahidnia, A. (2014). Effects of Sexual Objectification on Conspicuous Consumption and Materialism. Sexuality Research and Social Policy, 11(2), 153-162. Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H., Reinecke, M. A., Silva, S. G., & March, J. S. (2010). Social problem-solving among adolescents treated for depression. Behaviour research and therapy, 48(1), 11-18.
Bian, Q., & Forsythe, S. (2012). Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison. Journal of Business Research, 65(10), 1443-1451.
Blakely, K. . (2007). Busy brides and the business of family life: The weddingplanning industry and the commodity frontier, Journal of Family Issues, 29(5), 125-136.
Brodsky, W. (2011). Developing a functional method to apply music in branding: Design language-generated music. Psychology of Music, 39 (2), 261-283. Brun, A., & Castelli, C. (2008). Supply chain strategy in the fashion industry: Developing a portfolio model depending on product, retail channel and brand. International Journal of Production Economics, 116(2), 169-181.
Burdett, K.., & Wright, R. (2016). Marriage, Markets, and Money: A Coasian Theory of Household Formation, International Economic Review, 57(2), 29–41.
Busch, P. & Wilson, D. T. (2011). An experimental analysis of a salesman's expert and referent bases of social power in the buyer seller dyad, Journal of marketing research, 4 (1), 3-11.
Cervellon, M. & Coudriet, R. (2013). Brand social power in luxury retail: Manifestations of brand dominance over clients in the store. International Journal of Retail & Distribution Management, 41 (11), 869-884. Chan, W. Y., To, C. K., & Chu, W. C. (2015). Materialistic consumers who seek unique products: how does their need for status and their affective response facilitate the repurchase intention of luxury goods?. Journal of Retailing and Consumer Services, 27, 1-10.
Chandon, J., Laurent, G., & Valette, P. (2015). Pursuing the concept of luxury: Introduction to the JBR Special Issue on Luxury Marketing from Tradition to Innovation. Journal of Business Research, 69 (1), 299-303.
Dittmar, H., Karen, L., & Rosie, M. (2004). Buying on the Internet: Gender Differences in On-line and Conventional Buying Motivations. Sex Roles, 50(5), 423-444.
Ebrahimi, A., Jafarzadeh, M., & Bozorgi, S. (2012). Analyzing factors Affecting Consumers’ Attitude & Intention to Purchase Counterfeit products of luxury Brands In clothing Industry. Journal of New Marketing Research, 2(3), 1-34. (in Persian) Egan, J., Wade, T., & Shafran, R. (2012). Perfectionism as a Trans diagnostic process: A clinical review. Clinical Psychology Review, 31(2), 203-212.
Escalas, J & Bettman, J. (2003). You Are What They Eat: The Influence of Reference Groups on Consumer Connections to Brands. Journal of Consumer Psychology, 13 (3), 339–48.
Gil, L., Nan Kwon, K., Linda, K., & Johnson, W. (2012). Impact of self on attitudes toward luxury brands among teens. Journal of Business Research, 65 (10), 1425-1433.
Griskevicius, V., & Kenrick, D. T. (2013). Fundamental motives: How evolutionary needs influence consumer behavior, Journal of Consumer Psychology, 23 (3), 372-386.
Habibpour, K., & Babaei, Z. (2016). Conspicuous Consumption of Shopping among Families in Tehran City (Case Study: 1, 7 & 19 Regions). Journal of Women's Strategic Studies, 19(73), 95-124 . (in Persian)
Habibpour, K., & Babaei, Z. (2014). The Relationship Between Religiousness and Dramatic Exercise of Women in Tehran, Women's Strategic Studies, 17 (65), 37-67 . (in Persian)
Herbst, U., & Merz, M. (2011). The industrial brand personality scale: Building strong business-to business brands. Journal of Industrial Marketing Management, 15(2), 1072-1074.
Hohman, Z. P., & Hogg, M. A. (2011). Fear and uncertainty in the face of death: The role of life after death in group identification. European Journal of Social Psychology, 41(3), 751-760.
Hu, Y. (2010). An investigation on the linkage between purchase intention and service quality in the E-commerce context. International Conference on Innovative Computing and Communication and 2010 Asia-Pacific Conference on Information Technology and Ocean Engineering, 304 - 307.
