ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا و سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس گروه امور پژوهشی و پایگاه اطلاعاتی

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی تمام وقت مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

4 گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد ،علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده

اگر چه مصرف یک نماد وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد است، اما تعداد زیادی از مصرف کنندگان به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند مصرف کمتری داشته باشند. هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که عوامل مؤثر بر رفتار ضدمصرف و پیامدهای آن در میان مصرف-کنندگان کدامند. برای پاسخ به این سوال از روش پژوهش نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزاراطلس تی استفاده شده است. روش نمونه‌گیری، از نوع گلوله برفی که در مجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه‌های بازاریابی، مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و حقوق به اشباع رسیدیم. نتایج و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که اشتباهات برند مقوله محوری و تأثیرگذار بر رفتار ضدمصرف در بین مصرف کنندگان است. و در ضمن عواملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب بروز این رفتار می-شود را مشخص نموده‌ایم. برخی از مهم‌ترین آن عوامل عبارتند از؛ ارزش‌ها و هنجارها، تبلیغات نادرست، تصویر ذهنی منفی، شرایط اقتصادی، عدم پذیرش محصول، شایعه سازی، عدم مصرف به صورت تعمدی، مصرف حیثیتی، بدگمانی مصرف کننده، پایبندی به باورها و.... در پایان راهبردهایی نیز در خصوص تغییر رفتار ضدمصرف نیز برای صاحبان برند بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Anti-Consumption Behavior in the Iranian Market: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazarian 1
  • Hossein Vazifedoost 2
  • Kambiz Heidarzadeh 3
  • Karim Hamdi 4
1 Head of the Department of Research in Iranian National Tax Administration
2 Department of Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
3 Department of Business Management, Faculty of Management & Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Business Administration, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although consumption represents individuals’ social and economic status, a large number of consumers do prefer, for different reasons, to consume as little as possible. This paper aims at answering this essential question: What are the factors affecting anti-consumption behavior among consumers and its possible consequences? In order to answer a relevant research question, a Grounded Theory research has been conducted with a qualitative methodology and as for data analysis, we have resorted to the َAtlas-T software. The sampling method has been of a snow-ball type whereby we reached the saturation with a total of 20 interviews with professors and experts in the areas of marketing, management, sociology, economics, psychology, and law. Findings indicate that brand mistakes are a major factor affecting the anti-consumption behavior among the consumers. We have also determined the factors leading, whether directly or indirectly, to the emergence of such behavior among them we may refer to values and norms, improper advertisements, negative imaging, economic conditions, product unacceptability, gossiping, deliberate anti-consumption, un-prestigious consumption, consumers’ pessimism, fidelity to one’s beliefs, etc. The paper has been ended in the recommendations of some solutions on how to change anti-consumption behavior to be followed by brand owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Consumption Behavior
  • Marketing
  • Grounded Theory
  • Consumer Behavior and Iran’s Market
استرواس، انسلم و کربین، جولیت (1397). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه­ی زمینه­ای، مترجم ابراهیم افشار، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
ماریز، مایکل دیوید (1395). روش­های پژوهش کیفی در مدیریت بازرگانی، حیدرزاده، کامبیز، مریخ­نژاد اصل، علی، چاپ اول، تهران: نشر علم. 140.
محمدپور، احمد (1397). ضد روش، چاپ اول، تهران: نشر لوگوس. 300-301.
میرزایی، خلیل (1394). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات جامعه شناسان. 10.
Adams, A. T. (2014). Global consumers are willing to put their money where their heart is when it comes to goods and services from companies committed to social responsibility, Nielsen Company. Nielsen Press Room. Retrieved April, 8, 2015.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control (11-39). Springer, Berlin, Heidelberg.
Chatzidakis, A., & Lee, M. S. (2013). Anti-consumption as the study of reasons against. Journal of Macromarketing, 33(3), 190-203.
Cherrier, H., & Murray, J. B. (2007). Reflexive dispossession and the self: constructing a processual theory of identity. Consumption Markets & Culture, 10(1), 1-29.