Husic, M., & Cicic, M. (2009). Luxury consumption factors. Journal of Fashion Marketing and Management, 13(2), 231-245.
Jamshidinavi, B., Azizmanesh, Z., Nesari, T., & Seyedi, F. (2013). Considering Factors Effective on the Consumption of Luxury Goods(Case study: Ilam City). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6 (3), 289-293.
Junghwa, S., Byoungho, J., & Bobby, G. (2013) .Consumers purchase intention toward foreign brand goods. Journal of Management Decision, 51 (2), 434-450.
Kang, J., & Park, H. (2011). Social shopping for fashion: Development and validation of a multidimensional scale. Family and Consumer. Journal of Sciences Research, 39 (4), 339–358.
Kapferer, J. -N., & Bastien, V. (2009). The specificity of luxury management: Turning marketing upside down. Brand Management, 16 (5/6), 311–322.
Katz, T., & Jaeger, M. (2012). Religion, Religiosity, and Cultural Stratification: Theoretical Links and Empirical Evidence, Research in the Sociology of Work, 23 (4), 1–13.
Khalidi, S., Motabi, F., & Pourebrahim, T. (2014). Marriage Protection Factors for Married Persons with Risk Factors. Journal of Family Studies, 10(37), 10-25 . (in Persian)
Kheiry, B., & Fathali, M. (2014). Investigating the impact of psychological characteristics and demographic characteristics on the purchase intention. Journal of New Marketing Research, 4(3), 161-188 . (in Persian)
Kinra, N. (2006). The effect of country-of-origin on foreign brand names in the Indian market. Marketing Intelligence and Planning, 24 (1), 15–30.
Kumar, A., & Kim, Y. (2009). Indian consumers' purchase behavior toward US versus local brands. International Journal of Retail & Distribution Management, 37 (6), 510-526.
Lee, J., & Hwang, J. (2011). Luxury marketing: The influences of psychological and demographic characteristics on attitudes toward luxury restaurants. International Journal of Hospitality management. 30 (3), 658-669.
Mahmoudi, M. (2012). Social, psychological and product effects on customers' shopping behavior. Journal of Business Management Perspective, 11(2), 117-136. (in Persian)
Masoudei, H., Noghanei, M., & Behravan, H. (2018). Procurement ceremony; Demonstration of marriage ceremonies. Women's Strategic Studies, 20 (79), 87-114.
(in Persian)
Memushi, A. (2013). Conspicuous Consumption of Luxury Goods: Literature Review of Theoretical and Empirical Evidences. International Journal of Scientific & Engineering Research, 4 (12), 28-41.
Miremadi, A., Fotoohi, H., Sadeh, F., Tabrizi, F., & Javidi, K. (2011). The possible effects of need for uniqueness’s dimensions on luxury brands: Case of Iran and UAE. International Journal of Marketing studies. 3 (3), 1-13. (in Persian)
Mokhlis, S. (2009). Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research. International Business Research, 2 (3), 67-76.
Nayebi, H., & Mohamadi, T. (2013). The Effect of Life Style on Social Identity ( An empirical study of Sanandaji youths), Iranian Socialogical Association, 4 (14), 131-152 . (in Persian)
Nwankwo, S., Hamelin, N., & Khaled, M. (2014). Consumer values, motivation and purchase intention for luxury goods. Journal of Retailing and Consumer Services, 21 (5), 735-744.
Piron, F. (2002). International outshopping and ethnocentrism. European Journal of marketing, 36(1), 8-19.
Priest, J., Carter, S., & Stat, D. (2013). Consumer Behavior. Edinburgh Business School Press, United Kingdom.
Qureshi, F. (2012). Investigating the cause to shop excessively is due to impulses or lack of self-control (Master Thesis), Department of Marketing, Copenhagen Business School.
Rahimnia, F., Kaffashpor, A., & Mohammadi, F. (2014). Investigating the impact of brand distinctiveness and prestige on customer brand loyalty through customer-brand identification (Case of: Customers of Toyota dealers). Journal of New Marketing Research, 4(3), 1-16 . (in Persian) Rahman, M. K. A., Rashid, Z. A., Othman, N., & Bakar, A. Z. A. (2008). Effects of social variables on urban children's consumption attitude and behavior intentions. Journal of Consumer Marketing. , 20(2). 267-279.
Ranjbarian, B., Zabihzadeh, K., & Berari, M. (2011). Status and Role-Relaxed models Consumption Patterns among Students of University of Isfahan. Journal of Woman in development and politics, 9(2), 163-190 . (in Persian)
Rocha, V., Hammond, L., & Hawkins, D. (2005). Age, gender and national factors in fashion consumption. Journal of Fashion Marketing and Management, 9(4), 380-390. Runyan, R. C., Carlson, B. D., Donavan, D. T., & Cumiskey, K. J. (2009). Consumer‐brand relationships in sport: brand personality and identification. International Journal of Retail & Distribution Management. , 15(9) 373-391.
Shamkhani, A., Bigdilo, A., & Darvish, A. (2015). The Religious Lifestyle (A Case Study: Analysis of Extravagance Factors and Consumptions). Journal of Seraj Mounir, 6(19), 49-77 . (in Persian)
Shan, T. (2007). A Study of Conspicuous Consumption in the Chinese Automobile Market. Unpublished Dissertation.
Sheikhesmaeili, S., & Mowlaie, S. (2018). Assessment of the Effects of Consumers’ Innovativeness, Emotional Values, and Competition on Their Intention to Purchase Foreign-brand Goods in Iran. Two Quarterly Journal of Business Management, 9(18), 159-188 . (in Persian)
Shirkhodaie, M., Nouripour, A., & Shariati, F. (2014). Measuring the effect of customer-based brand equity on purchase intention of Halal foods in the key markets of Europe. Journal of Marketing Management, 1(1), 33-49 . (in Persian)
Shukla, P. (2011). Impact of interpersonal influences, brand origin and brand image on luxury purchase intentions: Measuring inter functional interactions and a cross-national comparison. Journal of World Business, 46 (2), 242-252.
Sims-Muhammad, T. (2013). Young Adult Perception and Attitude toward Conspicuous Consumption and Poverty. Journal of Social Sciences, 8(4), 89-103.
Solomon, M. R. (2011) Consumer Behavior, buying, having, being, (9Ed), Prentice Hall.
Teimourpour, B., & Heidarzadeh, K. (2011). The impact of culture on luxury consumption behaviour among Iranian consumers. Journal of Islamic Marketing, 2(3), 309-328.
Tuskej, U., Golob, u., & Podnar, k. (2013). The role of consumer-brand identification in building brand relationships. Journal of Business Research, 66(1), 53–59.
Vandecasteele, B., & Geuenes, M. (2010). Motivated consumer innovativeness; concept, measurement, and validation. International Journal of Research in Marketing, 27(4), 308-318. Vaziri, H., Behravan, H., & Yousofi, A. (2012). Clothing conspicuous consumption and the effective factors among high school students of Shahrood city, Iran. Journal of Social Sciences, 9 (2), 183-198 . (in Persian)
Vickers, J., & Renand, F. (2003). The marketing of luxury goods: An exploratory study three conceptual dimensions. The Marketing Review, 3 (1), 459-478.
Vigneron, F., & Johnson, L. (2004). Measuring Perceptions of Brand Luxury. The Journal of Brand Management, 11(3), 484-508.
Wilcox, K., Kim, H. M., & Sen, S. (2009). Why do consumers buy counterfeit luxury brands?, Journal of Marketing Research, 46 (2), 247–259.
Winkelmann. R. (2012). Conspicuous consumption and satisfaction, Journal of Economic Psychology. 33 (1), 183-191.
Xiao, G., & Kim, J. (2009). The Investigation of Chinese consumer values, consumption values life satisfaction and consumption behavior. Journal of Psychology and Marketing, 26 (7), 610-624.
Zarei, A., Feiz, D., & Moradi, H. (2012). The impact of the country's image on the formation of brand value (case study: cellphone and mobile phone). Journal of Business Management Perspective, 11(3), 59-79 . (in Persian)
Zhang, B., & Kim, J. H. (2013). Luxury fashion consumption in China: Factors affecting attitude and purchase intent. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(1), 68-79