Cherrier, H., Black, I. R., & Lee, M. (2011). Intentional non‐consumption for sustainability. European Journal of Marketing.
Choi, S. H. (2011). Anti-consumption becomes a trend. SERI Quarterly, 4(3), 117.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications (in Persian) Craig Smith, N. (1990). Morality and the market: consumer pressure for corporate accountability.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
Daniel, M., & Sirieix, L. (2014). From Sustainable Consumption to Sustainable Practices. UMR MOISA: Marches, Organisations, Institutions et Strategies d Acteurs: CIHEAMIAMM, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, IRD-Montpellier, France. Dassopoulos, A. (2015). Anti‐Consumption Tactics. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, 1-4.
Dennis, C., Harris, L., Bekin, C., Carrigan, M., & Szmigin, I. (2005). Defying marketing sovereignty: Voluntary simplicity at new consumption communities. Qualitative Market Research: an international journal.
Dennis, C., Harris, L., Bekin, C., Carrigan, M., & Szmigin, I. (2005). Defying marketing sovereignty: Voluntary simplicity at new consumption communities. Qualitative Market Research: an international journal.
Downing, S. M. (2004). Reliability: on the reproducibility of assessment data. Medical education, 38(9), 1006-1012.
Etzioni, A. (1998). Voluntary simplicity: characterization, select psychological implications, and societal consequences. Journal of Economic Psychology, 19(5), 619–643.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.
Fleiss, J. L. (1981). Balanced incomplete block designs for inter-rater reliability studies. Applied Psychological Measurement, 5(1), 105-112.
Henings, N., & Barbara, S. (2015). Anti-consumption In wiely Encyclopedia of management, edited by Cary L. cooper. 3rd edition, 9. New York: Wiley & Sons. Hoffmann, S. (2011). Anti‐consumption as a means to save jobs. European Journal of Marketing.
International Institute for Sustainable Development. (2013). Who Are the Green Consumers? Green Consumers, Markets. Business and Sustainable Development Guide.
Iyer, R. & Muncy, J.A. (2009). Purpose and object of anti-consumption. Journal of Business Research, 62, 160-168. Kozinets, R. V., Handelman, J. M., & Lee, M. S. (2010). Don’t read this; or, who cares what the hell anti‐consumption is, anyways? Consumption Markets & Culture, 13 (3), 225-233. Lee, M. S., & Ahn, C. S. Y. (2016). Anti‐consumption, materialism, and consumer well‐being. Journal of Consumer Affairs, 50(1), 18-47.
Lee, M. S., Fernandez, K. V., & Hyman, M. R. (2009). Anti-consumption: An overview and research agenda.
Maniates, M. (2002). In search of consumptive resistance: The voluntary simplicity movement. Confronting consumption, 199-235.
Markowitz, E. M., & Bowerman, T. (2012). How much is enough? Examining the public's beliefs about consumption. Analyses of Social Issues and Public Policy, 12(1), 167-189.
McWilliams, A. (2015). Corporate Social Responsibility. In Wiley Encyclopedia of Management. John Wiley & Sons, Ltd.1-4.
Mirzaei, Kh. (2015). Qualitative Researching: Research, Researching & Writing. Fifth Edition. Tehran: Fozhan Publication. (in Persian)
Mohammad pour, A. (2018). Counter-Method. First Edition. Tehran: Logos Publication. (in Persian)
Myers, Michael D. (2013). Qualitative Research in Business & Management. Heidarzadeh, Kambiz, Merikhnejad Asl, Ali, Tehran: ELM Publication. (in Persian) Nepomuceno, M. V., & Laroche, M. (2017). When materialists intend to resist consumption: The moderating role of self-control and long-term orientation. Journal of Business Ethics, 143(3), 467-483 Ozanne, L. K., & Ballantine, P. W. (2010). Sharing as a form of anti‐consumption? An examination of toy library users. Journal of Consumer Behaviour, 9(6), 485-498.
Prothero, A., Dobscha, S., Freund, J., Kilbourne, W. E., Luchs, M. G., Ozanne, L. K., & Thøgersen, J. (2011). Sustainable consumption: Opportunities for consumer research and public policy. Journal of Public Policy & Marketing, 30(1), 31-38.
Rayapura, A. (2014). Millennials Most Sustainability-Conscious Generation Yet, But Don’t Call Them ‘Environmentalists’ Sustainable Brands. Shama, A. (1985). The voluntary simplicity consumer. Journal of Consumer Marketing, 2 (4), p. 57-63.
Shao, M. (2009). Social Pressures Affect Corporate Strategy and Performance. Stanford Graduate School of Business.
Sharp, A., Høj, S. & Wheeler, M. (2010). Proscription and its impact on anti-consumption behavior and attitudes: the case of plastic bags. Journal of Consumer Behaviour, 9, 470-484. Shaw, D., & Newholm, T. (2002). Voluntary simplicity and the ethics of consumption. Psychology & Marketing, 19(2), 167-185.
Zavestoski, S. (2002). Guest editorial: Anticonsumption attitudes. Psychology & Marketing, 19(2), 121-126.